Anotace témat

Témata jsou přizpůsobena dané věkové kategorii.

Témata jsou přizpůsobena dané věkové kategorii.

 1. Bezpečné chování  - Téma se zaměřuje na nejčastější rizika dané věkové skupiny. Vychází z vysvětlení obecných zásad bezpečnosti a způsobu verbální i neverbální komunikace s neznámou osobou. Děti se učí, jak se zachovat v případě, že se ztratí a pomocí scének se natrénují jak si správně a včas přivolat pomoc. Seznámí se se zásadami bezpečného chování ve dne, v noci, na ulici i v bytě, jak se orientovat v neznámém prostředí a jak a na jakých číslech si přivolat pomoc. 

 2. “Malý kriminalista“  - Téma je zaměřeno na rozvoj pozornosti, přesnosti, všestrannosti, pečlivosti a paměti. Žáci si při procvičování a scénkách uvědomí, které informace jsou důležité při svědecké výpovědi. Cvičení je zaměřeno především na schopnost popsat slovně nebo písemně osobu a místo události. Seznámí se s postupy, se kterými se mohou setkat v případě,  že se sami stanou obětí trestné činnosti. Pomocí scének a testů si zkusí zahrát na svědka i kriminalistu. 

 3. Dopravní výchovaprojekt „Vidět a být viděn“. Základy dopravní výchovy jsou zaměřeny především na prvky bezpečného pohybu v silničním provozu - přecházení přes přechod. Děti se formou hry učí bezpečnému chování v dopravě, seznamují se se základními dopravními pravidly a nutností chovat se na ulici opatrně. Výuka v zimních měsících probíhá v učebnách DH, od dubna do října pak na dopravním hřišti (i v odpoledních hodinách). K dispozici jsou odrážedla a koloběžky.

 4. Dopravní výchova – cyklista, chodec. Teoretická dopravní výchova pro 3. ročník je zaměřena především na základní prvky bezpečného pohybu v silničním provozu - přecházení přes přechod a jízdě na kole. Děti se formou hry učí bezpečnému chování na chodníku, silnici a stezkách. Strážníci je seznamují se základními dopravními pravidly a nutností chovat se opatrně. Výuka je rozšířena o znalost základních dopravních značek, semaforů a pravidel v silničním provozu.

 5. Dopravní výchova – pravidla silničního provozu – teoretická část. Téma je určeno pro žáky ze  4. - 5. ročníků. Problematice dopravní výchovy se oddělení prevence kriminality věnuje po celý školní rok. Na jaře a na podzim navazuje na teoretickou část i praktická, probíhající na dopravním hřišti. Obsahem teoretických hodin je seznámit děti se základními pravidly a povinnostmi účastníka silničního provozu, povinnostmi cyklisty, chodce, nečastějšími dopravními přestupky dětí, povinnou výbavou jízdního kola a bezpečným chováním účastníka silničního provozu. Pro 4. ročník doporučujeme přednášku v délce dvou vyučovacích hodin.

 6. Dopravní výchova – pravidla silničního provozu – praktická část. Výuka probíhá v jarních a podzimních měsících ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Smiřice. Zaměřujeme se na praktické prověření znalostí, které děti získaly při hodinách teorie, v průběhu školního roku. Strážníci kontrolují jízdu cyklistů, dodržování dopravních předpisů, případně upozorňují na přestupky a nedostatky. Na hřišti se procvičují dopravní situace a řešení nečekaných událostí v silničním provozu. Dopravní hřiště má k dispozici jízdní kola, která na výuku děti využijí. Nutná je vlastní cyklistická helma. 

  Praktická část dopolední výuky probíhá: od 8:30 – 10:00 hodin, 10:15 – 11:45 hodin. 

 7. Malý školák MŠ – 1.ročník / Průkaz chodce - pro 2. - 3. ročníky.

  Na získání průkazu chodce je potřeba navštívit dopravní hřiště v rozmezí dvou vyučovacích hodin (v odpoledních časech). Obsahem tohoto tématu je základní znalost dopravních značek a dopravních situací, procházení dopravního hřiště s důrazem na bezpečný pohyb v silničním provozu a procvičování pravidel správného přecházení přes vozovku. Po úspěšném absolvování jednoduchého testu a praktické zkoušky ze správného přecházení získají průkaz: „ Malý chodec“. Na hřišti si pak mohou vyzkoušet i jízdu na koloběžkách podle pravidel BESIPu.

 8. Průkaz cyklisty - pro 4. - 5. ročníky.

  K dosažení průkazu cyklisty se děti musí zúčastnit pěti vyučovacích hodin - započítává se i absolvování tématu č. 5 a 6 - v dopoledních hodinách při přednáškách + dvouhodinová praktická výuka v odpoledních hodinách. + závěrečné přezkoušení formou testu a jízda na DH. Děti se v rámci teorie i praxe připraví na různé dopravní situace. Dopravní hřiště si projdou s lektorem, budou procvičovat dopravní značky, dopravní situace a procvičí si jízdu na kole. Závěrečná zkouška obsahuje dopravní test a zkušební jízdu. Po úspěšném absolvování obou částí získají průkaz: „Malý cyklista“.

  Odpolední výuka na dopravním hřišti probíhá od 13:00 – 15:00 hodin.

 9. Mladý motorista  - Doporučujeme žákům 9. ročníku ZŠ. Posluchačům jsou v rámci dvouhodinové přednášky předány základní informace z oblasti bezpečného pohybu na pozemních komunikacích. Budoucí motoristé získávají informace týkající se nejen bezpečné jízdy, podpořené mnohaletými zkušenostmi přednášejícího, ale i doporučení, jak zvýšit svou bezpečnost používáním vhodného oblečení, jeho doplňků včetně správného výběru ochranné přilby. Součástí přednášky je i platná legislativa týkající se problematiky získání řidičského oprávnění, povinností řidiče, dopravních přestupků, stejně tak i trestných činů souvisejících s řízením motorových vozidel.

 10. Základy první pomoci Doporučujeme pro žáky 5. ročníku ZŠ. Praktické procvičování poskytnutí první pomoci, včetně přivolání záchranné služby. Děti vyzkouší, pomocí modelových situací, jak reagovat na krizovou situaci, uložení zraněného do zotavovací polohy, na figuríně pak i masáž srdce a umělé dýchání.  

 11. Šikana, kyberšikana

  - Šikana - Toto závažné téma se doporučuje především žákům od 4. ročníku základních škol. U žáků na prvním stupni klademe důraz především na hodnotu přátelství a kamarádství. Snažíme se vysvětlit pocity člověka, kterému někdo ubližuje. Učíme, jak se mají šikaně bránit a kde mají hledat pomoc. Zdůrazňujeme, že největší chybou je, když se o problému mlčí. Nahlédneme i do trestně právní roviny šikany.

  - Kyberšikana - Přednáška je určena pro žáky 6. tříd základních škol. Vysvětluje, co je to šikana, jak se projevuje v praxi, jak se jí lze účinně bránit a kde hledat pomoc. Zabývá se pocity oběti i agresora, morálními i psychickými důsledky ubližování. Rozebírá dopady i trestně právní následky šikany.

 12.  Městská policie - Téma stručně popisuje historický vývoj institutu Městské a Obecní policie od doby „městských stráží“ ve středověku, až po současnost. Přibližuje žákům službu strážníka, uniformu a její varianty, specializace strážníků, identifikační znaky MP, veškerá oprávnění strážníků a jejich povinnosti. Popisuje 12-ti hodinovou službu, kde se občané mohou s hlídkou MP setkat, kdy a v jakém případě se mohou na strážníka obrátit. Kdo je zřizovatelem MP a jaký rozdíl je mezi MP a PČR. Téma seznamuje posluchače s oprávněními strážníků a jejich povinnostmi vůči občanům. Cílem je na jednotlivých příkladech vysvětlit význam, rozsah a využívání těchto kompetencí v praxi. Dále téma představuje každodenní službu a zabývá se specializacemi strážníků. Popisuje služební uniformu a její varianty, včetně identifikačních znaků MP. Současně informuje, kdy a v jakém případě se občané mohou na strážníka obrátit se stížností, nebo žádostí o pomoc.

 13. Právo, morálka, odpovědnost - Téma je určeno pro žáky 6. a 7. tříd základních škol. Je to stručný pohled do historie a významu práva. Představuje vývoj práva a jeho uplatňování v různých obdobích – od starověku po současnost. Ukazuje, kde se se zákony setkáváme v praxi a jak se nás konkrétně týkají. Rozebírá jejich porušování a následný dopad sankcí. Zabývá se pojmy - morálka a odpovědnost na jednotlivých příkladech. Na nich žáci rozhodují o morálním a nemorálním chování, zjišťují, co je odpovědnost, kdy je člověk za své činy odpovědný a v jakém případě není. Proč spolu právo, morálka a odpovědnost bezprostředně souvisí.

 14. Přestupky a trestné činy

  - Téma přestupky je určeno žákům 8. a 9. tříd základních škol. Žáci se seznámí s pojmy přestupek a trestný čin, dozví se, jaký je mezi nimi rozdíl a která protiprávní jednání jsou na pomezí. Cílem je rozšiřování právního povědomí žáků ve smyslu právních norem, se kterými mohou být nejčastěji konfrontováni. Téma také seznamuje s právním dopadem při porušování zákonů osob mladších 15-ti a 18-ti let.

  - Téma je určené pro studenty středních škol a vysvětluje pojem přestupku a trestného činu, seznamuje se základními zákony (Přestupkový zákon a Trestní řád) a vysvětluje na příkladech, jak se může protiprávní jednání z přestupku změnit na trestný čin s plným právním dopadem. Dále téma řeší problematiku trestní odpovědnosti a sankcí. Současně vysvětluje pojmy nutná obrana a krajní nouze.

 15. Právo v praxi - Téma je určeno žákům 8. tříd základních škol. Cílem je rozšiřování právního povědomí žáků ve smyslu právních norem. Téma vysvětluje základní lidská práva v praxi a konfrontuje je s povinnostmi. Na konkrétních příkladech ukazuje právní dopady při porušování zákonů osobami mladšími 15-ti a 18-ti let. Věnuje se na konkrétních příkladech výkladu přestupkového a tabákového zákona. Vysvětluje trestní odpovědnost, sankce, pojmy krajní nouze a nutná obrana.

 16. Domácí násilí - Téma se zaměřuje na vysvětlení problematiky domácího násilí, jednotlivé pojmy a znaky tohoto protiprávního jednání, kategorie obětí a způsoby řešení, výkladem jednotlivých pojmů a znaků tohoto protiprávního jednání, kategoriemi obětí a způsoby řešení. Pro svoji náročnost je toto téma časově rozložené do 2 vyučovacích hodin. Pro svoji náročnost je toto téma časově rozložené do 2 vyučovacích hodin.

 17. Historie a současnost práva - Téma je určené pro studenty středních škol a seznamuje s historií vzniku práva a jeho vývojem do současné podoby s cílem pochopit význam práva v soudobé společnosti. Dále se zabývá problematikou morálky a odpovědnosti, vzájemně tyto pojmy srovnává a poukazuje na jejich souvislosti. Cílem je vysvětlit studentům, že není „hrdinstvím“ zákony porušovat, ale naopak je dodržovat.

 18. Svědecká výpověď - Téma je určené pro studenty středních škol a seznamuje studenty s pojmy svědecká výpověď a výslech. Vysvětluje význam svědectví i důvod zákonné povinnosti svědčit. Stručně seznamuje také s problematikou výslechu osob, které se svým protiprávním jednáním dopustili porušení zákona. Cílem je zvýšení právního povědomí i pochopení důsledků protiprávního jednání. Toto téma je vhodné jako doplňující např. k tématům č. 14. - Pojem přestupku a trestného činu, 15 - Právo v praxi a 16 - Domácí násilí.

 19. Minikurz základních prvků sebeobrany pro ženy a dívky - Tento kurz je určen nejen pro studentky středních škol a je koncipován jako praktické cvičení, kde se ženy a dívky naučí základním způsobům obrany na nejčastější způsoby útoku, zejména z pohledu ženské sebeobrany. Maximální počet studentů jednoho kurzu je cca 30 účastníků.

  Témata pro seniory a zdravotně handicapované  

 20. Bezpečné chování pro seniory a zdravotně handicapované  - Senioři a osoby tělesně či jinak zdravotně postižené jsou častými oběťmi trestné činnosti a podvodů. Prostřednictvím přednášek a besed se je snažíme upozornit na zásady bezpečného chování ve dne i v noci, na ulici i v bytě.

 21. Domácí násilí pro seniory a zdravotně handicapované - Domácí násilí je trestná činnost, kterou bez pomoci zvenčí nemá oběť ani pachatel naději ukončit. Oběti chybí síla a prostředky k řešení. Pachateli chybí zájem cokoliv měnit. Násilí obyčejně předchází snaha izolovat partnera od ostatního okolí, omezování či zakazování běžných kontaktů s přáteli a známými. Pachatel i oběť domácího násilí jsou osoby citově i ekonomicky úzce spojené. Jsou nebo si byly vzájemně blízké. Obětí mohou být manžel, manželka, druh, družka, dítě, rodič, prarodič. Senioři se často stydí požádat o pomoc, mají pochybnost o sobě, bojí se negativního hodnocení okolí, ale svoji roli zde hraji i strach z opuštěnosti.

 22. Pravidla silničního provozu pro seniory a zdravotně handicapované - Seznámíme s novinkami, které si týkají pravidel silničního provozu, zopakujeme základní pravidla a povinnostmi účastníka silničního provozu, povinnosti cyklisty, chodce, nečastějšími dopravními přestupky, povinnou výbavou jízdního kola a bezpečným chováním účastníka silničního provozu. Upozorníme na nebezpečná místa ve městě a zdůrazníme výhodu používání reflexních materiálů.

 23. Problematika trestných činů, přestupků a padělků - V rámci pozvedání právního povědomí se jedná o obecný úvod do problematiky práva, základní kategorie protiprávních jednání, jejich obecná charakteristika a sankce. Téma rozebírá trestní odpovědnost a odpovědnost obecně. Cílem přednášky je seznámení posluchačů s problematikou protiprávního jednání, odpovědností a sankcemi. Na modelových příkladech se rozebírají nejčastější porušení zákona a způsoby jejich řešení občany i policií. Padělky: Posluchači jsou upozorněni na bezpečnostní prvky na bankovkách, kde je mají hledat a jak je možné rozpoznat padělek, případně, jak se zachovat, pokud zjistí, že padělek dostali a kde ho mají odevzdat. Hovoříme o nutné opatrnosti při jakékoli manipulaci s penězi, vybírání finanční hotovosti u bankomatů, na poště, při přebírání důchodů, apod.   

 24. První pomoc pro seniory - Cílem tohoto tématu je seznámení posluchačů se základy první pomoci. Na modelových situacích lektor ze Záchranné služby Královéhradeckého kraje vysvětluje rizikové situace, při nichž dochází nejčastěji ke zranění seniorů doma i venku. Vysvětluje, jak lze těmto zraněním předcházet a současně poučí posluchače, jak si mohou sami poskytnout účinnou první pomoc a přivolat si pomoc odbornou. Součástí tohoto tématu je nejenom teoretická část, ale i praktické zvládnutí laické první pomoci.

 25. Městská policie - Téma stručně popisuje historický vývoj institutu Městské a Obecní policie od doby „městských stráží“ ve středověku, až po současnost. Přibližuje žákům službu strážníka, uniformu a její varianty, specializace strážníků, identifikační znaky MP, veškerá oprávnění strážníků a jejich povinnosti. Popisuje 12-ti hodinovou službu, kde se občané mohou s hlídkou MP setkat, kdy a v jakém případě se mohou na strážníka obrátit. Kdo je zřizovatelem MP a jaký rozdíl je mezi MP a PČR. Téma seznamuje posluchače s oprávněními strážníků a jejich povinnostmi vůči občanům. Cílem je na jednotlivých příkladech vysvětlit význam, rozsah a využívání těchto kompetencí v praxi. Dále téma představuje každodenní službu a zabývá se specializacemi strážníků. Popisuje služební uniformu a její varianty, včetně identifikačních znaků MP. Současně informuje, kdy a v jakém případě se občané mohou na strážníka obrátit se stížností, nebo žádostí o pomoc.

   

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty