Ke stažení: Prosinec 2017

 

 

Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové

 

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 4.12. 2017

 

Přítomni: Beránek, Šaršon, Štětková, Zídková, Landa, Syrůčková,

Omluven: Falta

Hosté : Malý, Kraval

Zástupce městské policie : pan Luboš Seidl

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

16/9/4:KMS projednala žádost p. Pečenkové o zřízení "obytné zóny" za účelem snížení rychlosti v ul. K Biřičce. Vzhledem k tomu, že v části této ulice chybí chodník a skutečně se zde zvláště v letních měsících pohybuje velké množství osob, požádali jsme zástupce MP, aby posoudili závažnost situace. Bude opětovně projednáno.

6. 2. 2017: MP projednala požadavek a doporučuje k projednání v dopravní komisi města. Požadavek trvá.

3.4.2017: Požadavek KMS byl organizačním odd. kanceláře primátora předán k projednání na zasedání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, které se konalo na 2. 3. 2017.

Závěr: Pracovní skupina informuje, že dotčená ulice je zahrnuta do území, v nichž je předběžně posuzována možnost plošného zklidnění dopravy. Projekt plošného zklidňování dopravy má za úkol podpořit vznik zón 30 a přispět k celkovému zklidnění dopravy v hustě obydlených oblastech s cílem koncepčního řešení na celém území města Hradec Králové.

1.5.2017: KMS se seznámila se závěry "Studie proveditelnosti plošného zklidňování dopravy v HK" a konstatuje, že tato pouze teoretická práce s dlouhodobými plány na zklidnění dopravy v Hradci Králové neřeší aktuální problémy na komunikaci K Biřičce, kde chybí chodník a je velký pohyb chodců směřujících do městských lesů a k rybníku Biřička. Žádáme proto o opětovné projednání v dopravní komisi města a o návrh řešení nebezpečné situace na této komunuikaci ještě do letních prázdnin.

 

4. 9. 2017:

Podnět KMS byl organizačním odd. opakovaně předán k znovuprojednání na zasedání Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti, které se konalo dne 15. 6. 2017.

Závěr z 26. 6. 2017: Pracovní skupina podporuje zpracovanou studii proveditelnosti plošného zklidnění dopravy ve městě Hradec Králové, která zamezí nekoordinovanosti při postupu zklidňování. Aktuálně se řeší detailně etapa č. I pro k. ú. Malšovice a Malšova Lhota. Na tuto etapu by následně měla navazovat etapa přilehlých katastrálních území (např. k. ú. NHK).

KMS považuje navrhované řešení za příliš dlouhodobé, neřešící aktuální problém možné kolize chodce ve vozovce s rychle jedoucím autem, až se něco stane bude pozdě. Pokud nelze upravit režim na komunikaci, požadujeme vybudování chodníku.

 

 

Vyjádření dr. Vedlicha – náměstka primátora, ze dne 31. 10. 2017:

Požadavek na výstavbu chodníku v ul. K Biřičce byl po poradě vedoucích odborů zařazen do zásobníku projektů města.

6. 11. 2017: Pro další období KMS NHK navrhne jako priority zpevněný povrch v části ulice K Hvězdárně a vybudování chybějícího chodníku v ulici K Biřičce.

 

4. 12. 2017: Na dnešní schůzi se dostavil pan Kraval a vyjádřil nespokojenost se zdlouhavým řešením problému. Rozporoval zřízení chodníku a navrhl zřízení prahu v prostoru za křižovatkou u Janečků, kde není v blízkosti žádný objekt. KMS požádala zástupce MP o prověření situace a sdělení závěrů na lednové schůzce KMS.

16/9/8: Požadujeme úpravu (zřízení sjezdů) na přechodu na Svatováclavském náměstí mezi zastávkou MHD a prodejnou potravin. Jsou zde vysoké obrubníky, propadlá vozovka a pro kočárky, vozíčkáře a jiné hůře se pohybující osoby těžko překonatelná překážka.

7. 11. 2016: Podnět KMS byl projednán na jednání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, které se uskutečnilo 12. 10. 2016.

Závěr: Pracovní skupina žádá o provedení místního šetření. TSHK provedou.

1. 5. 2017: Úprava provedena pouze na straně u obchodu, na straně u zastávky MHD bez úpravy a proto se zde po dešti tvoří obrovská kaluž a přechod se stává zcela nefunkční.

 

4. 9. 2017.

Vyjádření technického koordinátora z odboru správy majetku, z 25. 7. 2017:

Je nutná úprava celého prostoru včetně zálivu pro autobus, práce naplánovány na podzim letošního roku

 

17/2/2:KMS se pokusí získat kroniku, kterou o Novém Hradci psal pan Francek.

2. 10. 2017: Pan Beránek kontaktoval dceru pana Francka a ta přislíbila pomoc při hledání kroniky.

 

4. 12. 2017: Ing. Šaršon informoval, že po poradě s Jirkou Hrůšou vyzve ke spolupráci pana Františka Cabicara.

 

17/6/1: Na základě projednání rekonstrukce ulice Hlavní s občany a vzhledem k stávající nebezpečné situaci na této ulici v části tzv. „esíčka“ (mezi konečnou MHD a koncem zástavby) požadujeme zde měření rychlosti vozidel MP a dále umístění informačního radaru na začátek zástavby při příjezdu od Roudničky. Po projednání se zástupcem TS HK, který s umístěním informačního radaru souhlasí, žádáme o stanovisko majetkový odbor města jakožto zástupce vlastníka komunikace.

4. 9. 2017:

Zápis KMS s bodem 17/6/1 byl organizačním odd. kanceláře primátora předán na odbor správy majetku se žádostí o projednání na zasedání Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti, které se uskuteční dne 7. 9. 2017.

Po obdržení zápisu ze zasedání pracovní skupiny bude KMS informována se závěrem.

6. 11. 2017:

Podnět byl projednán na zasedání Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti, které se uskutečnilo dne 14. 9. 2017 – viz Zápis č. 7/2017 z 27. 9. 2017:

Závěr: Pracovní skupina informuje, že ul. Hlavní bude řešena v rámci celkové rekonstrukce. Dle vyjádření MP HK nelze zajistit v ul. Hlavní měření rychlost vozidel z důvodu stanovení technických podmínek pro měření.

4. 12. 2017: Zástupce MP informoval, že technickým důvodem je nemožnost zastavení řidiče v esíčkách pro nepřehlednost. Prověří ještě možnost měření v esíčkách, ale zastavení až u parku.

17/6/2: KMS žádá o opravu propadlé komunikace v ul. K Hvězdárně před čp. 1497 a v ulici Prof. Smotlachy před čp. 1641.

6. 11. 2017: Propadlé místo v ul. K Hvězdárně opraveno, v ul. Prof. Smotlachy ne.

 

17/9/2:Dne 8.11. 2017 v 15 hod proběhne jednání u nám. Vedlicha s předsedou KMS NHK o připravenosti investičních akcí na NHK.

4. 12. 2017: KMS informována o jednání, v příloze č.1 tohoto zápisu je i zápis z jednání. Bod bude vypuštěn.

17/9/3: Vzhledem k tomu, že probíhá stavební řízení na zatrolejování MHD na konečnou Pod Strání, žádáme DP HK o zaslání koncepce dopravy, na základě které se tato investice připravuje.

Vyjádření Ing. Pejřila, dopravně technického náměstka DPmHK, ze dne 26. 10. 2017 + dokument Strategie čisté dopravy 2015 -2020 obdržel současně předseda KMS Ing. Šaršon e-mailem::

 

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. přijal v roce 2015 projekt, Strategie čisté dopravy 2015 -2020, viz příloha.

Součástí projektu je mimo jiné i realizace zatrolejování ulic Palachova, M. Horákové, konečné MHD Pod Strání a převedení části přepravní kapacity kloubových vozidel z NHK na konečnou Pod Straní.

Předpokládaný termín realizace je 07 – 08.2018

Návrh na převedení části přepravní kapacity nepředpokládá a Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. v žádném případě neplánuje zrušení trolejbusových linek č. 1, 2.

Případná úprava provozu těchto linek přinese úpravu kapacity těchto linek a bude předmětem samostatného jednání zástupců dotčených lokalit s vedením DP před samotnou realizací.

Konkrétní podobu navrhovaných opatření projedná s KMS nové vedení Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. v průběhu prvního pololetí 2018.

Doplňující informaci obdržela KMS dne 3. 11. 2017:

Ke zmiňované úpravě kapacity těchto linek předpokládá DP následující: V současné době odjíždí z konečné na Novém Hradci Králové v pracovní den spoj v kombinaci obou linek každých 6 minut. Předpokládaná úprava by znamenala odjez spoje v pracovní den v kombinaci obou linek každých 7,5 minuty. O víkendech DP na lince č. 1 nepředpokládá žádnou změnu a řešení linky č. 2 není ještě uzavřeno.

Ing. Vladimír Pejřil

Dopravně technický náměstek

 

6. 11. 2017: KMS NHK připraví petici za zachování stávajícího počtu spojů MHD na NHK – připraví Zídková.

4. 12. 2017: Po zvážení všech okolnosti KMS přehodnotila své usnesení z 6. 11. 2017 a pověřuje L. Zídkovou a P. Beránka jednáním s DP ohledně úpravy jízdních řádů. Přestože KMS nesouhlasí nadále se snižováním počtu spojů na NHK, uvědomuje si, v té věci bylo již rozhodnuto. Proto chceme jednot zejména o rovnoměrném rozložení času odjezdů, ale i příjezdů obou linek a to tak, nevznikly větší rozestupy a rovněž souběhy obou linek.

17/9/7:KMS žádá TS HK o pravidelné vyvážení dřevěných odpadkových košů na pláži u rybníka Biřička a to vč. košů o obou ohništích. V současné době jsou vyváženy pouze koše plastové.

6. 11. 2017:

Vyjádření vedoucího střediska Hradeckých služeb, a.s., ze dne 26. 9. 2017 + foto v příloze:

Koše na území města Hradce Králové sváží Hradecké služby. Pokusím se zjistit, zda tyto koše máme v evidenci, zda nám byly předány a instalovány městem Hradec Králové. V příloze jsou koše, které svážíme. Jiné koše nám nebyly předány a tím pádem je nesvážíme. Tyto koše nevím, kdo tam umístil. Koše, kam se vkládají pytle tak nevím, že bychom na území města Hradce Králové obsluhovali.

4. 12. 2017:

KMS obdržela doplňující informaci mailem:


Dobrý den,

dřevěné koše u ohnišť na Biřičce (2 kusy) spravují vč. každoročních oprav (utržená víka, vyrvané bočnice) ML HK. Vyvážení je stanoveno 2x týdně od dubna do konce října, vždy pondělí a pátek. Mimo toto období dle potřeby, ale minimálně 2x za měsíc. Tak jako u dalších košů v lesích pod naší správou.

Mimo koše v období duben až říjen 1x týdně udržujeme i ohniště, jak na Biřičce, tak i ostatní v lesích pod správou ML HK a.s.

 

S pozdravem

 

Tomáš Jankovský

Nadlesní

 

K problematice odpadkových košů u rybníku Biřička KMS konstatuje: V současné době se zde nacházejí tři plastové koše na odpad a psi exkrementy, které vyváží Hradecké služby a dále tři dřevěné koše s igelitovými pytli (dva u ohnišť, jeden před restaurací), který zde instalovali Městské lesy a také je vyváží v režimu jako ostatní koše. Ovšem pláž u Biřičky není lesním pozemkem a ani není v nájmu ML, jak vyplynulo z jednání na ML, a tak by bylo žádoucí, aby odvoz odpadků z této lokality převzaly Hradecké služby. Městské lesy si dřevěné koše odvezou a využijí na pozemcích, které mají v nájmu.

KMS žádá odbor Rozvoje města o projednání zajištění svozu odpadků na Biřičce a zároveň doporučuje i umístění nádob na tříděný odpad – plast, papír a sklo do prostoru u restaurace Pavlína.

 

17/9/9:Vzhledem k zvýšenému počtu parkujících aut v okolí rybníka Biřička (ulice Na Biřičce a Mužíkova) žádáme o umístění informačních cedulí, které by navedly řidiče na záchytné parkoviště v ulici Partyzánská.

6. 11. 2017:Podnět byl projednán na zasedání Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti, které se uskutečnilo dne 5. 10. 2017 – viz Zápis č. 8/2017 z 24. 10. 2017: Pracovní skupina doporučuje zpracovat koncepci VDZ. Rozlišit VDZ parkování osobní dopravy od kamionové dopravy. Odbor majetku MMHK objedná návrh dopravního značení do ledna 2018 a následně požádá o stanovení DZ (dopravního značení).

17/10/1:V návaznosti na bod 17/9/8 uvádíme, že pozemek okolo „domečku“ má parc. č. 303/7. Žádáme dále, aby byl „domeček“ označen číslem popisným, tj. 1191.

 

Vyjádření technického koordinátora, odbor správy majetku města, ze dne 28. 11. 2017:

 

Dle sdělení p. Štulpové, vedoucí středisek správy městských a soukromých domů, městská organizace Správa nemovitostí HK, ze dne 28. 10. 2011 byla tabulka s č. p. již osazena.

 

4. 12. 2017: Splněno, bod bude vypuštěn.17/10/3: KMS konstatuje, že probíhá stavební řízení na Rezidenční dům Sv. Ján (pravděpodobně bylo vydáno územní rozhodnutí) a při té příležitosti se ptáme, jak bude řešeno námi požadované přemístění kontejnerů na odpad a parkování u hřbitova na plochu vedle hřbitova parc. č. 635 k. ú. Třebeš.

4. 12. 2017: KMS obdržela odpověď

Sdělení organizačního odd. kanceláře primátora:

Děkujeme KMS za upřesnění čísla parcely navrhovaného přemístění, jak vyplynulo z jednání předsedy KMS Ing. Šaršona a náměstka primátora dr. Vedlicha na konzultačním dni 8. 11. 2017.

Zápis s doplněnými odpověďmi na investiční požadavky KMS z tohoto jednání byl odeslán e-mailem Ing. Šaršonovi a Ing. arch. Zídkové dne 1. 12. 2017.

 

Zápis KMS ze schůze ze dne 2. 10. 2017 – bod 17/10/3 - byl organizačním odd. kanceláře primátora předán vedoucímu Odd. rozvoje města Ing. Jeřábkovi a byl postoupen dále ke společnému řešení u společnosti Hradecké služby, a.s.

 

Úprava ploch u hřbitova na Zámečku je řešena v PD, která řeší chodníky a zeleň v celé ulici a to v 5. Etapě – situační plánek je v příloze č. 2 tohoto zápisu.

17/11/2: KMS upozorňuje na poškození okapu na čekárně MHD v důsledku zanesení žlabu a žádá nápravu. Zároveň urgujeme opravu chodníku v čekárně MHD, kterou jsme požadovali již v květnu 2016 (bod 16/5/5).

17/11/4: KMS požaduje opravu cesty vedoucí mezi zahrádkami z ul. Mužíkova do ul. K Biřičce, tato cesta je využívána kromě obyvatel zmíněných ulic i klienty a personálem Domova U Biřičky.

17/11/6: KMS žádá Správu nemovitostí o dokončení provedených oprav v „domečku“. Jedná se jednak o dráty EL trčící se zdi v kuchyňce a jednak o začištění stěny po demontáži horní splachovací nádrže na WC.

17/11/7: Požadujeme opravu chodníku v celém rozsahu před budovou ZŠ Nový Hradec Králové v ulici Pešínova.

Nové body:

17/12/1: KMS žádá na základě podnětu občanů o projednání následujících podnětů k úklidu odbor rozvoje města Hradec Králové:

Zřízení nového odpadního koše (doporučujeme dva) na sloupku u vchodu u ohrazení vyhlídkového místa Rozárka.

Zřízení nového odpadkového koše poblíž Restaurace U Biřičky

17/12/2: KMS na základě podnětu občana doporučuje MP prověřit stav parkování v uličce podél hřiště směrem ke Lhotce. Dochází k zablokování této komunikace s dopadem na možný průjezd ambulance a hasičů. Dále MKS požádala zástupce MP o kontrolu stání vozidel v ulici Hlavní a prof. Smotlachy, kdy někteří řidiči parkují i na části chodníku.

17/12/3: KMS žádá o úpravu chodníku před čp 1191, kde je vystouplý kámen z chodníku a hrozí nebezpečí úrazu.

17/12/4: KMS byla informována, že bylo zahájeno územní řízení na kabelové vedení v ulici Husova

17/12/5: KMS projednala nového člena KMS NHK pana Mudr. Ondřeje Malého, bytem Na výsluní 1137, 500 08 Hradec Králové 8 a doporučuje Radě Města Hradec Králové schválit rozšíření členů komise.

17/12/6: KMS se dohodla na termínu schůzky k zhodnocení roční práce komise ve středu 13. 12.2017 v 17 hod v restauraci u Biřičky.Gratulace: Podle seznamu.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu: 16/9/8, 17/6/2, 17/9/7, 17/10/3 jen předat přílohu, 17/11/2, 17/11/4, 17/11/6, 17/11/7, 17/12/1, 17/12/3

Příští schůze komise se bude konat dne 8. 1. 2018 v 18,30 hod v ulici Hlavní - konečná MHD Kluky.

Příloha č.1 Zápis z jednání k investicím KMS NHK 8112017

Příloha č.2 Situační plánek úprava ploch u hřbitova na ZámečkuZapsal: Ing. Jindřich Šaršon Ing. Jindřich Šaršon

předseda KMS NHK v. r.

  

Složky


Vytvoření složky: 12.12.2017 16:25 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 296
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty