Ke stažení: Únor 2018

 

 

Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové

 

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 05.02. 2017

 

Přítomni: Beránek, Zídková, Landa, Falta, Šaršon, Syrůčková, Malý

Omluven: Štětková

Hosté : pan Dusil a paní Ludvíková

Zástupce městské policie : pan Luboš Seidl

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

16/9/4:KMS projednala žádost p. Pečenkové o zřízení "obytné zóny" za účelem snížení rychlosti v ul. K Biřičce. Vzhledem k tomu, že v části této ulice chybí chodník a skutečně se zde zvláště v letních měsících pohybuje velké množství osob, požádali jsme zástupce MP, aby posoudili závažnost situace. Bude opětovně projednáno.

Vyjádření dr. Vedlicha – náměstka primátora, ze dne 31. 10. 2017:

Požadavek na výstavbu chodníku v ul. K Biřičce byl po poradě vedoucích odborů zařazen do zásobníku projektů města.

6. 11. 2017: Pro další období KMS NHK navrhne jako priority zpevněný povrch v části ulice K Hvězdárně a vybudování chybějícího chodníku v ulici K Biřičce.

4. 12. 2017: Na dnešní schůzi se dostavil pan Kraval a vyjádřil nespokojenost se zdlouhavým řešením problému. Rozporoval zřízení chodníku a navrhl zřízení prahu v prostoru za křižovatkou u Janečků, kde není v blízkosti žádný objekt. KMS požádala zástupce MP o prověření situace a sdělení závěrů na lednové schůzce KMS.

8.1.2018:KMS žádá dopravní komisi města, aby posoudila možnost dočasného řešení umístěním zpomalovacího ocelového pruhu v ul. K Biřičce za křižovatkou s ul. Na Úvoze do doby než bude realizován chodník.

16/9/8: Požadujeme úpravu (zřízení sjezdů) na přechodu na Svatováclavském náměstí mezi zastávkou MHD a prodejnou potravin. Jsou zde vysoké obrubníky, propadlá vozovka a pro kočárky, vozíčkáře a jiné hůře se pohybující osoby těžko překonatelná překážka.

7. 11. 2016: Podnět KMS byl projednán na jednání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, které se uskutečnilo 12. 10. 2016.

Závěr: Pracovní skupina žádá o provedení místního šetření. TSHK provedou.

1. 5. 2017: Úprava provedena pouze na straně u obchodu, na straně u zastávky MHD bez úpravy a proto se zde po dešti tvoří obrovská kaluž a přechod se stává zcela nefunkční.

 

4. 9. 2017.

Vyjádření technického koordinátora z odboru správy majetku, z 25. 7. 2017:

Je nutná úprava celého prostoru včetně zálivu pro autobus, práce naplánovány na podzim letošního roku

5.2.2018: KMS žádá o aktuální vyjádření technického koordinátora z odboru správy majetku – viz vyjádření z 25.7.2017 a slib, že práce jsou naplánovány na podzim 2017.

17/6/2: KMS žádá o opravu propadlé komunikace v ul. K Hvězdárně před čp. 1497 a v ulici Prof. Smotlachy před čp. 1641.

6. 11. 2017: Propadlé místo v ul. K Hvězdárně opraveno, v ul. Prof. Smotlachy ne.

5.2.2018: Chodník v ul. Prof. Smotlachy je zařazen v plánu TS HK na letošní rok.

17/9/3: Vzhledem k tomu, že probíhá stavební řízení na zatrolejování MHD na konečnou Pod Strání, žádáme DP HK o zaslání koncepce dopravy, na základě které se tato investice připravuje.

Vyjádření Ing. Pejřila, dopravně technického náměstka DPmHK, ze dne 26. 10. 2017 + dokument Strategie čisté dopravy 2015 -2020 obdržel současně předseda KMS Ing. Šaršon e-mailem::

 

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. přijal v roce 2015 projekt, Strategie čisté dopravy 2015 -2020, viz příloha.

Součástí projektu je mimo jiné i realizace zatrolejování ulic Palachova, M. Horákové, konečné MHD Pod Strání a převedení části přepravní kapacity kloubových vozidel z NHK na konečnou Pod Straní.

Předpokládaný termín realizace je 07 – 08.2018

Návrh na převedení části přepravní kapacity nepředpokládá a Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. v žádném případě neplánuje zrušení trolejbusových linek č. 1, 2.

Případná úprava provozu těchto linek přinese úpravu kapacity těchto linek a bude předmětem samostatného jednání zástupců dotčených lokalit s vedením DP před samotnou realizací.

Konkrétní podobu navrhovaných opatření projedná s KMS nové vedení Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. v průběhu prvního pololetí 2018.

Doplňující informaci obdržela KMS dne 3. 11. 2017:

Ke zmiňované úpravě kapacity těchto linek předpokládá DP následující: V současné době odjíždí z konečné na Novém Hradci Králové v pracovní den spoj v kombinaci obou linek každých 6 minut. Předpokládaná úprava by znamenala odjez spoje v pracovní den v kombinaci obou linek každých 7,5 minuty. O víkendech DP na lince č. 1 nepředpokládá žádnou změnu a řešení linky č. 2 není ještě uzavřeno.

Ing. Vladimír Pejřil

Dopravně technický náměstek

 

6. 11. 2017: KMS NHK připraví petici za zachování stávajícího počtu spojů MHD na NHK – připraví Zídková.

4. 12. 2017: Po zvážení všech okolnosti KMS přehodnotila své usnesení z 6. 11. 2017 a pověřuje L. Zídkovou a P. Beránka jednáním s DP ohledně úpravy jízdních řádů. Přestože KMS nesouhlasí nadále se snižováním počtu spojů na NHK, uvědomuje si, v té věci bylo již rozhodnuto. Proto chceme jednot zejména o rovnoměrném rozložení času odjezdů, ale i příjezdů obou linek a to tak, nevznikly větší rozestupy a rovněž souběhy obou linek.

8.1.2018: Dne 14.12.2017 proběhlo jednání s náměstkem Dopravního podniku panem Ing. Pejřilem s tímto výsledkem: Záměr zatrolejování MHD na konečnou Pod Strání a tím i snížení počtu spojů na NHK již není možné zrušit, vzhledem k tomu, že na akci je schválená evropská dotace a navíc tato úprava má širší souvislosti a návaznosti na další úpravy jízdních řádů. Nová linka trolejbusu Pod Stráň bude mít vlastní číslo a tak nebude možná záměna se stávajícími linkami. V zásadě dojde k snížení počtu spojů na NHK o jeden vůz na lince 2 i 1 za hodinu. Nový jízdní řád bude dán KMS v průběhu 1. pololetí 2018 a tím i občanům k projednání s tím, že zástupci KMS NHK vyjádřili požadavek o co nejrovnoměrnější rozložení spojů, tak aby nevznikaly velké mezery.

5.2.2018: KMS obdržela rozbor úprav MHD od pana Jezbedy – viz příloha č.1 a 2. Návrh prodloužit novou linku č.4 ze zastávky Pod Strání ulicí Blodkova až na Kluky se nám líbí a to včetně četnosti 2x za hodinu. V lokalitě je nárůst obyvatel díky výstavbě na Jižních svazích, Pod Vodárnou a také má linka zajistit přístup k planetáriu. Linka č.1 by končila na Svatováclavském nám.

KMS ještě navrhuje druhou variantu trasy nové linky č.4 a to prodloužení ze zastávky Pod Strání Blodkovou ulicí až do ulice Husova. Zavedení MHD do této lokality je jak požadavek místních obyvatel, tak by sloužila přístupu k planetáriu, na hřbitov, k fotbalovému hřišti a event. k sportovně- rekreačnímu využití svahu Rozárka. V tomto případě by linka č.1 nadále zajížděla na Kluky.

17/9/7:KMS žádá TS HK o pravidelné vyvážení dřevěných odpadkových košů na pláži u rybníka Biřička a to vč. košů o obou ohništích. V současné době jsou vyváženy pouze koše plastové.

6. 11. 2017:

Vyjádření vedoucího střediska Hradeckých služeb, a.s., ze dne 26. 9. 2017 + foto v příloze:

Koše na území města Hradce Králové sváží Hradecké služby. Pokusím se zjistit, zda tyto koše máme v evidenci, zda nám byly předány a instalovány městem Hradec Králové. V příloze jsou koše, které svážíme. Jiné koše nám nebyly předány a tím pádem je nesvážíme. Tyto koše nevím, kdo tam umístil. Koše, kam se vkládají pytle tak nevím, že bychom na území města Hradce Králové obsluhovali.

4. 12. 2017:

KMS obdržela doplňující informaci mailem:


Dobrý den,

dřevěné koše u ohnišť na Biřičce (2 kusy) spravují vč. každoročních oprav (utržená víka, vyrvané bočnice) ML HK. Vyvážení je stanoveno 2x týdně od dubna do konce října, vždy pondělí a pátek. Mimo toto období dle potřeby, ale minimálně 2x za měsíc. Tak jako u dalších košů v lesích pod naší správou.

Mimo koše v období duben až říjen 1x týdně udržujeme i ohniště, jak na Biřičce, tak i ostatní v lesích pod správou ML HK a.s.

 

S pozdravem

 

Tomáš Jankovský

Nadlesní

 

K problematice odpadkových košů u rybníku Biřička KMS konstatuje: V současné době se zde nacházejí tři plastové koše na odpad a psi exkrementy, které vyváží Hradecké služby a dále tři dřevěné koše s igelitovými pytli (dva u ohnišť, jeden před restaurací), který zde instalovali Městské lesy a také je vyváží v režimu jako ostatní koše. Ovšem pláž u Biřičky není lesním pozemkem a ani není v nájmu ML, jak vyplynulo z jednání na ML, a tak by bylo žádoucí, aby odvoz odpadků z této lokality převzaly Hradecké služby. Městské lesy si dřevěné koše odvezou a využijí na pozemcích, které mají v nájmu.

8.1.2018: KMS žádá odbor Rozvoje města o projednání zajištění svozu odpadků na Biřičce a zároveň doporučuje i umístění nádob na tříděný odpad – plast, papír a sklo do prostoru u restaurace Pavlína.

 

17/11/6:KMS žádá Správu nemovitostí o dokončení provedených oprav v „domečku“. Jedná se jednak o dráty EL trčící se zdi v kuchyňce a jednak o začištění stěny po demontáži horní splachovací nádrže na WC.

Vyjádření technického koordinátora, odbor správy majetku města:

Dle sdělení p. Renaty Štulpové, vedoucí středisek správy městských a soukromých domů, SNHK prověří podnět KMS NHK a zajistí opravu.

17/11/7:Požadujeme opravu chodníku v celém rozsahu před budovou ZŠ Nový Hradec Králové v ulici Pešínova.

Zápis KMS s výše uvedenými požadavky byl organizačním odd. kanceláře primátora předán technickému koordinátorovi na odbor majetku MMHK p. Dyntarovi a je v řešení se správcem TSHK.

Po obdržení vyjádření bude KMS informována.

5.2.2018: Dle vyjádření správce majetku zařadí TSHK požadavek na opravu chodníku do plánu na rok 2019 nebo 2020.

17/12/1: KMS žádá na základě podnětu občanů o projednání následujících podnětů k úklidu odbor rozvoje města Hradec Králové:

Zřízení nového odpadního koše (doporučujeme dva) na sloupku u vchodu u ohrazení vyhlídkového místa Rozárka.

Zřízení nového odpadkového koše poblíž Restaurace U Biřičky.

5.2.2018: KMS konstatuje, že na vyhlídce Rozárka je velký nepořádek zřejmě ještě z noci 31.12.2017, žádáme o úklid lokality.

17/12/2:KMS na základě podnětu občana doporučuje MP prověřit stav parkování v uličce podél hřiště směrem ke Lhotce. Dochází k zablokování této komunikace s dopadem na možný průjezd ambulance a hasičů. Dále KMS požádala zástupce MP o kontrolu stání vozidel v ulici Hlavní a prof. Smotlachy, kdy někteří řidiči parkují i na části chodníku.

17/12/3:KMS žádá o úpravu chodníku v ul. Hlavní před čp 1191, kde je vystouplý kámen z chodníku a hrozí nebezpečí úrazu.

5.2.2018: Vyjádření technického koordinátora, odbor správy majetku města, z 18. 1. 2018:

Sdělení správce - Středisko místních komunikací TSHK: podnět prošetříme, v případě špatného technického stavu opravu zařadíme do plánu prací.

18/1/1:KMS se vrátila k bodu 17/12/7 z mimořádného jedná dne 13.12.2017, vzhledem k významu úprav Svatováclavského náměstí a Brněnské ulice a připomíná, že dne 4.12. 2017 proběhlo otevírání obálek s nabídkami na studii veřejného prostranství „Svatováclavské náměstí a Brněnská ulice“ a posléze byl vybrán a schválen vítěz výběrového řízení Ateliér Hájek z Hradce Králové. KMS vítá posun u jedné z prioritních akci a zároveň podporuje záměr OHA umístit na Svatováclavské náměstí plastiku „Váza“ od Františka Štorka, která byla původně v nedaleké lokalitě v Třebši a vzhledem ke stavbě bytového domu musela být odstraněna. Domníváme se, vzhledem k tomu, že Svatováclavské náměstí je ústřední prostor celé městské části Nový Hradec Králové, že tato socha by vhodně doplnila prostor náměstí. V současné době zde zcela chybí jakákoliv socha, fontána apod. - situace viz příloha č.3. Dále KMS požaduje, aby její zástupce byl přizván na jednání se zpracovatelem studie.

5.2.2018: Vyjádření dr. Vedlicha, náměstka primátora z 31. 1. 2018:

V době před akcentováním požadavku KMS na umístění pískovcové plastiky požádal dědic autorských práv město Hradec Králové o odkup díla „Váza“. Kolegium primátora se bude záležitostí zabývat a rozhodne o variantě dalšího umístění či odprodeje této plastiky.  

18/1/2: Pan Zubatý, zastupující ještě pana Obra a pana Flégra, přinesl žádost o finanční participaci města HK na rekonstrukci ulice – odbočky z ul. Zámeček, viz příloha č.2 tohoto zápisu. KMS HNK podporuje žádost občanů, vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky města, veřejně přístupnou komunikaci a protože žadatelé museli na své náklady provést i vsak dešťových vod z této ulice. Celkové náklady byly cca 100 tis. Kč. KMS se domnívá, že by žadatelé měli mít nárok na zaplacení alespoň materiálu použitého při úpravě povrchu komunikace.

18/1/3:Pan Rohlena upozornil KMS, že na soše sv. Václava umístěné na Svatováclavském náměstí je zcela nečitelný nápis. Žádáme obnovu tohoto nápisu na podstavci sochy, která je údajně v majetku města.

5.2.2018: Dle zjištění KMS je pozemek okolo kostela v majetku církve a tedy pravděpodobně i socha Sv. Václava – návrh řešení provede arch. Falta.

Nové body:

18/2/1: Rada města schválila za člena KMS NHK pana MUDr. Ondřeje Malého, bytem Na výsluní 1137, 500 08 Hradec Králové 8.

18/2/2: Bylo zahájeno vodoprávní řízení na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ul. Hlavní.

18/2/3: Dle příslibu města z roku 2016, se na rok 2018, plánovalo zahájení rekonstrukce zbývající části ul. K Cikánu vč. realizace kanalizace a vodovodu. Žádáme o informaci, zda je tato rekonstrukce již připravena.

18/2/4: Občané z ul. K Hvězdárně dlouhodobě upozorňují na neutěšený stav části této komunikace, pouhé dílčí opravy děr nepřináší takřka žádný efekt. Žádáme o definitivní řešení rekonstrukce části této ulice.

18/2/5: KMS obdržela informaci o přípravě prací na „Generelu veřejného osvětlení města HK“. Požadujeme na území v působnosti naší KMS zapracovat do sítě VO i ulici Jasanovou.

18/2/6: KMS obdržela požadavek od SVJ dům U Myslivny na odstranění dopravní značky – viz příloha č.3. KMS doporučuje vyhovět žádosti.

18/2/7: KMS se zabývala aktualizací dlouhodobě sledovaných úkolů:

K bodu 15/9/4 (požadavek na přechod přes Brněnskou ul. u pošty)- dotaz zda se uvedená akce plánuje a jestli ano, tak na kdy? Vzhledem k zpracovávané studii Brněnské ul. + Svatováclavské nám. Mohl by se přechod dát do požadavků?

K bodu 16/2/1 (kácení stromů na území v působnosti KMS NHK) – právě proběhlo kácení několika vzrostlých stromů bez toho, aby byla KMS informována, jak požadovala.

K bodu 16/2/4 (k stavu pomníku padlým v 1. a 2. sv. válce) – problematika prasklin bude řešena TS HK, co se týká úpravy jmen na pomníku bude řešit arch. Falta s panem Rohlenou.

18/2/8: KMS NHK schvaluje předložený rozpočet na rok 2018.

Gratulace: Podle seznamu.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu: 16/9/4 – nově formulovaný požadavek na Dopravní komisi města, 16/9/8, 17/9/3, 17/9/7- nově formulovaný požadavek na Odbor rozvoje města, 17/12/1, 18/1/1 – požadavek na OHA a Odbor správy majetku města, 18/1/2 – požadavek na Odbor správy majetku města, 18/2/3-4, 18/2/6 a vyjádření ke starším bodům 15/9/4 a 16/2/1.

Příští schůze komise se bude konat dne 5.3. 2018 v 18,30 hod v ulici Hlavní - konečná MHD Kluky.

Příloha č.1 a 2 – trasy linek MHD č.1 a 4

Příloha č. 3 – Návrh na odstranění dopravní značkyZapsala:

Ing. ach. Lenka Zídková Ing. Jindřich Šaršon

 

místopředsedkyně KMS NHK předseda KMS NHK v. r. 

 

Složky


Vytvoření složky: 22.02.2018 16:29 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 143
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty