Marek Šimůnek: Vloni směřovalo zhruba čtvrt miliardy korun na podporu veřejně prospěšných projektů

Mgr. Marek Šimůnek Dle Pravidel pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům (tzv. „5P“) bylo v roce 2009 rozděleno na podporu veřejně prospěšných projektů zhruba čtvrt miliardy korun.

Z uvedeného fondu byly v roce 2009, stejně jako letos, schváleny například příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb, příspěvky na prevenci kriminality, dále na rozvoj a údržbu sportovišť, sportovní akce, volnočasové aktivity dětí a mládeže, kulturní akce, peníze z fondu 5P směřovaly i na zachování a obnovu památkového fondu a další oblasti.

„V roce 2002 město Hradec Králové podporovalo kulturu, sport a veřejně prospěšné projekty z dalších oblastí z různých zdrojů, v současné době ovšem máme vytvořen jeden fond na podporu veřejně prospěšných projektů, kdy jsou jednotlivé příspěvky schvalovány přesně dle platných Pravidel pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům,“ uvedl náměstek primátora Martin Soukup.

Řekl dále, že jednotlivé žádosti o příspěvky z fondu 5P vždy projednávají pracovní orgány Rady města Hradce Králové, kterými jsou různé odborné komise (komise sociální, sportovní, kulturní, komise pro prevenci kriminality, pro volnočasové aktivity, dále komise pro památkovou péči, pro životní prostředí atd.).

„Každá z komisí má přidělen rozpočet, o jehož výši v rámci rozpočtu města rozhoduje zastupitelstvo. Zastupitelé mají konečné slovo při schvalování finančních prostředků ve výši nad padesát tisíc korun. Rada města má pravomoc schválit příspěvek na projekt ve výši do padesáti tisíc korun,“ vysvětlil Martin Soukup.

Jak dodal, peníze z fondu 5P jsou určeny především na neziskové projekty. Žadatelem může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.  

Zajímali jsme se i o to, proč město přistoupilo k víceletému financování některých organizací a jak se tento způsob financování osvědčil v roce 2009: „K víceletému financování jsme přistoupili u bývalých příspěvkových organizací města, u kterých jsme, spolu s Královéhradeckým krajem, změnili právní formu na obecně prospěšné společnosti. Tato změna se týkala především Klicperova divadla, Divadla Drak a Filharmonie Hradec Králové. Díky víceletému financování z dlouhodobého hlediska město šetří finanční zdroje, výhodou pro organizace je, že na čtyři roky mají finanční jistotu a díky tomu mohou finančně plánovat. Vzhledem k tomu, že se tyto víceleté granty osvědčily, rozhodli jsme se v roce 2009 rozšířit víceletou podporu i na další projekty, například na činnost artkina Centrál,“ konstatoval Martin Soukup.

OTÁZKA PRO:

Marka Šimůnka, ředitele Úřadu pro grantovou politiku města a současně vedoucího magistrátního odboru sociálních věcí a zdravotnictví:

Pane řediteli, město na základě platných Pravidel pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům podporuje nejrůznější projekty zaměřené i na sociální služby a prevenci kriminality. Mohl byste tyto oblasti podpory stručně vyjmenovat?

„Ve sféře sociálních služeb a prevence kriminality jsou příspěvky z fondu 5P poskytovány na rozvoj služeb pro seniory, zejména v podobě podpory terénních pečovatelských služeb a aktivizačních programů. Dále příspěvky směřují do oblasti služeb pro osoby se zdravotním postižením, především do podpory resocializačních a integračních programů. Příspěvky z fondu 5P se zaměřují také na podporu služeb pro rodiny s dětmi a mládež – zejména na podporu nízkoprahových zařízení a komunitních center, a dále pak na podporu služeb pro osoby ve složitých životních situacích. Do této skupiny můžeme zařadit například služby azylových zařízení a odborné poradenství. Město prostřednictvím fondu 5P přispívá finančními prostředky na zhruba 70 projektů ročně z oblasti sociálně zdravotní, které zde nelze všechny vyjmenovat, lze je však ve všech případech označit za projekty, které naplňují hlavní cíl fondu 5P, totiž za projekty „veřejně prospěšné“.“

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty