Povinně zveřejňované informace

 (dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup)

1. Oficiální název

Statutární město Hradec Králové – Městská policie Hradec Králové

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem Městské policie Hradec Králové  je Statutární město Hradec Králové.
Městskou policii zřizuje a zrušuje v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), Zastupitelstvo města Hradec Králové obecně závaznou vyhláškou. Městská policie Hradec Králové  byla zřízena obecně závaznou vyhláškou č.1/1992, o zřízení Městské policie Hradec Králové ze dne 24.2.1992 v souladu s ustanovením  § 16 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii (dále jen „zákon o obecní polici“). Vyhláška č. 1/1992 byla nahrazena dosud platnou vyhláškou č. 2/1998, o zřízení Městské policie Hradec Králové, která byla doplněna vyhláškou města Hradce Králové č.
1/2001.

Městská policie Hradec Králové je v souladu s ust. § 1 odst. 1 zákona o obecní policii zřízena jako orgán obce, tzn. orgán Statutárního města Hradec Králové.
Činnost městské policie spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon. Městská policie spolupracuje v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo jiným právním předpisem s Policií České republiky, státním orgány a orgány územních samosprávných celků.

3. Organizační struktura

Organizacni_struktura.pdf Organizacni_struktura.pdf (107,41 KB)

4. Kontaktní spojení

   

4.1 Kontaktní spojení

Statutární město Hradec Králové
Městská policie
Československé armády  408
502 00 Hradec Králové

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Statutární město Hradec Králové

 Městská policie Hradec Králové
 Dlouhá 211, 502 00 Hradec Králové

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny

Základní úřední hodiny :

Budova ředitelství

 

Pondělí – čtvrtek

8:00 – 15:00

Pátek

8:00 – 14:00

   

Přestupkové oddělení

 

pondělí – čtvrtek

7:00 – 17:00

pátek

7:00 – 15:30

4.4 Telefonní čísla

tel./fax. sekretariát ředitele :

+420 495 707 923 / 924

tel. fakturace :

+420 495 707 940

tel. zástupce ředitele :

+420 495 707 937

tel. velitel výkonu služby :

+420 495 707 921

tel. právník :

+420 495 707 934

tel. operační pracoviště :

+420 495 707 910 - 11 (nepřetržitý provoz)

tel. přestupkové oddělení :

+420 495 707 929, 932 nebo pomocí linky operačního pracoviště

tel. vedoucí materiálně technického zabezpečení :

+420 495 707 930, +420 731 131 087

tel. oddělení prevence kriminality :

+420 495 707 935,  927,  922

tel. tisková mluvčí :

+420 495 707 927, +420 731 131 091

vedoucí oddělení prevence kriminality :

+420 495 707 935, +420 731 131 013

   

v případě tísně použijte linku 156


4.5 Čísla faxu

495 707 924

4.6 Adresa internetové stránky

https://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/mestska-policie

4.7 Adresa e-podatelny

epodatelna@mmhk_cz

4.8 Další elektronické adresy

Mp.sekretariat.reditele@mmhk_cz

Mp.reditel@mmhk_cz

5. Případné platby lze poukázat

Občané mohou úhrady provádět rovněž:

 • v hotovosti v budově magistrátu na pokladně , nebo
 • prostřednictvím řádně vyplněné poštovní poukázky typu A.

K úhradě platby, která je příjmem Statutárního města Hradec Králové, je nutné uvedení variabilního symbolu.

6. IČ

00268810

7. DIČ

CZ 00268810

8. Dokumenty

   

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Městská policie Hradec Králové nevytváří dokumenty koncepční, strategické a programové povahy.

8.2 Rozpočet

Rozpočet

9. Žádosti o informace


Žadatelem o informace je každá fyzická i právnická osoba.

Jak a kde lze informace získat
Žádosti o informace se podávají písemně nebo elektronicky cestou podatelny magistrátu města. Pokud je žádost o informaci podána elektronicky, musí tak být učiněno prostřednictvím elektronické podatelny magistrátu města a žádost nemusí být opatřena elektronickým podpisem. Žádost o jednoduchou informaci lze vyřídit i ústně na městské policii. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Žádost musí být zaslána na adresu:


Magistrát města Hradec Králové

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové


nebo emailem přes elektronickou podatelnu Magistrátu města Hradec Králové:

epodatelna@mmhk_cz

Za písemné podání se považuje i e-mail doručený na adresu posta@mmhk_cz.

V případě osobního podání musí být žádost doručena na podatelnu magistrátu města, která se nachází v přízemí levého křídla budovy.


K podání žádosti o informace lze využít tento formulář.

Informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, tzn.:

 • obsah písemného záznamu na listině
 • záznam uložený v elektronické podobě
 • zvukový záznam
 • obrazový záznam
 • audiovizuální záznam

Informací není počítačový program.

K podání žádosti lze využít i žádosti na  https://www.hradeckralove.org/file/167

10. Příjem žádostí a dalších podání

Způsob podání žádostí o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Městská policie Hradec  Králové  je samostatným povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb. a má ze zákona povinnost poskytovat fyzickým i právnickým osobám informace vztahující se k její působnost. Pro podání žádosti nejsou povinné žádné formuláře. Ze žádosti musí být podle § 14 odst. 2 zákona zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Fyzická osoba uvede v žádosti:

 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • adresu místa trvalého pobytu - není-li přihlášena k trvalému pobytu uvede adresu bydliště
 • a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště

Právnická osoba uvede v žádosti:

 • název
 • identifikační číslo osoby
 • adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla
 • příp. elektronickou adresu

Neobsahuje-li žádost náležitosti podle § 14 odst. 2 zákona a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Žádost lze podat následujícím způsobem:

 • ústně
  • osobně na adrese Městské policie Hradec Králové
  • telefonicky na čísle: 495 707 934
 • písemně
  • individuální podání dopisem  na podatelnu města v její úřední hodiny
  • elektronickou poštou na adresu: epodatelna@mmhk_cz

Místo, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání nebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob:

Statutární město Hradec Králové – Městská policie Hradec Králové

ČSA 408, 502 00 Hradec Králové

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným Městskou policií  Hradec Králové se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Povinný subjekt předloží odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu  a ten rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 kalendářních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu neleze prodloužit.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Na postup při vyřizování žádosti o informace může žadatel podat stížnost. Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Stížnost se podává u Městské policie Hradec Králové do 30 dnů ode dne doručení informace nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Městská policie Hradec Králové předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne doručení stížnosti. Nadřízený orgán stížnost posoudí a do 15 dnů ode dne, kdy mu byla stížnost předložena přijme příslušné rozhodnutí. Pro podání stížnosti není povinnost použít formulář

12. Formuláře

formular_zadosti_o_poskytnuti_informace.doc formular_zadosti_o_poskytnuti_informace.doc (25,50 KB)

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - rozcestník

14. Předpisy

   

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška MVČR č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii,
 • vyhláška MVČR č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie,
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška MDS ČR č.30/2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích.
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a nařízení města

15. Úhrady za poskytování informací

   

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

1. Náklady na pořízení kopií 

Černobílé kopírování + tisk

A4

A3

jednostranné

oboustranné

jednostranné

oboustranné

1,00

2,00

2,00

3,00

Barevné kopírování + tisk

A4

A3

jednostranné

oboustranné

jednostranné

oboustranné

12,00

23,00

23,00

45,00


2. Náklady na opatření technických nosičů dat

Nosič dat

cena

CD-R, DVD-R

dle pořizovacích nákladů

disketa 3,5“

dle pořizovacích nákladů

audiokazeta, videokazeta

dle pořizovacích nákladů


3. Náklady na odeslání informací žadateli

Náklady na poštovní služby

listovní zásilky

dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb

balíkové zásilky

dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb

4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

V případě, že se jedná o informaci, kde je nutné mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, zaplatí žadatel 150,00 Kč za každou započatou hodinu práce každého zaměstnance, podílejícího se na vyhledání informace.

Pokud součet všech nákladů nepřesáhne částku 50,00 Kč, je informace poskytnuta zdarma.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Doposud nebyly vydány.

16. Licenční smlouvy

   

16.1 Vzory licenčních smluv

VZORY

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zprava_o_cinnosti_Mestske_policie_Hradec_Kralove_za_rok_2016.pdf Zprava_o_cinnosti_Mestske_policie_Hradec_Kralove_za_rok_2016.pdf (1,47 MB)

Teplotni_mapy_2016_priloha_ke_zprave_o_cinnosti.pdf Teplotni_mapy_2016_priloha_ke_zprave_o_cinnosti.pdf (1,73 MB)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty