Záplavová území

Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah stanoví vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku. Stanovená záplavová území při průchodu stoleté povodně (Q100), jsou v elektronické podobě zveřejněna na webových stránkách města Hradec Králové.

Prostřednictvím těchto stránek si může každý zájemce z řad nejširší veřejnosti ověřit, je-li zájmový objekt umístěn v záplavovém území či nikoliv.

Záplavové územím - území vymezené záplavovou čárou křivka odpovídající průsečnici hladiny vody se zemským povrchem při zaplavení území povodní.

Aktivní zóna záplavového území - území v zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů, jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku, a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí.

100-letá povodeň - výskyt povodně, jejíž kulminační průtok je v dlouhodobém průměru dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 100 let. Jde o statistickou charakteristiku, nikoli predikční. Tudíž neplatí, že v případě výskytu 100-leté povodně se další povodeň této velikosti či vyšší vyskytne až za 100 let.

Inundační území - území přilehlé k vodnímu toku, které je zaplavováno při průtocích přesahujících kapacitu koryta vodního toku.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty