Termíny a Plán práce Rady města Hradec Králové

Termíny zasedání: 09.01., 23.01., 13.02., 06.03., 20.03., 03.04., 17.04., 15.05., 05.06., 19.06., 17.07., 14.08., 04.09. a 18.09.2018  

Pravidelnou součástí programu zasedání rady města bude:

 • Nakládání  s nemovitým majetkem statutárního města Hradec Králové
 • Poskytnutí záštity města Hradec Králové (dle doručených žádostí)

9. ledna 2018

Kancelář primátora

 • Písemnosti adresované 1. Radě města Hradec Králové

Odbor ekonomický

 • Zapracování účelových prostředků do rozpočtu města Hradec Králové na rok 2018

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh na poskytnutí dotací na sportovní akce I. pololetí 2018
 • Návrh na poskytnutí dotací na činnost sportovních organizací 2018
 • Návrh na poskytnutí dotací na činnost kulturních organizací 2018
 • Návrh na složení výběrových komisí pro udělení výročních cen města Hradec Králové za rok 2017
 • Calendarium Regina 2018 – aktualizace údajů o akcích, schválení znění veřejnoprávních smluv
 • Návrh na poskytnutí dotací na rozvoj cestovního ruchu – I. kolo 2018

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 • Žádost o dotaci ze státního rozpočtu na projekty prevence kriminality v roce 2018

Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

 • Návrh Obecně závazné vyhlášky č. ../2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové

Odbor památkové péče

 • Pravidla Dotací na zachování a obnovu památkového fondu pro rok 2018

23. ledna 2018

Kancelář primátora

 • Písemnosti adresované 2. Radě města Hradec Králové
 • Kontrolní zpráva o plnění usnesení Rady a Zastupitelstva města Hradec Králové za rok 2017
 • Plán práce komisí Rady a výborů Zastupitelstva města Hradec Králové na období
  leden – září 2018
 • Návrh organizačního a obsahového zabezpečení 34. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové

Odbor ekonomický

 • Zapracování účelových prostředků do rozpočtu města Hradec Králové na rok 2018

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh na ocenění nejúspěšnějších sportovců města Hradec Králové 2017

Odbor životního prostředí

 • Informace o plnění úkolů Povodňové komise města Hradec Králové za II. pololetí 2017 a plán práce na I. pololetí 2018

13. února 2018

Kancelář primátora

 • Písemnosti adresované 3. Radě města Hradec Králové
 • Zprávy o činnosti jednotlivých komisí Rady města Hradec Králové za rok 2017
 • Návrh organizačního a obsahového zabezpečení 35. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové

Odbor ekonomický

 • Zapracování účelových prostředků do rozpočtu města Hradec Králové na rok 2018

Odbor interního auditu a kontroly

 • Informace o peticích a stížnostech přijatých v roce 2017

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh na poskytnutí dotace Královéhradecké unii sportu na podporu činnosti sportovních organizací v Hradci Králové 2018
 • Návrh na poskytnutí dotací na vrcholový a výkonnostní sport 1. kolo 2018
 • Návrh na ocenění nejlepších sportovců Hradce Králové za rok 2017 v mládežnických kategoriích – Naděje královéhradeckého sportu 2017
 • Návrh na ocenění Talent královéhradecké kultury 2017
 • Královéhradecká nábřeží 2018 – aktualizace údajů o akcích, schválení znění veřejnoprávních smluv
 • Kalendář akcí v areálu letiště 2018

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 • Dotace v oblasti sociálních služeb na rok 2018, oblast spadající do kompetence komise sociálně zdravotní II. kolo

Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

 • Opatření k zápisu žáků do 1. ročníku základních škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, pro školní rok 2018/2019
 • Zpráva z bilančních pohovorů s ředitelkami a řediteli škol a školských zařízení, příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Hradec Králové

Odbor životního prostředí

 • Návrh finančních příspěvků na péči o životní prostředí a ekologické projekty z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů pro rok 2018

6. března 2018

Kancelář primátora

 • Písemnosti adresované 4. Radě města Hradec Králové
 • Zpráva o plnění Koncepce rozvoje mezinárodních vztahů města Hradce Králové

Odbor ekonomický

 • Zapracování účelových prostředků do rozpočtu města Hradec Králové na rok 2018

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh na poskytnutí dotací na rozvoj a údržbu sportovišť 2018
 • Návrh kandidátů pro výroční ceny města Hradec Králové 2017 – 2018
 • Zpráva o plnění Koncepce rozvoje a podpory sportu v Hradci Králové za rok 2017
 • Zpráva o plnění Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Hradci Králové za rok 2017

Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

 • Návrh komise pro výchovu a vzdělávání na ocenění pedagogů škol zřizovaných statutárním městem Hradec Králové – Pedagogická osobnost roku
 • Návrh na bezplatný pronájem Plaveckého bazénu Hradec Králové v rámci organizace XVIII. Hradeckých sportovních her mládeže 2018

20. března 2018

Kancelář primátora

 • Písemnosti adresované 5. Radě města Hradec Králové
 • Návrh organizačního a obsahového zabezpečení 36. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové

Odbor ekonomický

 • Zapracování účelových prostředků do rozpočtu města Hradec Králové na rok 2018

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 • Městská ubytovna Brněnská, veřejná zakázka na zajištění 24 hodinové služby vrátnice

Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

 • Návrh výše odměn pro ředitelky a ředitele škol a školských zařízení, příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Hradec Králové
 • Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, pro školní rok 2018/2019

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 

 • Plán čištění statutárního města na rok 2018
 • Plán údržby a čištění vodotečí a vodních ploch ve správě TSHK na rok 2018

3. dubna 2018

Kancelář primátora

 • Písemnosti adresované 6. Radě města Hradec Králové

Odbor ekonomický

 • Zapracování účelových prostředků do rozpočtu města Hradec Králové na rok 2018
 • Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2017
 • Informace o nakládání s volnými finančními prostředky v roce 2017
 • Ekonomické vyhodnocení vyhlášek o místních poplatcích za rok 2017

Městská policie Hradec Králové

 • Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové za rok 2017

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh dotačního programu Calendarium Regina 2019
 • Návrh dotačního programu Královéhradecká nábřeží 2019
 • Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření příspěvkové organizace Knihovna města Hradce Králové k 31.12.2017

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 • Dotace v oblasti sociálních služeb na rok 2019, oblast spadající do kompetence komise sociálně zdravotní
 • Dotace v oblasti sociálních služeb na rok 2019, oblast spadající do kompetence komise
  pro rodinu a sociální prevenci

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

 • Výsledky hospodaření organizace za rok 2017

17. dubna 2018

Kancelář primátora

 • Písemnosti adresované 7. Radě města Hradec Králové
 • Návrh organizačního a obsahového zabezpečení 37. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové

Odbor ekonomický

 • Zapracování účelových prostředků do rozpočtu města Hradec Králové na rok 2018

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 • Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření příspěvkové organizace Dětský denní rehabilitační stacionář k 31.12.2017

Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

 • Účetní závěrky škol a školských zařízení, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, za rok 2017

15. května 2018

Kancelář primátora

 • Písemnosti adresované 8. Radě města Hradec Králové
 • Návrh organizačního a obsahového zabezpečení 38. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové

Odbor ekonomický

 • Zapracování účelových prostředků do rozpočtu města Hradec Králové na rok 2018

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh dotačního programu v oblasti sportu – sportovní akce 2019
 • Návrh dotačního programu v oblasti sportu – činnost sportovních organizací 2019
 • Návrh dotačního programu v oblasti kultury – kulturní akce 2019
 • Návrh dotačního programu v oblasti kultury – činnost kulturních organizací 2019
 • Návrh na poskytnutí dotací na rozvoj cestovního ruchu – II. kolo 2018

Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

 • Návrh na výši příspěvků na úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, pro školní rok 2018/2019
 • Informace o výši úplaty žáků na úhradu neinvestičních nákladů spojených s poskytováním základů vzdělávání v základních uměleckých školách, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, pro školní rok 2018/2019
 • Informace o výši úplaty žáků na úhradu neinvestičních nákladů spojených s činností Domu dětí a mládeže, Hradec Králové, Rautenkrancova 1241 pro školní rok 2018/2019
 • Informace o výsledku zápisu žáků do 1. ročníku základních škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, pro školní roku 2018/2019
 • Návrh Dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže 2019
 • Návrh dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže na 2. pololetí 2018

Odbor památkové péče

 • Dotace na zachování a obnovu památkového fondu pro rok 2018

Odbor krizového řízení

 • Zpráva o zabezpečení úkolů v oblasti požární ochrany na území statutárního města Hradec Králové v roce 2017

5. června 2018

Kancelář primátora

 • Písemnosti adresované 9. Radě města Hradec Králové

Odbor ekonomický

 • Zapracování účelových prostředků do rozpočtu města Hradec Králové na rok 2018

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh na poskytnutí dotací na sportovní akce II. pololetí 2018
 • Návrh na poskytnutí dotací na kulturní akce II. pololetí 2018
 • Návrh dotačního programu na rozvoj cestovního ruchu 2019
 • Zpráva o činnosti, závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2017
 • Zpráva o činnosti, závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2017
 • Zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření kulturních organizací zařazených v závazku veřejné služby k 31.12.2017 – KLICPEROVO DIVADLO
 • Zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření kulturních organizací zařazených v závazku veřejné služby k 31.12.2017 – DIVADLO DRAK
 • Zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření kulturních organizací zařazených v závazku veřejné služby k 31.12.2017 – FILHARMONIE HK
 • Rozhodnutí Rady města Hradec Králové, vykonávající jménem města Hradec Králové jako jediného společníka společnosti Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. působnost valné hromady - Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření kulturních organizací zařazených v závazku veřejné služby k 31.12.2017 – HKVS s.r.o.

19. června 2018

Kancelář primátora

 • Písemnosti adresované 10. Radě města Hradec Králové
 • Návrh organizačního a obsahového zabezpečení 39. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové

Odbor ekonomický

 • Zapracování účelových prostředků do rozpočtu města Hradec Králové na rok 2018

Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

 • Informace o výsledku zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, pro školní rok 2018/2019
 • Návrh výše odměn pro ředitelky a ředitele škol a školských zařízení, příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Hradec Králové

17. července 2018

Kancelář primátora

 • Písemnosti adresované 11. Radě města Hradec Králové

Odbor ekonomický

 • Zapracování účelových prostředků do rozpočtu města Hradec Králové na rok 2018

Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

 • Návrh příspěvků z prostředků Nadačního fondu na podporu královéhradeckých středoškolských studentů vyplácených ve školním roce 2018/2019

Odbor životního prostředí

 • Informace o plnění úkolů Povodňové komise města Hradec Králové za I. pololetí 2018 a plán práce na II. pololetí 2018

14. srpna 2018

Kancelář primátora

 • Písemnosti adresované 12. Radě města Hradec Králové
 • Návrh organizačního a obsahového zabezpečení 40. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové

Odbor ekonomický

 • Zapracování účelových prostředků do rozpočtu města Hradec Králové na rok 2018

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh na poskytnutí dotací na vrcholový a výkonnostní sport II. kolo 2018
 • Návrh dotačního programu v oblasti sportu – vrcholový a výkonnostní sport 2019
 • Návrh dotačního programu v oblasti sportu – rozvoj a údržba sportovišť 2019

4. září 2018

Kancelář primátora

 • Písemnosti adresované 13. Radě města Hradec Králové

Odbor ekonomický

 • Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí roku 2018
 • Návrh základního rámce rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2019
 • Zapracování účelových prostředků do rozpočtu města Hradec Králové na rok 2018

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh akcí programu Calendarium Regina 2019

18. září 2018

Kancelář primátora

 • Písemnosti adresované 14. Radě města Hradec Králové
 • Kontrolní zpráva o plnění usnesení Rady a Zastupitelstva města Hradec Králové za volební období 2014 – 2018
 • Návrh organizačního a obsahového zabezpečení 41. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové
 • Oslava státního svátku 28.10. (medaile města)

Odbor ekonomický

 • Zapracování účelových prostředků do rozpočtu města Hradec Králové na rok 2018

Odbor interního auditu a kontroly

 • Informace o peticích a stížnostech přijatých za I. pololetí 2018

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

 • Plán zimní údržby místních komunikací na území statutárního města Hradec Králové
  2018-2019

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty