Ke stažení: březen 2012

 

Zápis z jednání KMS NHK

ze dne 5. 3. 2012

 

 

Přítomni: Janečková, Beránek, Štětková, Landa, Hrůša, Kramářová, Syrůčková

Nepřítomni:   Hanušová, Zídková, Šaršon

 Hosté:  p. Selix, manželé Halvovi

Zástupce MěPolicie se nedostavil.

Místo konání:   NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

 

 

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

K bodu 49/11, 56/11 -  nesplněno, úkol trvá. Oprava chodníku v ul. Prof. Smotlachy bez odezvy.

62/11: Ve věci odstranění oplocení v lese v lokalitě Nad Rybníky (viz. níže fotografie) – žádost KMS o projednání oprávněnosti oplocení – v lokalitě je dokonce ostnatý drát. V chatové oblasti není tímto respektován lesní zákon. Jelikož vzniká ohrožení na zdraví, KMS žádá Odbor životního prostředí o prošetření záležitosti plotů a zjednání nápravy. KMS žádá příslušný odbor o sdělení stanoviska k věci.

67/11:  urgence  bodu  51/11, 55/11:  - nesplněno, úkol trvá. KMS trvá na přemístění laviček v ulici Husova ze zeleného pásu u fotbalového hřiště. Odpověď SM HK ze dne  18.1.2012 č.j. SZ MMHK/207981/2011 nepovažujeme za adekvátní stavu věci. V souladu s návrhy občanů uvedené lokality trváme na přemístění podle našich požadavků z let 2010 a 2011. První žádost o přemístění laviček byla datována dne 3.10.2011 odboru správy majetku města a dodnes zůstala bez reakce. Rovněž nepovažujeme za vhodné vyčkávat až na realizaci úprav celé ulice Husova, která je plánována. Věc je třeba řešit bezodkladně. Z hlediska bezpečnosti je umístění laviček naprosto nevhodné.  Žádáme o písemnou odpověď obratem. Do dnešního dne opět bez odezvy!!

70/11 - úkol trvá: Projednáno funkční využití krajinné zeleně a vodoteče  podle Změny územního projektu zóny Jižní svahy, Hradec Králové č. 1 v souvislosti s obecně závaznou vyhláškou města Hradec Králové č. 2/2004, o závazné části uvedeného územního projektu, a to ve vztahu k dodržování bodu D.a7. Stezky pro pěší a cyklisty – komunikace D2 a D3, bodu D.a.9. krajinná zeleň,  bodu D.a.11. veřejná zeleň, D.a.12. vodoteče. KMS žádá odbor životního prostředí a odbor správy majetku města o prošetření  stavu věci a dodržování  uvedených regulativů. Důvodem je  znemožnění průchodu a špatná údržba pozemků. Odpověď ze dne 18.1.2012 č.j. SZ MMHK/207981/2011, MMHK/010049/2012 je v rozporu se skutečností, což již bylo KMS doloženo fotodokumentací.

11/12: Opakovaně žádáme o řešení havarijního stavu čp. 471 a č. 44 v ul. Husova, projednání s majiteli nemovitosti. Věc je třeba řešit z důvodu obecného ohrožení. 

Do dnešního dne  bez reakce.Požadujeme zjednání nápravy – uvést stav lokality do souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2004. Žádáme rovněž o stanovisko OHA a stavebního úřadu.    

Do dnešního dne bez odezvy.

Nově projednané body:

15/12: Dostavil se pan Selix s upozorněním a výhradou, že v lokalitě Jižní svahy vzniká průmyslový objekt nebo sklady.

Podle sdělení KMS se podle územního plánu a platného regulativu jedná o plochu určenou k zastavění bytovou zástavbou. Nemůže zde být realizován průmyslový objekt nebo sklady.

Současně upozornil, že v chatových oblastech je spousta domů, kde jsou trvalá bydliště. Uvedené lokality nejsou určeny obslužností k trvalému bydlení. MMHK je upozorňován, aby trvalá bydliště zřizována nebyla.

P. Selix upozornil KMS na dopravní situaci na Svatováclavském náměstí vedle prodejny Hradecké pekárny – zákaz vjezdu v obou směrech, když z ulice Národních mučedníků je jednosměrná ulice . Měl by být správně  zákaz vjezdu do jednosměrné ulice. KMS žádá technické služby o úpravu značení.

16/12: KMS projednala žádost paní Jaroměřské Jany ve věci absence veřejného osvětlení v ul. Nad Rozárkou, když požaduje, zda by bylo možné zahrnout do některého plánu města zřízení několika sloupů veřejného osvětlení v uvedené ulici.

V současné době nelze zařadit do priorit investičních akcí KMS, neboť nejsou realizovány stávající priority KMS NHK.

17/12: Gratulace

    

Úkoly z dnešního jednání:

Bod  16/12 zajistí p. Janečková.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Body  62/11, 67/11, 70/11, 11/12.

Příští schůzka komise se bude konat dne  2.4. 2012 v 18:30 hod., NHK, ul. Hlavní – konečná MHD.

za KMS NHK Jitka Janečková

 

 

Složky


Vytvoření složky: 29.05.2012 20:53 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 09.10.2012 18:49 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 775
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty