Pár slov ke kauze Centrál (5.4.2012)

Zastupitelstvo města Hradec Králové na svém únorovém zasedání neschválilo poskytnutí mimořádné půjčky 1,5 mil. Kč a navýšení roční dotace na činnost o 500 tis. Kč (tj. nad rámec současné dotace, která činí cca 650 tis. Kč ročně) zadluženému provozovateli kina Centrál, který proslul mimořádně velkým „nepořádkem v účetnictví“. Na zasedání březnovém pak nebyl schválen ani další návrh, který počítal s tím, že provozovateli kina Centrál bude poskytnut příspěvek 2.900.000,- Kč „který bude účelově vázán na úhradu nákladů vzniklých výhradně v přímé souvislosti s provozem kina Centrál za podmínky, že občanské sdružení převede do vlastnictví města veškerý majetek tvořící vybavení kina Centrál, který je ve vlastnictví sdružení a dojde k ukončení nájemní smlouvy k prostorám kina ke dni 30. 6. 2012“ (cit. z navrženého usnesení). Rovněž zastupitelé Změny pro Hradec odmítli podpořit tyto návrhy na další finanční injekce a půjčky. Proč, to se pokusím vysvětlit níže.

O problémech kina Centrál se mluví již řadu měsíců, nicméně první oficiální informaci jsme jako zastupitelé dostali až těsně před lednovým jednáním zastupitelstva, když jsme obdrželi jako podklad pro projednání bodu „Žádost o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a nevyměřeného penále za prodlení občanského sdružení Pro-Centrál“ kompletní znění protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly u provozovatele kina, občanského sdružení Pro-Centrál. Bylo to velmi smutné čtení, kde jsme se mohli dozvědět i takové věci, jako je (dokonce opakované) dvojí uplatňování stejné faktury u dvou poskytovatelů dotací, nepravdivá čestná prohlášení, nedohledatelné využití finančních prostředků, nehospodárné nakládání s finančními prostředky, nedodržování zákona o účetnictví či porušení nájemní smlouvy apod. Pochybení je neskutečné množství a mediálně nejpropíranější využití prostředků Pro-Centrálu na úhradu některých drobných výdajů volebního uskupení Doma v Hradci je spíše jen méně významnou třešničkou na dortu. Výmluvné je závěrečné doporučení důvodové zprávy k tomuto bodu, které nepotřebuje dalšího komentáře: „Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu předkládá na základě pokynů z jednání kolegia primátora a diskuse zastupitelů k projednání kladnou variantu návrhu usnesení, přestože se domnívá, že vzhledem ke skutečnosti duplicitního uplatnění stejné faktury ve vyúčtování městu a Fondu kinematografie u projektu digitalizace kina (viz. článek 3.8.1 strana 9/17 přiloženého protokolu z veřejnosprávní kontroly) je žadatel nedůvěryhodnou právnickou osobou a odpuštění odvodu nedoporučuje.“.

Řada z nás v této chvíli očekávala, že ten, koho se to nejvíc týká se za nedostatky a způsobené problémy omluví, bude se snažit je nějak vysvětlit a vyvodí z toho osobní odpovědnost. Bohužel, toho jsme se nedočkali a místo toho nastoupila arogance a shazování celého problému do osobní roviny v tom smyslu, že kritika výše uvedeného jednání je motivována snahou o jakousi mstu panu Kučerovi – řediteli kina Centrál. Opravdu nepříjemným překvapením pro nás bylo, když pan Kučera jako zastupitel oznámil střet zájmu a vzápětí požádal, aby mu zastupitelstvo umožnilo hlasovat o odpuštění vratky a penále pro jeho vlastní sdružení – dosud jsem žil (a asi nejen já) v přesvědčení, že to, aby zastupitel hlasoval pro jakoukoliv finanční výhodu pro sebe samého či svoji firmu (či jakoukoliv jinou organizaci, jejímž je šéfem) je nejen hluboce nemorální, ale i nelegální. Je to k neuvěření, ale asi to je možné (od svého požadavku po ostré kritice zastupitelů pan Kučera nakonec ustoupil)…

Projednávání odpuštění vratky a penále v lednovém zastupitelstvu probíhalo značně chaoticky, a když napoprvé toto odpuštění neprošlo, strhlo se doslova třeštění – smlouvání, vymýšlení různých divokých úprav usnesení a dokonce i poměrně nevybíravý nátlak až vydírání (kterého jsem byl osobně cílem na chodbě před jednací místností). Nakonec se znovu hlasovalo o upraveném usnesení, které odpustilo penále za podmínky převedení zařízení pro digitální projekci a digitální ozvučení kina CENTRÁL do majetku města Hradec Králové, a to do 15. 02. 2012. Změna pro Hradec toto usnesení nepodpořila zejména proto, že by takový postup mohl být hodnocen jako snaha vyvádět majetek ze sdružení, což poškozuje jiné věřitele a je protizákonné. Na to jsme (myslím, že společně se zastupiteli TOP09) také marně upozorňovali i jiné strany, bohužel bez výsledku (usnesení bylo přijato i několika hlasy opozičních zastupitelů). Nakonec právě z výše uvedeného důvodu nebylo usnesení splněno a provozovatel kina odmítl vybavení vydat. To bylo pro nás první ponaučení, že v uvedené věci se nehraje úplně fér.

Co se naštěstí na lednovém zasedání podařilo prosadit byl návrh Změny pro Hradec na zřízení pracovní skupiny zastupitelů pro řešení situace v kině Centrál. Tato skupina se sešla celkem čtyřikrát. Atmosféra při těchto jednáních byla chvílemi dusná, chvílemi nadějná. Co jsem považoval za problematické a na co poukazovali všichni zástupci opozičních stran bylo to, že prakticky veškeré podklady a varianty řešení situace v Centrálu připravovalo samo sdružení Pro-Centrál (osobně jsem byl přesvědčen, že řešení měly navrhovat příslušné odbory Magistrátu města). Na tuto výtku nám bylo arogantně odpovězeno jedním z koaličních zástupců v tom smyslu, že když se nám to nelíbí, tak máme připravit a projednat vlastní návrh… a hotovo…. Naopak velice nadějně vypadalo poslední jednání pracovní skupiny před únorovým zastupitelstvem, kdy se ukázalo, že většinově nejpřijatelnějším řešením bude odkup veškerého vybavení kina Centrál městem za cenu ve výši dluhů sdružení Pro-Centrál, které tak toto sdružení bude moci splatit a město bude mít jistotu, že v případě jakýchkoliv dalších problémů Pro-Centrálu bude mít ve svém majetku kompletně vybavené kino, které může být dále provozováno samotným městem (resp. některou jeho organizací – např. Hradeckou kulturní a vzdělávací společností) či jakýmkoliv jiným provozovatelem. Tato varianta byla připravována ještě den před únorovým jednáním zastupitelstva a já osobně jsem byl připraven ji podpořit. Na vlastním zastupitelstvu nám však byla před hlasováním předložena opět původní varianta s půjčkou (ještě před tím byla navrhována nevratná dotace) 1,5 milionu a zvýšení roční dotace na rok 2012 o 500 tisíc Kč. Tato věc asi definitivně smazala poslední zbytky naší důvěry v korektní přístup vedení města a snahu po dohodě napříč všemi zastupitelskými kluby.

Po únorovém zastupitelstvu, kde nebyl návrh na půjčku a zvýšení dotace předložený vedením města schválen se pracovní skupina sešla už jen jednou – a prakticky bez výsledku. V tuto chvíli, po zvážení všech dosavadních zkušeností a poznatků, již pro nás bylo jediným přijatelným řešením ukončení působení občanského sdružení Pro-Centrál, majetkoprávní vypořádání a následné rychlé vypsání výběrového řízení na nového provozovatele. Na březnovém zasedání zastupitelstva byl předložen návrh na poskytnutí dotace ve výši 2,9 mil. Kč, kupodivu již za podmínky ukončení nájemní smlouvy s občanským sdružením Pro-Centrál k 30. 6. 2012 a převedení majetku ke dni 15. 4. 2012 (po kolikáté už byla podobná věc navrhována…). Po předchozích zkušenostech jsme však jako zastupitelé Změny pro Hradec neměli nejmenší důvěru v to, že by taková dohoda byla dodržena a že by nedošlo k dalším výmluvám a problémům jako v předchozích případech. Proto jsme hlasovali otevřeně proti tomuto usnesení. V okamžiku, kdy nebylo toto usnesení přijato, situace by měla být vyřešena postupem, který navrhly příslušné odbory Magistrátu města – tj. výpověď Pro-Centrálu pro porušení některých ustanovení nájemní smlouvy a majetkoprávní vypořádání. Mělo by být rovněž vypsáno výběrové řízení na nového provozovatele. Tento postup ve Změně pro Hradec považujeme za nejkorektnější řešení, které nebude vzbuzovat dojem protekce a nestandardního postupu vůči jednomu konkrétnímu dlužníkovi – je totiž otázkou, zda by podobně jako k Pro-Centrálu bylo postupováno i k jakékoliv jiné osobě v podobné situaci – osobně o tom velmi pochybuji.

Na závěr bych se chtěl vrátit k časté námitce, která se aktuálně rozšířila v médiích a se kterou se na nás zároveň obrátili někteří občané a to je domnělá likvidace kina Centrál a údajná změna názorů zastupitelů, kteří ještě před nedávnem proklamovali snahu o záchranu tohoto kina, směrem k likvidaci kina. Rovněž Změna pro Hradec a její zastupitelé se dlouhodobě hlásí ke snaze zachovat kino Centrál. Domníváme se však, že záchrana kina není totéž co záchrana jeho zadluženého a nepoctivého provozovatele. Záchranu vidíme především v co nejrychlejším vypořádání stávajícího nájemního vztahu a vypsání výběrového řízení na nového provozovatele, kde by hlavním kritériem měla být kvalita nabízeného programu tak, aby kino fungovalo zase co nejdříve. V této věci jsme komunikovali jednak se zástupcem společnosti Pro-Aero, jež původní projekt Centrálu rozjížděla (a která je distributorem i držitelem licencí např. k přenosům z Metropolitní opery v New Yorku), a který avizoval podporu a pomoc s rozjezdem kina pro případného nového provozovatele. Zároveň jsme obdrželi i e-mail přímo od jednoho ze zájemců o provoz Centrálu. Není tedy ani v nejmenším pravda, že by kino Centrál stálo a padalo se stávajícím provozovatelem či jeho konkrétní osobou. Za základ považujeme co nejotevřenější výběrové řízení s rozumně navrženými kritérii výběru. Je jasné, že kino bude muset být vždy dotováno městem – klíčové je to, aby nakládání s veřejnými prostředky bylo naprosto průhledné a hospodárné, v čemž stávající provozovatel naprosto selhal.

Osobně bych byl rád, aby kino Centrál i nadále fungovalo na principu odlišném od komerčních multikin a obohacovalo kulturní nabídku v Hradci Králové – aby v programu kina byl dán větší prostor nezávislé filmové – zejména dokumentární – tvorbě, aby se více prostoru dostávalo filmům poukazujícím na aktuální celospolečenské problémy (lidská práva, environmentální problémy, sociální problémy spojené s globalizací apod.) a vytvářejícím povědomí o těchto problémech mezi širší veřejností a zejména školní mládeží (bylo by dobré více provázat činnost kina a škol – zejm. středních). Rovněž bych rád viděl větší nabídku zajímavých filmů z různých nezávislých a menšinových festivalů (např. Mezipatra apod.). Bohužel toto mi v poslední době v Centrálu velmi chybělo a programová nabídka stále více sklouzávala ke komerci.

Závěrem musím konstatovat, že celá kauza kina Centrál je pro všechny aktéry velmi nepříjemná a určitě z ní nemám já, ani nikdo z mých kolegů ze Změny pro Hradec radost. V jejím průběhu jsme obdrželi velice závažné informace i velmi frustrující zkušenosti s tím, jak to také chodí v politice. Z vyhodnocení těchto podnětů jsme došli k závěru, že přetrvávající agónii dosavadního provozovatele nemá smysl prodlužovat a na aroganci a podivné praktiky, které jsou nám předkládány bychom neměli přistupovat. Proto jsme se rozhodli tak, jak je popsáno výše, přičemž jsme se snažili vystupovat naprosto otevřeně a za svými rozhodnutími si stojíme, byť to asi nemusí být pro každého úplně populární (zavděčit všem se zkrátka nemůžeme). Chtěl bych proto požádat kulturychtivé občany o pochopení a trpělivost – věřím, že vše dobře dopadne a že kino Centrál bude mít v našem městě místo i v budoucnosti.

Adam Záruba, 4. 4. 2012

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty