Komentář k situaci kolem kina Centrál (10.4.2012)

Vážení spoluobčané,

tímto komentářem reaguji na situaci kolem kina Centrál.

V současné době probíhá petice na záchranu Artkina Centrál. Tu na internetových stránkách doposud podepsalo přes 2 200 petentů.

Dne 5. 4. 2012 jsme se v kině Centrál sešli s petičním výborem Petice na záchranu Artkina Centrál. Probrali jsme situaci ze všech stran. Navzájem vyslechli jeden druhého. Respektuji názory druhých, jsou-li mi přímo říkány do očí. Stále je zastupitelům, pravděpodobně na základě jednoho vyjádření pana primátora ve znění cca, že zastupitelé možná ani o kino Centrál nestojí, vkládáno do úst něco, co neřekli. Zatím jsem od žádného svého kolegy v rozhovoru neslyšela, že by zde kino Centrál nemělo dál být. Do města patří, váže se k němu tradice a určitě je stejně plnohodnotným kulturním stánkem jako je divadlo Drak či Filharmonie.

Celý problém je, z mého pohledu, ve vedení Pro-Centrálu o.s. a v jeho pojetí způsobu řešení  dluhů.

Vezmu to od začátku.

20. 7. 2007 podepsána smlouva o poskytnutí a vyúčtování finanční podpory ve výši 1 400 000,-Kč na modernizaci ozvučení kina Centrál. Závazek: smluvní strany se dohodly, že nejpozději do 31. 12. 2010 uzavřou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva. V obecném ustanovení čl VI, ods.2 je psáno: dle smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva převede příjemce ke dni uzavření smlouvy bezúplatně poskytovateli vlastnické právo k veškerému zařízení modernizace kina Centrál, které bude zakoupeno za finanční prostředky poskytnuté městem a rovněž za finanční prostředky poskytnuté pro tyto účely Státním fondem České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

18. 8. 2009 podepsána smlouva o poskytnutí finanční podpory na digitalizaci kina Centrál ve výši podpory 1 850 000,-Kč. V článku VIII. Je dohoda o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu vlastnického práva ke dni 31. 12. 2012 takřka ve stejném znění jako je uvedeno u ozvučení.

14. 12. 2010 (cca měsíc po volbách) předkládá p. Soukup novému zastupitelstvu dodatek ke smlouvě ze dne 20. 7. 2012ve věci kina Centrál. V důvodové zprávě je dodatek zdůvodněn následovně: Do smlouvy o poskytnutí příspěvku (č.065995/2007/KČ44) byl zapracován závazek příjemce budoucího převodu předmětného zařízení do majetku města, ve kterém se smluvní strany zavázaly, že nejpozději do 31. 12. 2010 uzavřou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva. Tato podmínka byla zastupitelstvem města schválena pro to, aby příjemce dotace nemohl majetek nabytý z této dotace převést na někoho jiného, zcizit nebo při ukončení činnosti v kině Centrál např. rozprodat. Protože sdružení Pro–Centrál pracuje dlouhodobě dobře a zodpovědně, navrhujeme ponechat majetek pořízený z dotace nadále v majetku o.s., uzavřít dodatek k výše uvedené smlouvě, který vyřeší předání majetku městu ve chvíli, kdy skončí nájemní poměr o.s. ke kinu Centrál.

Zastupitelé tímto dodatkem (14. 12. 2010) schválili, že dojde k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nejpozději do 10 dnů od ukončení nájemního poměru, aniž by měli jakékoliv povědomí o ekonomických problémech kina Centrál.

K danému bodu nebyla vedena žádná diskuse, zastupitel p. Kučera a ředitel kina Centrál pouze upozornil na střed zájmu a o předloženém návrhu nehlasoval. Proč zde již neapeloval na zastupitele? Proč neřekl nově složenému zastupitelstvu, že se kino dostává do spirály dluhů.

Veřejnosprávní kontrola u občanského sdružení Pro-Centrál byla provedena jako mimořádná kontrola zařazená do plánu kontrol na základě pokynu MUDr. Finka, primátora města HK a začala probíhat v srpnu roku 2011. Výsledek kontroly je popsán v Protokolu a vyplývá z něho jednoznačně porušování rozpočtové kázně v souvislosti k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města, porušování zákonu o účetnictví. Vyplavují na povrch dluhy, které se postupně vyšplhaly na částku cca 3 600 000,-Kč. Dluhy jsou na sociálním, zdravotním, na finančním úřadě, různé půjčky, nejsou placeny autorské poplatky, energie, distributoři.

Od ledna 2012 se začala projednávat problematika kina Centrál na zastupitelstvu.

Chápu petiční výbor petice o zachování kina Centrál. Jak jsem na jednání řekla, chybu nevidím v zastupitelích, ale ve vedení o.s. Pro-Centrál. Zastupitelé, kteří odmítli platit dluhy soukromého subjektu z peněz daňových poplatníků, potažmo po té, co si řešení zastupitelům předkládalo vedení o.s., nikoliv představitelé města, nejsou žádnými viníky.

Řešit problém se snažila i pracovní skupina složená ze zástupců politických klubů, nicméně výstupy nebyly akceptovány a do návrhů usnesení se nám dostávalo něco jiného, než jsme byli informováni. Změny, nedodržování předjednaného, snaha vyzískat z pokladny města další a další finanční prostředky. Nezlobte se, ale to je pro mě naprosto nepřijatelné.

Kdybych v dané situaci byla já, a to bych nebyla, protože bych si nikdy nedovolila nevést účetnictví, neplatit sociální a zdravotní pojištění za své zaměstnance, kteří díky špatnému vedení kina mají dnes docela problém (pevně doufám, že ho sami u pojišťoven a OSSZ urychleně řeší), bila bych na dveře magistrátu dnem a nocí, upozornila zastupitele hned v roce 2010, že je problém.

Přesto, kdybych byla v dané situaci dnes, obešla bych si politické kluby už v listopadu a navrhla následující řešení, které bych 100% dodržela:

-      Urychleně převést bezúplatně majetek spojený s dotací na město dle smluv

-      Vzala si úvěr na pokrytí dluhů

-      Podepsala výpověď z nájmu

-      Požádala o provozní dotaci na chod kina do doby převedení kina na nového provozovatele

-      Omluvila se jak svým zaměstnancům, spoluobčanům, tak zastupitelům

Bohužel nic z toho se nestalo. Z výše uvedeného je snad již jasný můj postoj k celé problematice. Omluvy na stranu o. s Pro-Centrál, které včera na jednání zaznívaly, typu: víme přece, jak hospodaří občanská sdružení, hází se účty do krabice od bot, účetní byla až v Praze, atd…, neberu.

Jsem -li jednou příjemcem dotace z rozpočtu města, musím plně respektovat zákony, vyhlášky a podepsané smlouvy. Domnívám se, že toto by mělo platit pro všechny, bez výjimky.

Myslím si, že ve věci kauzy kina Centrál je nyní na tahu o.s. Pro-Centrál.

Až se začnou chovat jako „dospělí“, přijmou zodpovědnost za své chyby- dluhy a začnou plnit jednou již podepsané smlouvy, naleznou zastupitelé velice rychle řešení, aby se provoz kina nezastavil a byl hladce převeden na nového provozovatele.

Přesně tak, jak to petiční výbor petice za záchranu kina Centrál požaduje.

Na závěr si dovolím použít citáty, které si myslím vystihují nejlépe, jak věc vnímám:

Karel Čapek:

Demokracie slušné lidi omezuje a neslušným dává možnost svobodně projevit svoji neurvalost.

Sofoklés:

Ne moudrost, hloupost je umíněná.

Lenka Fialová

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty