Komise rady

Rada města Hradec Králové zřizuje komise jako své iniciativní a poradní orgány. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě města. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti obce podle § 103, odst.4. Komise je ze své činnosti odpovědna radě města. Ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku je podřízena nadřízenému orgánu.

Ke svým jednáním se komise scházejí podle potřeby. Jednání připravuje, svolává a řídí předseda nebo jím pověřený člen komise.

NÁZEV KOMISE
PŘEDSEDA
TAJEMNÍK
KOMISE SPORTOVNÍ
L. ŠKORPIL
R. COUFALOVÁ
(tel.: 495 707 295)
(e-mail: Radka.Coufalova@mmhk_cz)
KOMISE KULTURNÍ
Mgr. Miroslav PŮŽA, Ph.D.
J. SOUČKOVÁ
(tel.: 495 707 293)
(e-mail: Jaroslava.Souckova@mmhk_cz)
KOMISE SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ
RNDr. P. ŽĎÁNSKÝ, CSc.
PhDr. M. ŠIMŮNEK
(tel.: 495 707 320)
(e-mail: Marek.Simunek@mmhk_cz)

KOMISE PRO PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ  A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN A MĚSTSKÉ PAMÁTKY

Mgr. et Mgr. P. SPRINGEROVÁ, Ph.D.
Ing. arch. J. FALTA
(tel.: 495 707 695)
(e-mail: Jan.Falta@mmhk_cz)
KOMISE PRO MAJETEK A ROZVOJ BYDLENÍ
V. ONDRÁČEK
Ing. Milan BROKEŠ
(tel.: 495 707 560)
(e-mail: Milan.Brokes@mmhk_cz)
KOMISE PRO INFORMATIKU
Ing. P. RYTÍŘ
Ing. J. NAGY
(tel.: 495 707 307)
(e-mail: Jan.Nagy@mmhk_cz)
KOMISE PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ
Mgr. V. SPRINGER
Ing. A. SYNKOVÁ
(tel.: 495 707 700)
(e-mail: Alena.Synkova@mmhk_cz)
KOMISE PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PREVENCI
PhDr. P. LOJAN, MBA
Mgr. J. KOTALA
(tel.: 495 707 322)
(e-mail: Jiri.Kotala@mmhk_cz)
KOMISE PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
PhDr. J. ŠTĚPÁN, Ph.D.
Mgr. M. BŘEZINOVÁ
(tel.: 495 707 291)
(e-mail: Milena.Brezinova@mmhk_cz)
KOMISE PRO DOPRAVU
V. LESÁK
Ing. K. ŠIMONEK
(tel.: 495 707 624)
(e-mail: Karel.Simonek@mmhk_cz)
KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ing. R. DIVECKÁ
Ing. I. ŠEDIVÁ
(tel.: 495 707 640)
(e-mail: Iva.Sediva@mmhk_cz)
KOMISE PRO DOTACE A INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA 
Ing. R. DUSOVÁ
Ing. T. JEŘÁBEK
(tel.: 495 707 438)
(e-mail: Tomas.Jerabek@mhk_cz

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty