Lávka přes Labe u Aldisu aneb čiň čertu dobře, peklem se ti odmění (30.4.2014)

Komentář - Ing. Adam Záruba, Ph. D.

Nedávno skončila architektonická soutěž na novou lávku přes Labe pro pěší a cyklisty u Aldisu. Ačkoliv tato soutěž byla velkou příležitostí udělat definitivní tečku za řadu let trvajícími tahanicemi kolem necitlivého původního záměru na stavbu lávky, výsledek je nakonec přinejmenším rozpačitý a zůstává po něm velmi nepříjemná pachuť. Ačkoliv jsem neměl v úmyslu tuto věc nějak dál řešit, tak články, které se objevily v médiích, vč. vyjádření pana náměstka Vedlicha v nich, a také některá další negativní zjištění mne natolik nadzvedly ze židle, že považuji za nutné tuto záležitost včetně průběhu soutěže okomentovat a proti uvedeným tvrzením se co nejdůrazněji ohradit.

O potřebnosti lávky u Aldisu, situované 130 m od stávajícího mostu, se vedou stále diskuse a mezi zastupiteli ani veřejností nepanuje v této otázce jednoznačná shoda. Já i další kolegové ze Změny pro Hradec považujeme tuto lávku za přínos pro pěší a cyklistické spojení (zdůrazňuji přínos, nikoliv nezbytnost, kvůli které by stálo za to napáchat škody na přírodních fenoménech řeky a jejího okolí), ovšem vždy jsme zdůrazňovali nutnost najít citlivé řešení, které bude jednak minimalizovat zásahy do cenné zeleně na nábřežích a jednak bude navrženo s ohledem na skutečnost, že úsek Labe mezi Tyršovým a Labským mostem, kde má být lávka umístěna, je významným nadregionálním zimovištěm a shromaždištěm vodních ptáků, zejména labutí, které jsou neodmyslitelnou součástí života v našem městě, a které jsou zvláště zranitelné při vzlétání a přistávání na vodní hladinu.

Zraněná labuť

Mnozí z nás si jistě vybaví četné případy zraněných či mrtvých labutí po nárazech do trolejového vedení na stávajících mostech – viz fotografie z počátku ledna letošního roku. Nechceme proto, aby zde vzniklo něco, co bude působit jako další past na tyto ptáky. Možnost vyhlášení architektonické soutěže na lávku jsme ve Změně pro Hradec uvítali a vyhlášení této soutěže by neprošlo v zastupitelstvu bez hlasů našich zastupitelů!! Svůj souhlas jsme však vázali právě na to, že v soutěži budou do zadání zapracovány podmínky týkající se ochrany ptáků a zeleně, k těmto podmínkám jsme zpracovali podklady, které obdržel již v únoru 2013 odbor hlavního architekta (do původního návrhu zadání, zpracovaného OHA, byly tyto podmínky zapracovány). Dále jsme prosadili, aby všechny návrhy byly posouzeny odborníkem ornitologem. Zde jsme očekávali, že tímto odborným hodnocením budou eliminovány případné nevhodné a rizikové návrhy. Nezávislého odborníka RNDr. Jiřího Porkerta, Ph.D. doporučilo nezávisle na nás přímo ústředí České společnosti ornitologické oslovené odborem hlavního architekta (až do hodnocení návrhů jsem ho osobně neznal). Přijali jsme také zastoupení v porotě, kdy řádným členem byl arch. Křelina a náhradníkem (bez práva hlasování) já osobně. Pro úplnost dodávám vyjádření náměstka Vedlicha z Hradeckého deníku ze dne 11. 10. 2013: „Rada schválila členy komise, kteří vytvoří zadávací podmínky soutěže. Tu vypíšeme až poté, co je schválí Česká komora architektů. V komisi budou renomovaní architekti i zástupci občanského sdružení. Obě strany by se měly shodnout na nejvhodnějším návrhu, který bude respektovat zadání soutěže. Předejdeme tak dalším sporům o stavbu," vysvětloval Jindřich Vedlich, náměstek primátora.“[1].

Jakkoliv to zpočátku vypadalo, že ve věci této lávky se začne konečně postupovat korektně, záhy přišla první varování – jednak to, že porota na svém ustavujícím jednání na podzim loňského roku z podmínek týkajících se ochrany přírody udělala víceméně jen pouhá doporučení a dále se v tisku objevila nejapná zesměšňující vyjádření náměstků Soukupa a Vedlicha[2]. Nutno říci, že již na ustavujícím zasedání poroty jsem musel mírně krotit neskrývané veselí, které vzbudila ochrana ptáků u některých členů poroty z řad nezávislých „renomovaných“ architektů. Koncem letošního března došlo na vlastní hodnocení návrhů porotou, na které jsem se velice těšil. První část tohoto jednání probíhala v racionálním, klidném a vstřícném duchu. Byl jsem nesmírně příjemně překvapen podrobným a profesionálním posouzením každého z návrhů přizvaným Dr. Porkertem. Ten podal porotě vyčerpávající informaci o problematice a návrhy rozdělil na základě několika kritérií na vyhovující, méně vyhovující a nevyhovující. Doporučení přizvaných odborníků (nejen ornitologa) byla u většiny návrhů respektována. Problém nastal až ve chvíli, kdy se většina poroty upnula na předposlední návrh, který, bohužel, z pohledu ornitologického byl hodnocen jako jeden z těch nevyhovujících. A pak to začalo. Po odchodu odborníka na ornitologii bylo další hodnocení návrhů předsedou poroty uvedeno slovy zhruba v tom duchu, že „pán přes ptáky odešel“ a tak se jimi není třeba trápit (i když mi později na moji výtku tvrdil, že šlo o legraci, další diskuse probíhala v tomto stylu). Místo přiznání si, že dotyčný návrh není dle tohoto důležitého kritéria přijatelný a způsobilý k realizaci, padala moudra typu „město je tady pro lidi, ne pro ptáky“, „labutě si zvyknou nebo se odstěhují jinam“, „ty labutě jsou spíše jenom takové politikum“, „ekologové jsou vždycky proti všemu“ apod. (jako vždy perlila zejména přítomná zástupkyně ODS), dostalo se mi také dávky zlehčujícího dobrosrdečného chlácholení, že předseda poroty má doma dva psy, tři želvy a andulky, takže má rád přírodu a přeci by zvířátkům nechtěl ubližovat. Domnívám se, že takovéto přezíravé a arogantní postoje jsou nejen hluboce neprofesionální a neodborné, ale také poněkud za hranicí vkusu, důstojnosti a slušného chování. Na moje upozornění, že se jedná o zásadní problematiku (snažil jsem se vysvětlit proč) a že jsme byli před zahájením soutěže dohodnuti s náměstkem Vedlichem, že tato problematika bude důsledně zohledněna, bylo podrážděně reagováno v tom duchu, že vyvíjím na porotu politický nátlak. Podobným způsobem bylo reagováno také na vyjádření hlavního architekta pana Brůny, který podal porotě obsáhlou informaci o vleklých sporech kolem původního návrhu lávky a který v podstatě potvrdil moje slova (o jeho stanovisko k návrhům ho přitom porota sama požádala). Připadlo mi, že schválení vítězného návrhu bylo nakonec jakýmsi trucem, protože přeci nikdo takovýmto osobnostem nebude radit, jak mají rozhodovat…

Z původního natěšení na architektonickou soutěž zůstalo znechucení a pocit, že jsme se zase jednou nechali pěkně obalamutit, když jsme uvěřili, že bude konečně po tolika letech postupováno korektně a výběr návrhu k realizaci vzejde ze shody všech zainteresovaných stran zastoupených v porotě (jsem přesvědčen, že u dvou, možná tří návrhů, by taková všeobecná shoda byla možná). Vyjádření pana náměstka Vedlicha v Hradeckém deníku dne 17. 4. 2014[3], že vítězný návrh vyhovuje všem požadavkům, vč. ornitologů se hrubě nezakládá na pravdě. Z hlediska ochrany migrujících labutí je vítězný návrh zcela nevyhovující, což je jasně uvedeno v posudku příslušného znalce poroty! Porotou navrhované úpravy konstrukce jsou spíše teoretické, není řečeno, jak by měly vypadat, není nijak doloženo, že bude vůbec možnost a ochota je realizovat, že budou skutečně účinné, nakolik se tím ovlivní design lávky, její cena apod. Skutečně to vnímám spíše jako úhybný manévr, než reálné řešení.

Závěrem musím konstatovat, že vstřícný přístup Změny pro Hradec i zástupců občanských iniciativ byl odměněn ignorací a snahami o podceňování a zesměšňování (což, podle mých informací, pokračovalo také při projednávání výsledků soutěže v radě města!). Po této trpké zkušenosti si nedovedu představit, že by zastupitelé Změny pro Hradec mohli za těchto okolností podpořit další pokračování přípravy této lávky či uvolnění financí na její realizaci.

Adam Záruba, 18. 4. 2014

Pozn.: Návrhy byly znalcem poroty v oboru ornitologie hodnoceny na základě 3 kritérií, která jsou klíčová pro pohyb labutí nad řekou:

  1. Celková výška konstrukce v prostřední třetině toku udávaná v nadmořské výšce
  2. Výška konstrukce od spodního po horní okraj v prostřední třetině toku, popř. i zaplnění prostoru v horizontální rovině (konstrukční výška)
  3. Viditelnost konstrukce ovlivněná tloušťkou vystupujících konstrukčních prvků, osvětlením konstrukce, použitím vhodných materiálů a úpravy povrchu

Vítězný návrh č. 31 byl hodnocen jako jediný z oceněných a odměněných návrhů jako nevyhovující, všech 5 ostatních návrhů bylo vyhovujících.

Hodnocení návrhu č. 31:

  1. Celková výška: nevyhovující – konstrukce lávky zaplňuje prostor nad řekou a snižuje tak možnost pro vzlétnutí a přistávání ptáků na volný úsek řeky.

Pozn. celková výška vítězného návrhu je 237,3 m n. m., zatímco u návrhu na 2. místě je 235,33 m n. m. a u třetího v pořadí 235,61 m n. m. Vítězný návrh tak „trčí“ o 2 metry výše než ostatní dva oceněné návrhy.

  1. Výška konstrukce: nevyhovující

Pozn. konstrukční výška uprostřed toku činí u vítězného návrhu 3,4 m, což je rovněž o téměř 2 metry více než u návrhů na 2. a 3. místě.

  1. Viditelnost: nevyhovující (v tomto jediném bodě znalec nevylučuje možnost úpravy) – ocelová konstrukce pod pochůznou plochou lávky není osvětlena. Tloušťka žeber není uvedena. Při realizaci by bylo nutné, aby tloušťka žeber byla opláštěním zvýšena na alespoň 100 mm a spodní konstrukce byla osvětlena.

Závěr: celkově nevyhovující[2] Pro připomenutí z článku MF DNES 10. 10. 2013 - Plány na lávku přes Labe ožily, jen místo dubu vadí ptákům: "Ochranáři sice našli další problém, avšak město po ocelovém přemostění baží tak silně, že je pozvalo do komise, jež má o jeho podobě rozhodovat. „Nedávno jsme se dozvěděli, že další potíží je startovací dráha ptactva,“ pokrčil rameny náměstek primátora Jindřich Vedlich. „Je krásné, že Hradec bude jediné město v republice, které bude mít letiště pro ptáky,“ prohodil ironicky náměstek Martin Soukup.".Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty