Opožděné ohlédnutí za prosincovým zasedáním zastupitelstva města (8.3.2013)

Změna pro Hradec chce v rámci své otevřenosti co nejvíce informovat voliče o svých aktivitách a také o postojích k záležitostem projednávaných na jednotlivých zasedáních zastupitelstva města. Za tímto účelem pravidelně zveřejňujeme na webových stránkách Změny pro Hradec zprávy ze zastupitelstev, ve kterých se snažíme vysvětlit svůj pohled na ty z bodů projednávaných na příslušných zasedáních, které považujeme za klíčové, zajímavé nebo které byly iniciovány přímo našimi zastupiteli.

Zprávy z předcházejících měsíců najdete na: http://www.zmenaprohradec.cz/zastupitelstva 

Pro podrobnější informaci pak najdete na internetových stránkách města protokoly o hlasování, které dokumentují, jak naši zastupitelé hlasovali v jednotlivých bodech každého jednání zastupitelstva. Vystoupení zastupitelů ke konkrétním bodům pak zachycují zvukové záznamy dostupné tamtéž: http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/zastupitelstvo-mesta

Na posledním zasedání zastupitelstva města v roce 2012 byl klub Změny pro Hradec přítomen v oslabené pozici, neboť byli omluveni z jednání zastupitelé Bohuslav Melichar (z vážných pracovních důvodů) a Martin Hanousek (pro nemoc). Prosincové zasedání mělo celkem 39 samostatných bodů.

Z důležitých bodů prosincového zastupitelstva stojí za zmínku:

Bod 9 Návrh rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2013 a rozpočtový výhled na léta 2014-2015.  Přítomný zastupitel Změny pro Hradec nepodpořil návrh rozpočtu na rok 2013 a při hlasování se zdržel. Důvodem pro toto rozhodnutí je skutečnost, že jako opoziční klub nemáme prakticky žádnou šanci podobu rozpočtu ovlivnit a možnost podávat připomínky v průběhu přípravy rozpočtu je pouze formální – např. v roce 2011 jsme podali řadu připomínek k rozpočtu na rok 2012 a ani jedna z nich nebyla nijak zohledněna a zapracována do konečného návrhu. Vzhledem k tomu, že Změna pro Hradec v tomto směru nehodlá dělat „křoví“, rozhodli jsme se návrh nepodpořit. Po věcné stránce nesouhlasí Změna pro Hradec s tím, že řada výdajů je stále navrhována k financování z úvěrů (a tedy představuje další zadlužování města) a dále bychom měli jiné pojetí investičních priorit – s upřednostněním některých stavebních akcí, na které čekají občané v různých částech města (např. parkoviště ve Formánkově ulici, rekonstrukce některých ulic, stavby chodníků a cyklistických stezek) před některými spíše zbytnými akcemi (jako např. megalomanská rekonstrukce křižovatky u Koruny za 55 mil. Kč, rekonstrukce foyeru v Klicperově divadle za 9,4 mil. Kč či některé investice do sportovních zařízení). Dlužno podotknout, že Změna pro Hradec na rozdíl od ostatních opozičních klubů nepřistoupila na „kšeftování“ a přístup, že v prvním kole „jim“ to osladíme a pak v druhém za ústupky podpoříme. Zásadně se snažíme o přímý a seriózní přístup a v případě, že by od počátku bylo s naším klubem slušně jednáno a byly zohledněny jeho připomínky, nebyl by jistě důvod rozpočet nepodpořit.

Bod 19.3 Správa majetku města - různé – upsání akcií společnosti Městské lesy Hradec Králové nepeněžitým vkladem (nemovitostmi ve vlastnictví města). Předmětem návrhu bylo, aby statutární město Hradec Králové upsalo akcie společnosti Městské lesy Hradec Králové a. s., ke zvýšení základního kapitálu, a to nepeněžitým vkladem, jehož předmětem byla celá řada nemovitostí v majetku města (zejm. hájovny, budova ředitelství městských lesů a různé provozní budovy a další nemovitosti). Tato transakce byla zdůvodněna praktickými „účetnickými“ důvody. Změna pro Hradec zastává názor, že tento majetek by měl zůstat i nadále příslušenstvím rozsáhlého lesního majetku města, který má společnost Městské lesy v pronájmu a že by neměl být oddělován a tříštěn (lesní pozemky tak zůstanou v majetku města, zatímco hájovny a provozní budovy potřebné k obhospodařování těchto pozemků přejdou do majetku ML a město tak bude mít menší vliv na to, co se s tímto majetkem děje). Z těchto důvodů jsme tento návrh představující výrazný zásah do majetkových poměrů města nemohli podpořit.

Bod 19.4 Správa majetku města - různé - letiště v Hradci Králové. Jednalo se o přidělení dotace společnosti Letecké služby Hradec Králové a.s. jako provozovateli letiště Hradec Králové pro rok 2013 ve výši 11,9 mil. Kč. Bohužel od nedávného skandálu s hospodařením této společnosti nemáme informace o tom, co se zde změnilo. Celá tato společnost je pro nás neprůhledná a z toho důvodu nepodporujeme, aby do ní byly lity další desítky milionů z veřejných prostředků.

Bod 38 Úprava rozpočtu odboru životního prostředí. Bylo navrženo přidělení finančních prostředků na zpracování studií rekonstrukce zeleně ve Střelecké ulici a na Orlickém nábřeží. Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádně citlivé lokality z hlediska zeleně a necitlivě navržená obnova by mohla představovat vážný problém z pohledu zeleně i obyvatel, navržené zásahy by proto měly být co nejvíce prověřeny a prodiskutovány s veřejností, navrhl zastupitel Změny pro Hradec Adam Záruba doplnění usnesení o projednání pořízených studií jednak ve výboru pro životní prostředí a také s občanskými sdruženími, které v této oblasti působí v Hradci Králové. Tato věc, která by měla být zcela samozřejmá a určitě se nejedná o nějakou kontroverzní záležitost, ale o vyjádření obyčejné slušnosti, však nebyla schválena – podpořili ji pouze dva zástupci z celé koalice. Až se vyskytnou problémy při projednávání studií v rámci správních řízení, tak věřme, že vedení města bude hledat chybu v prvé řadě u sebe.

Bod 39 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 4/2011, o omezení provozování loterií a jiných podobných her. Velice důležitá vyhláška o omezení hazardu, o které se jednalo již koncem roku 2011. Tehdy došlo k přijetí víceméně bezzubé vyhlášky s tím, že vedení města přislíbilo, že v první půli roku 2012 bude připravena definitivní vyhláška, jejíž podoba bude projednávána také se všemi zastupitelskými kluby. Skutečnost byla taková, že vedení města v této věci za celý rok neudělalo vůbec nic a na poslední zastupitelstvo roku 2012 byla předložena nová vyhláška, která spočívala pouze v tom, že byla o rok posunuta platnost provizorní vyhlášky z roku 2011. Opět byl dán slib vedení města, že se bude v roce 2013 problematikou zabývat včetně zapojení všech zastupitelských klubů. Aby bylo zajištěno, že se nebude opakovat situace a nečinnost z roku 2012, byly k návrhu vyhlášky podány doplňující návrhy opozičních zastupitelů. Zde Adam Záruba navrhl uložit primátorovi města zřízení pracovní skupiny se zastoupením všech zastupitelských klubů k přípravě nové obecně závazné vyhlášky o omezení provozování loterií a jiných podobných her. Tak snad nedojde k obcházení opozičních zastupitelských klubů při přípravě této důležité vyhlášky. S těmito doplňujícími návrhy Změna pro Hradec přijetí vyhlášky podpořila. Úplné znění usnesení č. ZM/2012/1098 podpořené Změnou pro Hradec je následující:

Zastupitelstvo města Hradec Králové

I.  v  y  d  á  v  á 

obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 4/2011, o omezení provozování loterií a jiných podobných her

II.  u  k  l  á  d  á 

1. MUDr. Z. Finkovi, primátorovi města:

  a) předložit Zastupitelstvu města Hradec Králové v lednu 2013 návrh na zákaz reklamy provozoven loterií a jiných podobných her s termínem od 01.04.2013

  b) předložit Zastupitelstvu města Hradec Králové do června 2013 návrh nové obecně závazné vyhlášky o omezení provozování loterií a jiných podobných her

  c) zřídit pracovní skupinu se zastoupením všech zastupitelských klubů k přípravě nové obecně závazné vyhlášky o omezení provozování loterií a jiných podobných her

 2. Mgr. I. Červenkové, pověřené vedením oddělení právního, zajistit vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 4/2011, o omezení provozování loterií a jiných podobných her

Adam Záruba, 7. 3. 2013         Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty