Termíny a Plán práce Zastupitelstva města Hradec Králové

Termíny zasedání: 30.01., 27.02., 27.03., 24.04., 29.05., 26.06., 28.08. a 25.09.2018

Pravidelnou součástí programu zasedání zastupitelstva města bude:

 • Zprávy ze zasedání výborů Zastupitelstva města Hradec Králové
 • Nakládání s nemovitým majetkem statutárního města Hradec Králové
 • Diskuse občanů města Hradec Králové
 • Diskuse zastupitelů města Hradec Králové
 • Dotazy zastupitelů města Hradec Králové

30. ledna 2018

Kancelář primátora

 • Zpráva o činnosti Rady města Hradec Králové
 • Písemnosti adresované 34. Zastupitelstvu města Hradec Králové
 • Kontrolní zpráva o plnění usnesení Rady a Zastupitelstva města Hradec Králové za rok 2017
 • Plán práce komisí Rady a výborů Zastupitelstva města Hradec Králové na období
  leden – září 2018

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh na poskytnutí dotací na sportovní akce I. pololetí 2018
 • Návrh na poskytnutí dotací na činnost sportovních organizací 2018
 • Návrh na ocenění nejúspěšnějších sportovců města Hradec Králové 2017
 • Návrh na poskytnutí dotací na činnost kulturních organizací 2018
 • Calendarium Regina 2018 – aktualizace údajů o akcích, schválení znění veřejnoprávních smluv
 • Návrh na poskytnutí dotací na rozvoj cestovního ruchu – I. kolo 2018

Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže          

 • Návrh Obecně závazné vyhlášky č. ../2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové

Odbor památkové péče

 • Pravidla Dotací na zachování a obnovu památkového fondu pro rok 2018

27. února 2018

Kancelář primátora

 • Zpráva o činnosti Rady města Hradec Králové
 • Písemnosti adresované 35. Zastupitelstvu města Hradec Králové

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh na poskytnutí dotace Královéhradecké unii sportu na podporu činnosti sportovních organizací v Hradci Králové 2018
 • Návrh na poskytnutí dotací na vrcholový a výkonnostní sport 1. kolo 2018
 • Návrh na ocenění nejlepších sportovců Hradce Králové za rok 2017 v mládežnických kategoriích - Naděje královéhradeckého sportu 2017
 • Návrh na ocenění Talent královéhradecké kultury 2017
 • Královéhradecká nábřeží 2018 – aktualizace údajů o akcích, schválení znění veřejnoprávních smluv

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 • Dotace v oblasti sociálních služeb na rok 2018, oblast spadající do kompetence komise sociálně zdravotní II. kolo

27. března 2018

Kancelář primátora

 • Zpráva o činnosti Rady města Hradec Králové
 • Písemnosti adresované 36. Zastupitelstvu města Hradec Králové
 • Zpráva o plnění Koncepce rozvoje mezinárodních vztahů města Hradce Králové

Odbor životního prostředí

 • Návrh finančních příspěvků na péči o životní prostředí a ekologické projekty z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů pro rok 2018

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh na poskytnutí dotací na rozvoj a údržbu sportovišť 2017
 • Zpráva o plnění Koncepce rozvoje a podpory sportu v Hradci Králové za rok 2017
 • Zpráva o plnění Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Hradci Králové za rok 2017
 • Návrh kandidátů pro výroční ceny města Hradec Králové 2017 – 2018

28. března 2018 následuje slavnostní večer – Výroční ceny města Hradec Králové

24. dubna 2018

Kancelář primátora

 • Zpráva o činnosti Rady města Hradec Králové
 • Písemnosti adresované 37. Zastupitelstvu města Hradec Králové

Odbor ekonomický

 • Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2017
 • Informace o nakládání s volnými finančními prostředky v roce 2017
 • Ekonomické vyhodnocení vyhlášek o místních poplatcích za rok 2017

Městská policie Hradec Králové

 • Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové za rok 2017

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh dotačního programu Calendarium Regina 2019
 • Návrh dotačního programu Královéhradecká nábřeží 2019

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 • Dotace v oblasti sociálních služeb na rok 2019, oblast spadající do kompetence komise sociálně zdravotní
 • Dotace v oblasti sociálních služeb na rok 2019, oblast spadající do kompetence komise pro rodinu a sociální prevenci

29. května 2018

Kancelář primátora

 • Zpráva o činnosti Rady města Hradec Králové
 • Písemnosti adresované 38. Zastupitelstvu města Hradec Králové

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh dotačního programu v oblasti sportu – sportovní akce 2018
 • Návrh dotačního programu v oblasti sportu – činnost sportovních organizací 2018
 • Návrh dotačního programu v oblasti kultury – kulturní akce 2019
 • Návrh dotačního programu v oblasti kultury – činnost kulturních organizací 2019
 • Návrh na poskytnutí dotací na rozvoj cestovního ruchu – II. kolo 2018

Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

 • Návrh Dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže 2019
 • Návrh dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže na 2. pololetí 2018

Odbor památkové péče

 • Dotace na zachování a obnovu památkového fondu pro rok 2018

Odbor krizového řízení

 • Zpráva o zabezpečení úkolů v oblasti požární ochrany na území statutárního města Hradec Králové v roce 2017

26. června 2018

Kancelář primátora

 • Zpráva o činnosti Rady města Hradec Králové
 • Písemnosti adresované 39. Zastupitelstvu města Hradec Králové

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh na poskytnutí dotací na sportovní akce II. pololetí 2018
 • Návrh dotačního programu na rozvoj cestovního ruchu 2019
 • Zpráva o činnosti, závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2017
 • Zpráva o činnosti, závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2017
 • Zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření kulturních organizací zařazených v závazku veřejné služby k 31.12.2017 – KLICPEROVO DIVADLO
 • Zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření kulturních organizací zařazených v závazku veřejné služby k 31.12.2017 – DIVADLO DRAK
 • Zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření kulturních organizací zařazených v závazku veřejné služby k 31.12.2017 – FILHARMONIE HK
 • Rozhodnutí Rady města Hradec Králové, vykonávající jménem města Hradec Králové jako jediného společníka společnosti Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. působnost valné hromady - Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření kulturních organizací zařazených v závazku veřejné služby k 31.12.2017 – HKVS s.r.o.

28. srpna 2018

Kancelář primátora

 • Zpráva o činnosti Rady města Hradec Králové
 • Písemnosti adresované 40. Zastupitelstvu města Hradec Králové

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh na poskytnutí dotací na vrcholový a výkonnostní sport II. kolo 2018
 • Návrh dotačního programu v oblasti sportu – vrcholový a výkonnostní sport 2019
 • Návrh dotačního programu v oblasti sportu – rozvoj a údržba sportovišť 2019

25. září 2018

Kancelář primátora

 • Zpráva o činnosti Rady města Hradec Králové
 • Písemnosti adresované 41. Zastupitelstvu města Hradec Králové
 • Kontrolní zpráva o plnění usnesení Rady a Zastupitelstva města Hradec Králové za volební období 2014 – 2018

Odbor ekonomický

 • Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí roku 2018

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh akcí programu Calendarium Regina 2019

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty