Ke stažení: Červen 2018

 

 

Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové

 

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 04.06. 2018

 

Přítomni: Beránek, Zídková, Landa, Šaršon, Syrůčková, Štětková, Falta

Omluven:

Hosté :

Zástupce městské policie : pan Luboš Seidl

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

17/9/3: Vzhledem k tomu, že probíhá stavební řízení na zatrolejování MHD na konečnou Pod Strání, žádáme DP HK o zaslání koncepce dopravy, na základě které se tato investice připravuje.

5.2.2018: KMS obdržela rozbor úprav MHD od pana Jezbedy – viz příloha č.1 a 2. Návrh prodloužit novou linku č.4 ze zastávky Pod Strání ulicí Blodkova až na Kluky se nám líbí a to včetně četnosti 2x za hodinu. V lokalitě je nárůst obyvatel díky výstavbě na Jižních svazích, Pod Vodárnou a také má linka zajistit přístup k planetáriu. Linka č.1 by končila na Svatováclavském nám. KMS ještě navrhuje druhou variantu trasy nové linky č.4 a to prodloužení ze zastávky Pod Strání Blodkovou ulicí až do ulice Husova. Zavedení MHD do této lokality je jak požadavek místních obyvatel, tak by sloužila přístupu k planetáriu, na hřbitov, k fotbalovému hřišti a event. k sportovně- rekreačnímu využití svahu Rozárka. V tomto případě by linka č.1 nadále zajížděla na Kluky.

4.6.2018: Bod zůstává vzhledem k očekávané změně jízdních řádů. K úpravě trati poslal DP následující vyjádření a KMS ho považuje za dostatečné.

Pro plnohodnotný provoz vozidel městské hromadné dopravy,  je hraniční šířka vozovky 6m , požadovaným standardem je šířka vozovky 7,5. V současnosti ulicí Blodkova s šíří vozovky 5 metrů,  projíždíme pouze několika nočními spoji , za minimálního provozu. Denní průjezd vozidel městské hromadné dopravy za výrazně vyššího provozu je problém , zmiňovanou šířku vozovky bohužel neřeší využití kratších trolejbusů. Provoz vozidel městské hromadné dopravy k Planetáriu bohužel není možný z důvodu omezené únosnosti vozovky u samotného Planetária na 2 tuny.

S pozdravem 

Vladimír Pejřil

 

KMS se rozhodla ostatní nedořešené body za rok 2017, vzhledem k neúměrné délce zápisů, vést na samostatném listě.

18/1/1:KMS se vrátila k bodu 17/12/7 z mimořádného jedná dne 13.12.2017, vzhledem k významu úprav Svatováclavského náměstí a Brněnské ulice a připomíná, že dne 4.12. 2017 proběhlo otevírání obálek s nabídkami na studii veřejného prostranství „Svatováclavské náměstí a Brněnská ulice“ a posléze byl vybrán a schválen vítěz výběrového řízení Ateliér Hájek z Hradce Králové. KMS vítá posun u jedné z prioritních akci a zároveň podporuje záměr OHA umístit na Svatováclavské náměstí plastiku „Váza“ od Františka Štorka, která byla původně v nedaleké lokalitě v Třebši a vzhledem ke stavbě bytového domu musela být odstraněna. Domníváme se, vzhledem k tomu, že Svatováclavské náměstí je ústřední prostor celé městské části Nový Hradec Králové, že tato socha by vhodně doplnila prostor náměstí. V současné době zde zcela chybí jakákoliv socha, fontána apod. - situace viz příloha č.3. Dále KMS požaduje, aby její zástupce byl přizván na jednání se zpracovatelem studie.

Rovněž se ptáme, jakým způsobem byla vyřešena naše žádost o umístění plastiky „Váza“.

14.5.2018: Studie „Svatováclavské náměstí a Brněnská ulice“ bude autorem studie představena občanům na jednání KMS NHK v pondělí 4.6.2018 v 18,30 hod v jednací místnosti KMS na konečné v Klukách.

4.6.2018: Na jednání KMS NHK za účasti občanů provedl ing. arch. Hájek prezentaci „Studie Svatováclavské náměstí a Brněnská ulice“. Tato studie byla přijata velmi pochvalně, KMS i občané studii přivítali a bez připomínek přijali. Diskutovalo se o opětném umístění sochy sv. Václava do středu náměstí, toto řešení pan arch. Falta vidí jako problematické. Socha je v majetku církve a její umístění po straně kostela se jeví jako vhodnější.

18/1/2: Pan Zubatý, zastupující ještě pana Obra a pana Flégra, přinesl žádost o finanční participaci města HK na rekonstrukci ulice – odbočky z ul. Zámeček, viz příloha č.2 tohoto zápisu. KMS HNK podporuje žádost občanů, vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky města, veřejně přístupnou komunikaci a protože žadatelé museli na své náklady provést i vsak dešťových vod z této ulice. Celkové náklady byly cca 100 tis. Kč. KMS se domnívá, že by žadatelé měli mít nárok na zaplacení alespoň materiálu použitého při úpravě povrchu komunikace.

9.4.2018: Zápis KMS včetně dopisu s požadavkem od občanů byl organizačním odd. kanceáře předán náměstkyni primátora dr. Liškové a je v řešení. Po obdržení vyjádření budu KMS informována.

18/2/6: KMS obdržela požadavek od SVJ dům U Myslivny na odstranění dopravní značky – viz příloha č.3. KMS doporučuje vyhovět žádosti.

4.6.2018: Závěr: Pracovní skupina doporučuje ponechat stávající stav a upozorňuje na platnou obecnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, kdy ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vyplývá, že při stání musí zůstat pro každý směry jízdy volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry a při zastavení musí zůstat volný jeden pruh pro oba směry jízdy, široký nejméně 3 metry.

18/3/1:KMS byla doručena žádost občanů z ul. Národních Mučedníků o umístění koše na psí exkrementy. KMS doporučuje umístit jeden tento koš před restauraci Lucie vedle stojanů na kola.

18/4/1:KMS upozorňuje na parkování na trávě v prostoru Svatováclavského náměstí a to v místech č.p. 100-102, viz foto v příloze č.2.Zástupce MP HK pan Seidl věc prošetří.

18/4/2:KMS žádá TS HK o umístění 2 dvojic laviček na pláž k rybníku Biřička pod vyšlapanou cestu. Zákres viz příloha č.3.

18/4/3:KMS upozorňuje na poškození zpevněné cesty vedoucí v pokračování ul. Mužíkova k rybníku Biřička. Tato nedávno vybudovaná cesta má špatně udělaný sklon a dešťová voda místo do betonového koryta podél cesty teče po této cestě a tím ji ničí.

18/4/4:Žádáme o opravu chodníku v ul. K Hvězdárně mezi křižovatkami s ul. Hlavní a Nad Rozárkou.

18/4/6: KMS byla upozorněna občany na parkování aut na louce v ul. Husova mezi č.p. 642 a „panelkou“. Dle sdělení zástupce MP HK, MP o situaci ví a provádí zde časté kontroly. Definitivním řešením by ale bylo vybudování fyzických zábran vjezdu aut na louku. KMS toto řešení podporuje.

14.5.2018: Dle informace MP provádí dále kontroly zde parkujících řidičů – bylo již pokutováno cca 60 řidičů.

18/4/7: KMS žádá o umístění informačních cedulek od konečné MHD na Klukách, která má název Planetárium, ale cestující absolutně neví kudy se od této zastávky mají dostat k Planetáriu.

18/4/9: KMS žádá úpravu – snížení obrubníků v okolí kostela na Svatováclavském náměstí a to z důvodů pohybu imobilních občanů. Jedná se zejména o přejezd od konečné MHD na chodník před kostelem.

18/4/10: Vzhledem k tomu, že naše KMS NHK má již druhé období stejné priority a to 1.rekonstrukce ul. Hlavní – 2. etapa, 2. chodník v ulici Husova a 3. revitalizace zelených a zpevněných ploch na Svatováclavském náměstí a Brněnské ulici a 4. dokončení kanalizace, vodovodu a zpevněné komunikace v ul. K Cikánu, žádáme o doplnění našich prioritních o akci 5. vybudování zpevněné komunikace v ul. K Hvězdárně.

18/5/1: KMS NHK žádá Radu města HK, aby připravila vyhlášku města, která by zakázala rozdělávání ohňů v celém okolí rybníka Biřička kromě dvou stávajících a k tomuto účelu určených míst a to po celý rok včetně dne 30.4. Tento požadavek vyplývá z dlouhodobých zkušeností s devastací travnatých ploch na „pláži“. Nebezpečné je rovněž rozdělávání ohně v bezprostřední blízkosti lesa.

18/5/2: Reklamujeme špatné provedení odvodňovacího příkopu v ul. K Biřičce od křižovatky s ul. Nad Rybníky. Do tohoto nezpevněného příkopu jsou splavovány jeho stěny a brzo dojde k podemletí konstrukce vozovky a tím ke škodě na majetku města. Viz foto v příloze č. 4 - 6.

18/5/3: Vracíme se k bodu 17/6/1 – požadavek na měření rychlosti v ulici Hlavní v „esíčku“, který byl zamítnut. Na jednání KMS přišel občan s požadavkem omezení rychlosti v ulici Hlavní na 30 km/hod vzhledem ke stavu vozovky a hlavně vzhledem k sousedství dětského hřiště v parčíku na konečné v Klukách. Omezení rychlosti doporučujeme až po výjezd z zástavby směrem na Roudničku.

18/5/4:KMS upozorňuje, že dochází k usychání nově vysázených stromů v parčíku na konečné v Klukách a to z důvodu, že nejsou dostatečně zalévány.

18/5/5:Na dotaz občanů v jakém režimu je městskou policí hlídán přechod pro chodce u ZŠ na NHK v době od 7,30 do 8,00 hod odpověděl zástupce MP pro NHK pan Seidl, že pokud má službu on, je přechod pod jeho dohledem, tj. cca z 80%. KMS se domnívá, že by tato služba měla být MP zajištěna (kromě výjimečné situace) ze 100%, neboť takto se rodiče nemůžou spolehnout, že se jejich děti dostanou bezpečně do školy.

Nové body:

18/6/1: Občané upozorňují na problém, který se projevuje při větších dešťových srážkách a to ten, že příkopy podél Brněnské někde chybí, někde jsou ucpané a někde je okolní terén níž než příkop a voda teče z ulice do domů např. do č.p. 176. Realizace úprav podle „Studie“ sice tuto problematiku vyřeší, ale za delší dobu, žádáme o posouzení možných úprav regulace vod v reálném čase.

18/6/2: Dotaz občanů na plány TS HK ohledně rekonstrukce chodníků v ulici Na Dřevěnce.

Gratulace: Podle seznamu.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu: 18/1/2, 18/3/1, 18/4/2-4, 18/4/6-7, 18/4/9-10, 18/5/1-5 a nové body 18/6/1-2

Příští schůze komise se bude konat dne 3.9. 2018 v 18,30 hod v ulici Hlavní - konečná MHD Kluky.Zapsala:

Ing. ach. Lenka Zídková Ing. Jindřich Šaršon

místopředsedkyně KMS NHK předseda KMS NHK v. r. 

 

Složky


Vytvoření složky: 13.06.2018 15:28 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 13.06.2018 15:37 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 215
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty