Ke stažení: květen 2011

 

Zápis z jednání KMS NHK dne 2. 5. 2011

 

 

 

 

Přítomni:    Beránek, Šaršon, Zídková, Hrůša, Syrůčková

 

 

Hosté:       

 

Mě Policie – L.Saidl

Olga Kramářová, Jaroslav Landa, Ing. Dejmek Aleš (spol.STRADA s.r.o.), Ing. Jiří

Svátek, Ing. arch. Miloš Vítek (odbor hlavního architekta města HK)

 

Zúčastnění občané podle prezenční listiny – vlastníci pozemků v dotčeném území

Za poštou.

 

 

32/11: Řešena lokalita Za poštou, Nový Hradec Králové. Současný stav – komunikace neodpovídá požadavkům lokality. Řešeno včetně napojení na dopravní infrastrukturu.  Základní informaci o stavu věci podal p. Vítek. Byly předloženy 3 alternativy s objasněním výhod a nevýhod. Návrhy dopravního řešení byly vyvěšeny na úřední desce. Ing. Dejmek i dopravní policie preferuje variantu č. 1.

 

Dotaz na cenu výkupu – podle Ing. Svátka bude ze strany města vykoupeno za cenu obvyklou v místě a čase podle znaleckého posudku.  V současné době se jedná  o částku 480,- Kč za m2.

 

Prostřednictvím KMS Nový Hradec Králové by mělo být sděleno, která varianta je občany preferována, a to s ohledem na dopracování a projednání v orgánech města HK.  Zájem občanů – preferovat komunikaci ve variantě, která bude představovat co nejmenší zábor pozemků.

 

Z diskuze vyplynulo preferovat variantu č. 2 – jednosměrná komunikace, a to co nejúspornější – s co nejmenším záborem.

 

Ze strany odboru hlavního architekta a projekční společnosti – lze udělat ústupek – v individuálním případě (v případě 2-3 vlastníků) lze vypustit podélné stání v šířce 2,40 m.  Sítě by vedly po pozemku stávajících vlastníků a bylo by zřízeno věcné břemeno.

 

Ze strany KMS bylo sděleno – komunikace Za poštou není v prioritách KMS pro aktuální 4 leté období.

Není v možnostech KMS zjistit názor všech vlastníků. 2 vlastníci ze všech přítomných vlastníků dotčených pozemků jednoznačně nesouhlasí s prodejem.

 

Závěr:  město Hradec Králové - majetkový odbor věc s vlastníky projedná a zajistí tak stanovisko všech vlastníků dotčených pozemků (sdělil Ing. Svátek). Teprve poté bude jednáno konkrétně o výkupu.

Zástupci KMS předpokládají, že bude následovat další informační schůzka.

 

33/11: Zástupce MěPolicie sdělil informace o Čarodějáles na Biřičce.

Dále informoval p. Saidl o pořádku na Novém Hradci Králové.

 

KMS požaduje provádět prioritní měření v místech ul. Husova v části označené značkou 30 km (v prostoru u hřbitova). Dále měření přímo u ZŠ Pešinova (v části  ZŠ, Svatováclavské náměstí). Naopak pokládáme za zcela zbytečné měření rychlosti ul. Brněnská ve směru do kopce, neboť souběžně s touto komunikací je stezka pro chodce, cyklisty, vozíčkáře a je oddělena příkopem. Vzhledem k tomu, že měření v lokalitě NHK je prováděno zřídkakdy, zástupci KMS doporučují přesunutí měření z ul. Brněnská na některé z výše uvedených míst.

 

34/11: Byla podána informace a stanoviska města HK k požadavkům KMS NHK.

 

35/11: Požadavek na technické služby – zajistit, aby pojízdný chodník podél ul. Brněnská po levé straně od příjezdu z města byl upraven recyklátem – zajistí Janečková

 

36/11: Ad bod 22/11 – schválená částka byla poskytnuta na koncert pořádaný 24.3.2011 v Adalbertinu.

 

37/11: Gratulace:

 

 

38/11:  Příští jednání KMS 6.6.2011.

 

 

 

 

Zapsal:                                                        Kontroloval: J. Janečková

 

 

 

Složky


Vytvoření složky: 12.09.2011 20:35 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 12.09.2011 20:35 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 810
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty