Noblesa a uctivost v podání pana primátora (18.1.2013)

Není to tak dávno, kdy pan primátor Fink v článku otištěném v jakési reklamní tiskovině hovořil o noblese a uctivém chování v souvislosti se zastupitelstvem města a porovnával zastupitelstva krajské a městské. Před několika měsíci pak blízký spolupracovník pana primátora pan zastupitel Springer na jednání zastupitelstva pokáral kolegu Martina Hanouska za jeho údajně neuctivé, arogantní a „na hranici etiky“ stojící vystoupení v souvislosti s (nejen pro nás) nepřijatelným chováním pana zastupitele Kučery při projednávání kauzy kina Centrál a hlasování zastupitelstva v této věci (nutno podotknout, že těmto lidem ale nevadí četná hrubá až primitivně vulgární vyjádření některých členů koalice na týchž jednáních zastupitelstva). O tom, že se jedná o poněkud farizejský přístup, jsme se mohli přesvědčit minulý týden, kdy pan primátor naprosto nevídaným způsobem v Mladé frontě Dnes zareagoval na zaslaný otevřený dopis našeho zastupitelského klubu ve věci blížícího se termínu pro podání návrhů na zapsání vlastnictví města k nemovitostem, které jsou dosud ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření MěNV Hradec Králové a dalších tzv. historických majetků.

Pro úplnost je třeba říci, že na to, jakým způsobem je uvedená problematika řešena, se v nedávné minulosti opakovaně ptala zástupkyně Změny pro Hradec ve finančním výboru zastupitelstva p. Kramářová vedoucího majetkového odboru. Jasné odpovědi se jí nedostalo, spíše výmluvy na nedostatek personálních kapacit pro řešení této záležitosti. Konečné datum, do kdy může město požádat o tyto majetky, je zákonem stanoveno na 31. březen 2013. S neúprosně se blížícím termínem jsme si nechali na katastrálním úřadě vytisknout přehled nemovitostí, kterých se to týká a rozsahem 25 stran a počtem mnoha stovek položek jsme byli nemile překvapeni. Vzhledem k tomu, že bychom považovali za velkou chybu, kdyby město propáslo možnost získat definitivně tyto nemovitosti do svého vlastnictví, rozhodli jsme se v této věci napsat dopis panu primátorovi a na tuto věc ho upozornit. Protože jsme chtěli mít jistotu, že věcí se bude vedení města seriózně zabývat, zvolili jsme formu otevřeného dopisu a o věci jsme informovali také média mj. i s tím cílem, aby si tuto věc uvědomili i v dalších městech a obcích, kterých se tato problematika týká. O tom, že se jednalo o zcela věcný a velmi slušnou formou formulovaný dopis se můžete přesvědčit níže, kde jeho plné znění připojuji.

Na níže uvedený dopis Změny pro Hradec pan primátor Fink v deníku MF Dnes zareagoval těmito slovy: „Jsou to ubožáci, všechno běží, jak má, vše se stihne. Už to tak běží dvacet let. Změna pro Hradec nepřišla s ničím novým, akorát si tím v zastupitelstvu sami zavařili“. Po přečtení těchto slov jsem skutečně nevěřil svým očím. Nejenže pan primátor považuje toho, kdo se na něho obrátí se slušnou žádostí, aby věnoval některé věci zvýšenou pozornost, za ubožáka (je to určitě „povzbuzení“ i pro všechny občany, kteří mají problém a rádi by ho s vedením města řešili), ale ještě větším šokem je naznačená výhrůžka na konci tohoto vyjádření. Jsem velmi zvědav, v čem jsme si zavařili a co nám tedy pánové (a možná i některé dámy) v zastupitelstvu „za trest“ udělají. Není to bohužel první arogantní a vulgární vyjádření pana primátora, které jsem zaznamenal. Premiérou je ale to, že tentokrát bylo řečeno v denním tisku jako oficiální vyjádření primátora. Nevím, zda se jedná o ztrátu soudnosti a zbytků slušného vychování nebo jen o ujíždějící nervy v důsledku hromadících se problémů (ať již pracovních nebo osobních), v každém případě takové vyjádření považuji za nepřijatelné a osobně to mám za další důkaz toho, že Hradec Králové potřebuje skutečnou změnu.

Adam Záruba, 17. 1. 2013

Příloha: plná citace dopisu:

MUDr. Zdeněk Fink

primátor města Hradce Králové

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

V Hradci Králové dne 9. ledna 2013

Vážený pane primátore,

obracím se na Vás jménem zastupitelského klubu Změny pro Hradec ve věci týkající se majetku města a ve snaze eliminovat možné škody, které by mohly městu vzniknout v důsledku dosavadní nečinnosti.

Dnem 29. června 2012 vstoupil v účinnost zákon č. 173/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Podle § 8 zákona je obec povinna nejpozději do 31. března 2013 uplatnit návrh vůči katastrálnímu úřadu, nebo podat žalobu na určení vlastnického práva u soudu v případě, pokud vlastnické právo, které na obec přešlo podle § 1, 2,  2a  nebo §2b tohoto zákona, není dosud zapsáno v katastru nemovitostí. V případě, kdy obec nesplní tuto svou povinnost, považuje se den 1. dubna 2013 za den přechodu vlastnického práva na stát.

Ve smyslu § 38 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je povinností obce pečovat o zachování a rozvoj majetku. V době, kdy zadluženost města Hradce Králové na jednoho obyvatele činí 8.202,- Kč (773.596,20 tis. Kč), jistě není žádoucí přijít o majetek v řádu desítek milionů vlivem nedořešení majetkových záležitostí.

Úsudek o stavu nedořešeného majetku evidovaného ve vlastnictví České republiky – MěNV Hradec Králové si lze učinit nahlédnutím do oficiálního tiskového výstupu informativního charakteru označeného jako Vlastnictví s čísly parcel ze dne 19. prosince 2012. Celkem jednoduše zjistitelných 25 stran nedořešeného majetku v různých katastrálních územích na území města Hradce Králové. Nahlédnutím do katastru prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru si pak můžeme ověřit, že řada pozemků spadá pod režim zákona - je i v současné době zastavěna stavbami ve vlastnictví fyzických osob a lze tak předjímat, že i další z řady zastavěných pozemků byly i ke dni účinnosti zákona v témže právním režimu. Stejně tak není dořešena řada pozemků např. pod stavbami účelových komunikací, řada pozemků s druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití sportovní a rekreační plocha, zeleň apod.

Z výčtu pozemků lze namátkou zmínit např. st.p.č. 2053, st.p.č. 2889, st.p.č. 1333, p.p.č. 657/3 vše v k.ú. Nový Hradec Králové, p.p.č. 660/6, p.p.č. 662/1 vše v k.ú. Plotiště nad Labem,  pozemky pod rekreačními objekty zahrádek, p.p.č. 265/49 k.ú. Pouchov, st.p.č. 1209/3, pozemky pod stavbami garáží vše v k.ú. Slezské Předměstí, p.p.č. 475/10, p.p.č. 475/11 vše v k.ú. Svinary.

Už pouhým úsudkem bez znalosti konkrétních právních skutečností se lze domnívat, že se jedná o nemovitosti, které spadají pod režim předmětného zákona a měly by zůstat v majetku města Hradce Králové. V opačném případě pak dojde jednoznačně ke škodě. Při průměrné ceně pozemků lze rovněž jednoduše dospět k názoru, že jde o majetek, potenciálně škodu, právě v řádu několika desítek milionů korun.

Stejně tak zůstává otázkou, jak město Hradec Králové “mapuje“ tzv. historický majetek, který by mohl být dořešen podle § 2c zákona. Podle ustanovení § 2c zákona dnem 1. ledna 2014 přecházejí do vlastnictví obcí nemovité věci i s jejich příslušenstvím, které:

a)           obce vlastnily ke dni 31. prosince 1949

b)           byly ke dni 24. května 1991 ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky,

c)            jsou ve vlastnictví České republiky ke dni podání žádosti obce podle odst. 4,

d)           se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nenachází na území vojenských újezdů,

e)            se nenachází alespoň zčásti v pásmu do 50 metrů od státních hranic České republiky a

f)            jejichž seznam schválila svým usnesením vláda České republiky.

Žádost o zařazení nemovité věci do seznamu uplatní příslušná obec u příslušné organizační složky státu (dále „OSS“) nebo státní organizace nejpozději do 31. března 2013. K žádostem uplatněným po uplynutí této lhůty nebude přihlédnuto.

Na novelu zákona byl v obecné rovině několikrát upozorněn Mgr. Votroubek, vedoucí majetkoprávního odboru, a to u příležitosti jednání finančního výboru. Vždy byla nečinnost odůvodňována nedostatečnými kapacitami. Věříme, že volné pracovní kapacity města ve vztahu k dořešení výše uvedeného majetku budou nalezeny a bude tak z Vaší strany učiněno vše pro zachování majetku města Hradce Králové. Bylo by velmi smutné konstatovat, že obce s neuvolněnými starosty a jinými neuvolněnými funkcionáři mají majetek za více než 20 let v pořádku a Statutární město Hradec Králové s rozsáhlým úředním aparátem nikoli.

V neposlední řadě pak zůstává otázkou, jak se město Hradec Králové staví k majetku, u kterého je v katastru nemovitostí vyznačen duplicitní zápis vlastnictví.

Vážený pane primátore, věřím, že této věci budete věnovat náležitou pozornost a vyvinete maximální úsilí o to, aby v zákonem stanovených lhůtách byly podány požadavky na převod uvedeného nemovitého majetku do vlastnictví města Hradec Králové a že tak město neutrpí zbytečnou ztrátu v řádu několika desítek milionů Kč.

Za informaci o řešení této záležitosti předem děkuji.

S pozdravem

Ing. Adam Záruba, Ph.D., předseda zastupitelského klubu Změny pro Hradec

 

Na vědomí: zastupitelské kluby

Příloha: Tiskový výstup informativního charakteru Vlastnictví s čísly parcel z 19. prosince 2012

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty