Město Hradec Králové se povodní obávat nemusí

Povodeň Malšovice 1998/ autor: Argus Geo Po 13 letech opět povodně zasáhly Moravu a způsobují miliardové škody. Náš region byl krutě postižen povodní v roce 1997. Jak jsme na Královéhradecku připraveni předcházet a čelit podobné katastrofě nyní?

Povodně na Hradecku se již Hradečané nemusí obávat. Hradec Králové má protipovodňová opatření na velkých tocích dokončena. Po povodních v 90. letech minulého století byly opraveny ochranné hráze na Orlici i hráze proti proudu Labe, součástí nových opatření je i zvýšení hrází podél Piletického potoka a výstavba ochranných hrází u Věkoš. Na základě matematického modelu Studie odtokových poměrů jsou postupně identifikována problematická místa a je možné navrhovat efektivní a systémová řešení. Část srážkových vod je odváděna splaškovou kanalizací a při přívalových deštích je voda, kterou kanalizace nepojme, vypouštěna tzv. odlehčovacími komorami do toků. Dosud však ochrana před povodněmi není zdaleka vyřešena v povodí Dědiny, kde povodeň udeřila v roce 1998. V tomto povodí byla navržena jako nejekonomičtější, tj. dosaženým účinkem, finančními nároky a technickými parametry, ze všech variant posuzovaných v rámci mezinárodního česko-dánského projektu, nádrž Mělčany.  Stoletou povodeň by snížila na úroveň pětileté a chránila by tak celou oblast od Dobrušky po Třebechovice. Měla by však i jiné, v tomto povodí s nedostatkem vody v letních měsících, významné účinky. Dotovala by minimální průtoky pod ní a posílila by tak vydatnost a vyrovnanost zásadního vodního zdroje pro pitnou vodu v Hradci Králové. Slovo "nádrž" je však pro orgány ochrany přírody a krajiny již řadu posledních let nepřípustné. A tak se stalo, že po více než 10 letech soustavných příprav, studií, posudků, "zásadních stanovisek“ ekologických aktivit, orgánů ochrany přírody a krajiny, gradovaných rozhodnutím Ministerstva životního prostředí, bylo řešení protipovodňové ochrany nádrží Mělčany definitivně zamítnuto.

Prý by v daném území zničila populace áronu, bledule či lilie a přestal by zde sídlit čolek, zlatohlávek, užovka, mravenec či jiné chráněné druhy, jako je vranka obecná a mihule potoční.  Ochráncům přírody se totiž v době přípravy této stavby podařil husarský kousek. Dodatečně začlenit zmiňované území do tzv. Evropsky významných lokalit Natura 2000. Není zřejmě ani důležité, že členské státy (ve smyslu Evropské směrnice 92/43/EEC) musí při vymezení těchto lokalit brát v úvahu hospodářské, sociální a kulturní požadavky a regionální a místní charakteristiky. Trvale se tak vkrádá na mysl otázka, zda dlouhodobě známá rozkolísanost průtoků řeky Dědiny, tedy povodně na straně jedné a sucha na straně druhé,  je tak slabým argumentem, že je možné dlouhodobě úspěšně blokovat výstavbu zásadní nádrže, která na téměř 30 km dlouhém úseku toku chrání lidi a jejich majetky a posiluje zdroj pitné vody pro město Hradec Králové.

Bylo tedy rozhodnuto na nádrž Mělčany zapomenout a nabídnuta varianta tzv. suchého poldru. Tedy pouze polovičatého řešení s provozními problémy a nedostatky do budoucna. Toto bylo v březnu 2009 na Krajském úřadu v Hradci Králové  projednáno za účasti příslušných správních úřadů, představitelů orgánů ochrany přírody, starostů dotčených obcí, zpracovatele projektové dokumentace a ostatních subjektů.  Následně byla dopracována projektová dokumentace pro územní řízení a na základě závěru nového zjišťovacího řízení byla rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 9.7.2009 prodloužena platnost vydaného stanoviska k procesu EIA. Povodí Labe  zajistilo ornitologický průzkum a následně podalo žádost o výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů pro suchou nádrž. Proces udělení výjimek však opět závisí na  dalším novém zjišťovacím řízení, předepsaném Ministerstvem životního prostředí z titulu rozšíření  Natury 2000. O jeho rozsahu bude rozhodnuto kompetentní autorizovanou osobou - z řad ochránců přírody.

Jediné, co je v této době zcela jisté, je skutečnost, že prioritní protipovodňové opatření v Královéhradeckém kraji nebude ani  do roku 2013, tj. 15 let po povodni  zahájeno a je otázkou, zda vůbec bude, byť  jen jako poldr, někdy realizováno.

Čas i evropské peníze tak nenávratně odplouvají, i když při připomenutí 10. výročí povodně v roce 2008 v Dobrušce se skoro zdálo, že všichni účastníci z řad státní správy, samosprávy, poslanců, odborníků i široké veřejnosti tuto stavbu hlasitě podporují.

V uplynulých dnech stačilo tak málo, aby fronta deště a záplavy přešly z Moravy do východních Čech. To bychom si samozřejmě nikdo nepřáli, ale nemůžeme naopak ani zaručit, že se tak v budoucnu nestane, a ptáme se, kdo pak vezme na sebe zodpovědnost. Povodí Labe je k realizaci nádrže Mělčany stále připraveno.  

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty