Ke stažení: listopad 2011

 

Zápis z jednání KMS NHK

ze dne 7. 11. 2011

 

 

Přítomni: Janečková, Beránek, Zídková, Hrůša, Syrůčková, Šaršon

Nepřítomni: Štětková

Hosté: Kramářová Olga, Tichý Miroslav, Vašata Václav,  Bárta Radek, manželé Brandejsovi, Landa Jaroslav

MěPolicie – Luboš Saidl

Místo konání:   NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

 


Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

K bodu 46/11, 54/11 – umístění kontejnerů na odpad na rohu ulic Lesní a U Myslivny v k.ú. NHK. Na základě dopisu Hradeckých služeb a.s. ze dne 20.10.2011  KMS souhlasí s řešením na odstranění objemových kontejnerů v ul. Lesní.  Termín podle možností Hradeckých služeb a.s. do 21.11.2011.

K bodu 51/11, 55/11  - nesplněno, úkol trvá.

K bodu 56/11 (49/11) -  nesplněno, úkol trvá.

K bodu 57/11: Informace MěPolicie – splněno. Kontrola parkování na chodnících ul. Prof. Smotlachy, ul. K Hvězdárně, parkování v kopci Sv. Jana – úkol přetrvává.

Nově projednané body:

60/11:  Petice o povolení parkování na travnaté ploše u hřiště FC NHK ( viz. Příloha č. 1)     – ul. Husova.  Navržené řešení  - příčné parkování bylo ze strany KSM akceptováno. KMS toto řešení formou vyznačení příčného stání podporuje a žádá v rámci možností o rychlou realizaci této úpravy.

Při plánovaných úpravách ul. Husovy  doporučuje KMS zřízení dalších parkovacích míst u hřbitova.  Petice tvoří přílohu zápisu.

61/11: Požadavek (stížnost) p. Bárty na řešení povrchu ul. Nad Rybníky – prašný, blátivý stav, na úpravu ulice a zbudování chodníků. Požadavek na zařazení akce do priorit KMS – nelze vyhovět s ohledem na neukončení stávajících akcí zařazených do priorit. Požadavek na úpravu ulice  recyklátem lze ze strany KMS akceptovat. KMS doporučuje  Technickým službám řešit opakovanou údržbu povrchu pro zajištění sjízdnosti do konce roku 2011.

Požadavek na odstranění retardéru a umístěné zábrany (již řešeno KMS bod 42/11). Podle zástupce MěPolicie byla věc projednána a zábrana má být do konce roku 2011 odstraněna.

KMS doporučuje upravit režim komunikace dopravními značkami ve smyslu vyjádření odboru dopravy ze dne 1.8.2011. Osazení dopravních značek „Obytná zóna“ bylo řešeno v přípise ze dne 19.8.2011.

62/11: Stížnost p. Bárty na odstranění oplocení v lese v  lokalitě Nad Rybníky – žádost KMS o projednání oprávněnosti oplocení magistrátem města HK.  KMS žádá o stanovisko k této věci.

63/11: Žádost SVJ pro dům Přemyslova 593-595 (viz. Příloha č. 2) o zřízení dopravního značení k omezení rychlosti  na 30 km, a to z důvodu nepřiměřené rychlosti a předcházení úrazu. KMS předává podání k řešení Dopravní komisi magistrátu města HK.

64/11: Projednání a schválení Jednacího řádu KMS s platností od 7.11.2011.

Schváleno 6 přítomnými, zdržel se 0, proti 0.

65/11: Přijetí nových členů do KMS NHK:

p. Kramářová Olga    Schváleno 6 přítomnými, zdržel se 0, proti 0.

p. Landa Jaroslav      Schváleno 6 přítomnými, zdržel se 0, proti 0.

 

66/11: Gratulace

 

Úkoly z dnešního jednání:

K bodu 46/11, 54/11 s p. Ivou Marešovou – vyřídí Janečková

Ad bod 61/11 s Technickými službami – vyřídí Janečková

Ad bod 66/11 gratulace  - vyřídí Syrůčková, Šaršon, Štětková

 

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Body 60/11, 62/11, 63/11, 65/11

Příští schůzka komise se bude konat dne 5. 12. 2011 v 18:30 hod., NHK, ul. Hlavní – konečná MHD.

za KMS  Jitka Janečková

 

Složky


Vytvoření složky: 09.11.2011 18:21 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 09.11.2011 18:21 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 1235
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty