Ohlédnutí za červnovým zasedáním zastupitelstva města (18.9.2012)

Změna pro Hradec chce v rámci své otevřenosti co nejvíce informovat voliče o svých aktivitách a také o postojích k záležitostem projednávaných na jednotlivých zasedáních zastupitelstva města. Za tímto účelem pravidelně zveřejňujeme na webových stránkách Změny pro Hradec zprávy ze zastupitelstev, ve kterých se snažíme vysvětlit svůj pohled na ty z bodů projednávaných na příslušných zasedáních, které považujeme za klíčové, zajímavé nebo které byly iniciovány přímo našimi zastupiteli.

Zprávy z předcházejících měsíců najdete na: http://www.zmenaprohradec.cz/zastupitelstva

Pro podrobnější informaci pak najdete na internetových stránkách města protokoly o hlasování, které dokumentují, jak naši zastupitelé hlasovali v jednotlivých bodech každého jednání zastupitelstva. Vystoupení zastupitelů ke konkrétním bodům pak zachycují zvukové záznamy dostupné tamtéž: http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/zastupitelstvo-mesta 

Na červnovém jednání, které mělo celkem 51 samostatných bodů, byli přítomni všichni tři zastupitelé Změny pro Hradec. Z důležitých bodů vybíráme:

Bod 11 Návrh na přejmenování Náměstí Svobody na Havlovo náměstí. Zastupitelé Změny pro Hradec v tomto bodě nehlasovali, protože přejmenování Náměstí Svobody považujeme z řady důvodů za nevhodné a to bez ohledu na fakt, že všichni naši členové a zastupitelé si Václava Havla velmi váží. Budeme naopak podporovat, aby v budoucnu byl po Václavu Havlovi pojmenován nějaký vhodný a důstojný nově vytvořený veřejný prostor – v blízké budoucnosti jich v Hradci Králové vznikne několik. Podrobně se této problematice věnuje článek Adama Záruby „Proč nepodporuji přejmenování Náměstí Svobody na Havlovo náměstí“. Dlužno podotknout, že je velice smutné a památky Václava Havla nedůstojné, jakým způsobem se v průběhu projednávání bodu a zejména po neschválení návrhu na přejmenování náměstí chovali někteří představitelé VPM (projevy netolerance, okřikování a urážení ostatních zastupitelů, kteří vyjádřili s přejmenováním nesouhlas, svévolné opuštění jednání zastupitelstva).

Bod 14 Správa majetku města - směna nemovitostí. Zastupitel ZPH Adam Záruba vystoupil proti navrhované směně pozemků v lokalitě Rozárka na Novém Hradci Králové v majetku soukromého investora za řadu pozemků v různých částech města ve vlastnictví města. Součástí mělo být rovněž odstoupení majitele pozemků od kontroverzního záměru „Apartmánový penzion Rozárka“. Na celé věci byla zarážející zejména velká rozloha a počet pozemků, které by byly vydány z vlastnictví města, což bylo zdůvodňováno tím, že uvedené městské pozemky jsou méně hodnotné než pozemky na Rozárce. Některé z těchto pozemků jsou přitom v konceptu nového územního plánu navrhovány ke změně na zastavitelné (hned vedlejší pozemek p.č. 357/3 vedle věžového vodojemu, podle současného územního plánu zeleň), jiné jsou užívané soukromými osobami a pokud by se jich město mělo zbavovat, tak by je, dle našeho názoru, mělo nabídnout přednostně k odkoupení jejich uživatelům. V jednom případě se navíc jednalo o poměrně strategický pozemek pro sport v centru města poblíž areálu UHK. Zjevně se jednalo o transakci nevýhodnou pro město. Zajímavé je také to, že zatímco v případě projektu Pilot 3 na Moravském Předměstí odmítaného místními obyvateli nebylo, dle vedení města, možné poskytnout náhradu formou pozemku za odstoupení od projektu, v tomto případě to najednou možné bylo. Zastupitelé Změny pro Hradec se postavili proti této transakci a totéž naštěstí udělala i většina zastupitelů ostatních. Návrh tak nebyl schválen.

Bod 16 Správa majetku města – různé. Do tohoto nenápadně znějícího bodu bylo mj. zapracováno také prodloužení smluvních závazků města s nadnárodní developerskou firmou ECE týkajících se přípravy a realizace značně kontroverzního záměru Park Malšovice. Tento záměr zahrnující vedle nové fotbalové arény také výstavbu obřího obchodního centra na místě současného Všesportovního stadionu a vyvolávající mimořádný odpor odborné i široké veřejnosti (zejm. obyvatel Malšovic) je připravován již od roku 2008 a v červenci 2012 by vypršela smlouva o smlouvě budoucí kupní. Město by tak bylo vyvázáno z povinnosti účastnit se realizace tohoto záměru. Zastupitelé Změny pro Hradec se ústy Martina Hanouska důrazně ohradili proti tomu, že takto důležitá záležitost, která se týká investice v řádu stovek milionů Kč i kvality života nezanedbatelné části obyvatel města, nebyla zařazena jako samostatný bod, ale byla schována do nevýrazně znějícího bodu Správa majetku města – různé. Z programu zastupitelstva vyvěšeného po městě a na internetu tak nebylo patrné, že tato problematika bude projednávána a řada občanů tak mohla být uvedena v omyl. Toto považujeme za mimořádně závažný příklad pohrdání občany ze strany vedení města i důkaz toho, že s tímto záměrem nemusí být vše zcela v pořádku a že jsou zde důvody maximálně ho tajit před veřejností. I přes pokus o maximální ututlání byla účast občanů hojná a probíhala i mimořádně bouřlivá diskuze. Změna pro Hradec tento záměr zásadně odmítá a naopak podporuje rekonstrukci Všesportovního stadionu bez výstavby velkého obchodního centra. V materiálech pro zastupitele byly uvedeny také výhody a nevýhody stavby stadionu formou výstavby nového stadionu naroubovaného na obří obchodní centrum tak, jak je dnes připravováno, a formou rekonstrukce podle dříve zpracované projektové dokumentace. Přesná citace z přílohy důvodové zprávy:

„VARIANTA POKRAČOVÁNÍ S ECE – celkové náklady pro město 550mil Kč

  1. 1.      Z toho je počítáno 470mil na arénu a 80mil na parkování pod stadionem
  2. 2.      Od ECE 259mil za pozemky a 10x17mil sponzoring
  3. 3.      Nutnost dofinancovat ze strany města je 291 mil.
  4. 4.      Nejpodstatnější – stavba nezačne ani v roce 2015 a FC v době dokončení bude maximálně ve 2. lize. A následně díky zrušené etapizaci bude hrát ještě minimálně sezónu mimo.
  5. 5.      Náklady na provoz takové arény budou odhadem 15 mil. ročně (přičemž ani neznáme jak jí naplnit). Náklady na obyčejný stadion mohou být poloviční
  6. 6.      Závěr: je to cesta, která nepovede k vybudování fotbalového stadionu v potřebné době. Je pro město dražší jak investičně, tak provozně.

VARIANTA  SAMOFINANCOVÁNÍ 

Variantní řešení vycházející z původní DUR zpracované v roce 2004 PSJ BRNO s.r.o. „Přestavba Všesportovního stadionu v Hradci Králové na stadion fotbalový.“  

Na tento záměr bylo v roce 2004 vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci. Územní rozhodnutí nebylo prodlouženo a propadlo. Původní DUR navrhovala stadion s kapacitou cca 20 000 diváků. Jeho investiční náklady činily 360mil Kč, včetně DPH. Pokud vyjdeme z této dokumentace a budeme chtít postavit stadion odpovídající parametrům FIFA a srovnatelný kapacitou se stadionem nabízeným ECE tj. 12 000 diváků a odpovídajícím zázemím, pak se dostaneme na částku cca 200mil. Kč včetně DPH  tj. I.,II a V. etapa (viz.níže).

DUR 2004

Navržená kapacita                               19.946 míst

Východní tribuna                                5.560 míst

Západní tribuna                                  5.890 míst

Jižní tribuna                                          4.248 míst

Severní tribuna                                    4.248 míst

CELKEM                                            11.450 míst (pozn. součet východní + západní tribuna)

Investiční náklady                                              360 mil Kč včetně DPH

I.etapa - západní tribuna, objekt zázemí        109 mil Kč včetně DPH

II.etapa- západní tribuna zastřešení               13 mil Kč včetně DPH

III.etapa – severní tribuna                                  66 mil Kč včetně DPH

IV. etapa – jižní tribuna                                      65mil Kč včetně DPH

V. etapa – východní tribuna                           57 mil Kč včetně DPH

VI. etapa – trávník                                         34 mil Kč včetně DPH 

CELKEM                                                        179 mil Kč včetně DPH 

Pro kapacitu 12 000 diváků je nutno zajistit 720 parkovacích míst. Ty lze zajistit buď v parkovacím domě za cca 100mil. Kč nebo parkováním na terénu v přilehlém okolí.“

Dále příloha obsahovala 2 varianty přípravy a realizace fotbalového stadionu formou samofinancování (z hlediska formy výběru dodavatelů projektové dokumentace a stavby), z nichž vyplynulo, že v případě neprodlužování smlouvy a pokračování formou varianty samofinancování by bylo možné zahájit realizaci nového stadionu ještě v roce 2014.

Ani poskytnutý odborně zpracovaný podklad (připravený příslušnými odbory Magistrátu), ani mimořádný odpor veřejnosti proti dalšímu pokračování záměru Park Malšovice nepřesvědčil dostatek zastupitelů k opuštění stávající nepříliš schůdné cesty. Relativně těsná většina 22 zastupitelů tak schválila pokračování záměru a prodloužení smlouvy do května roku 2013. Pokud bude v této době získáno nepravomocné územní rozhodnutí, tak se smlouva prodlužuje až do roku 2016. Vzhledem k předpokládatelným průtahům a soudním řízením tak byla zablokována možnost rychlé rekonstrukce hradeckého stadionu a v nejlepším případě (pokud nebude vydáno do té doby nepravomocné územní rozhodnutí) bude zastupitelstvo podobnou situaci jako na tomto červnovém zasedání řešit v dubnu 2013.

Body 19 a 20 Návrhy na pořízení změn Územního plánu města Hradec Králové a Zadání změny Územního plánu města Hradec Králové č. 297. Celkem bylo projednáváno 12 návrhů na pořízení změn územního plánu a změna č. 297 ve fázi zadání, která spočívá ve změně z orné půdy na zastavitelnou plochu pro výrobu a služby na Slezském Předměstí na přání soukromého investora. Tuto změnu jsme nepodporovali ani v etapě návrhu na pořízení, ani v etapě zadání změny. S ohledem na skutečnost, že je připravován nový územní plán zastupitelé Změny pro Hradec pořizování nových změn stávajícího územního plánu nepodporují.

Bod 21 Zadání aktualizace územní studie Nová Zelená, Kukleny. Zastupitelé Změny pro Hradec naopak podpořili aktualizaci uvedené studie zpracované pro problematické území Nová Zelená v Kuklenách, kde je část nové zástavby původní studií navržena i přes odpor místních občanů do zátopového území. Aktualizace studie je cestou jak uvést navrženou zástavbu do přijatelných rozměrů a celou věc znovu řádně a slušně projednat s veřejností. Z tohoto důvodu zastupitel Adam Záruba navrhl uložit hlavnímu architektovi města, aby zajistil veřejné projednání aktualizované Územní studie Nová Zelená, což bylo také většinou zastupitelů akceptováno. Věříme, že se tak podaří alespoň částečně napravit neférový přístup města vůči obyvatelům Kuklen při projednávání a schvalování změny územního plánu č. 177 (vycházející z původní studie Nová Zelená), kterou bylo o zástavbě Nové Zelené rozhodnuto.

Bod 22 Severní terasy Hradec Králové. V tomto bodě bylo projednáváno zařazení finančních prostředků do rozpočtu města na projektovou dokumentaci na rekonstrukci severních teras (nad Žižkovými sady). Zároveň byl vzat na vědomí výběr vítěze architektonické soutěže na tuto rekonstrukci. Změna pro Hradec rekonstrukci těchto teras rozhodně podporuje. Ve vlastním hlasování se však naši zastupitelé zdrželi, neboť v průběhu diskuze bylo vyzdvihováno to, že vítězný návrh zbavuje terasy zeleně, což zapůsobilo velmi negativně. Vzhledem k tomu, že v prostoru teras je celá řada vysoce hodnotných dřevin, budeme tuto věc důsledně hlídat a v dalších etapách projektu dbát na ochranu hodnotné zeleně v této lokalitě.

Hlasování zastupitelů Změny pro Hradec v ostatních bodech červnového zastupitelstva (protokoly o hlasování), zvukové záznamy z jednání a přijatá usnesení najdete na stránkách magistrátu: http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/zastupitelstvo-mesta    

V Hradci Králové 18. 9. 2012


Adam Záruba
zastupitel města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty