Hradec Králové a evropské dotace

Evropské peníze, dotace Město Hradec Králové aktivně využívá příležitostí, které Evropská unie nabízí prostřednictvím různých dotačních titulů. Díky úspěšnému čerpání dotačních prostředků mohlo být přistoupeno k realizaci řady investičních akcí v oblasti dopravních projektů, rekonstrukcí náměstí a ulic, oprav a výstavby veřejných budov, sportovišť a dalších. V letech 2007-2013 byla dotační politika realizována prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), pro roky 2014-2020 je počítáno s využitím Integrovaných územních investic (ITI).

Integrované územní investice (ITI) v období 2014-2020

Integrované územní investice (ITI - Integrated Territorial Investments) jsou novým nástrojem územního rozvoje, který umožňuje efektivní, transparentní a administrativně jednodušší realizaci územní strategie. Prostřednictvím ITI dochází ke zdůraznění role metropolitních oblastí, které jsou vnímány jako póly růstu a rozvoje území. V České republice bylo vymezeno sedm těchto oblastí, přičemž se mezi ně řadí i Hradecko-pardubická aglomerace.

Hradecko-pardubická aglomerace je v rámci ČR jedinečná oblast se dvěma jádry v podobě krajských měst Hradec Králové a Pardubice. Jedná se o velikostně, významově a historicky srovnatelná města. Nejdůležitějším dokumentem je tzv. Strategie ITI, která je dostupná pod tímto odkazem. Strategie vychází ze specifických potřeb a problémů Hradecko-pardubické aglomerace. Na její tvorbě se podíleli volení zástupci měst a obcí v území, úředníci, odborná veřejnost i další zájmové skupiny. Strategie je základem pro čerpání evropských dotací v současném rozpočtovém období EU 2014-2020.

Informace o projektových týmech, postupech v přípravě projektových záměrů a také jednotlivé projekty můžete sledovat pod tímto odkazem nebo přímo na webových stránkách věnovaných ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Případné další informace vám rádi poskytnou pracovníci Odboru strategického plánování a projektového řízení.

 

Integrované plány rozvoje města (IPRM) v období 2007-2013

V již ukončeném rozpočtovém období EU 2007-2013 dostalo město Hradec Králové příležitost žádat o dotace na své projekty prostřednictvím Integrovaných plánů rozvoje města (IPRM). Tyto plány byly prioritně zaměřeny do dvou oblastí. První oblastí je Regionální operační program pro NUTS II Severovýchod, kde město čerpalo přes 500 mil. Kč v rámci IPRM Centrum města = pól růstu a rozvoje. Jednalo se o program zaměřený na rozvoj centrální části města. Více informací o tomto programu, včetně přehledu o všech realizovaných projektech, se můžete dozvědět pod tímto odkazem.

Druhou oblastí, kam v období 2007-2013 směřovaly evropské dotace, byla revitalizace veřejných prostranství a regenerace bytových domů na třídě Edvarda Beneše. Celkové náklady na první etapu revitalizace Benešovy třídy překročily 364 mil. Kč. Další informace o IPRM Třída Edvarda Beneše naleznete pod tímto odkazem.

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty