Ke stažení: Říjen 2017

 

Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové

 

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 2.10. 2017

 

Přítomni: Beránek, Šaršon, Štětková, Zídková,

Omluven: Landa, Syrůčková, Falta

Hosté : p. Chaloupský, Chmelařová, Prokop, Šlechta a pan Ondřej Malý

Zástupce městské policie : pan Luboš Seidl

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

16/9/4:KMS projednala žádost p. Pečenkové o zřízení "obytné zóny" za účelem snížení rychlosti v ul. K Biřičce. Vzhledem k tomu, že v části této ulice chybí chodník a skutečně se zde zvláště v letních měsících pohybuje velké množství osob, požádali jsme zástupce MP, aby posoudili závažnost situace. Bude opětovně projednáno.

6. 2. 2017: MP projednala požadavek a doporučuje k projednání v dopravní komisi města. Požadavek trvá.

3.4.2017: Požadavek KMS byl organizačním odd. kanceláře primátora předán k projednání na zasedání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, které se konalo na 2. 3. 2017.

Závěr: Pracovní skupina informuje, že dotčená ulice je zahrnuta do území, v nichž je předběžně posuzována možnost plošného zklidnění dopravy. Projekt plošného zklidňování dopravy má za úkol podpořit vznik zón 30 a přispět k celkovému zklidnění dopravy v hustě obydlených oblastech s cílem koncepčního řešení na celém území města Hradec Králové.

1.5.2017: KMS se seznámila se závěry "Studie proveditelnosti plošného zklidňování dopravy v HK" a konstatuje, že tato pouze teoretická práce s dlouhodobými plány na zklidnění dopravy v Hradci Králové neřeší aktuální problémy na komunikaci K Biřičce, kde chybí chodník a je velký pohyb chodců směřujících do městských lesů a k rybníku Biřička. Žádáme proto o opětovné projednání v dopravní komisi města a o návrh řešení nebezpečné situace na této komunuikaci ještě do letních prázdnin.

 

4.9.2017:

Podnět KMS byl organizačním odd. opakovaně předán k znovuprojednání na zasedání Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti, které se konalo dne 15. 6. 2017.

Závěr z 26. 6. 2017: Pracovní skupina podporuje zpracovanou studii proveditelnosti plošného zklidnění dopravy ve městě Hradec Králové, která zamezí nekoordinovanosti při postupu zklidňování. Aktuálně se řeší detailně etapa č. I pro k.ú. Malšovice a Malšova Lhota. Na tuto etapu by následně měla navazovat etapa přilehlých katastrálních území (např. k.ú. NHK).

KMS považuje navrhované řešení za příliš dlouhodobé, neřešící aktuální problém možné kolize chodce ve vozovce s rychle jedoucím autem, až se něco stane bude pozdě. Pokud nelze upravit režim na komunikaci, požadujeme vybudování chodníku.

 

16/9/8: Požadujeme úpravu (zřízení sjezdů) na přechodu na Svatováclavském náměstí mezi zastávkou MHD a prodejnou potravin. Jsou zde vysoké obrubníky, propadlá vozovka a pro kočárky, vozíčkáře a jiné hůře se pohybující osoby těžko překonatelná překážka.

7. 11. 2016: Podnět KMS byl projednán na jednání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, které se uskutečnilo 12. 10. 2016.

 

Závěr: Pracovní skupina žádá o provedení místního šetření. TSHK provedou.

 

1. 5. 2017: Úprava provedena pouze na straně u obchodu, na straně u zastávky MHD bez úpravy a proto se zde po dešti tvoří obrovská kaluž a přechod se stává zcela nefunkční.

 

4.9.2017.

Vyjádření technického koordinátora z odboru správy majetku, z 25. 7. 2017:

Je nutná úprava celého prostoru včetně zálivu pro autobus, práce naplánovány na podzim letošního roku

 

17/2/2:KMS se pokusí získat kroniku, kterou o Novém Hradci psal pan Francek.

2.10.2017: Pan Beránek kontaktoval dceru pana Francka a ta přislíbila pomoc při hledání kroniky.

 

17/5/2: KMS žádá TS o opravu chodníku na Brněnské ulici před lékárnou. Jedná se o frekventované místo navštěvované často i hůře se pohybujícími občany.

2.10.2017: Bod přesunut do dlouhodobě sledovaných úkolů.

 

17/6/1: Na základě projednání rekonstrukce ulice Hlavní s občany a vzhledem k stávající nebezpečné situaci na této ulici v části tzv. „esíčka“ (mezi konečnou MHD a koncem zástavby) požadujeme zde měření rychlosti vozidel MP a dále umístění informačního radaru na začátek zástavby při příjezdu od Roudničky. Po projednání se zástupcem TS HK, který s umístěním informačního radaru souhlasí, žádáme o stanovisko majetkový odbor města jakožto zástupce vlastníka komunikace.

4.9.2017:

Zápis KMS s bodem 17/6/1 byl organizačním odd. kanceláře primátora předán na odbor správy majetku se žádostí o projednání na zasedání Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti, které se uskuteční dne 7. 9. 2017.

Po obdržení zápisu ze zasedání pracovní skupiny bude KMS informována se závěrem.17/6/2: KMS žádá o opravu propadlé komunikace v ul. K Hvězdárně před čp. 1497 a v ulici Prof. Smotlachy před čp. 1641.

2.10.2017: TS HK označily propadlé místo a požádaly o opravu Královéhradeckou provozní.

 

17/6/4: Žádáme o přidání 1 ks kontejneru na papír do ulice Husova ke hřišti, tam co už kontejnery jsou – dochází k přeplňování.

2.10.2017: Splněno, bod bude zrušen.

 

17/9/1: KMS byla vyzvána k účasti na turnaji místních částí HK pořádaném Svazem důchodců dne 18.10. v 17 hod v A-Sport v Malšovicích. Za KMS NHK se účastní Zídková, Šaršon a Falta.

2.10.2017: Turnaj posunut na termín 25.10.2017.

 

17/9/2: Dne 8.11. 2017 v 15 hod proběhne jednání u nám. Vedlicha s předsedou KMS NHK o připravenosti investičních akcí na NHK.

17/9/3: Vzhledem k tomu, že probíhá stavební řízení na zatrolejování MHD na konečnou Pod Strání, žádáme DP HK o zaslání koncepce dopravy, na základě které se tato investice připravuje.

17/9/7: KMS žádá TS HK o pravidelné vyvážení dřevěných odpadkových košů na pláži u rybníka Biřička a to vč. košů o obou ohnišť. V současné době jsou vyváženy pouze koše plastové.

17/9/8: KMS žádá TS HK o pravidelné sečení trávy v oploceném prostoru okolo „domečku“ na Klukách.

17/9/9: Vzhledem k zvýšenému počtu parkujících aut v okolí rybníka Biřička (ulice Na Biřičce a Mužíkova) žádáme o umístění informačních cedulí, které by navedly řidiče na záchytné parkoviště v ulici Partyzánská.

Nové body:

17/10/1: V návaznosti na bod 17/9/8 uvádíme, že pozemek okolo „domečku“ má parc. č. 303/7. Žádáme dále, aby byl „domeček“ označen číslem popisným, tj. 1191.

17/10/2: KMS obdržela písemnou stížnost od pana Prokopa na parkování aut na pozemku parc.č. 373/1 a zároveň žádost od občanů v ulici Nad Rybníky, aby zde mohli parkovat. Jak pan Prokop, tak zástupci občanů z této ulice se dostavili na jednání KMS. Celou věc prošetřoval na místě pan Seidl z městské policie se závěrem, že zde převážně parkují místní obyvatelé, event. jejich návštěvy, kteří nemají jinou možnost. Jedná se o prašnou ulici v šířce cca 3 metry. Pan Prokop potvrdil, že mu auta místních nevadí, ale ostatní, tj. hlavně účastnící různých akcí v okolí rybníka Biřička, kteří zde dělají nepořádek, ano. KMS doporučuje panu Prokopovi, aby pokud shledá osoby znečišťující prostranství, aby zavolal městskou policii. KMS již problematiku parkování v okolí Biřičky řešila – viz žádost v bodě 17/9/9. Co se týká možnosti parkování na pozemku 373/1 doporučuje KMS ponechat stávající stav.

17/10/3: KMS konstatuje, že probíhá stavební řízení na Rezidenční dům Sv. Ján (pravděpodobně bylo vydáno územní rozhodnutí) a při té příležitosti se ptáme, jak bude řešeno námi požadované přemístění kontejnerů na odpad a parkování u hřbitova na plochu vedle hřbitova parc. č. 635 k.ú. Třebeš.

17/10/4: Informace Ing. Šaršona, že vzhledem k potížím s PD se odsouvá realizace chodníků v ul. Husova z letošního roku na 03-09/2018.

17/10/5: KMS vyslovuje poděkování společnosti Nová Akropolis za úklid v okolí rybníka Biřička dne 28.9.2017.

Gratulace: Podle seznamu.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu: 16/9/4, 17/9/3-DP HK, 17/9/7-9, 17/10/1, 17/10/3.

Příští schůze komise se bude konat dne 6.11. 2017 v 18,30 hod v ulici Hlavní - konečná MHD Kluky.

Zapsala: Ing. arch. Lenka Zídková Ing. Jindřich Šaršon

 

předseda KMS NHK v. r.


 

Složky


Vytvoření složky: 20.10.2017 18:37 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 90
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty