Ke stažení: říjen 2012

 

 

 


Zápis z jednání KMS NHK

ze dne 1. 10. 2012

 

 

Přítomni:  Janečková, Beránek, Syrůčková, Hrůša, Kramářová,  Šaršon, Zídková, Landa

Nepřítomni:   Hanušová, Štětková

Zástupce MěPolicie p. Saidl.

Hosté: Marie Kmoníčková, Jiří Kmoníček, Pavlína Chaloupská, Radek Baloun, Ladislav Klubíčko

Místo konání:   NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

 

 

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

60/11: urgence vodorovného značení parkovacích míst v ul. Husova u fotbalového hřiště (šikmé stání).

Pan Saidl informoval o problémech s majiteli osobních automobilů parkujících v této části Nového Hradce Králové. Není přípustné, aby osobní automobily parkovaly na zelené ploše.  Pro tyto účely je třeba využívat nově vybudované zpevněné plochy sloužící jako odstavná plocha.

Úkol trvá.

62/11: Věc odstranění oplocení v lese v lokalitě Nad Rybníky – žádost KMS o projednání oprávněnosti oplocení – v lokalitě je dokonce ostnatý drát. Odbor životního prostředí sdělil přípisem ze dne 27. 4. 2012 KMS výsledky provedeného místního ohledání – šetření. Jelikož bylo zjištěno více rozhodných okolností, než kterými se zabýval samotný podnět KMS, přistoupil odbor životního prostředí k řešení záležitosti za spolupráce se stavebním odborem.

Dosud bez odezvy, úkol trvá.

70/11: opakovaně diskutována otázka stavebního povolení stavby ve výstavbě na p.p.č. 328/131 a 328/132. KMS obdržela  Územní rozhodnutí č. 416 ze dne 12.7.2010 zn. 033284/2010/HA/Ma, č.j. MMHK/087629/2010. Jedná se o rozhodnutí o místění stavby „Rodinný dům, zahradní domek, bazén, přípojky vody, kanalizace, dešťová kanalizace zpevněné plochy, oplocení. Součástí rozhodnutí je povolení výjimky z § 21 odst. 6 vyhl. č. 501/2006 Sb. Na pozemku rodinného domku lze dále umístit garáž a stavbu a zařízení uvedené v § 103/1 a) bodech 1, 4 a 5, písm. d) bod 5 stavebního zákona. Dále lze na pozemku rodinného domu umístit jednu stavbu pro podnikatelskou činnost, odpovídající svými parametry § 104/2 písm. d) stavebního zákona, není-li z prostorových a provozních důvodů možno zabezpečit uvedené funkce v rodinném domě. O námitkách Ing. Milana Macháčka nebylo rozhodnuto z důvodu, že nebyly podány v souladu s ustanovením § 37 Správního řádu. Z odůvodnění rozhodnutí nevyplývá, že by byl předkladatel námitek vyzván k předložení podání v zákonem požadované formě ve stanovené 5 denní lhůtě. 

KMS žádá odbor hlavního architekta o vysvětlení, proč v územním rozhodnutí není vyspecifikován druh podnikatelské činnosti a z jakého důvodu nebyl předkladatel námitek vyzván k doplnění. Podle názoru KMS je námitka Ing. Macháčka velmi závažná a nikdo se jí nezabýval z důvodu formálního nedostatku.

Dostavil se p. Jiří Krepindl ve věci stezky pro pěší, cyklisty a jogging, v lokalitě Jižní Svahy. Tuto nelze s ohledem na hrozící nebezpečí využívat ke stanovenému účelu, tzn. v tuto chvíli se stává průchod z důvodu chybějící lávky přes vodoteč nebezpečným a proto je důvodem, že je znemožněn průchod. V případě, kdy město Hradec Králové vybuduje cyklostezku, je ochoten pozemek, kterého je vlastníkem, převést bezúplatně do majetku města HK. Podporoval by eventuelní záměr vybudovat stezku pro pěší, cyklisty a jogging. Uvedené je z jeho pohledu podmínkou pro zajištění volného průchodu.

KMS žádá o předání tohoto vyjádření odborům hlavního architekta, stavebního a životního  prostředí.

KMS upozorňuje, že na všech dotčených pozemcích vyjma p.p.č. 328/81, kde je krajinná zeleň a má být zmiňovaná stezka pro pěší a cyklisty D2, D3 jsou v katastru nemovitostí omezení vlastnických práv (Věcné břemeno (podle listiny), Věcné břemeno chůze a jízdy, Věcné břemeno oprav a údržby). KMS žádá pracovníky Magistrátu města o prověření dodržování povinností vlastníků pozemků a zjištění z jakého důvodu nejsou zapsána stejná omezení i na p.p.č. 328/81.

23/12: Požadavek KMS na MěPolicii HK stran četnější kontroly lokality Nad Rybníky z důvodu údajně nepovoleného provozování veřejného domu v jedné z chat. KMS dále žádá o provádění kontroly parkování aut v ulici Zámeček (kopec Sv. Jána) a v ulici K Hvězdárně (parkování na chodníku v křižovatce s ul, Prof. Smotlachy).

Úkol je plněn a dále trvá.

24/12:  Žádost školské rady o stavební úpravy přechodu pro chodce u ZŠ na Novém Hradci Králové, ul. Brněnská. KMS žádá odbor dopravy o úpravy, které zajistí bezpečný přechod dětí i dospělých na komunikaci (v této době je příliš velká vzdálenost mezi chodníky a tím i délka přechodu), jakož i o zajištění bezpečnostního nasvícení tohoto přechodu.

Odbor dopravy postoupil žádost k vyřízení odboru správy majetku s doporučením realizace, zatím bez odezvy – úkol trvá.

25/12: Požadavek KMS na Technické služby HK ve věci opravy chodníku na Svatováclavském náměstí na Novém Hradci Králové – opravu asfaltového chodníku, který vede přes park za zastávkou MHD.

Splněno, úkol se ruší.

28/12: podnět KMS na posouzení dopravní situace ve vztahu k parkování v ul. Mužíkova, ul Na Biřičce a v ul. K Biřičce – využití odstavného parkoviště z ul. Partyzánská, a to zejména při konání akcí většího rozsahu v okolí rybníka Biřička a přilehlých lesů.

 Bez odezvy, úkol trvá.

30/12: KMS žádá o zařazení akce rekonstrukce ul. Hlavní do plánu investičních akcí pro rok 2013 spolu s dořešením majetkových vztahů souvisejících se stavbou. Uvedená akce je v prioritách KMS již několik let.

Bez odezvy, úkol trvá.

31/12: Informace o havárii kanalizace v lokalitě Nad Biřičkou. Důsledek – splašky vytékající do rybníka. Analyzovány příčiny havárie. Opatření k předcházení škodám jsou v řešení. V kontextu s uvedeným KMS žádá prověřit kapacitu kanalizace větve F a její případné posílení i s ohledem na rozsáhlou výstavbu v lokalitě Nový Hradec Králové.

Bez odezvy, úkol trvá.

33/12: řešena otázka parkování v lokalitě Nad Rybníky. Pro tuto chvíli bude prostor pod dohledem Městské policie. V této záležitosti se dostavila paní Chaloupská Pavlína. Parkování bude v této lokalitě tak, aby nebylo omezeno otáčení vozidel zajišťujících odvoz domovního odpadu. Zástupce Městské policie p. Saidl projedná záležitost parkování se stavebníkem rodinného domu, který je v této lokalsně schvaluje .

 

34/12: p. Selix požaduje umístění stojanů se sáčky na psí exkrementy zejména v okolí Domova důchodců. Důvodem je značné znečištění veřejných ploch.

Stejně tak žádá změnu dopravního značení na Svatováclavském náměstí u cukrárny. Navrhuje umístění značky zákaz vjezdu do jednosměrné ulice. Neustále jsou porušovány dopravní předpisy. Bude řešit Městská policie zvýšeným dohledem.

Ulice K Cikánu – umístěna značka Obytná zóna. Upozornil, že nikde není ukončení Obytné zóny. 

Značení bylo prověřeno a je v pořádku. Úkol se ruší.

 

Nově projednané body:

37/12: Dostavili se manželé Kmoníčkovi ve věci žádosti o stanovisko KMS NHK k otázce úpravy parkování v ul. Husova, a to v souvislosti se zřízením ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

. Navrhovaná úprava – částečný jednosměrný provoz. KMS NHK navrhuje a jednohlasně schvaluje jednosměrný provoz v celém bloku. Zároveň podporuje a nevidí důvod v přemístění ordinace praktického lékaře pro děti a dorost z ul. Na Výsluní do této lokality.

KMS NHK žádá odbor správy majetku města o bezodkladné zajištění situačního návrhu úpravy parkování na stávající místní komunikaci v ul. Husova – jednosměrný provoz v celém bloku.

38/12: Pan Radek Baloun se dostavil ve věci získání informací, pokud jde o úpravu komunikace Husova. Současně vznesl dotaz na vybudování parkoviště u hřbitova, jakož i na výstavbu vícepodlažního domu v lokalitě Zámeček. Informace o činnosti KMS NHK v uvedených záležitostech byla podána.

 

39/12: Pan Ladislav Klubíčko se dostavil se žádostí o opravu  chodníku v ulici Partyzánská, po kterém je nebezpečná chůze malých dětí (možnost vyvrknutí nohy v rozjetých spárách) a ztížený průjezd kočárků.

 

40/12:  Protest proti navržené výstavbě bytového domu v lokalitě Zámeček

Při jednání KMS Nový Hradec Králové na úřadě města s odborem životního prostředí nad projektovou dokumentací k připravované rekonstrukci ulice Husova a Zámeček na Novém Hradci Králové, jsme byli také seznámeni se záměrem výstavby bytového domu v místě bývalého „zámečku“.  Všichni přítomní členové komise vyslovili nesouhlasné stanovisko se záměrem realizovat takto rozsáhlý objekt a to jak půdorysně tak výškově. Domníváme se, že se jedná o chybu stávajícího územního plánu, který tuto výstavbu umožňuje. Koncept ÚP již v této ploše počítá se zelení. Objekt půdorysně a výškově totožný s původní stavbou by byl ze strany KMS NHK akceptovatelný.

 

K projektové dokumentaci na obnovu aleje v ulici Husova a Zámeček vč. navazujících úprav zpevněných ploch neměli členové komise závažných připomínek, naopak vybudování chodníků a parkovacích stání je dlouhodobý požadavek komise.

 

Komise opětovně upozorňuje na nutnost vybudování dostatečně kapacitního parkoviště u hřbitova na Zámečku na pozemku města, který je vedle hřbitova a na nutnost zahrnout toto parkoviště do projektu úprav ulice Zámeček.

 

KMS žádá o předání tohoto protestu odborům hlavního architekta, stavebního, památkové péče a životního  prostředí.

 

41/12: KMS NHK jednohlasně zpětně souhlasí s výdaji za 3. čtvrtletí 2012 ve výši 1.521,- Kč.

 

 

42/12: Zrušení členství Michaely Hanušové v KMS NHK. Důvodem je přestěhování se mimo působnost KMS NHK.

 

 

43/12: Gratulace

 

 

Úkoly z dnešního jednání:

Bod  39/12 na TS HK zajistí Janečková

                                                                                                       

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Bod   37/12,  40/12, 41/12, 42/12

Příští schůzka komise se bude konat dne 5. 11. 2012 v 18:30 hod., NHK, ul. Hlavní – konečná MHD.

za KMS NHK Jitka Janečková

 

 

 

Složky


Vytvoření složky: 07.10.2012 20:49 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 07.10.2012 20:49 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 1421
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty