Ke stažení: leden 2012

 

Zápis z jednání KMS NHK

ze dne 2. 1. 2012

 

 

Přítomni: Janečková, Beránek, Syrůčková, Zídková, Hrůša, Landa, Štětková, Kramářová Šaršon

Nepřítomni:  -  Hanušová

 Hosté:  -

MěPolicie –  p. Ryba

Místo konání:   NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

 


Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

K bodu 49/11, 56/11 -  nesplněno, úkol trvá. Oprava chodníku v ul. Prof. Smotlachy bez odezvy.

67/11:  urgence  bodu  51/11, 55/11:  - nesplněno, úkol trvá. Ve věci laviček v ul. Husova se dostavil pan Souček Josef se stížností a výhradou k umístění laviček. Ze strany KMS bylo sděleno, že byla podána žádost o nové umístění laviček odboru správy majetku města  (Mgr. Votroubkovi), a to z titulu nevhodnosti umístění. Odesláno bylo 3. 10. 2011.  Do dnešního dne KMS neobdržela žádnou odpověď.

70/11: Projednáno funkční využití krajinné zeleně a vodoteče  podle Změny územního projektu zóny Jižní svahy, Hradec Králové č. 1 v souvislosti s obecně závaznou vyhláškou města Hradec Králové č. 2/2004, o závazné části uvedeného územního projektu, a to ve vztahu k dodržování bodu D.a7. Stezky pro pěší a cyklisty – komunikace D2 a D3, bodu D.a.9. krajinná zeleň,  bodu D.a.11. veřejná zeleň, D.a.12. vodoteče. KMS žádá odbor životního prostředí a odbor správy majetku města o prošetření  stavu věci a dodržování  uvedených regulativů. Důvodem je  znemožnění průchodu a špatná údržba pozemků.   Nesplněno, úkol trvá.

71/11: Požadavek na Technické služby Hradec Králové, a.s., k udržování prostoru v ul. Prašingerova mezi čp. 91 a čp. 89 (veřejný prostor k uložení jízdních kol).

Vyjádření Technických služeb a.s. – prostor nemají ve své kompetenci, ale udržuje jej Správa nemovitostí.

Požadavek podala p. Janečková na Správu nemovitostí p. Baranovi..

 

Nově projednané body:

1/12:  Plán schůzek KMS v roce 2012:  6.2,  5.3.,  2.4., 7.5., 4.6., 3.9., 1.10., 5.11., 3.12., vždy od 18:30 hodin na ul. Hlavní – konečná MHD

2/12: KMS navrhuje a schvaluje pořízení notebooku pro potřeby komise.

Schváleno  9 přítomnými, zdržel se  0, proti 0.

 

3/12:  Pozvání zástupců KMS na besedu s projektanty nového územního plánu dne 12.1.2012 odborem hlavního architekta MMHK, vedoucí oddělení územního plánu. Za KMS se besedy zúčastní p. Janečková, p.Zídková, p. Šaršon.

4/12: Informace MěPolicie – v zastoupení p. Saidla. Požadavek na MěPolicii HK stran měření maximální povolené rychlosti 30 km/hodinu v ul. Husova na úseku hřbitov – hvězdárna, druhý úsek měření rychlosti u Základní školy Nový Hradec Králové.

5/12: Připomínka p. Jareše k absenci umístění kontejnerů v lokalitě chat za ul. Holická. Po dohodě vlastníků zahrádek o místě umístění kontejnerů budou tyto ze strany Hradeckých služeb a.s. umístěny.

6/12: KMS žádá o možnost připomínkovat Studii k úpravám Husovy ul. v souvislosti s vybudováním chodníků, problematikou parkování a dalším úpravám lokality  ve vazbě na vybudování digitálního planetária.

7/12: KMS informuje o nefunkčním vytápění akumulačními kamny. Bude řešeno s p. Baranem, Správa nemovitostí HK.

8/12: Gratulace

 

 

Úkoly z dnešního jednání:

Bod 6/12  zajistí Janečková

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Body 2/12, 6/12

 

Příští schůzka komise se bude konat dne  6. 2. 2012 v 18:30 hod., NHK, ul. Hlavní – konečná MHD.

za KMS NHK Jitka Janečková

 

Složky


Vytvoření složky: 11.01.2012 21:27 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 11.01.2012 21:27 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 814
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty