Akcie ISP (8.11.2013)

Je odkup akcií od ISP Hradec Králové a.s. za 53 milionu opravdu pohádkový?

Zastupitelé za KSČM byli před volbami do zastupitelstva města v roce 2010 známi svojí aktivitou v boji proti nastavenému systému parkování. Iniciovali petici, kterou podepsalo přes 8 500 občanů, podali stížnost na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který zjistil závažná pochybení.

Nyní je vyvíjen tlak na zastupitele, aby souhlasili s odkupem části akcií společnosti ISP Hradec Králové a.s. za zhruba 53 miliónu Kč. Předkladatel návrhu primátor MUDr. Fink, slibuje, že odkupem části společnosti město získá nadpoloviční většinu akcií a s nimi i podíl na vlastním kapitálu a nerozděleném zisku, který činní podle roku 2012 cca 11,5 mil. Kč. Pro město by výše nerozděleného zisku mohla činit cca 5 - 6 mil. Kč ročně. 

Až dosud se vše jeví jako pohádka O zlaté rybce.

Realita vypadá, alespoň z mého pohledu, poněkud jinak.

Za prvé:  Slibovaný zisk v této podobě je pouze relativní, neboť na straně výdajů města jsou náklady na úklid a běžnou a zimní údržbu parkovacích míst, které provádí Technické služby, dále pak cca 2 mil. Kč, které platí „město“ ISP HK a.s. za ušlý zisk z parkovacích míst pro tělesně postižené, jehož výpočet se dostal do koncesní smlouvy velice prazvláštním způsobem. Je nutné také vzít v potaz nemalé budoucí investice do stárnoucích parkovacích domů. Je tedy otázkou, jaká je návratnost zmíněné investice cca 53 mil. Kč.

Za druhé: Čistě selský rozum klade otázku PROČ? Proč by se najednou soukromá společnost ISP HK a.s. chtěla velkoryse rozdělit o svůj zisk? Proto začínám pečlivě číst v návrhu akcionářské smlouvy.

 Ve finálním návrhu akcionářské smlouvy se hned úvodem dočteme v preambuli – bod e), že: „Strany se dohodly na tom, že budou činit veškeré kroky k tomu, aby byla zajištěná výše výplaty zisku jako v účetním období roku 2012. Strany se zavazují udržet náklady v rámci Společnosti v takové výši, aby mohlo být dosaženo shodného, nebo vyššího zisku jako v roce 2012. Strany se zavazují naplňovat, prostřednictvím svých zástupců a v rámci Valných hromad, odsouhlasený finanční plán, který je určen na období 25 let“.

Z toho vyplývá, že se „město“ zavazuje udržovat minimální zisky společnosti do roku 2025 ve výši roku 2012, které byly zhruba 11,5 mil Kč bez ohledu na potřeby svých občanů a návštěvníků města, což také znamená, že se „město“ bude muset podílet na udržování ne-li zvyšování cen parkovného bez ohledu na koncesní smlouvu, která hovoří o samofinancovatelnosti s přiměřeným ziskem.

Za třetí: Akcionářská smlouva vyžaduje k usnášeníschopnosti valné hromady přítomnost všech akcionářů a k přijetí rozhodnutí valné hromady souhlas všech akcionářů. Na stejném principu má rozhodovat i představenstvo společnosti. Navíc se dočítám, že v představenstvu má být „město“, které bude vlastnit nadpoloviční většinu akcií, zastoupeno dvěma zástupci a ISP HK a.s. má mít zástupce tři, včetně pozice neodvolatelného předsedy představenstva.                                                                   

Z uvedeného mi vyplývá, že ani po nákupu většinového podílu akcií za cca 53 mil. Kč, bude mít „město“ na chod společnosti podobný vliv jako na jarní tání neboť představa, že budou všichni se vším souhlasit, je fakt dost úsměvná.

Za čtvrté: V článku II. Společnost – Stanovy se za b) strany zavazují nezpochybňovat platnost nebo účinnost Stanov. Podpisem této Akcionářské smlouvy se tak „město“ zbavuje práva domáhat se nápravy u soudu v případě jakéhokoliv konfliktu. Velmi zvláštní je i způsob stanovení ceny odkupu akcií za předpokladu, že dojde k situaci „stavu celkové nedohody“.

Za páté: V článku IV. Dividenda, nalezneme pojmy, co nemají obsah, jsou vcelku neurčité a dle mého názoru zavazují v neprospěch „města“.

Viz citace „ a) Strany se zavazují zajistit, aby při rozdělování zisku Společnosti formou Dividendy bylo na Valné hromadě hlasováno tak, že bude odsouhlaseno vyplacení minimálně 50% čistého zisku po zdanění za účetní období, v rámci něhož vznikl nárok na výplatu Dividendy, pokud výplata takové Dividendy neohrozí plnění Koncesní smlouvy či jiné závazky Společnosti“.

V odstavci b) stejného článku se ještě dočteme, že dividendy se strany zavazují vyplatit za účetní období 2013 a 2014 a to ve výši 10 mil. Kč.

Co bude potom, nikdo neví, neboť a) hovoří tak neurčitě. Domnívám se, že nárok na výplatu dividendy může ohrozit plnění koncesní smlouvy a tím je např. výstavba parkovacího domu.

Zdá se Vám, některý z těchto odstavců výhodný pro „město“?

V této fázi je to už pohádka O mlsné koze.

               Závěrem mi dovolte pár slov ke Koncesní smlouvě, které říkám se znalostí věci, po stopadesáté. Město Hradec Králové přijalo záměr vyřešit problematiku parkování v centru města. Jelikož to nechtělo dělat samo, do té doby prostřednictvím Technických služeb, najalo si prostřednictvím koncesní smlouvy v roce 2006 společnost ATOL, dnes ISP Hradec Králové a.s. Cílem bylo zavést integrovaný systém parkování, přičemž město podepsalo koncesní smlouvu, která je, jak se potvrzuje, velice nevýhodná pro město.

              Nyní opominu všechna bolavá místa pro „město“, která v koncesní smlouvě jsou a budu se věnovat těm pár výhodným, klíčovým. „Město“ nemusí nakupovat žádné akcie a zamotávat se více a více do problematiky smluvních vztahů s ISP HK a.s. Úplně stačí, když nalezne odvahu postavit se představiteli ISP HK a.s. a začne ze své majoritní pozice majitele pozemků a koncedenta konat.

                Koncesní smlouva totiž mluví o samofinancovatelnosti projektu s dosažením přiměřeného zisku s tím, že ceny schvaluje rada města. Pochopitelně se těžko v dnešní době specifikuje, co je přiměřený zisk, nicméně jsou to městské pozemky, na kterých ISP HK a.s. podniká a proto by to mělo být „město“, které určuje ceny parkovného a parkovacích karet ve prospěch svých občanů a návštěvníků města a je to právě „město“, které by mělo nastavit pravidla a říci, co je přiměřený zisk.

                Zatím vše klape jako hodinky podle představ společnosti, která nemá za povinnost hledět na občana, nýbrž jen na svoji kapsu. Jak ukazují výsledky hospodaření ISP HK a.s. za poslední roky, rozhodně se zde asi nedá hovořit o fungujícím samofinancovatelném principu dle koncesní smlouvy, ale o nastavení velice lukrativního podnikání pro ISP Hradec Králové a.s.

                  Domnívám se, že je na čase, aby „město“ přehodnotilo nastavené ceny parkovného a parkovacích karet (např. dovedu si představit, že by rezidentní karta pro poplatníky daně z nemovitostí za první auto byla za 1,-Kč), místo toho, aby vstupovalo do dalších komplikovaných právních smluvních vztahů nákupem akcií.

ATOL, potažmo ISP Hradec Králové a.s. provozuje integrovaný systém parkování v Hradci Králové od roku 2006, tj. 7 let. Za tu dobu vygenerovali cca 50 mil. Kč čistého zisku. Pokud ani toto není pro „město“ nepřiměřený zisk, který by nutil ISP Hradec Králové a.s. ke snížení cen parkovného, jak umožňuje koncesní smlouva, včetně postihů, pak se nabízí a opět se potvrzuje jen jedna filozofie celého projektu: „ Kdo je tady pro koho?“ A to nemluvím o nabízejících se komplikacích v případě vstupu „města“ do společnosti ISP HK a.s. v souvislosti se závazkem z koncesní smlouvy o investicích do parkovacích míst ze strany ISP HK a.s., které doposud nesplnilo nic.

Hlasovat pro nákup akcií opravdu nemohu. Jsem přesvědčená o tom, že existuje řešení, jen se musí najít dostatečný počet zastupitelů, kteří se nebudou bát „říznout do živého“.

Lenka FialováNahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty