Ke stažení: Duben 2018

 

 

Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové

 

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 09.04. 2018

 

Přítomni: Beránek, Zídková, Landa, Šaršon, Syrůčková

Omluven: Štětková

Hosté : pan Dusil, pan Rohlena

Zástupce městské policie : pan Luboš Seidl

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

16/9/4:KMS projednala žádost p. Pečenkové o zřízení "obytné zóny" za účelem snížení rychlosti v ul. K Biřičce. Vzhledem k tomu, že v části této ulice chybí chodník a skutečně se zde zvláště v letních měsících pohybuje velké množství osob, požádali jsme zástupce MP, aby posoudili závažnost situace. Bude opětovně projednáno.

Vyjádření dr. Vedlicha – náměstka primátora, ze dne 31. 10. 2017:

Požadavek na výstavbu chodníku v ul. K Biřičce byl po poradě vedoucích odborů zařazen do zásobníku projektů města.

6. 11. 2017: Pro další období KMS NHK navrhne jako priority zpevněný povrch v části ulice K Hvězdárně a vybudování chybějícího chodníku v ulici K Biřičce.

4. 12. 2017: Na dnešní schůzi se dostavil pan Kraval a vyjádřil nespokojenost se zdlouhavým řešením problému. Rozporoval zřízení chodníku a navrhl zřízení prahu v prostoru za křižovatkou u Janečků, kde není v blízkosti žádný objekt. KMS požádala zástupce MP o prověření situace a sdělení závěrů na lednové schůzce KMS.

8.1.2018:KMS žádá dopravní komisi města, aby posoudila možnost dočasného řešení umístěním zpomalovacího ocelového pruhu v ul. K Biřičce za křižovatkou s ul. Na Úvoze do doby než bude realizován chodník.

9.4.2018: K problému chodců na vozovce v ulici K Biřičce: Vzhledem k tomu, že nám byla zamítnuta “Obytná zóna“ i zpomalovací pruh (viz níže) a byl do výhledu zařazen požadavek na chodník, žádáme k okamžitému řešení neúnosné situace, kde auta ohrožují chodce a to převážně děti, o umístění dopravní značky omezující rychlost v místě bez chodníku na 30 km/hod. Rovněž upozorňujeme na to, že zpomalovací pruh se dá udělat tak, že zůstane po stranách průjezd pro kola, tj. argument o bezpečnosti cyklistů a bruslařů je jen výmluva. Doporučujeme členům „Pracovní skupiny“, aby se šli projít z ul. Na Biřičce do ul. K Biřičce.

Podnět byl opakovaně projednáván na zasedání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“ dne 1. 2. 2018.

 

Závěr: Pracovní skupina doporučuje ponechat stávající stav. (z důvodu bezpečnosti cyklistů, bruslařů

16/9/8: Požadujeme úpravu (zřízení sjezdů) na přechodu na Svatováclavském náměstí mezi zastávkou MHD a prodejnou potravin. Jsou zde vysoké obrubníky, propadlá vozovka a pro kočárky, vozíčkáře a jiné hůře se pohybující osoby těžko překonatelná překážka.

7. 11. 2016: Podnět KMS byl projednán na jednání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, které se uskutečnilo 12. 10. 2016.

Závěr: Pracovní skupina žádá o provedení místního šetření. TSHK provedou.

1. 5. 2017: Úprava provedena pouze na straně u obchodu, na straně u zastávky MHD bez úpravy a proto se zde po dešti tvoří obrovská kaluž a přechod se stává zcela nefunkční.

 

4. 9. 2017.

Vyjádření technického koordinátora z odboru správy majetku, z 25. 7. 2017:

Je nutná úprava celého prostoru včetně zálivu pro autobus, práce naplánovány na podzim letošního roku

5.2.2018: KMS žádá o aktuální vyjádření technického koordinátora z odboru správy majetku – viz vyjádření z 25.7.2017 a slib, že práce jsou naplánovány na podzim 2017.

17/6/2: KMS žádá o opravu propadlé komunikace v ul. K Hvězdárně před čp. 1497 a v ulici Prof. Smotlachy před čp. 1641.

6. 11. 2017: Propadlé místo v ul. K Hvězdárně opraveno, v ul. Prof. Smotlachy ne.

5.2.2018: Chodník v ul. Prof. Smotlachy je zařazen v plánu TS HK na letošní rok.

9.4.2018:

Vyjádření technického koordinátora, odbor správy majetku města, z 14. 2. 2018:

 

Dle sdělení správce TSHK oprava propadu proběhne v jarních měsících 2018, až bude k dispozici teplá balená směs

17/9/3: Vzhledem k tomu, že probíhá stavební řízení na zatrolejování MHD na konečnou Pod Strání, žádáme DP HK o zaslání koncepce dopravy, na základě které se tato investice připravuje.

8.1.2018: Dne 14.12.2017 proběhlo jednání s náměstkem Dopravního podniku panem Ing. Pejřilem s tímto výsledkem: Záměr zatrolejování MHD na konečnou Pod Strání a tím i snížení počtu spojů na NHK již není možné zrušit, vzhledem k tomu, že na akci je schválená evropská dotace a navíc tato úprava má širší souvislosti a návaznosti na další úpravy jízdních řádů. Nová linka trolejbusu Pod Stráň bude mít vlastní číslo a tak nebude možná záměna se stávajícími linkami. V zásadě dojde k snížení počtu spojů na NHK o jeden vůz na lince 2 i 1 za hodinu. Nový jízdní řád bude dán KMS v průběhu 1. pololetí 2018 a tím i občanům k projednání s tím, že zástupci KMS NHK vyjádřili požadavek o co nejrovnoměrnější rozložení spojů, tak aby nevznikaly velké mezery.

5.2.2018: KMS obdržela rozbor úprav MHD od pana Jezbedy – viz příloha č.1 a 2. Návrh prodloužit novou linku č.4 ze zastávky Pod Strání ulicí Blodkova až na Kluky se nám líbí a to včetně četnosti 2x za hodinu. V lokalitě je nárůst obyvatel díky výstavbě na Jižních svazích, Pod Vodárnou a také má linka zajistit přístup k planetáriu. Linka č.1 by končila na Svatováclavském nám.

KMS ještě navrhuje druhou variantu trasy nové linky č.4 a to prodloužení ze zastávky Pod Strání Blodkovou ulicí až do ulice Husova. Zavedení MHD do této lokality je jak požadavek místních obyvatel, tak by sloužila přístupu k planetáriu, na hřbitov, k fotbalovému hřišti a event. k sportovně- rekreačnímu využití svahu Rozárka. V tomto případě by linka č.1 nadále zajížděla na Kluky.

17/9/7:KMS žádá TS HK o pravidelné vyvážení dřevěných odpadkových košů na pláži u rybníka Biřička a to vč. košů o obou ohništích. V současné době jsou vyváženy pouze koše plastové.

6. 11. 2017:

Vyjádření vedoucího střediska Hradeckých služeb, a.s., ze dne 26. 9. 2017 + foto v příloze:

Koše na území města Hradce Králové sváží Hradecké služby. Pokusím se zjistit, zda tyto koše máme v evidenci, zda nám byly předány a instalovány městem Hradec Králové. V příloze jsou koše, které svážíme. Jiné koše nám nebyly předány a tím pádem je nesvážíme. Tyto koše nevím, kdo tam umístil. Koše, kam se vkládají pytle tak nevím, že bychom na území města Hradce Králové obsluhovali.

4. 12. 2017:

KMS obdržela doplňující informaci mailem:

Dobrý den,

dřevěné koše u ohnišť na Biřičce (2 kusy) spravují vč. každoročních oprav (utržená víka, vyrvané bočnice) ML HK. Vyvážení je stanoveno 2x týdně od dubna do konce října, vždy pondělí a pátek. Mimo toto období dle potřeby, ale minimálně 2x za měsíc. Tak jako u dalších košů v lesích pod naší správou.

Mimo koše v období duben až říjen 1x týdně udržujeme i ohniště, jak na Biřičce, tak i ostatní v lesích pod správou ML HK a.s. S pozdravem Tomáš Jankovský

 

K problematice odpadkových košů u rybníku Biřička KMS konstatuje: V současné době se zde nacházejí tři plastové koše na odpad a psi exkrementy, které vyváží Hradecké služby a dále tři dřevěné koše s igelitovými pytli (dva u ohnišť, jeden před restaurací), který zde instalovali Městské lesy a také je vyváží v režimu jako ostatní koše. Ovšem pláž u Biřičky není lesním pozemkem a ani není v nájmu ML, jak vyplynulo z jednání na ML, a tak by bylo žádoucí, aby odvoz odpadků z této lokality převzaly Hradecké služby. Městské lesy si dřevěné koše odvezou a využijí na pozemcích, které mají v nájmu.

8.1.2018: KMS žádá odbor Rozvoje města o projednání zajištění svozu odpadků na Biřičce a zároveň doporučuje i umístění nádob na tříděný odpad – plast, papír a sklo do prostoru u restaurace Pavlína.

 

17/9/9:Vzhledem k zvýšenému počtu parkujících aut v okolí rybníka Biřička (ulice Na Biřičce a Mužíkova) žádáme o umístění informačních cedulí, které by navedly řidiče na záchytné parkoviště v ulici Partyzánská.

6. 11. 2017:Podnět byl projednán na zasedání Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti, které se uskutečnilo dne 5. 10. 2017 – viz Zápis č. 8/2017 z 24. 10. 2017: Pracovní skupina doporučuje zpracovat koncepci VDZ. Rozlišit VDZ parkování osobní dopravy od kamionové dopravy. Odbor majetku MMHK objedná návrh dopravního značení do ledna 2018 a následně požádá o stanovení DZ (dopravního značení).

9.4.2018: Kdy bude dopravní značení provedeno?

17/11/6:KMS žádá Správu nemovitostí o dokončení provedených oprav v „domečku“. Jedná se jednak o dráty EL trčící se zdi v kuchyňce a jednak o začištění stěny po demontáži horní splachovací nádrže na WC.

Vyjádření technického koordinátora, odbor správy majetku města:

Dle sdělení p. Renaty Štulpové, vedoucí středisek správy městských a soukromých domů, SNHK prověří podnět KMS NHK a zajistí opravu.

17/12/1: KMS žádá na základě podnětu občanů o projednání následujících podnětů k úklidu odbor rozvoje města Hradec Králové:

Zřízení nového odpadního koše (doporučujeme dva) na sloupku u vchodu u ohrazení vyhlídkového místa Rozárka.

17/12/2:KMS na základě podnětu občana doporučuje MP prověřit stav parkování v uličce podél hřiště směrem ke Lhotce. Dochází k zablokování této komunikace s dopadem na možný průjezd ambulance a hasičů. Dále KMS požádala zástupce MP o kontrolu stání vozidel v ulici Hlavní a prof. Smotlachy, kdy někteří řidiči parkují i na části chodníku.

18/1/1:KMS se vrátila k bodu 17/12/7 z mimořádného jedná dne 13.12.2017, vzhledem k významu úprav Svatováclavského náměstí a Brněnské ulice a připomíná, že dne 4.12. 2017 proběhlo otevírání obálek s nabídkami na studii veřejného prostranství „Svatováclavské náměstí a Brněnská ulice“ a posléze byl vybrán a schválen vítěz výběrového řízení Ateliér Hájek z Hradce Králové. KMS vítá posun u jedné z prioritních akci a zároveň podporuje záměr OHA umístit na Svatováclavské náměstí plastiku „Váza“ od Františka Štorka, která byla původně v nedaleké lokalitě v Třebši a vzhledem ke stavbě bytového domu musela být odstraněna. Domníváme se, vzhledem k tomu, že Svatováclavské náměstí je ústřední prostor celé městské části Nový Hradec Králové, že tato socha by vhodně doplnila prostor náměstí. V současné době zde zcela chybí jakákoliv socha, fontána apod. - situace viz příloha č.3. Dále KMS požaduje, aby její zástupce byl přizván na jednání se zpracovatelem studie.

5.2.2018: Vyjádření dr. Vedlicha, náměstka primátora z 31. 1. 2018:

V době před akcentováním požadavku KMS na umístění pískovcové plastiky požádal dědic autorských práv město Hradec Králové o odkup díla „Váza“. Kolegium primátora se bude záležitostí zabývat a rozhodne o variantě dalšího umístění či odprodeje této plastiky.

9.4.2018: Po projednání studie s dotčenými subjekty města (OHA, OŽP, OPP, OD,TS HK, DP HK) autor studii upraví a poté bude tato projednána na KMS s možností účasti občanů. Termín jednání bude na řádném jednání KMS buď v květnu nebo červnu 2018.

Rovněž se ptáme, jakým způsobem byla vyřešena naše žádost o umístění plastiky „Váza“.

18/1/2: Pan Zubatý, zastupující ještě pana Obra a pana Flégra, přinesl žádost o finanční participaci města HK na rekonstrukci ulice – odbočky z ul. Zámeček, viz příloha č.2 tohoto zápisu. KMS HNK podporuje žádost občanů, vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky města, veřejně přístupnou komunikaci a protože žadatelé museli na své náklady provést i vsak dešťových vod z této ulice. Celkové náklady byly cca 100 tis. Kč. KMS se domnívá, že by žadatelé měli mít nárok na zaplacení alespoň materiálu použitého při úpravě povrchu komunikace.

9.4.2018:

Zápis KMS včetně dopisu s požadavkem od občanů byl organizačním odd. kanceáře předán náměstkyni primátora dr. Liškové a je v řešení.

Po obdržení vyjádření budu KMS informována.

18/2/3: Dle příslibu města z roku 2016, se na rok 2018, plánovalo zahájení rekonstrukce zbývající části ul. K Cikánu vč. realizace kanalizace a vodovodu. Žádáme o informaci, zda je tato rekonstrukce již připravena.

18/2/4: Občané z ul. K Hvězdárně dlouhodobě upozorňují na neutěšený stav části této komunikace, pouhé dílčí opravy děr nepřináší takřka žádný efekt. Žádáme o definitivní řešení rekonstrukce části této ulice.

9.4.2018: Dle informace od pana primátora, proběhne v letošním roce na jaře generální oprava prašné části vyšší vrstvou čerstvého recyklátu, kompletní rekonstrukce v horizontu 5 let.

18/2/5: KMS obdržela informaci o přípravě prací na „Generelu veřejného osvětlení města HK“. Požadujeme na území v působnosti naší KMS zapracovat do sítě VO i ulici Jasanovou.

Zápis s výše uvedenými požadavky bod 18/2/3 + 18/2/5 byl předán k vyřízení náměstkovi dr. Vedlichovi, s termínem pro odpověď, která bude zaslána přímo na e-mail panu předsedovi (nikolivpřes organizační odd. kanceláře primátora)do 17. 4. 2018.

18/2/6: KMS obdržela požadavek od SVJ dům U Myslivny na odstranění dopravní značky – viz příloha č.3. KMS doporučuje vyhovět žádosti.

9.4.2018

Zápis s požadavkem vč. dopisu SVJ + fota byl organizačním odd. kanceláře primátora předán k projednání do „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, která se bude konat dne 5. 4. 2018.

Po obdržení zápisu z jednání pracovní skupiny bude KMS informována o závěru.

18/2/7:KMS se zabývala aktualizací dlouhodobě sledovaných úkolů:

K bodu 15/9/4 (požadavek na přechod přes Brněnskou ul. u pošty)- dotaz zda se uvedená akce plánuje a jestli ano, tak na kdy? Vzhledem k zpracovávané studii Brněnské ul. + Svatováclavské nám. Mohl by se přechod dát do požadavků?

K bodu 16/2/1 (kácení stromů na území v působnosti KMS NHK) – právě proběhlo kácení několika vzrostlých stromů bez toho, aby byla KMS informována jak požadovala.

K bodu 16/2/4 (k stavu pomníku padlým v 1. a 2. sv. válce) – problematika prasklin bude řešena TS HK, co se týká úpravy jmen na pomníku bude řešit arch. Falta s panem Rohlenou.

9.4.2018: V příloze č.1 foto pomníku padlým s poškozenou částí – hrozí další poškození.

18/3/1:KMS byla doručena žádost občanů z ul. Národních Mučedníků o umístění koše na psí exkrementy. KMS doporučuje umístit jeden tento koš před restauraci Lucie vedle stojanů na kola.

18/3/3: Pan Rohlena přišel s návrhem Sokola NHK, že by vysadili „strom republiky“ u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa někde na NHK. Nabízejí vysazení a následnou péči o stromek. KMS nápad uvítala, s městem vše projedná Zídková.

9.4.2018: Technické služby HK budou v letošním roce na podzim sázet lípu na Svatováclavském náměstí, jako náhradní výsadbu za zde pokácenou lípu a souhlasí s tím, aby tato výsadba byla pojata jako slavnostní akt k 100. výročí vzniku Československa. Jakým způsobem proběhne organizace slavnosti bude předmětem dalšího jednání mezi Sokolem NHK a TS HK.

18/3/4: KMS oznamuje občanům, že vzhledem k svátečním dnům v měsíci dubnu a květnu budou jednání KMS posunuta a to na pondělí 9. dubna a pondělí 14. května v obvyklý čas.

Nové body:

18/4/1: KMS upozorňuje na parkování na trávě v prostoru Svatováclavského náměstí a to v místech č.p. 100-102, viz foto v příloze č.2.Zástupce MP HK pan Seidl věc prošetří.

18/4/2: KMS žádá TS HK o umístění 2 dvojic laviček na pláž k rybníku Biřička pod vyšlapanou cestu. Zákres viz příloha č.3.

18/4/3: KMS upozorňuje na poškození zpevněné cesty vedoucí v pokračování ul. Mužíkova k rybníku Biřička. Tato nedávno vybudovaná cesta má špatně udělaný sklon a dešťová voda místo do betonového koryta podél cesty teče po této cestě a tím ji ničí.

18/4/4: KMS žádá o opravu chodníku v ul. K Hvězdárně mezi křižovatkami s ul. Hlavní a Nad Rozárkou.

18/4/5: KMS souhlasí s finančním darem pro pana Jaroslava Rohlenu ve výši 3 000,- Kč jako příspěvek na vydání knihy „Překonali strach“, která je o lidech spjatých s Novým Hradcem Králové v době 2. světové války.

18/4/6: KMS byla upozorněna občany na parkování aut na louce v ul. Husova mezi č.p. 642 a „panelkou“. Dle sdělení zástupce MP HK, MP o situaci ví a provádí zde časté kontroly. Definitivním řešením by ale bylo vybudování fyzických zábran vjezdu aut na louku. KMS toto řešení podporuje.

18/4/7: KMS žádá o umístění informačních cedulek od konečné MHD na Klukách, která má název Planetárium, ale cestující absolutně neví kudy se od této zastávky mají dostat k Planetáriu.

18/4/8: KMS souhlasí s tím, že se bude podílet na pořadatelství částkou 1 500,- Kč s Novou Akropolis HK na akci „Slet čarodějnic“. Dětské zábavné odpoledne se bude konat dne 30.4.2018 od 16 do 19 hod. a Nová Akropolis HK zajistí na akci odpadkové koše a také dne 1.5.2018 provede zde úklid.

18/4/9: KMS žádá úpravu – snížení obrubníků v okolí kostela na Svatováclavském náměstí a to z důvodů pohybu imobilních občanů. Jedná se zejména o přejezd od konečné MHD na chodník před kostelem.

18/4/10: Vzhledem k tomu, že naše KMS NHK má již druhé období stejné priority a to 1.rekonstrukce ul. Hlavní – 2. etapa, 2. chodník v ulici Husova a 3. revitalizace zelených a zpevněných ploch na Svatováclavském náměstí a Brněnské ulici a 4. dokončení kanalizace, vodovodu a zpevněné komunikace v ul. K Cikánu, žádáme o doplnění našich prioritních o akci 5. vybudování zpevněné komunikace v ul. K Hvězdárně.Gratulace: Podle seznamu.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu: 16/9/4 – nově formulovaný požadavek na Dopravní komisi města, 16/9/8, 17/9/3- vyjádření DP HK, 17/9/7- nově formulovaný požadavek na Odbor rozvoje města, 17/9/9, 18/2/4, vyjádření ke starším bodům 15/9/4 a 16/2/1, 18/3/1 a nové body 18/4/2-4,18/4/6-7, 18/4/9-10

Příští schůze komise se bude konat dne 14.5. 2018 v 18,30 hod v ulici Hlavní - konečná MHD Kluky.Zapsala:

Ing. ach. Lenka Zídková Ing. Jindřich Šaršon

místopředsedkyně KMS NHK předseda KMS NHK v. r.Přílohy: č.1 foto poškození pomníku padlých

č.2 foto parkování na trávě na Svatováclavském nám.

č.3 situace návrhu umístění laviček u Biřičky

 

Složky


Vytvoření složky: 14.04.2018 18:18 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 157
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty