Ke stažení: Leden 2018

 

 

Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové

 

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 08.01. 2017

 

Přítomni: Beránek, Zídková, Landa,

Omluven: Falta, Šaršon, Štětková,Syrůčková,

Hosté : pan Zubatý, Kraval a Rohlena

Zástupce městské policie : pan Luboš Seidl

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

16/9/4:KMS projednala žádost p. Pečenkové o zřízení "obytné zóny" za účelem snížení rychlosti v ul. K Biřičce. Vzhledem k tomu, že v části této ulice chybí chodník a skutečně se zde zvláště v letních měsících pohybuje velké množství osob, požádali jsme zástupce MP, aby posoudili závažnost situace. Bude opětovně projednáno.

Vyjádření dr. Vedlicha – náměstka primátora, ze dne 31. 10. 2017:

Požadavek na výstavbu chodníku v ul. K Biřičce byl po poradě vedoucích odborů zařazen do zásobníku projektů města.

6. 11. 2017: Pro další období KMS NHK navrhne jako priority zpevněný povrch v části ulice K Hvězdárně a vybudování chybějícího chodníku v ulici K Biřičce.

4. 12. 2017: Na dnešní schůzi se dostavil pan Kraval a vyjádřil nespokojenost se zdlouhavým řešením problému. Rozporoval zřízení chodníku a navrhl zřízení prahu v prostoru za křižovatkou u Janečků, kde není v blízkosti žádný objekt. KMS požádala zástupce MP o prověření situace a sdělení závěrů na lednové schůzce KMS.

8.1.2018:KMS žádá dopravní komisi města, aby posoudila možnost dočasného řešení umístěním zpomalovacího ocelového pruhu v ul. K Biřičce za křižovatkou s ul. Na Úvoze do doby než bude realizován chodník.

16/9/8: Požadujeme úpravu (zřízení sjezdů) na přechodu na Svatováclavském náměstí mezi zastávkou MHD a prodejnou potravin. Jsou zde vysoké obrubníky, propadlá vozovka a pro kočárky, vozíčkáře a jiné hůře se pohybující osoby těžko překonatelná překážka.

7. 11. 2016: Podnět KMS byl projednán na jednání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, které se uskutečnilo 12. 10. 2016.

Závěr: Pracovní skupina žádá o provedení místního šetření. TSHK provedou.

1. 5. 2017: Úprava provedena pouze na straně u obchodu, na straně u zastávky MHD bez úpravy a proto se zde po dešti tvoří obrovská kaluž a přechod se stává zcela nefunkční.

 

4. 9. 2017.

Vyjádření technického koordinátora z odboru správy majetku, z 25. 7. 2017:

Je nutná úprava celého prostoru včetně zálivu pro autobus, práce naplánovány na podzim letošního roku

17/6/1: Na základě projednání rekonstrukce ulice Hlavní s občany a vzhledem k stávající nebezpečné situaci na této ulici v části tzv. „esíčka“ (mezi konečnou MHD a koncem zástavby) požadujeme zde měření rychlosti vozidel MP a dále umístění informačního radaru na začátek zástavby při příjezdu od Roudničky. Po projednání se zástupcem TS HK, který s umístěním informačního radaru souhlasí, žádáme o stanovisko majetkový odbor města jakožto zástupce vlastníka komunikace.

4. 9. 2017:

Zápis KMS s bodem 17/6/1 byl organizačním odd. kanceláře primátora předán na odbor správy majetku se žádostí o projednání na zasedání Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti, které se uskuteční dne 7. 9. 2017.

Po obdržení zápisu ze zasedání pracovní skupiny bude KMS informována se závěrem.

6. 11. 2017:

Podnět byl projednán na zasedání Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti, které se uskutečnilo dne 14. 9. 2017 – viz Zápis č. 7/2017 z 27. 9. 2017:

Závěr: Pracovní skupina informuje, že ul. Hlavní bude řešena v rámci celkové rekonstrukce. Dle vyjádření MP HK nelze zajistit v ul. Hlavní měření rychlost vozidel z důvodu stanovení technických podmínek pro měření.

4. 12. 2017: Zástupce MP informoval, že technickým důvodem je nemožnost zastavení řidiče v esíčkách pro nepřehlednost. Prověří ještě možnost měření v esíčkách, ale zastavení až u parku.

8.1.2018: Problematika bude řešena až při rekonstrukci ul. Hlavní. Bod bude přesunut do dlouhodobých úkolů.

17/6/2: KMS žádá o opravu propadlé komunikace v ul. K Hvězdárně před čp. 1497 a v ulici Prof. Smotlachy před čp. 1641.

6. 11. 2017: Propadlé místo v ul. K Hvězdárně opraveno, v ul. Prof. Smotlachy ne.

 

17/9/3: Vzhledem k tomu, že probíhá stavební řízení na zatrolejování MHD na konečnou Pod Strání, žádáme DP HK o zaslání koncepce dopravy, na základě které se tato investice připravuje.

Vyjádření Ing. Pejřila, dopravně technického náměstka DPmHK, ze dne 26. 10. 2017 + dokument Strategie čisté dopravy 2015 -2020 obdržel současně předseda KMS Ing. Šaršon e-mailem::

 

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. přijal v roce 2015 projekt, Strategie čisté dopravy 2015 -2020, viz příloha.

Součástí projektu je mimo jiné i realizace zatrolejování ulic Palachova, M. Horákové, konečné MHD Pod Strání a převedení části přepravní kapacity kloubových vozidel z NHK na konečnou Pod Straní.

Předpokládaný termín realizace je 07 – 08.2018

Návrh na převedení části přepravní kapacity nepředpokládá a Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. v žádném případě neplánuje zrušení trolejbusových linek č. 1, 2.

Případná úprava provozu těchto linek přinese úpravu kapacity těchto linek a bude předmětem samostatného jednání zástupců dotčených lokalit s vedením DP před samotnou realizací.

Konkrétní podobu navrhovaných opatření projedná s KMS nové vedení Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. v průběhu prvního pololetí 2018.

Doplňující informaci obdržela KMS dne 3. 11. 2017:

Ke zmiňované úpravě kapacity těchto linek předpokládá DP následující: V současné době odjíždí z konečné na Novém Hradci Králové v pracovní den spoj v kombinaci obou linek každých 6 minut. Předpokládaná úprava by znamenala odjez spoje v pracovní den v kombinaci obou linek každých 7,5 minuty. O víkendech DP na lince č. 1 nepředpokládá žádnou změnu a řešení linky č. 2 není ještě uzavřeno.

Ing. Vladimír Pejřil

Dopravně technický náměstek

 

6. 11. 2017: KMS NHK připraví petici za zachování stávajícího počtu spojů MHD na NHK – připraví Zídková.

4. 12. 2017: Po zvážení všech okolnosti KMS přehodnotila své usnesení z 6. 11. 2017 a pověřuje L. Zídkovou a P. Beránka jednáním s DP ohledně úpravy jízdních řádů. Přestože KMS nesouhlasí nadále se snižováním počtu spojů na NHK, uvědomuje si, v té věci bylo již rozhodnuto. Proto chceme jednot zejména o rovnoměrném rozložení času odjezdů, ale i příjezdů obou linek a to tak, nevznikly větší rozestupy a rovněž souběhy obou linek.

8.1.2018: Dne 14.12.2017 proběhlo jednání s náměstkem Dopravního podniku panem Ing. Pejřilem s tímto výsledkem: Záměr zatrolejování MHD na konečnou Pod Strání a tím i snížení počtu spojů na NHK již není možné zrušit, vzhledem k tomu, že na akci je schválená evropská dotace a navíc tato úprava má širší souvislosti a návaznosti na další úpravy jízdních řádů. Nová linka trolejbusu Pod Stráň bude mít vlastní číslo a tak nebude možná záměna se stávajícími linkami. V zásadě dojde k snížení počtu spojů na NHK o jeden vůz na lince 2 i 1 za hodinu. Nový jízdní řád bude dán KMS v průběhu 1. pololetí 2018 a tím i občanům k projednání s tím, že zástupci KMS NHK vyjádřili požadavek o co nejrovnoměrnější rozložení spojů, tak aby nevznikaly velké mezery.

17/9/7:KMS žádá TS HK o pravidelné vyvážení dřevěných odpadkových košů na pláži u rybníka Biřička a to vč. košů o obou ohništích. V současné době jsou vyváženy pouze koše plastové.

6. 11. 2017:

Vyjádření vedoucího střediska Hradeckých služeb, a.s., ze dne 26. 9. 2017 + foto v příloze:

Koše na území města Hradce Králové sváží Hradecké služby. Pokusím se zjistit, zda tyto koše máme v evidenci, zda nám byly předány a instalovány městem Hradec Králové. V příloze jsou koše, které svážíme. Jiné koše nám nebyly předány a tím pádem je nesvážíme. Tyto koše nevím, kdo tam umístil. Koše, kam se vkládají pytle tak nevím, že bychom na území města Hradce Králové obsluhovali.

4. 12. 2017:

KMS obdržela doplňující informaci mailem:


Dobrý den,

dřevěné koše u ohnišť na Biřičce (2 kusy) spravují vč. každoročních oprav (utržená víka, vyrvané bočnice) ML HK. Vyvážení je stanoveno 2x týdně od dubna do konce října, vždy pondělí a pátek. Mimo toto období dle potřeby, ale minimálně 2x za měsíc. Tak jako u dalších košů v lesích pod naší správou.

Mimo koše v období duben až říjen 1x týdně udržujeme i ohniště, jak na Biřičce, tak i ostatní v lesích pod správou ML HK a.s.

 

S pozdravem

 

Tomáš Jankovský

Nadlesní

 

K problematice odpadkových košů u rybníku Biřička KMS konstatuje: V současné době se zde nacházejí tři plastové koše na odpad a psi exkrementy, které vyváží Hradecké služby a dále tři dřevěné koše s igelitovými pytli (dva u ohnišť, jeden před restaurací), který zde instalovali Městské lesy a také je vyváží v režimu jako ostatní koše. Ovšem pláž u Biřičky není lesním pozemkem a ani není v nájmu ML, jak vyplynulo z jednání na ML, a tak by bylo žádoucí, aby odvoz odpadků z této lokality převzaly Hradecké služby. Městské lesy si dřevěné koše odvezou a využijí na pozemcích, které mají v nájmu.

KMS žádá odbor Rozvoje města o projednání zajištění svozu odpadků na Biřičce a zároveň doporučuje i umístění nádob na tříděný odpad – plast, papír a sklo do prostoru u restaurace Pavlína.

 

17/9/9:Vzhledem k zvýšenému počtu parkujících aut v okolí rybníka Biřička (ulice Na Biřičce a Mužíkova) žádáme o umístění informačních cedulí, které by navedly řidiče na záchytné parkoviště v ulici Partyzánská.

6. 11. 2017:Podnět byl projednán na zasedání Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti, které se uskutečnilo dne 5. 10. 2017 – viz Zápis č. 8/2017 z 24. 10. 2017: Pracovní skupina doporučuje zpracovat koncepci VDZ. Rozlišit VDZ parkování osobní dopravy od kamionové dopravy. Odbor majetku MMHK objedná návrh dopravního značení do ledna 2018 a následně požádá o stanovení DZ (dopravního značení).

8.1.2018: Bod bude přesunut do dlouhodobě sledovaných úkolů.

17/11/4:KMS požaduje opravu cesty vedoucí mezi zahrádkami z ul. Mužíkova do ul. K Biřičce, tato cesta je využívána kromě obyvatel zmíněných ulic i klienty a personálem Domova U Biřičky.

Zápis KMS s výše uvedenými požadavky byl organizačním odd. kanceláře primátora předán technickému koordinátorovi na odbor majetku MMHK p. Dyntarovi a je v řešení se správcem TSHK.

Po obdržení vyjádření bude KMS informována.

8.1.2018: KMS doplňuje jako přílohu č. 1 foto z „uličky“.

17/11/6:KMS žádá Správu nemovitostí o dokončení provedených oprav v „domečku“. Jedná se jednak o dráty EL trčící se zdi v kuchyňce a jednak o začištění stěny po demontáži horní splachovací nádrže na WC.

Vyjádření technického koordinátora, odbor správy majetku města:

Dle sdělení p. Renaty Štulpové, vedoucí středisek správy městských a soukromých domů, SNHK prověří podnět KMS NHK a zajistí opravu.

17/11/7:Požadujeme opravu chodníku v celém rozsahu před budovou ZŠ Nový Hradec Králové v ulici Pešínova.

Zápis KMS s výše uvedenými požadavky byl organizačním odd. kanceláře primátora předán technickému koordinátorovi na odbor majetku MMHK p. Dyntarovi a je v řešení se správcem TSHK.

Po obdržení vyjádření bude KMS informována.

17/12/1: KMS žádá na základě podnětu občanů o projednání následujících podnětů k úklidu odbor rozvoje města Hradec Králové:

Zřízení nového odpadního koše (doporučujeme dva) na sloupku u vchodu u ohrazení vyhlídkového místa Rozárka.

Zřízení nového odpadkového koše poblíž Restaurace U Biřičky

17/12/2:KMS na základě podnětu občana doporučuje MP prověřit stav parkování v uličce podél hřiště směrem ke Lhotce. Dochází k zablokování této komunikace s dopadem na možný průjezd ambulance a hasičů. Dále MKS požádala zástupce MP o kontrolu stání vozidel v ulici Hlavní a prof. Smotlachy, kdy někteří řidiči parkují i na části chodníku.

17/12/3:KMS žádá o úpravu chodníku v ul. Hlavní před čp 1191, kde je vystouplý kámen z chodníku a hrozí nebezpečí úrazu.

17/12/5:KMS projednala nového člena KMS NHK pana MUDr. Ondřeje Malého, bytem Na výsluní 1137, 500 08 Hradec Králové 8 a doporučuje Radě Města Hradec Králové schválit rozšíření členů komise.

Nové body:

18/1/1: KMS se vrátila k bodu 17/12/7 z mimořádného jedná dne 13.12.2017, vzhledem k významu úprav Svatováclavského náměstí a Brněnské ulice a připomíná, že dne 4.12. 2017 proběhlo otevírání obálek s nabídkami na studii veřejného prostranství „Svatováclavské náměstí a Brněnská ulice“ a posléze byl vybrán a schválen vítěz výběrového řízení Ateliér Hájek z Hradce Králové. KMS vítá posun u jedné z prioritních akci a zároveň podporuje záměr OHA umístit na Svatováclavské náměstí plastiku „Váza“ od Františka Štorka, která byla původně v nedaleké lokalitě v Třebši a vzhledem ke stavbě bytového domu musela být odstraněna. Domníváme se, vzhledem k tomu, že Svatováclavské náměstí je ústřední prostor celé městské části Nový Hradec Králové, že tato socha by vhodně doplnila prostor náměstí. V současné době zde zcela chybí jakákoliv socha, fontána apod. - situace viz příloha č.3. Dále KMS požaduje, aby její zástupce byl přizván na jednání ze zpracovatelem studie.

18/1/2: Pan Zubatý, zastupující ještě pana Obra a pana Flégra, přinesl žádost o finanční participaci města HK na rekonstrukci ulice – odbočky z ul. Zámeček, viz příloha č.2 tohoto zápisu. KMS HNK podporuje žádost občanů, vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky města, veřejně přístupnou komunikaci a protože žadatelé museli na své náklady provést i vsak dešťových vod z této ulice. Celkové náklady byly cca 100 tis. Kč. KMS se domnívá, že by žadatelé měli mít nárok na zaplacení alespoň materiálu použitého při úpravě povrchu komunikace.

18/1/3: Pan Rohlena upozornil KMS, že na soše sv. Václava umístěné na Svatováclavském náměstí je zcela nečitelný nápis. Žádáme obnovu tohoto nápisu na podstavci sochy, která je údajně v majetku města.

Gratulace: Podle seznamu.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu: 16/9/4 – nově formulovaný požadavek na Dopravní komisi města, 17/6/2 – požadavek na TS HK, 17/9/7- nově formulovaný požadavek na Odbor rozvoje města, 17/11/4 – nová příloha č.1 pro TS HK, 17/11/6 – požadavek na SN HK, 17/11/7, 17/12/1, 17/12/3 – požadavky na TS HK, 17/12/5 – požadavek na Radu města, 17/12/7 - nově 18/1/1 – požadavek na OHA a Odbor správy majetku města, 18/1/2 – požadavek na Odbor správy majetku města, 18/1/3 – požadavek na Odbor památkové péče.

Příští schůze komise se bude konat dne 5.2. 2018 v 18,30 hod v ulici Hlavní - konečná MHD Kluky.

Příloha č.1 - foto „uličky“ mezi ul. Mužíkova a K Biřičce

Příloha č. 2 – žádost občanů z ul. Zámeček

Příloha č. 3 – situace návrhu umístění sochy „Váza“ 

Zapsala: Ing. ach. Lenka Zídková, místopředseda KMS NHK 

 

Složky


Vytvoření složky: 22.02.2018 16:23 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 279
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty