NÁVRH ČLENŮ do Komise místní samosprávy PILETICE a návrhy úkolů KMS pro řešení v dalším období

předseda KMS Piletice

Vážení spoluobčané,

dle Směrnice Rady města Hradce Králové č. 10/201 z 6. Září 2011 (Statut KMS), končí činnost komisí místních samospráv dnem voleb do zastupitelstva města tj. 10. října 2014. Z tohoto důvody Vás vyzýváme k předložení návrhu členů do Komise místní samosprávy Piletice na další volební období.

Členy nové komise může navrhnout:

-       člen Zastupitelstva města Hradec Králové,

-       zastupitelský klub,

-       občan nebo skupina občanů s trvalým pobytem v obvodu působnosti příslušné komise,

-       vlastník nemovitosti v obvodu působnosti komise,

-       právnická osoba se sídlem v obvodu působnosti příslušné komise,

-       právnická osoba, která v tomto obvodu vlastní nemovitost,

-       samotná komise v případě, že s návrhem souhlasí nadpoloviční většina jejích členů.

Členem komise místní samosprávy může být:

-       občan města Hradec Králové starší 18-ti let s trvalým pobytem v obvodu působnosti příslušné komise,

-       nebo vlastník nemovitosti,

-       nebo zástupce právnické osoby se sídlem v obvodu působnosti komise.

Organizace podávání návrhů

Prosíme Vás, abyste do úterý 30. 9. 2014 podávali ústně, písemně nebo elektronicky návrhy občanů, kteří by měli pracovat v KMS Piletice. Do 5. 10. 2014 Vámi navržené občany oslovíme a s jejich souhlasem, je zařadíme do návrhového lístku. Do 9. 10. 2014 bude do každé domácnosti distribuován počet kusů orazítkovaných návrhových lístků odpovídající počtu osob v domácnosti starších 18 let. Na lístku můžete škrtnout libovolný počet jmen a současně ještě vepsat další občany. S takto navrženými kandidáty, bude jejich souhlas projednám následně. Můžete navrhnout i sami sebe. Lístky jsou anonymní. Návrhy odevzdané na kopiích lístků budou považovány za neplatné. Fyzické nebo právnické osoby splňující podmínky pro podání návrhu dle podmínek výše si vyžádají návrhový lístek u předsedkyně návrhové komise MUDr. Nory Donátové Piletická 49, Hradec Králové - Piletice, která prověří oprávněnost a subjekt případně zapíše do seznamu navrhovatelů.

Vyplněný návrhový lístek vhoďte prosím do schránky, která bude dne 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a 11. října 2014 od 08.00 do 14.00 hod. umístěna před vchodem do místní knihovny na Šrámkově statku.

Ustavení nové KMS

Do 20. října 2014 se sejdou členové návrhové komise KMS ve složení předsedkyně MUDr. Nora Donátová, paní Jana Koldinská a Bc. Václav Rak, kteří sečtou počty návrhů pro jednotlivé osoby a zpracují o tom zápis. Dále stávající předseda KMS s předsedkyní návrhové komise osobně seznámí nově navržené občany s jejich nominací a požádají je o vyjádření. Občané ochotní pracovat v KMS budou pozváni na pravidelné jednání KMS dne 5. 11. 2014 v 19.00 do   Obecního klubu. Seznam navrhovaných členů KMS bude zaslán Radě města ke schválení. Na následujícím jednání po schválení KMS Radou města noví členové KMS v tajném hlasování zvolí předsedu a místopředsedu KMS Piletice. Zápis o zvolení předsedy a místopředsedy KMS podepsaný hlasujícími bude zaslán Radě města Hradce Králové ke schválení. Občané, kteří se umístili na dvanáctém a dalších místech, se stávají náhradníky za případně odstoupivšího člena KMS.

Nově navržená KMS se ujímá svých povinností dnem jejího schválení Radou města. Do té doby plní úkoly stávající KMS.

Využijte prosím této možnosti ovlivnit složení poradního sboru Rady města, který bude v dalších letech zastupovat i Vaše zájmy. Pokud nebude v KMS ochotno pracovat minimálně pět občanů, KMS zanikne. 

Návrh úkolů KMS pro další období

Pro orientaci další činnosti nově vzniklé KMS prosím navrhněte do 30. 9. 2014 doplnění přiloženého Návrhu investic v obci, hlavních výdajů a úkolů k řešení KMS Piletice v letech 2014 -2018 Vaše návrhy budou zapsány do anketního lístku, který bude distribuován spolu s návrhem kandidátů do KMS. U každého úkolu budete mít možnost vyznačit prioritu a vhodit jej do schránky spolu s návrhem kandidátů do KMS. Návrh úkolů bude distribuován a platí pro něj stejná pravidla jako pro lístek s návrhy členů KMS. 

Výsledky Vašich návrhů budou zveřejněny

Děkuji Vám za ochotu.

 

V Pileticích dne 4. září 2014

 

 

                                                                         Ing. Jiří Hypš

 Informace k návrhům občanů do KMS 2014-10-10.doc

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty