Archeologové na Velkém náměstí představí své nálezy

Ing. Martin Soukup, náměstek primátora Ve čtvrtek 12. 8. 2010 se od 15 do 17 hod. na Velkém náměstí (u bývalé radnice) v Hradci Králové uskuteční „den otevřených sond“, který se bude konat v rámci zjišťovacího archeologického výzkumu Velkého náměstí v Hradci Králové.

Zájemci z řad široké veřejnosti si budou moci prohlédnout odkryté archeologické situace s ukázkami terénní práce a dokumentace. Rovněž budou představeny některé zajímavé nálezy středověkých a raně novověkých předmětů. V případě extrémně nepříznivého počasí bude akce přesunuta na jiný termín.

„Cenné nálezy na Velkém náměstí jsou významnou součástí kulturního dědictví našeho města. Dokládají, jak lidé žili v tomto prostoru před staletími. Musím vysoce ocenit práci archeologů muzea a především to, že umožní široké veřejnosti seznámit se s výsledky tohoto výzkumu,“ uvedl náměstek primátora Martin Soukup.

První etapa zjišťovacího archeologického výzkumu a inženýrsko-geologického průzkumu byla zahájena letos na počátku června a potrvá přibližně do září tohoto roku.  „Archeologické a geologické práce jsou součástí přípravy projektu Rekonstrukce Velkého náměstí v Hradci Králové zařazeného do Integrovaného plánu města Hradce Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje města“, který bude spolufinancován z evropských peněz. Cílem prováděného výzkumu je zjištění kvality a kvantity archeologických nálezů na daném území. Je důležité získat data, která budou použita při dalším plánování zemních a stavebních prací v prostoru Velkého náměstí a jeho okolí. Data rovněž poslouží pro poznání podoby původního reliéfu hradeckého návrší a jeho změn v průběhu existence města a jeho předchůdců. Součástí archeologického výzkumu je i inženýrskogeologický průzkum zaměřený na zjištění vlastností konstrukčních vrstev vozovek a geologického podloží,“ uvedl náměstek primátora Josef Malíř.

V první etapě se předpokládá provedení 12 archeologických sond. Místa sond jsou rozmístěna tak, aby přinesla data ze všech částí Velkého náměstí a přilehlých ploch řešených v rámci rekonstrukce.

Dodejme, že „Dne otevřených sond“ se zúčastní zástupci vedení města a příslušných odborů Magistrátu města Hradec Králové, včetně zástupců Muzea východních Čech v Hradci Králové, kteří za organizaci provádějí zmiňované průzkumy.

Předpokládané archeologické sondy by měly potvrdit následující situace:

1.  Svatojánské náměstí - prostor středověké a novověké kovárny, křižovatka důležitých ulic;

2. Nám. Jana Pavla II. – určení hranice hřbitova kolem sv. Ducha, zástavba v ploše náměstíčka;

3. Franušova ul. – zaniklý dům čp. 167, severovýchodní hranice hřbitova u sv. Ducha;

4. Chrám sv. Ducha (škola) – zaniklá školní budova, východní hranice hřbitova kolem sv. Ducha;

5. U radnice – prostor před radnicí;

6. Kašna – zaniklá kašna a další vodárenská zařízení, údajný pranýř;

7. Oblast u čp. 36 – ověření starších nálezů hrobů;

8. Oblast u čp. 149 – prostor mydlářských krámů a okolí bývalé rychty;

9. Oblast u morového sloupu – ověření archeologické situace v centrální části náměstí;

10. Trafostanice – ověření terénní situace v blízkosti studny prozkoumané roku 1995, kamenná kašna napájená z Kropáčky;

11. Oblast u galerie – prostor údajného příkopu s nálezy lidských koster;

12. Oblast u čp. 36 – východní hranice údajného příkopu.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty