Reakce zástupce Změny pro Hradec v kontrolním výboru zastupitelstva města HK Mgr. Tomáše Kopeckého na tiskovou zprávu hokejového klubu Královští lvi Hradec Králové ze dne 31. 10. 2013 (11.11.2013)

V letošním roce proběhly ve výše uvedeném hokejovém klubu, který je příjemcem nezanedbatelných finančních podpor z rozpočtu města Hradec Králové kontroly finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města. Kontrolu prováděl mj. zástupce klubu Změny pro Hradec v kontrolním výboru Tomáš Kopecký. V rámci kontroly byly zjištěny některé sporné skutečnosti a byla dána doporučení k nápravě. Záležitost byla také publikována v médiích, kdy byl řešen zejména etický rozměr poskytovaných provizí mj. zaměstnancům města Hradec Králové. Jak už to tak bývá, reakce na sebe nenechala dlouho čekat, a tak vedle agresívních výhrůžek nejmenovaných osob (které nebereme na lehkou váhu a učinili jsme příslušné kroky) se také objevila tisková zpráva (následně převzatá některými médii), kde vedení hokejového klubu vyhrožuje kolegovi Kopeckému trestním oznámením. Zarážející je zejména to, že v této tiskové zprávě je uvedena panem náměstkem Soukupem hrubě nepravdivá informace o tom, že kontrolní výbor nebyl usnášeníschopný, když projednával zprávu z kontroly (jako zastupitelé jsme dostali kompletní dokumentaci vč. zápisu a prezenční listiny, které jasně potvrzují, že kontrolní výbor byl usnášeníschopný). Níže uvádím reakci zástupce Změny pro Hradec v kontrolním výboru zastupitelstva města Mgr. Tomáše Kopeckého na uvedenou tiskovou zprávu. Toto vyjádření obdržela i média, bohužel jak už to chodí, odezva byla minimální. Závěrem sděluji, že zastupitelský klub Změny pro Hradec za Mgr. Kopeckým plně stojí, váží si jeho práce, důrazně odmítá jakékoliv pokusy o jeho perzekuci a v případě potřeby mu poskytne potřebnou součinnost a pomoc.

Adam Záruba, 8. 11. 2013

Vyjádření k tiskové zprávě HC Královští lvi z 31. 10. 2013 znějící „Hokejový klub zvažuje podání trestního oznámení“

Jako člena příslušného kontrolního týmu Kontrolního výboru Zastupitelstva města, který prováděl kontrolu v této akciové společnosti s majoritou města, mě překvapila obsahem tisková zpráva HC Královští lvi ze dne 31. 10. 2013 „Hokejový klub zvažuje podání trestního oznámení“. (odkaz na tiskovou zprávu HC http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=Hokejovy-klub-zvazuje-podani-trestniho-oznameni-4225). Uznal jsem za vhodné reagovat na některé hrubé nepřesnosti v ní uvedené.

1) Důvodem zvažovaného trestního oznámení patrně na mou osobu má být: „Nebyla nám dána možnost se v souladu se zákonem ke kontrole vyjádřit. V médiích se vyjádřil negativně a klub se proto cítí být výrazně poškozen před širokou veřejností a obchodními partnery,“ předesílá předseda představenstva Královských lvů Hradec Králové a náměstek primátora Martin Soukup. „V klubu proběhla kontrola Finančního výboru zastupitelstva, která byla bez výhrad. Následovala kontrola Kontrolního výboru. Kontroloři nedali klubu možnost se ke kontrole vyjádřit a svou zprávu předložili přímo zastupitelstvu. Zákon o obcích jim ovšem ukládá povinnost kontrolní závěry konfrontovat s kontrolovaným, což se nestalo. Zpráva měla být zastupitelstvu předložena společně s vyjádřením klubu,“ uvádí právní zástupce hradeckého klubu Jakub Havlíček.“

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. v §119 odst. 5 uvádí: „Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.“

Při dokladové kontrole v místě, bylo s přítomnými zástupci HC dohodnuto, že jim bude před zasedáním výboru zápis zaslán, aby mohli, jak jim zákon umožňuje, připojit vyjádření. Dne 4. 10. 2013 byl zápis z kontroly zaslán emailem členům Kontrolního výboru a v kopii předsedovi představenstva klubu Ing. M. Soukupovi, dle předchozí dohody. Zápis z kontroly byl následně 7. 10. 2013 projednán Kontrolním výborem (dále jen KoV). Zákon o obcích neukládá KoV žádnou lhůtu na seznámení kontrolovaného subjektu se závěry kontroly, nebo povinnost např. zajistit vyjádření kontrolovaného subjektu, nebo ho projednat v KoV. Podle mého názoru pouze ukládá povinnost připojit vyjádření kontrolovaného subjektu do podkladů zastupitelstvu v případě, že kontrolovaný subjekt využije svého práva se vyjádřit. Tuto povinnost má KoV, nikoli člen (členové) KoV, který kontrolu prováděl. V tomto konkrétním případě se dokonce i odbor kultury, sportu a cestovního ruchu vyjádřil, když naznal tuto potřebu, ač nebyl kontrolovaným subjektem. Takto učinil již 7. 10. 2013, i když technická doba přiložení všech vyjádření ke kontrole do podkladů zastupitelstva byla několik dní před jeho zasedáním 29. 10. 2013. Mám tedy za to, že čas několika týdnů byl dostatečný a jsem udiven, že HC nevyužil své možnosti se vyjádřit.

2) Další část prohlášení HC uvádí: „Klub veškeré připomínky samozřejmě vyvrací, což hodláme učinit na pondělním jednání Kontrolního výboru zastupitelstva,“ konstatuje generální manažer klubu Aleš Kmoníček. „Je navíc s podivem, že Kontrolní výbor se při svém jednání nesešel tak, aby byl usnášeníschopný, přesto tuto zprávu projednal bez výsledku hlasování, a přesto zprávu předložil zastupitelstvu. To je velice nestandardní a nedemokratický postup,“ říká předseda představenstva Královských lvů Hradec Králové a náměstek primátora Martin Soukup. „Hlavně je to v rozporu se zákonem,“ znovu zdůrazňuje právní zástupce klubu Jakub Havlíček, který nyní připravuje právní kroky.“

Jsem rád, že ač opožděně, hodlá se HC ke kontrolnímu zápisu vyjádřit. Co se týče usnášeníschopnosti Kontrolního výboru 7. 10. 2013, tak tento byl usnášeníschopný, což je možné ověřit i v jeho zápise (nadpoloviční většina 6 přítomných z 11 členů). Ze zápisu Finančního výboru z 15. 10. 2013 je možné zjistit, že na tomto byl přítomen zástupce HC Ing. A. Kmoníček a M. Peštová za účelem projednání výsledků hospodaření HC. Ze zápisu je též zřejmé, že tento Finanční výbor nebyl kromě jednoho bodu usnášeníschopný. Obávám se, že předseda představenstva a náměstek primátora Ing. M. Soukup si mohl ve svém prohlášení splést Finanční a Kontrolní výbor. V každém případě je jeho prohlášení hrubě nesprávné!

Bohužel se obávám, že se nejedná o první minelu v prohlášení HC v průběhu kontroly jeho hospodaření s dotacemi města Kontrolním výborem. Dne 25. 6. 2013 vydalo HC též „zvláštní“ tiskové prohlášení o tom, že již proběhly obě kontroly „Hokejový klub prošel kontrolou zástupců finančního a kontrolního výboru bez ztráty kytičky“. Bohužel, ale v té době kontrola Kontrolního výboru stále probíhala. Prodloužení této kontroly v zápise KoV schválilo Zastupitelstvo města usnesením ZM/2013/1321 ze dne 3. 6. 2013 a i předseda představenstva HC Královští Lvi a. s. Ing. M. Soukup jako zastupitel města hlasoval PRO. Považovali jsme to tehdy za nešťastné opomenutí a i vzhledem k přísně nestrannému vedení kontroly jsme se sice k tomuto prohlášení ohradili, nicméně pouze interním vyjádřením ve směru k vedení HC, vedení města a zastupitelům.

Závěrem chci konstatovat, že vnímám tato prohlášení HC, jako nešťastné a nepodložené útoky nejen vůči mé osobě, ale především na nezávislost Kontrolního výboru, jež má zákonnou povinnost v rozsahu jemu svěřených pravomocí, hájit veřejnou kontrolou zájmy daňových poplatníků. Jsem přesvědčen, že Kontrolní výbor ZM Hradce Králové postupuje řádně v mezích zákona. Tento zápis z kontroly i návrhy opatření pro Zastupitelstvo města byly jednomyslně přijaty všemi přítomnými členy KoV i následně většinou odsouhlaseny Zastupitelstvem města. Chápu, že to může být pro kontrolovaný subjekt někdy nepříjemné, ale podle mého názoru by měl být, zejména u obchodní společnosti s majoritou města, jakou je i HC Královští lvi a.s, samozřejmostí spíše konstruktivní přístup ve směru odstranění možných nedostatků, než útoky na Kontrolní výbor, nebo jeho členy!

S pozdravem

Mgr. Tomáš Kopecký – člen Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hradce Králové (ZpH)Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty