Historické mapy Hradce Králové

Historické letecké snímky

Mapový projekt Historické letecké snímky vznikl ve spolupráci Geografického informačního systému (GIS) magistrátu města Hradec Králové s firmami Geos Laser Star a T-Mapy.

Historické letecké snímky z celé České republiky jsou již od roku 1935 uloženy v armádním archivu Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHúř) v Dobrušce. Jsou významným informačním zdrojem pro historiky, urbanisty, dopravní specialisty a další profese, spojené s přetvářením krajiny a budou jistě zajímavé i pro nejširší veřejnost. Dávají nám pohled z ptačí perspektivy na období rozvoje města v minulém století, na etapy výstavby urbanistických celků a expanzi města směrem od historického centra. Zajímavý je pohled na snímky z let 1937 a 1954, kdy ještě neexistovala současná dopravní infrastruktura a na snímky z roku 1977, kdy se Gočárův okruh teprve dokončoval.

Císařské povinné otisky stabilního katastru 1:2880

Soubor tvoří 11 732 katastrálních map (Čechy 8444, Morava a Slezsko 3288) na 46 732 mapových listech (Čechy 31 209, Morava a Slezsko 15 523) různých rozměrů. Základní rozměr je 60x71,5 cm.

Jeden z otisků originální mapy, který byl opatřený popisem parcelních čísel a kolorovaný, byl určen k archivaci v Centrálním archivu pozemkového katastru ve Vídni. Je znám jako císařský povinný otisk (Kaiserpflichtexemplar). Barevné provedení je stejné jako u originálních map, okrové role, šedé lesy, sytě zelené zahrady a parky, zelené louky, světle zelené pastviny, karmínové zděné budovy, kamenné mosty, jezy a silnice, v tmavém odstínu karmínové významné stavby, žluté dřevěné budovy, mosty a jezy, hnědé cesty, modré vodní toky a plochy a různobarevné lemovky hranic se sousedními obcemi (viz legenda). V bílé barvě jsou ponechány dvory a nádvoří, veřejná prostranství a půda, kterou nebylo možné obdělat, např. kamení. Na zadní straně mapového listu je podpis pracovníka, který mapu vybarvil a revizora.

V souboru chybí císařské otisky z území, které bylo v roce 1938 připojeno k Německé říši. Byly v rámci spisové rozluky postoupeny podle územní příslušnosti do Mnichova, Vídně a Katovic. Jejich rovnocennou náhradou jsou originální mapy. Případné chybějící listy jsou podle možnosti nahrazeny otisky originálních map.

Stabilní katastr

Stabilní katastr je ucelené, na svoji dobu maximálně objektivní a přesné dílo o kvantitativním i kvalitativním stavu půdního fondu a ekonomiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Byl založen za účelem jednoduchého a spravedlivého vyměření pozemkové daně v celém rakouském státě. Právním základem byl patent císaře Františka I. ze dne 23.prosince 1817, který stanovil, že práce spojené s jeho vyhotovením budou probíhat postupně v jednotlivých korunních zemích monarchie.

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru Zeměměřického úřadu uchovává katastrální operáty z území Čech, Moravy a Slezska. Základní jednotkou, pro kterou byl stabilní katastr založen, byla katastrální obec, určená příslušností k bernímu okresu a kraji. Do roku 1850 bylo v Čechách 16 krajů, na Moravě 6 krajů a ve Slezsku 2 kraje. V roce 1850 se zmenšil počet krajů v Čechách na 13 a na Moravě na 2. Současně došlo k novému vymezení některých berních okresů a katastrálních obcí.

Katastrální operát stabilního katastru se vzhledem k rozsáhlosti a různorodosti prací dělí na:

  1. měřický operát, tj. výsledek geometrického zaměření a zobrazení na mapách veškerých pozemků hospodářsky obdělávaných i jiných,
  2. písemný operát, tj. soupis pozemků a jejich držitelů,
  3. vceňovací operát, tj. rozdělení pozemků podle druhů vzdělávání (kultur) a pěstovaných plodin, jejich vtřídění do jakostních (bonitních) tříd, zjištění čistého výnosu z nich a stanovení pozemkové daně.
Měřický operát stabilního katastru

Katastrální vyměřování bylo prvním mapováním na území rakouského státu, které bylo vyhotoveno na přesných geodetických základech. Byla založena a zaměřena trigonometrická sít I. až III. řádu. Sít IV. řádu vznikla zhuštěním sítě III. řádu grafickou triangulací.

Podrobnému měření předcházelo zjištění, označení a popis hranic katastrální obce a držebnostních a pozemkových hranic, které byly vyznačeny a očíslovány v terénu a zakresleny do polního náčrtu. Vlastní měření v měřítku 1:2880 bylo provedeno metodou měřického stolu ze stanovisek určených graficky třemi záměrami. Stejným způsobem nebo rajónováním, při němž se délky určovaly řetězcem, byly zaměřeny podle polního náčrtu podrobné body, tj. nemovitosti, vodní toky a další pevné body v terénu a držebnostní a pozemkové hranice. Mapovací práce trvaly v Čechách 12 let (1826-1830, 1837-1843). Bylo zaměřeno 8967 katastrálních obcí o výměře 51 953 čtverečních km s 9 321 064 parcelami. Na Moravě a ve Slezsku trvaly práce 11 let (1824-1830, 1833-1836). Zaměřilo se 3724 obcí o výměře 27 375 čtverečních km s 6 038 454 parcelami. Výsledkem podrobného mapování byly originální mapy stabilního katastru, které byly pro potřeby státní správy i jiné reprodukovány tiskem z kamene. Jeden z otisků, tzv. císařský povinný otisk, byl určen k archivaci.

LegendaKatalog mapovaných objektů

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální

Geologické a retro mapy města Hradec Králové

Historické mapy vznikaly tzv. II. vojenským mapováním (1807 – 1869). Napoleonské války a snaha Rakouska o vůdčí roli v evropském prostoru přiměla císaře Františka II. zahájit práce na nové válečné mapě. Mapování předcházela triangulace (1824 – 40), při níž byly měřicky určeny souřadnice trigonometrických bodů I. – III. řádu. Výsledkem bylo doposud nejpřesnější a nejrozsáhlejší mapové dílo v Rakousko – Uherské monarchii. Základním měřítkem mapy je 1:28 800, tj. jeden palec se rovnal 400 sáhům. Další informace o historických mapách na našem území naleznete na http://oldmaps.geolab.cz/

Geologické mapy 1:25 000 pocházejí z kolekce tištěných a rukopisných map, uložených v Archivu České geologické služby. Mapy jsou doplněny samostatnými přílohami (legendy). Více informací na www.geology.cz

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty