Ohlédnutí za lednovým zastupitelstvem (8.3.2013)

V článku najdete, jak jsme hlasovali na lednovém zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové. Na tomto jednání byli přítomni zastupitelé Změny pro Hradec Martin Hanousek a Bohuslav Melichar, zastupitel Adam Záruba byl omluven ze studijních důvodů. Lednové zasedání mělo celkem 47 bodů.

Ze zajímavějších bodů lednového zastupitelstva vybíráme:

Bod 11 – Aktuální informace o stavu sporu statutárního města Hradec Králové o zimní stadion – Podklady pro zastupitele u této zásadní kauzy byly zastupitelům opět doručeny na poslední chvíli, tj. 25. ledna 2013.

Bod 15.3 – Výkup nemovitosti – pozemku pro cyklostezku k obchodním centrům při Rašínově třídě (směr Pardubice) – pozemek 1364/1 v k. ú. Pražské Předměstí. Tento výkup jsme nepodpořili vzhledem k ceně vykupovaného pozemku. Problém cyklostezky je hlubší. Město část cyklostezky postavilo na cizích pozemcích a po soudním sporu je třeba část přestavět. Možná jiná trasa je po pozemcích společnosti Tesco. V diskuzi vystoupil zastupitel ZPH Martin Hanousek s dotazem, kdo může za to, že město postavilo cyklostezku přes cizí pozemek a následně prohrálo soudní spor. Kdo je zodpovědný za vzniklé finanční škody. Na tento dotaz nebylo našemu zastupiteli odpovězeno.

Dále se domníváme, že by mělo město vykupovat pozemky za standardní cenu (tj. pro komunikace cca 480 Kč/m2) a nikoliv za cenu nabízenou společností 900 Kč/m2. Navíc, když zlepšení přístupu k obchodnímu centru je v zájmu obchodního centra, protože zlepší jeho dostupnost pro zákazníky. Přesto, že proti návrhu hlasovali zastupitelé Změny, návrh prošel.

Bod 16 – Směna nemovitostí v k. ú.  Hradec Králové a k. ú. Věkoše. Vedoucím odboru správy majetku Mgr. Votroubkem byla zastupitelům města předložena směna pozemků části p. p. č. 246 v k. ú. Hradec Králové, ve vlastnictví společnosti EXPAND HK, s. r. o. (schodiště a chodník na severních terasách) za část pozemku 1024/1 (resp. Nově značeného jako 1024/3) v k. ú. Věkoše. V předložených podkladech bylo uvedeno, že cena pozemku města má být údajně 12,20 Kč/m2 jako orné půdy! Tento pozemek je ale dle platného i navrhovaného územního plánu veden jako stavební! Na tuto skutečnost upozornil v diskuzi zastupitel Změny pro Hradec Martin Hanousek a dotázal se Mgr. Votroubka, jak jeho odbor došel k ceně 12,20 Kč/m2. Nedostalo se nám relevantní odpovědi. Navíc město prokazatelně v minulosti část stejného pozemku prodávala za cenu cca 40x vyšší! Naopak cenu nabývaného pozemku (s chodníkem a schodištěm v parku) ve vlastnictví soukromé společnosti byla Mgr. Votroubkem stanovena na 4000 Kč/m2. Opět nebylo zodpovězeno, jakým způsobem takto byla cena vyjádřena.

Mgr. Votroubek vedoucí odboru správy majetku města tak u obou pozemků nebyl schopen obhájit vyjádření ceny ani nedoložil zastupitelům relevantní doklady k vyjádření ceny (např. znalecké posudky). Změna pro Hradec upozorňuje na to, že byly vedoucím správy majetku předloženy zastupitelům nekompletní a minimálně zavádějící podklady k rozhodování o nakládání s městským majetkem. Domníváme se, že by směnou došlo k finančnímu poškození města. Po diskuzi zastupitelů byl bod stažen.

Bod 17.4 – Směna pozemků v k. ú. Slezské Předměstí – Změna pro Hradec Králové tuto změnu nepodpořila, protože vlastník má zájem na směněných pozemcích realizovat bytovou výstavbu a tyto plochy jsou v současné době vedeny jako plochy parků a lesoparků. Případný záměr na zastavění části pozemků parků a lesoparků považujeme za nevhodný. Konkrétně se jedná o směnu pozemků pp. č. 94/38, pp. č. 94/61, pp. č. 94/62, pp. č. 99/10, pp. č. 99/19, pp. č. 99/20 v k. ú. Slezské Předměstí ve vlastnictví soukromého vlastníka za pozemky pp. č. 105/1 a pp. č. 2041 v k. ú. Slezské Předměstí ve vlastnictví statutárního města Hradec Králové, směna bez finančního vyrovnání. Ačkoliv Změna pro Hradec s návrhem nesouhlasila, tento byl zastupitelstvem schválen. Domníváme se, že se tento (hlasováním vzniklý) problém městu ještě v budoucnu vrátí.

Bod 17.7 - "Rozárka" - směna nemovitostí - k. ú. Svinary, Hradec Králové, Malšovice u Hradce Králové, Roudnička a Pouchov – Změna pro Hradec nepodpořila opětovně navrhovanou směnu pozemků, jelikož byla přeložena zastupitelům opět na poslední chvíli před zastupitelstvem a neměli tak možnost se řádně seznámit s podklady. Dále považujeme tuto směnu jako nevýhodnou pro město. Zastupitelům nebyly předloženy znalecké posudky (nebo jiné relevantní doklady k vyjádření ceny pozemků) a bylo zde vážné podezření, že případnou podporou usnesení by vznikla městu Hradec Králové finanční škoda. Směna pozemků nebyla zastupitelstvem schválena a to i díky hlasům Změny pro Hradec.

Konkrétně se jednalo o směnu směnu pozemků pp. č. 568/1, pp. č. 566/10, pp. č. 549/7 v k. ú. Třebeš , vše ve vlastnictví soukromé osoby za pozemky ve vlastnictví statutárního města Hradec Králové, tj. část pozemku pp. č. 14/2 v k. ú. Malšovice u Hradce Králové, pozemků pp. č. 191/4, pp. č. 191/14 a stp. č. 1783 v k. ú. Hradec Králové, část pozemku pp. č. 8 označenou jako pp. č. 8/1 v k. ú. Svinary, pp. č. 97/2 v k. ú. Roudnička,  část pozemku pp. č. 108/11 v k. ú. Pouchov, bez finančního vyrovnání.

Velmi Vám doporučujeme podrobnější komentář k problematice Rozárky za náš klub viz článek Adama Záruby ZDE.

Bod 17.8 – Správa majetku města - různé - dotace na opravu ZŠ Sever a ZŠ Mandysova – Jednalo se o zpětvzetí žádosti o podporu na akci zateplení ZŠ Sever.  V této části usnesení jsme neshledali důvody pro zpětvzetí a nerealizaci akce, na kterou byla přiznána Státním fondem životního prostředí dotace ve výši cca 40% výdajů. Domníváme se, že by daná dotace měla být využita. Druhou částí bylo financování zateplení ZŠ Mandysova kontokorentním úvěrem ve výši 49 600 000 Kč. Ač se jedná o bohulibý záměr, který má naši podporu, tak Změna pro Hradec nepodpořila hlasování z jiného důvodu a tím je nevhodné financování akce. Domníváme se, že by podobné akce měly být financovány s provozních prostředků města a neměl by být na ně brán další úvěr a zvyšováno tak zadlužování města. Opět se jednalo o pozdně doplněný bod.

Tento bod ukazuje mj. na to, na co upozorňovala Změna pro Hradec již při schvalování rozpočet města na rok 2013, tj. Že schvalovaný rozpočet je skrytě deficitní, jelikož nepočítal s výdaji na plánované akce. Odečteme li přiznanou dotaci, vzroste zadlužení města o dalších cca 21 500 000 Kč!

Bod 47 - Uzavření dohody o narovnání se společností STRABAG a. s. - rekonstrukce Riegrova náměstí – mimosoudní vyrovnání se společností STRABAG a. s- Celkem zásadní bod, který byl opět zastupitelům předložen k hlasování na poslední chvíli. Jedná se o poměrně složitou záležitost (mj. Řešenou soudním sporem), která vyžaduje odpovědné posouzení. Opět se ukázala ignorace vedení města vůči opozičním zastupitelům, kterým byly podkladové materiály předloženy v nedostatečné lhůtě před hlasováním. Změna pro Hradec proto usnesení nepodpořila. Cílem hlasování bylo mimosoudní vypořádání  se společností STRABAG a. s. v otázce rekonstrukce Riegrova náměstí. Společnost STRABAG má vzít zpět žalobu vedenou u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 9C 195/2009 (každá strana ponese sama svoje náklady soudního řízení) a město Hradec Králové po zpětvzetí žaloby uhradí společnosti STRABAG a. s. celkovou částku 5.000.000 Kč. Předložené mimosoudní vyrovnání bylo zastupitelstvem schváleno.

Hlasování zastupitelů Změny pro Hradec v ostatních bodech lednového zasedání zastupitelstva města (protokoly o hlasování), zvukové záznamy z jednání a přijatá usnesení najdete na stránkách magistrátu: http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/zastupitelstvo-mesta.Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty