Řešení odtokových poměrů v obci

Ze zápisů

 • 4/6/2017 KMS obdržela dokument “Možnosti retenčních opatření v povodí Piletického potoka“, který neodpovídá požadavku KMS Piletice na zjištění příčin opakovaných záplav obce, a tedy nenavrhuje řešení protipovodňových opatření. Dokument je souhrnem veřejně dostupných informací a i jak se na opakovaně dotazy vyjádřil při veřejné schůzi vedoucí Vodoprávního úřadu MMHK, uvedené poldry nemají absolutně žádný vliv na povodňovou situaci v obci. Přes přísliby ŽP zpracovatelé nekontaktovali členy KMS, aby se seznámili s danou problematikou. Žádáme, aby byl dokument přepracován. Požadujeme vypracování studie týkající se problematikou odtokových poměrů, dotýkající se obce Piletice. Zadání projektu odporuje objednávce. Nekoresponduje s objednávkou ve znění, “Protipovodňová opatření, plynulý odtok, a žádoucí zdržení povrchové vody v katastru obce Piletice“, z dopisu ze dne 14.10.2016.

 • 1/5/2017 KMS obdržela odpovědi na své požadavky z předchozích zápisech takto: Čištění prostupů pod můstky bude řešeno v dalším období. Studie odtokových poměrů je v současné době v připomínkovém řízení. Požadavky na dosadbu stromů bude realizováno na podzim 2017. Celé znění odpovědí budou občanům rozeslány elektronicky.

 • 3/4/2017 (1/1/2017, 1/7/2016, 5/6/2016) prosíme vedoucí odboru ŽP Ing. Šedivou o sdělení stavu řešení zakázky „Možnost provedení retenčních opatření v povodí Piletického potoka“.  Zpracovatel nás dosud nekontaktoval s žádostí o slíbenou součinnost.

 • 5/6/2016 Schválila záměr dopisu primátorovi a Radě města se žádosti o zadání studie „Protipovodňových opatření, návrhu řešení plynulého odtoku a žádoucího zdržení povrchové vody v katastru obce."

 • 11/5/2016 čištění vodoteče podél severního okraje obce. Nebylo místo pro uložení odtěžené zeminy, dohodlo se s občany na rozprostření na sousední pole a ořezu stromů.

 • 1/7/2015  KMS obdržela odpověď Bc. J. Slavíka vedoucího odd. hospodaření a evidence majetku města, odboru správy majetku města, kde uvádí nám známé skutečnosti o plánované údržbě „hlavního odvodňovacího zařízení“  SPÚ v průběhu roku 2016.  Dotaz KMS byl ale směřován k stavu plánu údržby návazných ostatních vodotečí mimo působnost SPÚ v katastru obce vyznačené v zaslaném spise s plánky a fotodokumentací. Prosíme o doplnění odpovědi a současně žádáme, aby KMS byla přizvána k avizované schůzce ohledně hlavních vodotečí. Současně KMS ukládá J. Hypšovi jednat osobně v této záležitosti s odpovědnými pracovníky MMHK, neboť se jedná jeden z hlavních požadavků občanů obce z voleb v roce 2014. 
  Pro: 8    Proti: 0   Zdržel se: 0

 • 7/6/2015 Zástupce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pobočka Hradec Králové, telefonicky informoval, že na rok 2016 je plánováno čištění a úpravy vodoteče vedoucí severním okrajem obce od Slatiny, přes náves až do Piletického potoka. Nájemce části přilehlých pozemků firma VH Agroprodukt již souhlasil s termínem srpen 2016. S ostatními majiteli pozemků probíhá jednání. Žádnou informaci ale nemáme o realizaci údržby na částech vodotečí v majetku města Hradce Králové. Prosíme Odbor majetku města o průběžnou informaci.

 • 8/5/2015 Dne 25. 5. 2015 byl zjištěn odtok splaškové vody z přepadu kanalizace Slatina do vodoteče (od zahrádek Slatina) k Pileticím, který ale má fungovat jen při přeplnění kanalizace ve Slatině přívalovými dešti, což ve sledovaném období nenastalo. Prosíme o zjednání nápravy a informaci.

 • 4/2/2015 Ve věci údržby vodotečí v katastru obce obdržela KMS cestou MMHK odpověď od Státního pozemkového úřadu, s ujištěním že v nejbližším možném termínu posoudí stav vodoteče podél severního okraje obce až ke Slatině a případně zabezpečí údržbu. Dne 2.3. proběhlo posouzení stavu na místě. O stavu řešení údržby dalších vodotečí (vojenský objekt, komunikace Piletice – Slatina) jsme dosud žádnou zprávu neobdrželi.

 • 13/2/2015 Na úřední desce města byla zveřejněna informace ukončení posuzování věci „Librantický potok, Bukovina, suchá retenční nádrž“, jejíž realizace, by měla snížit pravděpodobnost záplav i v obci, kdy vzdutí Piletického potoka brání odtoku vodoteče z Piletic.

 • 2/1/2015  Na základě požadavku pracovnice Odboru správy majetku města (OM), byl vedoucímu odboru zaslán požadavek s obsáhlou fotodokumentací, z kterého vyplývá, že údržbu vodotečí v katastru obce zanedbávají státní instituce a město Hradec Králové. Očekáváme dílčí informace o postupu řešení.

 • 6/8/2014 (6/7/2014, 6/7/2012) KMS obdržela odpověď na požadavek vyčištění vodoteče ze Slatiny podél severního okraje obce, přes náves do Piletického potoka, který problém neřeší. Prosíme postoupit odboru majetku MMHK, jehož pracovnice v minulosti na žádost KMS jednání na místě vyvolala a měla za úkol stav řešení nadále sledovat a informovat KMS.

Dokumenty k tématu

Požární nádrž Šípák

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty