Rada města

Rada města Hradec Králové je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti obce. Radě města nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti (výkon státní správy) s výjimkou vydávání obecně závazných vyhlášek. Ztratí-li člen zastupitelstva města svůj mandát, přestává být i členem rady města. Jestliže je primátor nebo náměstek primátora odvolán, nebo na tuto funkci rezignoval, přestává být i členem rady.

Rada města se schází podle potřeby, zpravidla dvakrát měsíčně v úterý mezi jednáními zastupitelstva. Schůze jsou neveřejné. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá rada zastupitelstvu města, při výkonu přenesené působnosti je podřízena krajskému úřadu. Pravomoce rady města jsou vymezeny zákonem o obcích č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Právní normy:

Zákon o obcích

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty