Opožděný komentář k březnovému jednání zastupitelstva města (4.6.2013)

Změna pro Hradec chce v rámci své otevřenosti co nejvíce informovat voliče o svých aktivitách a také o postojích k záležitostem projednávaných na jednotlivých zasedáních zastupitelstva města. Za tímto účelem pravidelně zveřejňujeme na webových stránkách Změny pro Hradec zprávy ze zastupitelstev, ve kterých se snažíme vysvětlit svůj pohled na ty z bodů projednávaných na příslušných zasedáních, které považujeme za klíčové, zajímavé nebo které byly iniciovány přímo našimi zastupiteli.

Zprávy z předcházejících měsíců najdete zde: http://www.zmenaprohradec.cz/zastupitelstva 

Pro podrobnější informaci pak najdete na internetových stránkách města protokoly o hlasování, které dokumentují, jak naši zastupitelé hlasovali v jednotlivých bodech každého jednání zastupitelstva. Vystoupení zastupitelů ke konkrétním bodům pak zachycují zvukové záznamy dostupné tamtéž: http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/zastupitelstvo-mesta

V tomto článku najdete, jak jsme hlasovali na březnovém zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové, které se konalo dne 26. 3. 2013. V měsíci únoru zastupitelstvo nezasedalo. Na březnovém jednání byli přítomni všichni tři zastupitelé Změny pro Hradec (prof. Melichar byl omluven z části zasedání). Na programu bylo celkem 50 bodů.

Z důležitých a zajímavějších bodů březnového zastupitelstva vybíráme:

Bod 15.2 Správa majetku města - prodej nemovitostí - k. ú. Nový Hradec Králové. Přítomní zastupitelé Změny pro Hradec podpořili prodej pozemku za Poliklinikou III pro účely realizace objektu pro vývojově výrobní, administrativní a vzdělávací program se zaměřením na vývoj a výrobu zdravotnických prostředků. Bylo deklarováno, že „Plánovaná výroba implantátů, lebečních náhrad, termosond a komponentů pro měření obsahu kyslíku v mozku se vyznačuje nízkou materiálovou náročností - stavba proto nebude mít negativní dopady na okolí, současně je výroba postavena na precizní ruční práci, která si vyžádá vytvoření asi 100 pracovních míst.“. Domníváme se, že tento záměr tematicky vhodně navazuje na blízká zdravotnická zařízení, nebude představovat zátěž pro své okolí, není v kolizi s cennou zelení či jinými přírodnímu a kulturními hodnotami města a je přesně tím typem podnikání, jehož podporu má Změna pro Hradec ve svém programu. Rovněž cenu ve výši 2.570,- Kč/m2 + náklady jsme považovali za odpovídající a proto jsme tento záměr jednoznačně podpořili.Mapka

Bod 17.1 Správa majetku města - směna nemovitostí - k. ú. Hradec Králové, k. ú. Věkoše.  Jednalo se o opakované předložení bodu, který byl projednáván již na lednovém zasedání, kdy byla zastupitelstvu města předložena směna pozemků části p. p. č. 246 v k. ú. Hradec Králové, ve vlastnictví společnosti EXPAND HK, s. r. o. (schodiště a chodník na severních terasách) za část pozemku 1024/1 (resp. nově značeného jako 1024/3) v k. ú. Věkoše. Tato záležitost byla Změnou pro Hradec vnímána velmi kontroverzně – podrobnosti viz zpráva z lednového zastupitelstva.

V mezidobí proběhlo jednání u náměstka Vedlicha za přítomnosti předsedy zastupitelského klubu ZPH Adama Záruby, kde byly vysvětleny některé okolnosti transakce (mj. neochota vlastníka pozemku na severních terasách k jeho prodeji a trvání na směně), a byla deklarována nezbytnost urychleného získání pozemku na severních terasách pro úspěšnou přípravu a realizaci jejich rozsáhlé rekonstrukce, která je nutná z důvodu jejich havarijního stavu. Tato věc byla v klubu Změny pro Hradec dlouho a podrobně diskutována. Při vlastním hlasování jsme nebyli zcela jednotni. Z přítomných zastupitelů Martin Hanousek hlasoval proti navržené směně z důvodu přetrvávajících výhrad, které byly popsány již ve zprávě z lednového zastupitelstva. Adam Záruba věc nakonec s velkým sebezapřením podpořil z toho důvodu, aby nebyla ohrožena potřebná rekonstrukce teras. Záležitost byla nakonec schválena relativně těsnou většinou.

Bod 18 Správa majetku města - dar nemovitostí - k. ú. Pražské Předměstí, Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o. Jednalo se o podobnou záležitost jako v případě daru nemovitosti pro ZŠ a MŠ Prointepo (viz zpráva ze zasedání zastupitelstva ze dne 13. 12. 2011 – bod 14.5). I v tomto případě bylo zřízeno právo zpětného daru pro případ, že by obdarovaný využíval nemovitosti k jiným účelům než je poskytování služeb zdravotně postiženým osobám. Hlasování našich přítomných zastupitelů bylo shodné jako v případě někdejšího hlasování o daru nemovitostí pro Prointepo – v tomto směru je zásadou Změny pro Hradec měřit všem stejným metrem (Adam Záruba hlasoval pro dar, Martin Hanousek se zdržel).

Bod 19.1 Správa majetku města - různé - prodej a pronájem pozemku k výstavbě objektu pro bydlení seniorů. Jednalo se o prodej pozemku na Moravském Předměstí  - Podzámčí firmě EBM Partner a.s. (zájemce z výběrového řízení), k výstavbě objektu pro bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením. Cena za prodej byla stanovena na 1.250 Kč/m2, za podmínky dodržení deklarovaného záměru výstavby. Dále bylo stanoveno pro případ, že nebude budoucí stavba zkolaudována jako objekt pro bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením, ale bude změněn účel využití stavby na bytový dům, doplatek kupní ceny ve výši rozdílu částky 2.800 Kč/m2 a ceny 1.250 Kč/m2 a v průběhu diskuse byl návrh usnesení ještě doplněn paní zastupitelkou Lankašovou (KSČM) o ustanovení pro případ, že v období 20-ti let ode dne vydání kolaudačního souhlasu bude změněn účel využití stavby z objektu pro bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením na bytový dům. V takovém případě bude rovněž vyžadován doplatek kupní ceny ve výši rozdílu částky 2.800 Kč/m2 a ceny 1.250 Kč/m2. Změna pro Hradec zásadně nesouhlasila s tím, že byla vůbec avizována možnost, že objekt bude zkolaudován pro jiný účel, než pro jaký je daný pozemek dlouhodobě rezervován – pro takový případ se nám zdál pouhý doplatek do ceny 2.800 Kč/m2 jako velmi slabá sankce. Navíc nebyla dána žádná jistota toho, že ve vzniklém domě bude poskytováno skutečně cenově dostupné bydlení pro běžné seniory a zdravotně postižené a že tedy vysoce zvýhodněná cena 1.250 Kč/m2 je oprávněná. Jsme přesvědčeni, že si město tento pozemek mělo nechat pro vlastní budoucí výstavbu sociálních bytů pro seniory. Z uvedených důvodů naši zastupitelé tento prodej v žádném případě nepodpořili.

Bod 19.8 Správa majetku města - různé - veřejná zakázka „ZŠ Štefcova - zateplení objektu a výměna oken“. Změna pro Hradec nesouhlasila s financováním této akce z dalšího nového úvěru ve výši 32 mil. Kč. Domníváme se, že vzhledem k výsledkům hospodaření města bylo možné akci realizovat s vlastními prostředky a nezadlužovat dále město. Na dubnovém zastupitelstvu byla tato věc nakonec přehodnocena a místo úvěrem bude oprava školy spolufinancována vlastními prostředky.

Body 21 a 22 Změny územního plánu města Hradec Králové č. 297 a 230. Jednalo se o vydání dvou změn stávajícího územního plánu. Změna pro Hradec ani jednu z těchto územních změn v etapách pořízení a zadání změny nepodporovala a proto nepodpořila ani jejich závěrečné vydání. Naše výhrady ke změně č. 230 na území Kuklen, jejíž vydání bylo do zastupitelstva předloženo již opakovaně, a se kterou nesouhlasí tamní komise místní samosprávy, ani občané, stále přetrvávají - viz zpráva ze zasedání zastupitelstva konaného dne 29. 11. 2011.

Bod 30 Projektové vize IPRM II. Jednalo se o vybrané projekty do nového Integrovaného plánu rozvoje města na roky 2014-20. Výběr projektů a pořadí jejich důležitosti sice bylo projednáváno se zastupitelskými kluby v roce 2012, kdy v rámci tohoto projednání byly navrženy i některé další projekty. Bohužel vyhodnocení názorů a podnětů zastupitelských klubů se příliš neprojevilo v předloženém materiálu, kde byly projekty zařazeny prakticky ve stejné podobě a složení jako když byly předloženy v loňském roce zastupitelským klubům. Předložený materiál byl pro nás zklamáním až určitým rozčarováním. Z toho důvodu nebyla naše podpora jednoznačná.

Body 44-46 Finanční příspěvky na sport. V bodě 44 se jednalo o poskytnutí příspěvků sportovním organizacím na rozvoj a údržbu sportovišť na rok 2013. Tyto příspěvky všichni zastupitelé Změny pro Hradec jednomyslně podpořili. Bod 45 se týkal návrhu na navýšení finančního příspěvku na vrcholový a výkonnostní sport organizaci Královští lvi Hradec Králové a.s. o dalších 4,3 mil. Kč. Bod 46 pak směroval dalších 3,9 mil. Kč opět do společnosti Královští lvi Hradec Králové a.s., tentokrát na hokejovou akademii na sezónu 2013/2014. Vzhledem k tomu, že v organizaci Královští lvi Hradec Králové a.s. probíhá kontrola hospodaření, nepovažovali jsme za vhodné sem vkládat další finance v takto vysokých částkách před ukončením této kontroly. Rovněž považujeme za problematické, že město drží 2 profesionální sportovní kluby, do kterých ročně vkládá mnoho desítek milionů Kč, které pak scházejí jinde. Za problém považujeme rovněž přílišné provázání těchto klubů s politikou (kdy představenstva těchto organizací jsou výhodnou trafikou pro některé místní politiky). K tomuto tématu v diskusi vystoupil zastupitel ZPH Martin Hanousek. Při hlasování se naši zastupitelé v této věci zdrželi hlasování a uvedené výdaje tak nepodpořili. 

Bod 49 Návrh na pořízení změny Územního plánu města Hradec Králové č. 221, k. ú. Nový Hradec Králové; lokalita Plachta jih. Návrh předložený klubem Změny pro Hradec – podrobnosti viz komentář Martina Hanouska.  Bohužel pro jeho podporu se našlo pouze 13 zastupitelů.

Adam Záruba, 3. 6. 2013Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty