Komentář k bodům projednávaným v zastupitelstvu města Hradce Králové 31.ledna 2012 (7.2.2012)

Ing. Richard Nádvorník zastupitel a člen rady města za TOP 09

Na zasedání zastupitelstva 31.1.2012 se řešilo několik bodů, které vyvolávají diskusi a řadu otázek. K bodu týkajícího se odstoupení od záměru zřídit v objektu Vrbenského kasáren Technologické centrum bych zde chtěl prezentovat můj názor na danou problematiku.

Vrbenského kasárna získalo město Hradec Králové od ministerstva obrany bezúplatným převodem v roce 2008. Tento „bezúplatný“ převod stál město na zprostředkovatelské provizi pro realitní kancelář 15milionů korun. Už to je věc k zamyšlení. Využití tohoto objektu se stalo pro vedení města tak trochu noční můrou. Jedná se o velkou budovu v centru města, která potřebuje údržbu a původní nabídka od investorů na odkup bývalých kasáren ve výši 3miliony korun, nebyla pro minulé vedení města přijatelná.

Na přelomu roku 2010 a 2011 navrhnul ředitel Technologického centra Hradec Králové vedení města realizovat projekt rozšíření tohoto provozu do Vrbenského kasáren. Technologické centrum před časem realizovalo projekt rekonstrukce jednoho z chátrajících objektů letiště na administrativní budovu sloužící malým začínajícím firmám. Těmto firmám poskytuje různý servis a tzv. podnikatelský inkubátor, umožňující začínajícím, malým firmám start své podnikatelské činnosti podpořený dotací z EU. V rámci své činnosti a udržitelnosti tohoto projektu se jeví jako potřebné rozšířit prostory tohoto centra a zároveň i zatraktivnit nabídku poskytovaných služeb i do centra města. Vrbenského kasárna byla jedna z možných lokalit, kde by se dalo tento projekt dotovaný z fondů EU realizovat.

V únoru roku 2011 zastupitelstvo města, vedeno snahou nalézt více možností, rozhodnulo o vypsání výběrového řízení na investiční záměr využití objektu Vrbenského kasáren. Do výběrového řízení se však přihlásil pouze jediný uchazeč. Tím byla firma Dolfin Real Estate. Nabídnula městu kupní cenu 18milionu korun s tím, že podá žádost o poskytnutí dotace z operačního programu Prosperita. Město by pak mělo rozšířit Technologické centrum do prostoru Vrbenského kasáren. V případě, že Technologické centrum plně neobsadí všechny prostory objektu, mělo se město zavázat doplácen nájem ve výši 6,5milionu korun ročně. Tato nabídka byla rozhodnutím většiny v radě města vzata na vědomí a poslána k rozhodnutí do zastupitelstva. Na červnovém zasedání 2011 zastupitelstvo předloženou nabídku odmítnulo a přijalo návrh na usnesení, ve kterém se město vrací k původnímu návrhu rozšíření Technologického centra do Vrbenského kasáren ve vlastní režii. Dotaci z operačního programu Prosperita, kterou město mohlo čerpat ve výši 75% uznatelných nákladů, mělo následně v dalších 10 letech předat konečným odběratelům a to malým a začínajícím firmám. Dotace se předává prostřednictvím garantovaného zvýhodněného nájemného těmto firmám a poskytováním dalších služeb jako je například poradenství, možnost využití zázemí centra pro své aktivity a podobně. Náklady spočítané projektanty, kteří již na přípravě projektu pracovali, byly na rekonstrukci kalkulovány v rozmezí mezi 120 až 160 miliony korun. Udržitelnost projektu požadovaná poskytovatelem dotace je deset let a podle propočtů ředitele Technologického centra a jeho zkušeností s provozováním centra na letišti je takto koncipovaný projekt realizovatelný a finančně soběstačný. Ze strany města by to vyžadovalo administrativní úkony, které by po dobu trvání projektu muselo vykonávat. Výhodou je, že by došlo k rekonstrukci rozsáhlého objektu v majetku města a tento majetek by městu nadále zůstal a mohl by při správném vedení generovat nemalé finanční prostředky plynoucí do rozpočtu města. Z hlediska financování by se v podstatě jednalo o desetiletý bezúročný úvěr od poskytovatele dotace.

Úkol řešit zastupitelstvem města přijaté usnesení dostal od vedení města náměstek pro rozvoj a investice. První jednání pracovní skupiny pro realizaci tohoto projektu se uskutečnilo teprve 21. prosince loňského roku tj. půl roku po přijetí usnesení zastupitelstvem. Zde bylo konstatováno, k překvapení projektantů a ředitele Technologického centra, že předpokládané náklady na rekonstrukci budou podle propočtů asistenta náměstka pro rozvoj více než dvojnásobné oproti jejich předpokladům. Projekt je proto neefektivní a je třeba od něj ustoupit. Metodika výpočtu přepokládaných nákladů je ovšem poněkud diskutabilní. Počítá s cenami určenými ceníkem na jeden metr krychlový obestavěného prostoru či na jeden metr čtvereční podlahové plochy, ale vůbec nezohledňuje skutečný vývoj cen stavebních prací v posledních dvou letech. Například za cenu 42 tisíc za jeden metr čtvereční, použitou pro výpočet, se v současné době v Hradci Králové neprodávají ani nové byty, natož aby se za tuto cenu realizovala jejich výstavba.

Prvnímu letošnímu zastupitelstvu byly tak předloženy tyto, podle mého názoru zavádějící, kalkulace a zastupitelstvo přijalo usnesení, kterým opouští uvedený projekt.

Co to znamená? Znamená to, že po roce tápání opět není náplň pro objekt Vrbenského kasáren a že se město nadále bude muset starat o prázdný objekt a vynakládat zbytečné  prostředky na jeho údržbu. Myšlenka, že se v objektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města, tzv. IPRM II, vytvoří za pomocí dotací nějaká školní budova sloužící třeba lidové škole umění je, jak jsem přesvědčen, velmi pochybná. Jednak nikdo neví, jaké projekty budou v rámci příštího dotačního období z evropských fondů podporovány a zároveň to znamená zřídit pro město další rozsáhlou budovu, o kterou se bude muset starat a která bude vždy jen spotřebovávat finanční prostředky z rozpočtu města. Myslím si, že rozhodnutí nerealizovat projekt Technologického centra, bylo velkou chybou. Byl to projekt, který by si na sebe vydělal a do budoucna by vytvářel finanční zdroje.

I námitku, že město nemá dost vlastních prostředků a že si bude muset na uvažované stavební práce vzít krátkodobý úvěr dříve, než mu bude poskytnuta dotace, bylo možné řešit. Regionální rada, jako poskytovatel dotace, odsouhlasila postup, kdy město může vypsat výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, zpracovatele projektu a zároveň subjektu, který bude zajišťovat financování do doby, než budou po etapách uvolněny finanční prostředky z dotačního titulu. Město by pak vůbec úvěr nebo vlastní prostředky na výstavbu nepotřebovalo. Ani dluhová služba města by tím pádem nijak nevzrostla. Otázka upřesnění potřebných nákladů na rekonstrukci i otázka financování projektu by byly v případě včasného jednání řešitelné. Plná žádost o dotaci měla být podána do 15. března 2012. Je podmíněna příslibem financování a podáním stavebního povolení na rekonstrukci Vrbenského kasáren. Ovšem jestliže se nejprve ztratili čtyři měsíce neuspokojivým výběrovým řízením a posléze půl roku otálením, nezbylo než jít do zastupitelstva a přesvědčit ho o nevýhodnosti původního záměru.

V diskusi, která k tomuto tématu na zastupitelstvu proběhnula, mě zaujala myšlenka jednoho ze zastupitelů, který původně byl pro zřízení technologického centra, ale nakonec se stal zastáncem myšlenky tento záměr opustit. Zkonstatoval, že podle jeho dlouholetých zkušeností s akcemi realizovanými městem to chodí tak, že investiční záměr kalkuluje s náklady 100%, projektová dokumentace s náklady 200% a skutečná realizace je pak za 300% původních kalkulací. Zajímavá matematika. Asi na tom bylo v minulosti i hodně pravdy. Jen jsem zvědav na jeho reakci, až někdo jiný použije tento argument v momentě, kdy se bude diskutovat o potřebných nákladech na realizaci výstavby fotbalového stadionu.

V souvislosti s tímto případem mě znepokojuje, že se nic v politice města nedělá pro mladé lidi, kteří opouštějí školy a vstupují do svého profesního života. Není patrná sebemenší snaha vytvořit jim podmínky pro to, aby mohli u nás v Hradci Králové začít pracovat nebo podnikat, aby měli výhled možného kariérního postupu a aby tak měli i důvod usadit se zde a založit si v našem městě svoje rodiny. Startovací byty k tomu nestačí. Pokud to tak půjde dál, stane se z Hradce za deset, patnáct let jen drahá noclehárna pro seniory. Je nanejvýš nutné, aby se tento nastavený trend podařilo zastavit a aby i u nás bylo možné najít dobře placenou práci pro vzdělané a kvalifikované pracovníky, živnostníky a podnikatele.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty