Ke stažení: Květen 2018

 

 

Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové

 

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 014.05. 2018

 

Přítomni: Beránek, Zídková, Landa, Šaršon, Syrůčková

Omluven: Štětková

Hosté : pan Borys, pan Rohlena

Zástupce městské policie : pan Luboš Seidl

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

16/9/4:KMS projednala žádost p. Pečenkové o zřízení "obytné zóny" za účelem snížení rychlosti v ul. K Biřičce. Vzhledem k tomu, že v části této ulice chybí chodník a skutečně se zde zvláště v letních měsících pohybuje velké množství osob, požádali jsme zástupce MP, aby posoudili závažnost situace. Bude opětovně projednáno.

Vyjádření dr. Vedlicha – náměstka primátora, ze dne 31. 10. 2017:

Požadavek na výstavbu chodníku v ul. K Biřičce byl po poradě vedoucích odborů zařazen do zásobníku projektů města.

9.4.2018: K problému chodců na vozovce v ulici K Biřičce: Vzhledem k tomu, že nám byla zamítnuta “Obytná zóna“ i zpomalovací pruh a byl do výhledu zařazen požadavek na chodník, žádáme k okamžitému řešení neúnosné situace, kde auta ohrožují chodce a to převážně děti, o umístění dopravní značky omezující rychlost v místě bez chodníku na 30 km/hod. Rovněž upozorňujeme na to, že zpomalovací pruh se dá udělat tak, že zůstane po stranách průjezd pro kola, tj. argument o bezpečnosti cyklistů a bruslařů je jen výmluva. Doporučujeme členům „Pracovní skupiny“, aby se šli projít z ul. Na Biřičce do ul. K Biřičce.

16/9/8: Požadujeme úpravu (zřízení sjezdů) na přechodu na Svatováclavském náměstí mezi zastávkou MHD a prodejnou potravin. Jsou zde vysoké obrubníky, propadlá vozovka a pro kočárky, vozíčkáře a jiné hůře se pohybující osoby těžko překonatelná překážka.

4. 9. 2017.

Vyjádření technického koordinátora z odboru správy majetku, z 25. 7. 2017:

Je nutná úprava celého prostoru včetně zálivu pro autobus, práce naplánovány na podzim letošního roku

5.2.2018: KMS žádá o aktuální vyjádření technického koordinátora z odboru správy majetku – viz vyjádření z 25.7.2017 a slib, že práce jsou naplánovány na podzim 2017.

17/6/2: KMS žádá o opravu propadlé komunikace v ul. K Hvězdárně před čp. 1497 a v ulici Prof. Smotlachy před čp. 1641.

Vyjádření technického koordinátora, odbor správy majetku města, z 14. 2. 2018:

Dle sdělení správce TSHK oprava propadu proběhne v jarních měsících 2018, až bude k dispozici teplá balená směs

17/9/3: Vzhledem k tomu, že probíhá stavební řízení na zatrolejování MHD na konečnou Pod Strání, žádáme DP HK o zaslání koncepce dopravy, na základě které se tato investice připravuje.

8.1.2018: Dne 14.12.2017 proběhlo jednání s náměstkem Dopravního podniku panem Ing. Pejřilem s tímto výsledkem: Záměr zatrolejování MHD na konečnou Pod Strání a tím i snížení počtu spojů na NHK již není možné zrušit, vzhledem k tomu, že na akci je schválená evropská dotace a navíc tato úprava má širší souvislosti a návaznosti na další úpravy jízdních řádů. Nová linka trolejbusu Pod Stráň bude mít vlastní číslo a tak nebude možná záměna se stávajícími linkami. V zásadě dojde k snížení počtu spojů na NHK o jeden vůz na lince 2 i 1 za hodinu. Nový jízdní řád bude dán KMS v průběhu 1. pololetí 2018 a tím i občanům k projednání s tím, že zástupci KMS NHK vyjádřili požadavek o co nejrovnoměrnější rozložení spojů, tak aby nevznikaly velké mezery.

5.2.2018: KMS obdržela rozbor úprav MHD od pana Jezbedy – viz příloha č.1 a 2. Návrh prodloužit novou linku č.4 ze zastávky Pod Strání ulicí Blodkova až na Kluky se nám líbí a to včetně četnosti 2x za hodinu. V lokalitě je nárůst obyvatel díky výstavbě na Jižních svazích, Pod Vodárnou a také má linka zajistit přístup k planetáriu. Linka č.1 by končila na Svatováclavském nám.

KMS ještě navrhuje druhou variantu trasy nové linky č.4 a to prodloužení ze zastávky Pod Strání Blodkovou ulicí až do ulice Husova. Zavedení MHD do této lokality je jak požadavek místních obyvatel, tak by sloužila přístupu k planetáriu, na hřbitov, k fotbalovému hřišti a event. k sportovně- rekreačnímu využití svahu Rozárka. V tomto případě by linka č.1 nadále zajížděla na Kluky.

17/9/7:KMS žádá TS HK o pravidelné vyvážení dřevěných odpadkových košů na pláži u rybníka Biřička a to vč. košů o obou ohništích. V současné době jsou vyváženy pouze koše plastové.

6. 11. 2017:

Vyjádření vedoucího střediska Hradeckých služeb, a.s., ze dne 26. 9. 2017 + foto v příloze:

Koše na území města Hradce Králové sváží Hradecké služby. Pokusím se zjistit, zda tyto koše máme v evidenci, zda nám byly předány a instalovány městem Hradec Králové. V příloze jsou koše, které svážíme. Jiné koše nám nebyly předány a tím pádem je nesvážíme. Tyto koše nevím, kdo tam umístil. Koše, kam se vkládají pytle tak nevím, že bychom na území města Hradce Králové obsluhovali.

4. 12. 2017:

KMS obdržela doplňující informaci mailem:

Dobrý den,

dřevěné koše u ohnišť na Biřičce (2 kusy) spravují vč. každoročních oprav (utržená víka, vyrvané bočnice) ML HK. Vyvážení je stanoveno 2x týdně od dubna do konce října, vždy pondělí a pátek. Mimo toto období dle potřeby, ale minimálně 2x za měsíc. Tak jako u dalších košů v lesích pod naší správou.

Mimo koše v období duben až říjen 1x týdně udržujeme i ohniště, jak na Biřičce, tak i ostatní v lesích pod správou ML HK a.s. S pozdravem Tomáš Jankovský

 

K problematice odpadkových košů u rybníku Biřička KMS konstatuje: V současné době se zde nacházejí tři plastové koše na odpad a psi exkrementy, které vyváží Hradecké služby a dále tři dřevěné koše s igelitovými pytli (dva u ohnišť, jeden před restaurací), který zde instalovali Městské lesy a také je vyváží v režimu jako ostatní koše. Ovšem pláž u Biřičky není lesním pozemkem a ani není v nájmu ML, jak vyplynulo z jednání na ML, a tak by bylo žádoucí, aby odvoz odpadků z této lokality převzaly Hradecké služby. Městské lesy si dřevěné koše odvezou a využijí na pozemcích, které mají v nájmu.

8.1.2018: KMS žádá odbor Rozvoje města o projednání zajištění svozu odpadků na Biřičce a zároveň doporučuje i umístění nádob na tříděný odpad – plast, papír a sklo do prostoru u restaurace Pavlína.

 

17/9/9:Vzhledem k zvýšenému počtu parkujících aut v okolí rybníka Biřička (ulice Na Biřičce a Mužíkova) žádáme o umístění informačních cedulí, které by navedly řidiče na záchytné parkoviště v ulici Partyzánská.

6. 11. 2017:Podnět byl projednán na zasedání Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti, které se uskutečnilo dne 5. 10. 2017 – viz Zápis č. 8/2017 z 24. 10. 2017: Pracovní skupina doporučuje zpracovat koncepci VDZ. Rozlišit VDZ parkování osobní dopravy od kamionové dopravy. Odbor majetku MMHK objedná návrh dopravního značení do ledna 2018 a následně požádá o stanovení DZ (dopravního značení).

14.5.2018: Dopravní značení bude provedeno po té, co odbor dopravy vydá povolení.

17/11/6:KMS žádá Správu nemovitostí o dokončení provedených oprav v „domečku“. Jedná se jednak o dráty EL trčící se zdi v kuchyňce a jednak o začištění stěny po demontáži horní splachovací nádrže na WC.

Vyjádření technického koordinátora, odbor správy majetku města:

Dle sdělení p. Renaty Štulpové, vedoucí středisek správy městských a soukromých domů, SNHK prověří podnět KMS NHK a zajistí opravu.

17/12/1: KMS žádá na základě podnětu občanů o projednání následujících podnětů k úklidu odbor rozvoje města Hradec Králové: Zřízení nového odpadního koše (doporučujeme dva) na sloupku u vchodu u ohrazení vyhlídkového místa Rozárka.

14.5.2018: Provedeno, bod se ruší.

17/12/2:KMS na základě podnětu občana doporučuje MP prověřit stav parkování v uličce podél hřiště směrem ke Lhotce. Dochází k zablokování této komunikace s dopadem na možný průjezd ambulance a hasičů. Dále KMS požádala zástupce MP o kontrolu stání vozidel v ulici Hlavní a prof. Smotlachy, kdy někteří řidiči parkují i na části chodníku.

14.5.2018: MP prověřila parkování v lokalitách, upozornila špatně parkující řidiče na přestupek, poté se situace zlepšila.

18/1/1:KMS se vrátila k bodu 17/12/7 z mimořádného jedná dne 13.12.2017, vzhledem k významu úprav Svatováclavského náměstí a Brněnské ulice a připomíná, že dne 4.12. 2017 proběhlo otevírání obálek s nabídkami na studii veřejného prostranství „Svatováclavské náměstí a Brněnská ulice“ a posléze byl vybrán a schválen vítěz výběrového řízení Ateliér Hájek z Hradce Králové. KMS vítá posun u jedné z prioritních akci a zároveň podporuje záměr OHA umístit na Svatováclavské náměstí plastiku „Váza“ od Františka Štorka, která byla původně v nedaleké lokalitě v Třebši a vzhledem ke stavbě bytového domu musela být odstraněna. Domníváme se, vzhledem k tomu, že Svatováclavské náměstí je ústřední prostor celé městské části Nový Hradec Králové, že tato socha by vhodně doplnila prostor náměstí. V současné době zde zcela chybí jakákoliv socha, fontána apod. - situace viz příloha č.3. Dále KMS požaduje, aby její zástupce byl přizván na jednání se zpracovatelem studie.

Rovněž se ptáme, jakým způsobem byla vyřešena naše žádost o umístění plastiky „Váza“.

14.5.2018: Studie „Svatováclavské náměstí a Brněnská ulice“ bude autorem studie představena občanům na jednání KMS NHK v pondělí 4.6.2018 v 18,30 hod v jednací místnosti KMS na konečné v Klukách.

18/1/2: Pan Zubatý, zastupující ještě pana Obra a pana Flégra, přinesl žádost o finanční participaci města HK na rekonstrukci ulice – odbočky z ul. Zámeček, viz příloha č.2 tohoto zápisu. KMS HNK podporuje žádost občanů, vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky města, veřejně přístupnou komunikaci a protože žadatelé museli na své náklady provést i vsak dešťových vod z této ulice. Celkové náklady byly cca 100 tis. Kč. KMS se domnívá, že by žadatelé měli mít nárok na zaplacení alespoň materiálu použitého při úpravě povrchu komunikace.

9.4.2018: Zápis KMS včetně dopisu s požadavkem od občanů byl organizačním odd. kanceáře předán náměstkyni primátora dr. Liškové a je v řešení. Po obdržení vyjádření budu KMS informována.

18/2/3: Dle příslibu města z roku 2016, se na rok 2018, plánovalo zahájení rekonstrukce zbývající části ul. K Cikánu vč. realizace kanalizace a vodovodu. Žádáme o informaci, zda je tato rekonstrukce již připravena.

14.5.2018: Dle informace z jednání o prioritních akcích naší KMS je akce zařazena v investičním plánu VAK na rok 2019 s tím, že by po položení sítí byla provedena i vozovka. Akce hrazena z rozpočtu města, ovšem v současné době probíhá projekční příprava akce a s ohledem na přidělení finančních prostředků se jako reálná jeví realizace rekonstrukce vč. kanalizace a vodovodu v roce 2020.

18/2/4: Občané z ul. K Hvězdárně dlouhodobě upozorňují na neutěšený stav části této komunikace, pouhé dílčí opravy děr nepřináší takřka žádný efekt. Žádáme o definitivní řešení rekonstrukce části této ulice.

9.4.2018: Dle informace od pana primátora, proběhne v letošním roce na jaře generální oprava prašné části vyšší vrstvou čerstvého recyklátu, kompletní rekonstrukce v horizontu 5 let.

18/2/5: KMS obdržela informaci o přípravě prací na „Generelu veřejného osvětlení města HK“. Požadujeme na území v působnosti naší KMS zapracovat do sítě VO i ulici Jasanovou.

14.5.2018: Vyjádření náměstka primátora pana Vedlicha:

S ohledem na to, že předmětná komunikace nesplňuje požadované normy ani Obecné zásady Statutárního města Hradec Králové pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města, není možné její převzetí do majetku města. Výše uvedené se týká i veřejného osvětlení.

18/2/6: KMS obdržela požadavek od SVJ dům U Myslivny na odstranění dopravní značky – viz příloha č.3. KMS doporučuje vyhovět žádosti.

9.4.2018

Zápis s požadavkem vč. dopisu SVJ + fota byl organizačním odd. kanceláře primátora předán k projednání do „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, která se bude konat dne 5. 4. 2018.

Po obdržení zápisu z jednání pracovní skupiny bude KMS informována o závěru.

18/2/7:KMS se zabývala aktualizací dlouhodobě sledovaných úkolů:

K bodu 15/9/4 (požadavek na přechod přes Brněnskou ul. u pošty)- dotaz zda se uvedená akce plánuje a jestli ano, tak na kdy? Vzhledem k zpracovávané studii Brněnské ul. + Svatováclavské nám. Mohl by se přechod dát do požadavků?

K bodu 16/2/1 (kácení stromů na území v působnosti KMS NHK) – právě proběhlo kácení několika vzrostlých stromů bez toho, aby byla KMS informována jak požadovala.

K bodu 16/2/4 (k stavu pomníku padlým v 1. a 2. sv. válce) – problematika prasklin bude řešena TS HK, co se týká úpravy jmen na pomníku bude řešit arch. Falta s panem Rohlenou.

9.4.2018: V příloze č.1 foto pomníku padlým s poškozenou částí – hrozí další poškození.

18/3/1:KMS byla doručena žádost občanů z ul. Národních Mučedníků o umístění koše na psí exkrementy. KMS doporučuje umístit jeden tento koš před restauraci Lucie vedle stojanů na kola.

18/3/3: Pan Rohlena přišel s návrhem Sokola NHK, že by vysadili „strom republiky“ u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa někde na NHK. Nabízejí vysazení a následnou péči o stromek. KMS nápad uvítala, s městem vše projedná Zídková.

9.4.2018: Technické služby HK budou v letošním roce na podzim sázet lípu na Svatováclavském náměstí, jako náhradní výsadbu za zde pokácenou lípu a souhlasí s tím, aby tato výsadba byla pojata jako slavnostní akt k 100. výročí vzniku Československa. Jakým způsobem proběhne organizace slavnosti bude předmětem dalšího jednání mezi Sokolem NHK a TS HK.

14.5.2018: Došlo k dohodě mezi OHA, TS HK a Sokolem NHK, lípa bude vysazena u pomníku padlým v 1. a 2. Světové válce v termínu mezi 20. a 28. říjnem 2018.

18/4/1:KMS upozorňuje na parkování na trávě v prostoru Svatováclavského náměstí a to v místech č.p. 100-102, viz foto v příloze č.2.Zástupce MP HK pan Seidl věc prošetří.

18/4/2:KMS žádá TS HK o umístění 2 dvojic laviček na pláž k rybníku Biřička pod vyšlapanou cestu. Zákres viz příloha č.3.

18/4/3:KMS upozorňuje na poškození zpevněné cesty vedoucí v pokračování ul. Mužíkova k rybníku Biřička. Tato nedávno vybudovaná cesta má špatně udělaný sklon a dešťová voda místo do betonového koryta podél cesty teče po této cestě a tím ji ničí.

18/4/4:Žádáme o opravu chodníku v ul. K Hvězdárně mezi křižovatkami s ul. Hlavní a Nad Rozárkou.

18/4/5:KMS souhlasí s finančním darem pro pana Jaroslava Rohlenu ve výši 3 000,- Kč jako příspěvek na vydání knihy „Překonali strach“, která je o lidech spjatých s Novým Hradcem Králové v době 2. světové války.

14.5.2018: Pan Rohlena předal KMS NHK 10 ks výtisků publikace „Překonali strach“.

18/4/6: KMS byla upozorněna občany na parkování aut na louce v ul. Husova mezi č.p. 642 a „panelkou“. Dle sdělení zástupce MP HK, MP o situaci ví a provádí zde časté kontroly. Definitivním řešením by ale bylo vybudování fyzických zábran vjezdu aut na louku. KMS toto řešení podporuje.

14.5.2018: Dle informace MP provádí dále kontroly zde parkujících řidičů – bylo již pokutováno cca 60 řidičů.

18/4/7: KMS žádá o umístění informačních cedulek od konečné MHD na Klukách, která má název Planetárium, ale cestující absolutně neví kudy se od této zastávky mají dostat k Planetáriu.

18/4/8: KMS souhlasí s tím, že se bude podílet na pořadatelství částkou 1 500,- Kč s Novou Akropolis HK na akci „Slet čarodějnic“. Dětské zábavné odpoledne se bude konat dne 30.4.2018 od 16 do 19 hod. a Nová Akropolis HK zajistí na akci odpadkové koše a také dne 1.5.2018 provede zde úklid.

14.5.2018: KMS konstatuje neúnosné ničení okolí rybníka Biřička a to každý rok po „Čarodějnicích“ dne 30.4. Děkujeme Nové Akropolis za úklid odpadků, ale samotná ohniště zůstávají rozeseta po lokalitě včetně zbytků ohořelých dřev a kamenů lemujících některá ohniště. Žádáme TS HK nebo ML HK zda by mohli odklidit tyto zbytky ohnišť – viz foto v příloze č. 1 - 3.

Nový požadavek v této věci viz nový bod 18/5/1.

18/4/9: KMS žádá úpravu – snížení obrubníků v okolí kostela na Svatováclavském náměstí a to z důvodů pohybu imobilních občanů. Jedná se zejména o přejezd od konečné MHD na chodník před kostelem.

18/4/10: Vzhledem k tomu, že naše KMS NHK má již druhé období stejné priority a to 1.rekonstrukce ul. Hlavní – 2. etapa, 2. chodník v ulici Husova a 3. revitalizace zelených a zpevněných ploch na Svatováclavském náměstí a Brněnské ulici a 4. dokončení kanalizace, vodovodu a zpevněné komunikace v ul. K Cikánu, žádáme o doplnění našich prioritních o akci 5. vybudování zpevněné komunikace v ul. K Hvězdárně.

Nové body:

18/5/1: KMS NHK žádá Radu města HK, aby připravila vyhlášku města, která by zakázala rozdělávání ohňů v celém okolí rybníka Biřička kromě dvou stávajících a k tomuto účelu určených míst a to po celý rok včetně dne 30.4. Tento požadavek vyplývá z dlouhodobých zkušeností s devastací travnatých ploch na „pláži“. Nebezpečné je rovněž rozdělávání ohně v bezprostřední blízkosti lesa.

18/5/2: Reklamujeme špatné provedení odvodňovacího příkopu v ul. K Biřičce od křižovatky s ul. Nad Rybníky. Do tohoto nezpevněného příkopu jsou zplavovány jeho stěny a brzo dojde k podemletí konstrukce vozovky a tím ke škodě na majetku města. Viz foto v příloze č. 4 - 6.

18/5/3: Vracíme se k bodu 17/6/1 – požadavek na měření rychlosti v ulici Hlavní v „esíčku“, který byl zamítnut. Na jednání KMS přišel občan s požadavkem omezení rychlosti v ulici Hlavní na 30 km/hod vzhledem ke stavu vozovky a hlavně vzhledem k sousedství dětského hřiště v parčíku na konečné v Klukách. Omezení rychlosti doporučujeme až po výjezd z zástavby směrem na Roudničku.

18/5/4: KMS upozorňuje, že dochází k usychání nově vysázených stromů v parčíku na konečné v Klukách a to z důvodu, že nejsou dostatečně zalévány.

18/5/5: Na dotaz občanů v jakém režimu je městskou policí hlídán přechod pro chodce u ZŠ na NHK v době od 7,30 do 8,00 hod odpověděl zástupce MP pro NHK pan Seidl, že pokud má službu on, je přechod pod jeho dohledem, tj. cca z 80%. KMS se domnívá, že by tato služba měla být MP zajištěna (kromě výjimečné situace) ze 100%, neboť takto se rodiče nemůžou spolehnout, že se jejich děti dostanou bezpečně do školy.

Gratulace: Podle seznamu.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu: 16/9/4 – nově formulovaný požadavek na Dopravní komisi města, 16/9/8, 17/9/3- vyjádření DP HK, 17/9/7- nově formulovaný požadavek na Odbor rozvoje města, 18/1/1-2, 18/2/6-7, 18/3/1, 18/4/2-4,18/4/6-7, 18/4/9-10 a nové body 18/5/1-5.

Příští schůze komise se bude konat dne 4.6. 2018 v 18,30 hod v ulici Hlavní - konečná MHD Kluky. Zveme občany na prezentaci studie „Svatováclavské náměstí a Brněnská ulice“.

Zapsala:

Ing. ach. Lenka Zídková Ing. Jindřich Šaršon

místopředsedkyně KMS NHK předseda KMS NHK v. r.Přílohy: č.1-3 foto zbytků ohnišť v okolí rybníka Biřička

č.4-6 foto odvodňovacího příkopu v ulici K Biřičce

 

Složky


Vytvoření složky: 23.05.2018 11:58 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 119
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty