Park Malšovice? Není se čemu divit… (13.3.2013)

V minulém týdnu se na mne obrátili novináři z místní televizní stanice V1 s dotazem, co říkám tomu, že vedení města je velmi překvapeno podmínkami smlouvy se společností ECE, která má stavět obří obchodní centrum na místě současného Všesportovního stadionu v Malšovicích, na něž má být naroubována nová fotbalová aréna (věc nakonec v této televizi okomentoval kolega Martin Hanousek). Tyto smluvní podmínky, které výrazně omezují možnost města ukončit spolupráci s uvedenou firmou, schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání v červnu loňského roku.

Skutečnost, že vedení města je takovýmto způsobem zaskočeno tím, co samo připravilo a schválilo, zase docela dost překvapuje nás ve Změně pro Hradec, neboť navržené smluvní podmínky byly už tehdy naprosto jasné – minimálně nám, kdož jsme si důkladně prostudovali podklady k připravenému usnesení. Dlužno podotknout, že zastupitelé Změny pro Hradec byli, s výjimkou pana zastupitele Nádvorníka z TOP09, jediní, kdo hlasoval proti zjevně nevýhodnému dodatku smlouvy, díky kterému se město ještě dostane do nemalých problémů.

Začněme ale od začátku. O co zde vůbec jde? Původní smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemky, na kterých má vzniknout obchodní centrum, se společností ECE z roku 2009 obsahovala klíčové ustanovení čl. 5.5, které uvádělo zhruba to, že pokud do 36 měsíců od podpisu této smlouvy nebude získáno byť jen nepravomocné územní rozhodnutí, zaniká povinnost smluvních stran uzavřít kupní smlouvu. Pokud bude získáno alespoň nepravomocné územní rozhodnutí, lhůta se prodlužuje na 60 měsíců. Vzhledem ke kontroverznosti záměru Park Malšovice došlo ke značnému skluzu v jeho přípravě a v červenci roku 2012 by marně uplynulo daných 36 měsíců, aniž by bylo územní řízení ukončeno vydáním územního rozhodnutí. Tím by byly obě strany bez jakýchkoliv sankcí vyvázány z další přípravy záměru a město mohlo začít s rekonstrukcí stadionu ve vlastní režii a bez problematického a nechtěného obchodního centra – např. způsobem, jakým postupují v Ústí nad Labem. Více viz náš komentář k červnovému zastupitelstvu – konkrétně bodu 16 (http://www.zmenaprohradec.cz/zastupitelstva/120-zastupitelstvocerven2012).

Vzhledem k tomu, že záměr Park Malšovice je i přes odpor nezanedbatelné části občanů Malšovic, občanských sdružení, odborné veřejnosti i komise místní samosprávy v Malšovicích stále tlačen většinou koaličních a bohužel i opozičních zastupitelů, byl do loňského červnového zastupitelstva předložen mj. dodatek smlouvy o smlouvě budoucí kupní, který krom jiných věcí také prodlužoval výše uvedené lhůty a to z 36 na 60 měsíců a z 60 na 84 měsíců (7 let, tj. do července 2016!!!). Po bouřlivé diskusi na zastupitelstvu nakonec pan primátor navrhl snížit prodloužení lhůty pro předložení (nepravomocného) územního rozhodnutí (tedy té první lhůty) pouze do května letošního roku tj. na 46 měsíců od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, což však byla změna jen kosmetická a nic neřešící (navíc druhá lhůta zůstala beze změny). Bohužel, jak vidno, asi málokdo ze zastupitelů, kteří v této věci hlasovali pro prodloužení smluvního závazku, si uvědomuje, jaký je rozdíl mezi pravomocným a nepravomocným územním rozhodnutím (to mne zaráží zejména u těch, kteří se profesně pohybují v oblasti stavebnictví – viz např. vyjádření pana zastupitele Štěpána v televizi V1, doloženo zde: http://www.vctv.cz/archiv/video/vychodoceske-zpravy-06-03-2013-18-00). Právě ta skutečnost, že se ve smlouvě hovoří zásadně o nepravomocném územním rozhodnutí, byla jedním z hlavních důvodů, proč jsme kategoricky odmítli tuto věc podpořit.

Problém je totiž v tom, že nepravomocné územní rozhodnutí lze získat relativně rychle, zatímco nabytí jeho právní moci se může velmi protáhnout - zejména jedná-li se o záměr, který vyvolává tak silný odpor veřejnosti, může se jednat o oddálení i o několik let. Předpokládané problémy, na které jsme již tehdy upozorňovali, se bezezbytku vyplnily. Lhůta pro získání nepravomocného rozhodnutí byla prodloužena z července 2012 do května 2013. V té době však již probíhalo územní řízení, které bylo vůči veřejnosti nejnekorektnějším správním řízením, se kterým jsem se v dosavadní kariéře setkal. To samozřejmě má za následek mimořádný odpor občanů. Územní rozhodnutí bylo vydáno těsně před koncem roku 2012. Tím byla splněna podmínka dodatku smlouvy a závazek města vůči ECE se prodloužil až do července roku 2016 – město se tak chytilo do pavoučí sítě, ze které bude velmi těžké uniknout. Nabytí právní moci (a tedy platnost rozhodnutí) však bude velice oddálena opravnými prostředky, které veřejnost zcela právem využila v hojné míře – bylo podáno 14 nebo 15 odvolání. O nich bude rozhodovat Krajský úřad (rozhodování o odvoláních proti územním rozhodnutím bývají poměrně dlouhá – např. v případě podobného odvolacího řízení o obchodním centru Aupark trvalo rozhodnutí cca 7-8 měsíců, tam však bylo odvolání podáno mnohem méně než v případě Parku Malšovice a průběh řízení i konečné rozhodnutí nebylo tak problematické a komplikované) a pokud rozhodnutí zruší (což lze vzhledem k řadě vážných pochybení stavebního úřadu předpokládat), celé kolečko poběží nanovo – takto to může probíhat i několikrát a to existují ještě možnosti dalších opravných prostředků – zejm. správní žaloby. A po územním řízení následuje řízení stavební, kde se může celá věc znovu opakovat. Pokud tedy bude chtít město společně s developerskou firmou tento záměr „provalit“ přes odpor veřejnosti, je to záležitost ještě možná i na několik let - let plných nepříjemností, zbytečných výdajů navíc i morální devastace občanské společnosti v Hradci Králové.

Již tehdy v červnu jsem zaslal části opozičních zastupitelů, u nichž vím, že jejich postoje jsou motivovány hlavně starostí o hradecký fotbalový klub, e-mail, kde jsem poukázal na rizika spojená se schválením dodatku a nabídl maximální součinnost Změny pro Hradec i svou osobní při řešení rekonstrukce stadionu v režii města – např. pokud bychom se vrátili k projektu rekonstrukce stadionu z roku 2004, který již měl vydáno pravomocné územní rozhodnutí a zcela nepochopitelně byl tehdejším vedením města zašlapán. Bohužel tato slova nepadla na úrodnou půdu a opoziční zastupitelé z ČSSD a KSČM následovali vedení města na cestě do slepé uličky. Škoda.

A jak to mohlo probíhat, kdyby v červnu nebyl schválen výše popsaný dodatek a město se s nadnárodní developerskou firmou rozešlo? Hned v průběhu letních měsíců mohlo být svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva města, kde jsme mohli rozhodnout o obnovení prací na rekonstrukci dle původního návrhu. V průběhu podzimních měsíců mohla proběhnout aktualizace projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, koncem roku mohlo začít nové územní řízení. Byl bych připraven osobně věc projednat se všemi hradeckými občanskými iniciativami, aby bylo dosaženo shody a město se tak vyhnulo odvoláním spojeným s dalším zdržením přípravy stavby. V těchto dnech by asi již bylo vydáno nové územní rozhodnutí. V průběhu letošního roku by pak proběhla příprava dokumentace pro stavební povolení, mohl být hledán vhodný způsob financování, přes zimu 2013/14 či na jaře 2014 mohlo být získáno stavební povolení a mohl být vybrán dodavatel stavby (předpokládám, že by došlo k etapové výstavbě). Možná v polovině roku 2014 mohla začít výstavba 1. etapy. Jak to bude probíhat nyní je nejasné, ale každopádně to bude na dlouho a bude to nepříjemné.

Celý tento případ je ukázkou toho, kam vede krátkozrakost spojená s nedostatečnou přípravou zastupitelů. Myslím si, že všichni kolegové – bez ohledu zda koaliční nebo opoziční, kteří hlasovali pro schválení dodatku, aniž by si uvědomili jeho dopady a nyní se diví, co se to děje, by měli zvážit, zda jsou dostatečně kompetentní k tomu, aby zastávali i nadále funkci zastupitele města, nebo dokonce funkce vyšší. Je dnes již také zjevné, že po nešťastných kauzách zimního stadionu a parkovacího systému ve městě se jedná o třetí průšvih, ze kterého nás bude ještě dlouho bolet hlava.

Adam Záruba, 12. března 2013Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty