Ohlédnutí za říjnovým zasedáním zastupitelstva města (10.12.2012)

Změna pro Hradec chce v rámci své otevřenosti co nejvíce informovat voliče o svých aktivitách a také o postojích k záležitostem projednávaných na jednotlivých zasedáních zastupitelstva města. Za tímto účelem pravidelně zveřejňujeme na webových stránkách Změny pro Hradec zprávy ze zastupitelstev, ve kterých se snažíme vysvětlit svůj pohled na ty z bodů projednávaných na příslušných zasedáních, které považujeme za klíčové, zajímavé nebo které byly iniciovány přímo našimi zastupiteli.

Zprávy z předcházejících měsíců najdete na: http://www.zmenaprohradec.cz/zastupitelstva 

Pro podrobnější informaci pak najdete na internetových stránkách města protokoly o hlasování, které dokumentují, jak naši zastupitelé hlasovali v jednotlivých bodech každého jednání zastupitelstva. Vystoupení zastupitelů ke konkrétním bodům pak zachycují zvukové záznamy dostupné tamtéž: http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/zastupitelstvo-mesta

Na jednání byli přítomni všichni tři zastupitelé Změny pro Hradec. Říjnové zasedání (30. 10. 2012) mělo celkem 28 bodů. Bylo tedy méně nabyté než většina dosavadních jednání zastupitelstva. Ačkoliv na programu převažovaly nekonfliktní body, které vesměs naši zastupitelé podpořili, bylo zde několik problematických bodů zejména v majetkových záležitostech.

Z důležitých bodů říjnového zastupitelstva stojí za zmínku:

Bod 8 Uplatnění předkupního práva k akciím společnosti Aldis, a.s. Předmětem tohoto bodu bylo rozhodnutí o tom, zda město koupí od minoritního vlastníka (Odborového svazu dopravy) cca 3,5% akcií společnosti Aldis a.s. za cenu 8.716.700 Kč. Zakoupením těchto akcií by město získalo nadpoloviční většinu v této akciové společnosti, což by výrazně usnadnilo rozhodování o dalším směřování a rozvoji Aldisu (aktuální je stále přestavba sousední nedostavěné a chátrající budovy na kongresový hotel, která je zatím na mrtvém bodě z důvodu nedohody akcionářů na způsobu financování). Z tohoto pohledu se jeví odkup akcií jako strategická věc. Původní strategií vedení města, se kterou byly osloveny i opoziční kluby, bylo odmítnutí koupě za výše uvedenou cenu a jednání o snížení kupní ceny akcií (rizikem zde byla možnost, že akcie koupí za požadovanou cenu někdo jiný). Nakonec došlo ke změně názoru a bylo doporučeno zakoupit akcie za stávajícím vlastníkem požadovanou cenu. Hlasování zastupitelů Změny pro Hradec nebylo jednotné. Jeden zastupitel ZPH (Adam Záruba) podpořil nákup akcií za nabízených podmínek z důvodu důležitosti získání nadpolovičního podílu akcií pro město a určitých rizik při snaze o vyjednání nižší ceny, zbývající dva zastupitelé se zdrželi, neboť by dali předost pokusu o snížení ceny. Schváleno bylo nakonec zakoupení akcií za výše uvedenou cenu.

Bod 14 Správa majetku města - prodej nemovitostí.

14.1 prodej pozemků pro zřízení sjezdu z II. silničního okruhu ve Věkoších za účelem výstavby dalšího velkého obchodního centra „OBI, Fachmarkt“ na místě stávajícího hobbymarketu OBI a býv. zahrádkové kolonie za OBI. Zastupitelé Změny pro Hradec se postavili jednoznačně proti tomuto prodeji v souladu se svým závazkem, že Změna pro Hradec nebude žádným způsobem podporovat výstavbu dalších obchodních center v Hradci Králové. Dalšími našimi důvody bylo to, že zřízení dalšího sjezdu a nájezdu z/na II. okruh dále zhorší zdejší katastrofální dopravní situaci a navíc této stavbě padne za oběť další kus zeleně v pásu podél okruhu. Tato věc bohužel drtivou většinou ostatních zastupitelů (koaličních i opozičních) hladce prošla.

14.4 prodej pozemku firmě TURCK IMO s. r. o. Jedná se o náhradní pozemek této firmě pro výstavbu sídla a provozovny za pozemek v lokalitě Plachta 3, která byla vyhlášena přírodní památkou a kde tedy žádná výstavba tohoto typu není možná. Změna pro Hradec dlouhodobě prosazuje spravedlivé pozemkové vyrovnání mezi městem a vlastníky pozemků v lokalitě Plachta 3, neboť řada z těchto vlastníků pozemky koupila za účelem výstavby na základě stávajícího územního plánu vydaného městem a často i na základě doporučení bývalého vedení města (obojí bylo ze strany města provedeno již v době, kdy se o mimořádně významných přírodních hodnotách Plachty vědělo!). Město má tedy na vzniklé situaci značný podíl a je logické, že také musí přispět k jejímu řešení, i když to nebude zadarmo (nehledě na to, že zachování lokality je i v zájmu obyvatel města, kteří území Plachty využívají k rekreaci, vzdělávání, sportovním aktivitám apod.). Změna pro Hradec od počátku prosazovala vyřešení této záležitosti formou směny pozemků a v tomto duchu se i vedla určitá jednání. Na říjnovém zastupitelstvu se však náhle objevil návrh na zamítnutí směny a záměr prodeje náhradního pozemku firmě TURCK IMO s.r.o., navíc záhadně vázaný na vydání nového územního plánu. Celá věc je značně nejasná, podklady, které jsme jako zastupitelé dostali, byly nedostatečné a celá věc na základě kuloárových informací vyvolává dojem, že náhradní pozemek je buď jen zástěrka, nebo až poslední možnost a prioritní je jak pro firmu, tak pro vedení města redukce vyhlášeného chráněného území a zástavba jeho severní části. Zastupitelé Změny pro Hradec navrhli pozměňující návrh na směnu pozemků tak, aby firma mohla co nejdříve zrealizovat svoji provozovnu, a aby byl urovnán dlouholetý spor v lokalitě Plachta. Získaný pozemek na Plachtě město mohlo časem využít (společně s ostatními – po jejich vysměňování) pro rekreační a ekovýchovné aktivity obyvatel v souladu s plánem péče o přírodní památku, popř. se dohodnout se státem či krajem na směně či odkupu za účelem scelení vlastnictví přírodních památek. Dlužno podotknout, že z hlediska plochy byl pozemek, který by město získalo zhruba dvojnásobný oproti pozemku, který by byl poskytnut náhradou. Velkým zklamáním byl zejména přístup zbývajících opozičních stran, jejichž zástupci nás ještě před jednáním ujišťovali o podpoře směny, a při vlastním hlasování náš protinávrh podpořila jen velmi malá část z jejich zastupitelů.

Bod 15 Správa majetku města - směna nemovitostí. V tomto bodě se objevily 3 návrhy na směny pozemků, z nichž všechny jsou v navržené podobě značně problematické a pro Změnu pro Hradec nepřijatelné. Dva z návrhů byly před projednáním staženy (směna pozemků potřebných k realizaci komunikace v komerční zóně Březhrad za jiné pozemky na území města, jejichž vyvedení z majetku města však považujeme za zcela nepřijatelné – např. citlivý pozemek vedle hřbitova na Zámečku určený k výstavbě parkoviště pro hřbitov dle požadavku KMS). Nakonec byl projednáván pouze návrh směny pozemků v lokalitě Rozárka na Novém Hradci Králové v majetku soukromého investora za řadu městských pozemků v různých částech města. Součástí mělo být rovněž odstoupení majitele Rozárky od kontroverzního záměru „Apartmánový penzion Rozárka“. Tato věc byla projednávána již na červnovém zasedání zastupitelstva a postoj Změny pro Hradec byl popsán již ve zprávě z tohoto jednání. Oproti červnu byl vypuštěn nejproblematičtější pozemek p.č. 357/3 (k.ú. Třebeš) vedle věžového vodojemu. Vzhledem k tomu, že i přes tuto úpravu trvají naše výhrady k výběru pozemků určených ke směně, tuto směnu pozemků zastupitelé Změny pro Hradec nepodpořili a hlasovali proti. Věc naštěstí opět nebyla zastupitelstvem schválena. Je otázka, zda se vedení města a majetkový odbor poučí a začnou výběr pozemků pro podobné transakce rozumně konzultovat také s ostatními zastupitelskými kluby. Změna pro Hradec není a priori proti tomu, aby byly citlivé pozemky na Rozárce směněny za jiné a získány tak do vlastnictví města, ale je nutné pečlivě vážit, jaké pozemky město vydá ze svého vlastnictví a zda jejich vydání nemůže způsobit nějaké komplikace jak městu, tak dalším subjektům v budoucnu.

Bod 17.3 Správa majetku města - výkup nemovitostí. Zastupitelé Změny pro Hradec nepodpořili výkup areálu bývalé kotelny ve Věkoších (v Pouchovské ulici). Předmětem transakce byl výkup souboru nemovitostí městem od společnosti Tepelné hospodářství, která je vlastněna ze 100% městem, přičemž uvedené vykupované nemovitosti byly do společnosti vloženy jejím zakladatelem – čili městem. Výkup se uskutečnil zápočtem oproti dividendě z nerozděleného zisku minulých období společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové ve výši 23.543.000,- Kč po zdanění. Jako zastupitelé jsme neobdrželi jasnou a zdůvodněnou informaci o tom, k čemu uvedené nemovitosti město potřebuje ani proč je transakce prováděna takovýmto způsobem. To bylo důvodem, proč Změna pro Hradec tuto poněkud zvláštní věc nepodpořila.

Bod 20 Zadání změny Územního plánu města Hradec Králové č. 314, vypuštění přeložky Malého labského náhonu v úseku vedoucím přes ulice Machovcova, Krunertova a Pražská třída, k. ú. Kukleny. Změna pro Hradec podporuje tuto změnu územního plánu, která je vyžadována mj. veřejným zájmem – přípravou parku podél revitalizovaného Malého labského náhonu, proto naši zastupitelé tuto změnu podpořili.

Bod 21 Návrh na poskytnutí mimořádného příspěvku na festival Rock for People 2012. Tento bod byl i na říjnovém zastupitelstvu stažen a odložen ad acta. Náš postoj k této věci byl podrobněji popsán ve zprávě ze zářijového zastupitelstva.

Bod 26 Návrh na změnu výše finanční spoluúčasti žadatelů, vyplývající ze smluv o poskytnutí finančního příspěvku z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů. V tomto bodě bylo hlasováno o tom, zda bude odpuštěna resp. snížena povinná spoluúčast dvěma příjemcům městských grantů z řad sportovních organizací. Změna pro Hradec se plně ztotožňuje se závěrem sportovní komise, která po projednání žádostí konstatovala, že převážná většina organizací, podpořených v tomto příspěvkovém okruhu, má stanovenu povinnou spoluúčast vyplývající ze smlouvy mezi 10ti až 20ti % a proto bylo doporučeno povinnou spoluúčast ve výši 13% zachovat. Změna pro Hradec se vždy snaží prosazovat rovný přístup ke všem žadatelům a odmítá jakékoliv výhody pro vybrané subjekty. Proto tento návrh rozhodně naši zástupitelé nepodpořili. Závěrem nutno podotknout, že přítomní zástupci Změny pro Hradec byli mírně šokováni jednáním jednoho zastupitele KSČM, který před hlasováním o této věci ohlásil střet zájmu a vzápětí dodal, že přesto bude (ve prospěch své organizace) hlasovat, protože výsledek by mohl být těsný. Zdá se tak, že podobný nepříliš morální přístup (odstartovaný panem zastupitelem Kučerou) se stává v hradeckém zastupitelstvu běžnou rutinouL.

Adam Záruba, 7. 12. 2012         

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty