Ke stažení: červen 2012

 

Zápis z jednání KMS NHK

ze dne 4. 6. 2012

 

 

Přítomni: Janečková, Beránek, Štětková, Landa, Hrůša, Kramářová, Zídková, Šaršon, Syrůčková

Nepřítomni:   Hanušová

Zástupce MěPolicie p. Saidl.

Místo konání:   NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

 

 

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

 

62/11: Věc odstranění oplocení v lese v lokalitě Nad Rybníky – žádost KMS o projednání oprávněnosti oplocení – v lokalitě je dokonce ostnatý drát. Odbor životního prostředí sdělil přípisem ze dne 27. 4. 2012 KMS výsledky provedeného místního ohledání – šetření. Jelikož bylo zjištěno více rozhodných okolností, než kterými se zabýval samotný podnět KMS, přistoupil odbor životního prostředí k řešení záležitosti za spolupráce se stavebním odborem.

Dosud bez odezvy, úkol trvá.

22/12: Žádost na odbor dopravy o umístění značky omezující rychlost na účelovou komunikaci v ul. Nad Rybníky, dolní část, z důvodu užívání této komunikace pro rekreační účely, tzn.  může dojít ke střetu pěších s vozidly.

 

 

Úkol trvá.

23/12: Požadavek KMS na MěPolicii HK stran četnější kontroly lokality Nad Rybníky z důvodu údajně nepovoleného provozování veřejného domu v jedné z chat. KMS dále žádá o provádění kontroly parkování aut v ulici Zámeček (kopec Sv. Jána) a v ulici K Hvězdárně (parkování na chodníku v křižovatce s ul, Prof. Smotlachy).

24/12:  Žádost školské rady o stavební úpravy přechodu pro chodce u ZŠ na Novém Hradci Králové, ul. Brněnská. KMS žádá odbor dopravy o úpravy, které zajistí bezpečný přechod dětí i dospělých na komunikaci (v této době je příliš velká vzdálenost mezi chodníky a tím i délka přechodu), jakož i o zajištění bezpečnostního nasvícení tohoto přechodu.

 

Odbor dopravy postoupil  žádost k vyřízení odboru správy majetku s doporučením realizace.

25/12: Požadavek KMS na Technické služby HK ve věci opravy chodníku na Svatováclavském náměstí na Novém Hradci Králové – opravu asfaltového chodníku, který vede přes park za zastávkou MHD.

Bez odezvy, úkol trvá.

26/12:  Informace Lenky Zídkové o umístění stálého kamenného ohniště u rybníka Biřička.  Rozdělávání ohně v jiném místě bude zakázáno – bylo jednáno o záměru zhotovení výstražných cedulí za případného příspěvku KMS. Po upřesnění ceny cedulí (do 3.000,- Kč) komise jednohlasně schvaluje jejich pořízení – zajistí L. Zídková.

67/11: urgence  bodu  51/11, 55/11:  - nesplněno, úkol trvá. Opětovně jednáno ve věci výhrady k umístění laviček v ul. Husova. Ze strany KMS byla podána žádost o nové umístění laviček odboru správy majetku města  (Mgr. Votroubkovi), a to z titulu nevhodnosti umístění. Odesláno bylo 3. 10. 2011.  Mělo být odstraněno do 31.5.2012 – příslib nesplněn. Lavičky jsou umístěny stále na nevhodném místě. Tato liknavost je velmi negativně vnímána obyvateli celé lokality – Nového Hradce Králové. 

60/11: urgence vodorovného značení parkovacích míst v ul. Husova u fotbalového hřiště (šikmé stání).

 

 

Nově projednané body:

28/12: podnět KMS na posouzení dopravní situace ve vztahu k parkování v ul. Mužíkova, ul Na Biřičce a v ul. K Biřičce – využití odstavného parkoviště z ul. Partyzánská, a to zejména při konání akcí většího rozsahu v okolí rybníka Biřička a přilehlých lesů. 

29/12: KMS bere na vědomí informaci ohledně řešení a výstavby komunikace v lokalitě Za Poštou. Do vydání stavebního povolení k výstavbě komunikace a inženýrských sítí v lokalitě Za Poštou nebude vydáván souhlas k zřízení sjezdu z komunikace ul. Za poštou odborem správy majetku města a nebude povolena odborem stavebním výstavba RD na základě ohlášení stavby. Předpoklad řešení do roku 2015.

30/12: KMS žádá o zařazení akce rekonstrukce ul. Hlavní do plánu investičních akcí pro rok 2013 spolu s dořešením majetkových vztahů souvisejících se stavbou. Uvedená akce je v prioritách KMS již několik let.

31/12: Informace o havárii kanalizace v lokalitě Nad Biřičkou. Důsledek – splašky vytékající do rybníka. Analyzovány příčiny havárie. Opatření k předcházení škodám jsou v řešení. V kontextu s uvedeným KMS žádá prověřit kapacitu kanalizace větve F a její případné posílení i s ohledem na rozsáhlou výstavbu v lokalitě Nový Hradec Králové.

 

     

Úkoly z dnešního jednání:

Bod      26 /12 zajistí  L. Zídková

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Body   28/12, 30/12, 31/12

Příští schůzka komise se bude konat dne 3. 9. 2012 v 18:30 hod., NHK, ul. Hlavní – konečná MHD.

za KMS NHK Jitka Janečková

 

 

 

Složky


Vytvoření složky: 03.12.2012 17:36 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 03.12.2012 17:36 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 932
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty