Cyklostezka

Ze zápisů z jednání KMS Piletice

 • 3/6/2017 Na úřední desce města byl zveřejněn návrh územního rozhodnutí cyklostezky Piletic.

 • 6/4/2017 Občan obce Ing. Stanislav Mach podal námitku k územnímu řízení cyklostezky do Piletic.

 • 9/4/2016 Stezka do Piletic. Díky iniciativě pana Martina Duška a pana Miloslava Zobiny lze pěšky projít vjezdem na pole pana Desenského až k zahrádkám u stanice MHD Rusecká. Opakované sekání zajistí TSHK.
 • 1/3/2016 ​J. Hypš informoval o jednání o cyklostezce na konzultačním dni dne 6. 4. 2016 s panem náměstkem Vedlichem a paní náměstkyní Liškovou, kde bylo sděleno, že byla předána na útvar hlavního architekta projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí. Současně bylo sděleno, že pozemky v majetku armády ČR pod plánovanou cyklostezkou jsou v darovacím řízení na Královehradecký kraj a z tohoto důvodu nebyl vydán souhlas potřebný k územnímu řízení. Náměstek primátora PeaDr. Vedlich přislíbil jednání s AČR o urychlení postupu administrativních činností.
 • 1/2/2016 J. Hypš informoval o jednání Zastupitelstva města dne 23. 2. 2016, kde na programu byla i cyklostezka Pouchov-Piletice-Rusek. Záměr dalšího postupu a návrh financování byl schválen. Pozemek pro odbočku do Ruseka na trojúhelníku je již prodán městu. Na další trase do Ruseka není souhlas již jen u jednoho pozemku z důvodů nedořešených právních záležitostí.
 • 1/1/2016 KMS obdržela až na výzvu dokumenty z jednání pracovní skupiny MMHK pod vedením náměstka primátora PaedDr. Jindřicha Vedlicha PhD., kde je uveden harmonogram dalších prací pro vybudování cyklostezky. Bohužel termín dokončení úseku do Piletic je plánován až na rok 2017. Úplný zápis byl občanům distribuován elektronicky a současně je vyvěšen na tabuli KMS. KMS konstatuje velkou nespokojenost s postupem administrativních prací. Pozemky pro trasu do Piletic jsou vykoupeny od roku 2009 a až nyní se přijde na to, že nikdo nejednal s Povodím Labe ohledně pozemku na břehu Piletického potoka atp. Z dlouhodobých jednání vyplývá neschopnost Odboru hlavního architekta MMHK řídit i takto jednoduchý projekt. Součinnost Odboru majetku MMHK není také vzorová. Naštěstí je v jednání s TSHK žádost KMS o sekání trávy na již vykoupených pozemcích do Piletic, abychom se dostali po 25 letech řešení cyklostezky alespoň do stavu roku 1937, kdy do Piletic vedla vyšlapaná pěšina. Letecké foto viz. web KMS.
 • 1/9/2015 Cyklostezka. Dne 20. 11. 2015 proběhla na MMHK schůzka s projektantem pod vedením náměstka primátora PaedDr. Jindřicha Vedlicha PhD. Za účasti odborných referentů magistrátu, TSHK, MPHK a zainteresovaných KMS. Za KMS Piletice se zúčastnili pánové J. Hypš a M. Dušek. Projektant přítomné seznámil se stavem a novou skutečností – nutností osvětlit i komunikace 100m před a za novými přechody pro chodce u odbočení cyklostezky do Ruseka z trasy do Piletic. Zástupci KMS Piletice, za tohoto stavu žádali rozdělení projednávání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) na část do Piletic, která nevyžaduje osvětlení a část do Ruseka zahrnující DUR i pro osvětlení cyklostezky do Piletic. Připomněli, že cyklostezka do Piletic se řeší od roku 2009, za situace, kdy občané ochotně a bez obstrukcí prodali potřebné pozemky a za uvedenou dobu již jednou vypršela platnost všech vyjádření majitelů sítí potřebná ke schválení DUR. DUR na trasu do Piletic má být předložena na odbor hlavního architekta MMHK do 15. 1. 2016. Bližší informace byly rozeslány registrovaným občanům obce e-mailem. KMS konstatuje, že postup prací při přípravě vybudování cyklostezky je více jak neuspokojivý a padá na vrub odpovědným pracovníkům MMHK.
 • 1/8/2015  Dle vyjádření Ing. Šimonka MMHK je dokumentace pro uzením rozhodnutí před dokončením a hledá v listopadu termín pro závěrečné jednání se zainteresovanými institucemi pro finální odsouhlasení. KMS bude přizvána. KMS požaduje seznámení se současnou dokumentací pro územní rozhodnutí.
 • 2/6/2015 Ve věci cyklostezky do Piletic probíhají administrativní úkony k umístění stavby. Proběhlo jednání na místě v záležitosti napojení cyklostezky do Piletic a jejího vedení přes přilehlé pozemky se zajištěním funkčnosti stávajících vodotečí a zajištění odvodnění cyklostezky. Bylo navrženo schůdné řešení. KMS Rusek požaduje osvětlení stezky až do Ruseka. Osvětlení zmíněného odbočení cyklostezky je nutné ze zákona. Z tohoto důvodu by nepřineslo vyšší náklady i osvětlení části do Piletic, zvláště když zřejmě by mělo být napájeno z okruhu v Pileticích. Proto KMS žádá o osvětlení cyklostezky z Pouchova až do Piletic.
 • 1/4/2015 Dne 11. 5. 2015 se J. Hypš zúčastnil jednání vedeného náměstkem primátora PaedDr. Vedlichem ve věci cyklostezky do Piletic a Ruseka. Bohužel zástupkyně firmy zabezpečující inženýring i zástupkyně odboru majetku města se omluvili a až v průběhu jednání zajistil pan náměstek financování dalších projektových prací, tedy za uplynulé 2 měsíce se akce neposunula. Administrativní úkony budou trvat dalších minimálně 5 měsíců.
 • 1/3/2015 Dne 16. 3. 2015 se J. Hypš zúčastnil jednání vedeného náměstkem primátora PaedDr. Vedlichem ve věci cyklostezky do Piletic a Ruseka. Došlo k výraznému posunu ve věci přípravy výkupů pozemků do Ruseka. Z důvodu dlouhé doby od zpracování projektové dokumentace pro cyklostezku do Piletic, bude nutno opakovaně vyžádat vyjádření ke stavbě u zainteresovaných organizací. Současně se dopracovává projekt v okolí zastávky Rusecká. Z uvedeného vyplývá další prodloužení termínu zahájení výstavby cyklostezky do Piletic.
 • 3/2/2015 Dne 16.3.2015 proběhne u náměstka primátora Dr. Vedlicha jednání ohledně postupu činností ve věci cyklostezky do Piletic a Ruseka. Účast J. Hypš. Dále KMS Piletice obdržela vyjádření KMS Věkoše-Pouchov ve věci cyklostezky v ulici Pouchovská (od Rychlých k závorám), kde KMS Pouchov-Věkoše preferuje vedení cyklostezky jinou trasou a to poděl Piletického potoka. 
 • 1/1/2015 Dne 7. 1. 2015 se konala schůzka svolaná panem náměstkem PaeDr. Vedlichem. Obdrželi jsme příznivou zprávu ohledně získání posledního souhlasu se zahájením územního řízení na stezku do Piletic. Následovat budou již jen administrativní a projektové postupy, které budou trvat 18 měsíců, než bude moci být zahájena výstavba – pokud budou finanční prostředky. Stezka směr Rusek se potýká se dvěma nesouhlasy s výkupem i administrativními obtížemi u několika občanů, kteří ale se stezkou souhlasí. Podrobnější zprvu obdrželi registrovaní občané e-mailem, pro ostatní bude vystavena na tabuli KMS. 
 • 3/8/2014 (2/7/2014, 2/6/2014, 3/5/2014, 4/4/2014, 5/3/2014, 8/1/2014, 1/7/2013, 3/4/2013) Ve věci cyklostezky nedošlo k žádnému posunu. Na den 7. 1. 2015 svolal pan náměstek PaeDr.Vedlich jednání o prioritních požadavcích obce. V souladu s výsledkem ankety občanů byly nahlášeny akce 1. Cyklostezka, 2. Sportoviště a  3. Rekonstrukce Obecního klubu. MMHK schvaluje vždy jen dvě akce pro obec, ale vzhledem době řešení cyklostezky KMS schválila požadovat další dvě uvedené akce. Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Setkání vedení města s předsedy KMS

dne 22.1.2014 se konalo setkání předsedů KMS a vedení města, k cyklostezce bylo zaznamenáno následující: 

KMS Piletice /Ing. J. Hypš/

2. Realizaci výstavby cyklostezky z Pouchova do Piletic brání doposud nevypořádané majetkoprávní vztahy. Soukromí vlastníci pozemky poskytli, státní organizace doposud ne. Komise doporučuje oslovit Státní pozemkový úřad s žádostí o prioritní řešení této věci.

Gestor vyřízení: Ing. M. Soukup, náměstek primátora

Vyjádření Ing. M. Soukupa, náměstka primátora, v součinnosti s OM:V současné době město čeká na smlouvy, Ministerstvo zemědělství předalo pozemky Státnímu pozemkovému úřadu. Doposud město čeká na jeho vyjádření

Dokumenty k plánované cyklostezce z Pouchova do Piletic a Ruseka.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty