Činnost kontrolního výboru

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Hradec Králové je zřízen jako povinný orgán zastupitelstva v souladu s ustanovením § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva.

Dokumenty kontrolního výboru

Složka obsahuje zápisy z jednání kontrolního výboru, plán kontrol, jednací řád a další dokumenty z činnosti kontrolního výboru.

Jaké kompetence má kontrolní výbor

Kontrolní výbor má dle zákona oprávnění

  • kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady města;
  • kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a magistrátem na úseku samostatné působnosti

Současně plní další kontrolní úkoly, jimiž jej zastupitelstvo města pověřilo.

Jak kontrolní výbor pracuje

Výbor se schází zpravidla jednou měsíčně, první pondělí v měsíci odpoledne v budově magistrátu města (aktuální termíny 2.6.2014, 1.9.2014 od 16:30 hod.). Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje ho předseda výboru. Usnesení je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Podrobnější informace viz též Jednací řád kontrolního výboru.

Koho a jakým způsobem kontrolní výbor o své činnosti informuje

O výstupech své činnosti informuje kontrolní výbor zastupitelstvo města, které může následně učinit příslušná opatření. Pravidelnou součástí programu zastupitelstva je projednání informací z kontrolního výboru (viz též usnesení zastupitelstva, zvukový záznam z jednání zastupitelstva). Činnost výboru slouží pouze pro potřeby zastupitelstva města, výbor není oprávněn k ukládání jakýchkoli povinností, úkolů či opatření. Společně se zápisy předkládá výbor zastupitelstvu rovněž vyjádření orgánu, případně zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Jak mohu podat podnět kontrolnímu výboru

Kontrolní výbor pracuje podle plánu kontrol, ten je sestavován především na základě podnětů členů kontrolního výboru a zastupitelstva města. Svůj podnět k projednání kontrolním výborem je možné podat prostřednictvím kteréhokoliv člena výboru. Je samozřejmě také možné zaslat písemný podnět adresovaný přímo kontrolnímu výboru. Protože stížnostmi souvisejícími s chodem města se zabývá primárně odbor interního auditu a kontroly magistrátu, je vhodné se seznámit nejprve s jeho kompetencemi. Ing. Jaroslava Fikrová, vedoucí tohoto odboru, je zároveň tajemnicí kontrolního výboru. Pokud vám není zřejmé, kde svůj podnět uplatnit, můžete se bez obav obrátit právě na ni.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty