Pasport pozemních komunikací

Pasport pozemních komunikací Hradce Králové je evidence určená přednostně pro správu dat o místních komunikacích ve smyslu zákona o pozemních komunikacích a prováděcích předpisů (zák. č. 13/1997 Sb. a vyhl. č.104/1997 Sb.).

Vlastní pasport je v rámci aplikace dále rozšířen o evidenci silnic I., II. a III. třídy, cyklostezek, základních součástí a příslušenství komunikací, jako je svislé a vodorovné dopravní značení, objekty evidované ve smyslu mostní normy (ČSN 73 6220) a další technické objekty (opěrné a zárubní zdi, zábradlí, svodidla, propustky, apod.).

Žádosti o digitální podklady pro zpracování diplomové či jiné práce zasílejte na správce pasportu – Odbor správy majetku města (Petr Schiller - petr.schiller@mmhk_cz).

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty