Chystá se největší devastace zeleně v Hradci Králové za poslední desetiletí – zabraňme jí společně (1.10.)

Pro mnohé znás občanů města Hradce Králové je jedním z neoblíbenějších míst ve městě a v okolí území Přírodního parku Orlice. Cesty vedoucí po hrázích podél řeky využívá řada z nás k procházkám, rekreačním vyjížďkám na kole, sportování, venčení psů, ale také ke každodennímu příjemnému cestování do centra města z jeho okrajových částí, zejména z Malšovy Lhoty a části Malšovic. Důvodů proč je tato část příměstské krajiny tak oblíbená je více – klid a absence motorové dopravy, atraktivní krajina s řekou a jejími slepými rameny a také – zdejší bohatá a nádherná zeleň (nyní nás čeká nejkrásnější roční období s pestře vybarvenými javory, které jsou skutečnou zdejší ozdobou).

Kdo jel či šel touto trasou v posledních dnech, ten si určitě všiml, že prakticky všechny stromy podél cest na hrázích jsou otečkovány oranžovou barvou – bez ohledu na to, zda se jedná o staré stromy, které byly vysázeny již hned po dostavbě těchto hrází v první polovině 20. století a po desetiletích dorostly do dnešní krásy, mladší stromy z přirozených náletů či pozdějších výsadeb nebo úplně mladé stromky, které byly vysázeny správcem hrází v posledních několika letech. Označených stromů jsou zhruba tři stovky – po obou březích mezi okruhem (Orlickým mostem) a železným mostem Klapákem a dále po levém břehu kolem jezu Mlejnek až téměř k Malšově Lhotě. Drtivá většina těchto stromů je zcela zdravá a dlouhodobě perspektivní. Vzhledem k tomu, že takto se zpravidla značí stromy určené ke kácení, leckoho zasvěceného asi tento pohled vyděsil. Já sám jsem si zprvu říkal, že něco podobného nemůže být možné a že se jedná asi o nějakou inventarizaci zeleně. Začal jsem ale pro jistotu zjišťovat, o co se jedná, a k mému naprostému zděšení se skutečně jedná o vážně míněný záměr Povodí Labe s.p. vykácet tyto označené stromy. V této věci se na mne začali obracet také další znepokojení občané.

Dle informací odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové se jedná o snahu nového vedení tohoto státního podniku striktně uplatňovat jakousi metodiku Ministerstva zemědělství, podle které nesmějí být stromy na návodních stranách ochranných hrází. Když si představíme, že stromy jsou po stovky let vysazovány na hráze (zejména u rybníků) právě za účelem jejich zpevnění, tak logiku podobných předpisů jen stěží chápeme. Šlo by ještě při troše přemáhání pochopit, že takovéto předpisy se vztahují na nové stavby hrází – tedy, že na nově vystavěné hráze nebudou stromy vysazovány, ale aby docházelo k bezmyšlenkovitému uplatňování i u staveb starších a ničení často mimořádně hodnotné a zdravé vzrostlé zeleně v obrovském rozsahu, tak to je již trochu silná káva.

V každém případě, vykácení všech několika set označených stromů by kromě zničení mimořádně cenné zeleně, která má spoustu důležitých přínosů pro kvalitu životního prostředí města a jeho obyvatel (pozitivní vliv na mikroklima a čistotu ovzduší, tlumení hluku, apod.) znamenalo také totální zásah do dochovaného krajinného rázu a nevratné poškození vysoké estetické kvality krajiny přírodního parku. Snížila by se také rekreační hodnota území pro obyvatele a v neposlední řadě jsou porosty významným biotopem pro řadu druhů chráněných živočichů – zejména ptáků a bezobratlých. Je zjevné, že si tyto souvislosti zodpovědné osoby na Povodí Labe asi vůbec neuvědomují (výstižný výraz pro podobný styl uvažování a jednání najdete zde: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/fachidiot). Z vlastní zkušenosti (problematikou kácení stromů ve městě se zabývám již 10 let a již před tím jsem situaci kolem zeleně dlouhodobě sledoval) musím konstatovat, že podobně drastický zásah do zeleně ve městě jsem dosud nezaznamenal a kauza není srovnatelná ani s žádným z kritizovaných zásahů, které byly ve městě realizovány v posledních letech.

Co s tím?

S takovýmto samoúčelným devastačním zásahem bychom se jako občané v žádném případě neměli smířit a je na místě, abychom řekli jasnou odpověď! Sám nasadím všechny své síly, aby tento zhoubný záměr byl přehodnocen. Věcí se musí zabývat výbor zastupitelstva pro životní prostředí, možná i přímo zastupitelstvo města, případně komise místní samosprávy. Je třeba, aby se aktivovala hradecká občanská sdružení. Nejsem naštěstí zdaleka sám, kdo se začal po této věci včas pídit a další občané již založili petici, která běží na internetu a která má k dnešnímu dni již více než 100 podpisů. Svůj podpis jsem již připojil také. Její podepsání je tou nejjednodušší cestou, kterou se může zapojit každý z nás. Bude velmi vhodné, pokud se také občané budou obracet se svými námitkami přímo na Povodí Labe a magistrátní odbor životního prostředí, který bude případné kácení povolovat. To, zda budeme žít ve zdevastované pustině nebo i nadále v krásném městě, které je právem nazýváno městem zeleně, záleží na každém z nás. Spoléhání na to, že „ti nahoře“ mají dost rozumu a vyřeší to za nás je falešná iluze, které dnes může věřit snad už jen naprostý naivka.

Petici najdete zde:

http://www.petice24.com/pro_zachovani_stromu

Stromy_u_Orlice1.jpg

Tento charakteristický pohled zmostu Klapáku bude vpřípadě realizace plánu Povodí Labe minulostí. Všechny stromy na snímku mají padnout.

Pozn. 1: doposud jsem v médiích nezaznamenal případ, kdy by se protipovodňová hráz protrhla kvůli na ní rostoucím stromům. Hlavními důvody selhání hrází jsou zpravidla jejich poddimenzování, kdy přijde větší povodeň, než na jakou byly hráze navrženy a dojde k jejich přelití, dále špatná údržba (která byla příčinou protržení hráze v Malšovicích a zaplavení části Hradce Králové v roce 1997) a také použití špatného materiálu na stavbu hrází, jak se ukázalo při letošních povodních ve středních Čechách, kde se protrhla hráz postavená ze stavebního odpadu.

Pozn. 2: Pokud se Povodí Labe chce důsledně věnovat prevenci negativních dopadů povodní v našem městě, mělo by se zaměřit v prvé řadě zejména na nepořádek a nevhodné a v některých případech patrně i nelegální stavby v aktivních zátopových územích. Budeme-li se pohybovat v území okolo Orlice, již delší dobu sleduji, jak v areálech loděnic v Malšovicích přibývají stále další stavby, různé přístavby, kůlny a buňky. Problémem jsou také ploty, které se mohou stát překážkou v průchodu povodní. Odstrašujícím příkladem je samotný stavební dvůr Povodí Labe nad jezem Mlejnek s hromadami materiálu, zeminy, stavebními buňkami a dalším nepořádkem.

Stromy_u_Orlice2.jpg

Pokácen má být také javor mléč u Orlického mostu, který byl před několika lety zvolen hradeckým Stromem roku.

Adam Záruba, 30. 9. 2013

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty