Životní prostředí - informační systém ve vodním hospodářství

Pro efektivní rozhodování v oblasti vodního hospodářství je třeba mít ihned k dispozici vhodně uspořádané velké množství prostorově a časově orientovaných dat. Protože se jedná o velké množství dynamických informací,  je účelné využít moderní informační technologie, které následně slouží jako nástroje na podporu rozhodování ve vodním hospodářství – dohromady Informační systém ve vodním hospodářství (zkráceně IS – VODA).

Statutární město Hradec Králové proto v roce 2008 vyhlásilo veřejnou soutěž na zpracovatele, kterou vyhrála firma  Jacobs Consultancy s.r.o. Praha. Dílčí řešení v oblasti posouzení kvality vod zajišťovala subdodavatelsky firma EMPLA AG spol. s r. o. Hradec Králové, interaktivní grafické rozhraní pro vizualizaci a analýzu dat vytvořila firma T-MAPY, s.r.o. taktéž z Hradce Králové. Projekt byl spolufinancován grantem prostřednictvím Norského finančního mechanismu a jeho realizace byla limitována obdobím listopad 2008 – prosinec 2010. Rozsahem pokrývá celé území Obce s rozšířenou působností Hradce Králové, což představuje cca 80 obcí.

Podklady představují topografické podklady v různých měřítkách a formách (vektorové či rastrové podklady, ortofotomapy, DEM apod.), územně analytické podklady (tímto je zajištěna dvouletá periodická aktualizace), relevantní podklady od jiných subjektů (Povodí Labe s.p., ČHMÚ, ZVHS, Krajský úřad apod.).

Účelové informační vrstvy a databáze jsou tvořeny v rámci zpracování projektu a slouží jako jeden z hlavních vstupních podkladů do tzv. účelových modelových výstupů. Tyto vrstvy reprezentují především informace o geologicko-hydrogeologických poměrech, kvalitě vzorkovaných vod, fotodokumentace, informace z archivu Magistrátu města, informace ze systému VITA, modelové výstupy proudění vod apod.

Účelové modelové výstupy reprezentují analyticko-syntetické vyhodnocení účelových informačních vrstev a databází dle aktuálních potřeb pracovníků odboru životního prostředí MMHK. Tyto účelové výstupy jsou tvořeny funkcemi:

  • Monitoring povrchových vod-vzorkování
  • Kvalita povrchových vod
  • Kvantita povrchových vod
  • Geologicko-hydrogeologické poměry
  • Model proudění podzemních vod
  • Odběry podzemních a povrchových vod

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty