Hradec čistí vodu unikátním způsobem

Pohled na ČOV Hradec Králové je prvním městem v České republice, které zavedlo novou metodu čištění odpadních vod. Díky ní splníme nejen limity stanovené EU, ale navíc budeme do Labe vypouštět mnohem čistší vodu. Královéhradecká čistírna odpadních vod, která byla uvedena do provozu v roce 1995, procházela uplynulé dva roky rozsáhlou rekonstrukcí a v dnešních dnech je uváděna do zkušebního provozu.

V souvislosti s přistoupením České republiky do Evropské unie došlo k dalšímu zpřísnění limitů vypouštěných odpadních vod v parametru celkový dusík. Z toho důvodu se vlastník čistírny odpadních vod, Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., rozhodl přistoupit k další významné rekonstrukci, jež měla za účel zintenzivnit odstraňování dusíku z odpadních vod. Rekonstrukce byla zahájena koncem roku 2008 a ukončena v druhé půlce roku 2010. "Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly 140 miliónů Kč bez DPH. Část prostředků pochází z dotace Ministerstva zemědělství (48,92 miliónu Kč), dalším zdrojem financí byl úvěr 62,9 miliónu Kč, z něhož 4% úroku bude refundovat rovněž stát. Zbylá část financí byla čerpána z vlastních investičních prostředků vlastníka ČOV (27,9 miliónu Kč)," uvedla náměstkyně primátora Pavla Finfrlová.

Podstatou rekonstrukce odstranění celkového dusíku je výstavba dvoukomorového  postdenitrifikačního filtru. "Toto zařízení je první stavbou tohoto typu v České republice. Skládá se ze dvou filtračních komor, do kterých je čerpáno asi 50% vyčištěné odpadní vody, která až dosud odtékala rovnou do Labe. Tato odpadní voda protéká komorami filtrů a prochází přes vrstvu speciálně upravených kuliček polystyrénu. Na povrchu těchto kuliček jsou mikroorganismy, které z odpadní vody odstraňují dusík a přeměňují jej na plynný dusík a ten pak vyprchává do atmosféry ve formě bublinek," vysvětlila Pavla Finfrlová. K této biochemické reakci dochází bez přístupu vzduchu (anoxické podmínky), bakteriím je nutné dodávat jako zdroj živin organické látky – je využíván methanol, jehož zásobní nádrž byla vybudována již v roce 2003 při první etapě rekonstrukce.

Společně s rekonstrukcí ČOV byla realizována i stavba nové dmychárny, která umožní lepší regulaci dodávaného vzduchu do biologického stupně čištění. Technologickou část dmychárny realizovala Královéhradecká provozní, a.s. ze svých investičních prostředků. Výše investice provozovatele činila 30 miliónů Kč. Nový systém zajistí optimální nastavení podmínek procesu čištění odpadních vod a přinese úsporu provozních nákladů v podobě nižší energetické náročnosti.

S rekonstrukcí ČOV souvisí i dílčí rekonstrukce dalších objektů, z nichž nejvýznamnější je zavedení nového řídicího systému ČOV včetně rozšíření a zpřesnění měření množství a kvality odpadní vody, akumulace a řízené dávkování kalové vody do regeneračních nádrží a instalace nové odstředivky kalu.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty