Digitální technická mapa města (DTMM)

Projekt zobrazující digitální technickou mapu města

Digitální technická mapa města Hradce Králové (DTMM HK) je nejpřesnější ucelené mapové dílo na území města. Její tvorbou a následně i správou byla na základě výběrového řízení v roce 2004 pověřena firma GEOVAP, s.r.o. z Pardubic. Investorem je Sdružení pro tvorbu a správu DTMM HK ve složení: Magistrát města Hradec Králové, Východočeská plynárenská a.s., Vodovody a kanalizace, a.s., ČEZ Distribuce, a.s. a Telefonica O2, a.s.

Obsahem DTMM HK jsou prvky polohopisu, výškopisu a technických sítí. Polohopisem se rozumí uliční čáry (okraje ulic, chodníky, průčelí domů, telefonní budky, chaty, ....), veřejně přístupné plochy (městská zeleň, památkově chráněné a solitérní stromy, cesty...), vodohospodářské objekty a zařízení (vodní toky a plochy, hráze, jezy, nábřežní zdi…) a veškeré povrchové znaky podzemních vedení (poklopy kanalizačních šachet, požární ventily...), výškopis tvoří souřadnice lomových bodů polohopisu, doplněné o nadmořskou výšku. Polohopisné prvky jsou měřeny s přesností 14 cm, některé prvky jsou převzaty z katastrálních map – převážně vnitrobloky. Polohopis a výškopis digitální technické mapy se pořizuje přímým geodetickým měřením v terénu a počítačovým zpracováním do grafické podoby.

Průběh technických sítí (elektrické vedení rozlišené, telefonní kabely, doda, plyn, teplovod, kanalizace….) dodávají jednotliví správci sítí.

Data DTMM se aktualizují s pravidelnou půlroční periodou.

Data digitální technické mapy jsou udržována ve formátu pro využití v geografických informačních systémech (GIS - Shapefile) a ve formátu DGN, který ocení projektanti a technici, pracující s CAD systémy. Volně dostupný je náhled dat v grafických formátech (BMP, JPEG, PDF). Pro projektanty, techniky a firmy,  pracující na akcích, jejichž investorem je město Hradec Králové, jsou data dostupná v digitálním vektorovém tvaru (SHP, DGN).

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty