Jednání 1. 9. 2008

6 / ŘS IPRM / 2008
 
PROGRAM
1.9.2008 od 15.00 hod v zasedací místností č. 94
Přítomni:          Členové a pozorovatelé Řídící skupiny Integrovaného plánu rozvoje města
Hradec Králové:
Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc, Ing. Boris Herman, Ing. Josef Malíř, Ing. Vlastimil Juppa, PaedDr.. Václav Hartman, Mgr. Zdeněk Semorád,
Hosté:              RNDr. Zita Kučerová, Ing. František Ungrád -za zpracovatele IPRM HK (CEP, a.s.), Ing. arch. Petr Brůna (Město HK)
Omluveni:         Ing. Klára Dostálová, ., Ing. Pavel Bradík, Ing. Oldřich Vlasák, Ing. Rostislav Všetečka, Ing. Otakar Divíšek,
Program jednání:
  1. Přivítání nových členů                                                  Hartman
  2. Informace o plnění úkolů z jednání 2.6.2008                Hartman
3.  Aktuální stav materiálu IPRM                                      Kučerová, Hartman
4.   Nejasné okruhy problémů:                                                     Semorád, Hartman
  1. Diskuse – různé (organizační záležitosti, úkoly apod.)
6.   Závěr
 
Ad 2)  Informace o plnění úkolů z jednání 2.6.2008
a) Bylo uloženo manažéru IPRM PaedDr. Václavu Hartmanovi, aby předložil orgánům města tak upravená (oproti původně předloženým) usnesení, aby:

- bylo zřejmé, že ZM schvaluje IPRM a uvedená opatření a aktivity
- seznam projektů zařazených do IPRM byl pro zastupitele města přehled  - seznam může být uveden v samostatné příloze
- v rámci čestného prohlášení města o kofinancování zařazených projektů bylo uvedeno, že se jedná o částku do 15 % uznatelných nákladů z celkově pro IPRM HK alokované částky (předpoklad cca 500 mil. Kč)
- byla uložena možnost operativně schválit potřebné změny pro realizaci IPRM Radě města HK (návrh znění dá k dispozici ing. Dostálová)
- byla uložena povinnost manažeru IPRM informovat a to případně i zpětně o průběhu, ale i změnách v realizaci IPRM
Daný úkol byl splněn, pro jednání ZM byla potřebná usnesení k dispozici a dle návrhu byla také schválena. Následně však byla vyslovena námitka (a potvrzena po jednání s právníky tajemnicí Mgr. Peškovou), že IPRM jako koncepční materiál musí být členy ZM schválen formou: ZM schvaluje IPRM…(což v původně předloženém usnesení bylo dána jako možnost ke schválení RM a pro toto řešení hovořila i souhlasná konzultace s ing Vašátkovou ). Vzhledem k této situaci připravuje manažér revokaci dotčených usnesení a předloží na novém jednání ZM nová usnesení, která splní v případě schválení podmínky pro předložení IPRM Řídícímu orgánu ROP.
 
b) Ze strany ing. Vlasáka zazněla žádost směrem k ing. Vašátkové, aby řídící orgán dal manažéru k dispozici případné další požadavky, které budou v rámci hodnocení IPRM HK důležité a o kterých jsme zatím nejednali.
Ing. Vašátková neprodleně zdůraznila hlavní požadavky (velmi děkuji) jejichž splnění/nesplnění ovlivní výsledné hodnocení. Informace má k dispozici zpracovatel IPRM a v přípravě k nim přihlíží. Dále manažér zajistil: další informování veřejnosti (více informací na webových stránkách), aktivní zapojení NNO (členství zástupců v řídící skupině), projednání s veřejností (úterý 2.9. od 16.30 v Malém sále Adalbertina)
 
Ad 3)   Aktuální stav materiálu IPRM                                Kučerová, Ungrád, Hartman
Viz soubor příloha – soubory IPRM HK a Finanční tabulky
                                                                                                   
Ad 4) Nejasné okruhy problémů:                                                        Semorád, Hartman
a)časový harmonogram schvalovacího procesu po předložení IPRM
Odp.: Časový předpoklad uzavření Smlouvy o finanční alokaci – leden – únor 2009
b) platí, že rozhodující pro uznání oprávněnosti zařazení projektu do zónového IPRM je skutečnost, že projekt je realizován v dané zóně (sídlo DP je mimo zónu, ale provede školení pro zaměstnance působící v zóně, naopak – Oblastní carita je sídlem v zńě, ale má zájem investice do domu mimo zónu
Odp.:Rozhodující je místo, kde je projekt realizován
c) finanční prostředky na řízení procesu realizace IPRM musí být projektem v rámci vlastního IPRM
Odp. Ano
d) jedná se o partnery (veřejnost) v případě, že předkládá projektový záměr o.p.s. původně založená městem, ale nyní jednoznačně samostatný právní subjekt
Odp. Zde není odpověď jednoznačná. Důležité je, aby výběr projektů byl transparentní a spravedlivý tak, aby nedocházelo k protestům ze strany dalších subjektů (NNO).
e) jaká další pravidla pro výběr projektů (projektových záměrů) může předkladatel IPRM zadat než:
- splňuje cíle strategického plánu
- splňuje schválená opatření a aktivity daného IPRM
- splňuje podmínky případné smlouvy s předkladatelem na zajištění vlastního dofinancování daného projektu
- není překročen limit finančních prostředků daného opatření IPRM
Odp.: Bude obsahem Výzvy po schválení IPRM ZM. Lze zařadit např.:
- projekt musí být realizován na území vymezeném pro účely IPRM Centrum města
- projekt musí přispět k naplnění indikátorů IPRM
f) musí být skutečně v rámci našeho připravovaného konkrétního IPRM nová výzva pro veřejnost pro předkládání projektových záměrů, byla-li již výzva dle Metodického pokynu MMR ČR ze srpna 2007 zveřejněna a prokazatelně na tuto výzvu někdo reagoval (Filharmonie, Drak = akceptováno, Oblastní charita, TJ Sokol = neakceptováno – mimo zónu, není v opatřeních) a samozřejmě další nereagovali
Odp.: Ano, bude Výzva
Ad 5) V rámci diskuse zaznělo:
ZÁVAŽNÁ připomínka k provedené úpravě zóny, kdy byla účelově vyjmuta oblast SOŠ a SOU Hradební 1029. Nově vzniklý tvar neodpovídá podmínce, že se má jednat o souvislou zónu a bude pro EK nepřijatelný.
Ad 6) Závěr
Členové Řídící skupiny schvalují konečnou podobu Dokumentu IPRM Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje města“ a doporučují ZM jeho schválení.
Úkoly : (Vymezení zóny) Manažér zjistí přesné informace z pohledu jak potřeb školy a jejich požadavku, tak HLAVNĚ z pohledu podmínek pro přijetí IPRM. V případě potřeby zajistí informování všech členů Řídící skupiny, kteří mailovým hlasováním rozhodnou o doporučení vybrané zóny ke schválení
POZNÁMKA: Veřejné projednávání IPRM Hradec Králové Centrum města – pól rozvoje a růstu města je v úterý 2.9.2008 od 16.30 hod v Malém sále Adalbertina
Zapsal: Hartman

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty