Ke stažení: Září 2017

 

 

Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové

 

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 4.9. 2017

 

Přítomni: Beránek, Syrůčková, Šaršon, Štětková, Zídková, Falta

Omluven: Landa

Hosté : pan Rohlena

Zástupce městské policie : pan Luboš Seidl

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

16/9/4:KMS projednala žádost p. Pečenkové o zřízení "obytné zóny" za účelem snížení rychlosti v ul. K Biřičce. Vzhledem k tomu, že v části této ulice chybí chodník a skutečně se zde zvláště v letních měsících pohybuje velké množství osob, požádali jsme zástupce MP, aby posoudili závažnost situace. Bude opětovně projednáno.

6. 2. 2017: MP projednala požadavek a doporučuje k projednání v dopravní komisi města. Požadavek trvá.

3.4.2017: Požadavek KMS byl organizačním odd. kanceláře primátora předán k projednání na zasedání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, které se konalo na 2. 3. 2017.

Závěr: Pracovní skupina informuje, že dotčená ulice je zahrnuta do území, v nichž je předběžně posuzována možnost plošného zklidnění dopravy. Projekt plošného zklidňování dopravy má za úkol podpořit vznik zón 30 a přispět k celkovému zklidnění dopravy v hustě obydlených oblastech s cílem koncepčního řešení na celém území města Hradec Králové.

1.5.2017: KMS se seznámila se závěry "Studie proveditelnosti plošného zklidňování dopravy v HK" a konstatuje, že tato pouze teoretická práce s dlouhodobými plány na zklidnění dopravy v Hradci Králové neřeší aktuální problémy na komunikaci K Biřičce, kde chybí chodník a je velký pohyb chodců směřujících do městských lesů a k rybníku Biřička. Žádáme proto o opětovné projednání v dopravní komisi města a o návrh řešení nebezpečné situace na této komunuikaci ještě do letních prázdnin.

 

4.9.2017:

Podnět KMS byl organizačním odd. opakovaně předán k znovuprojednání na zasedání Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti, které se konalo dne 15. 6. 2017.

Závěr z 26. 6. 2017: Pracovní skupina podporuje zpracovanou studii proveditelnosti plošného zklidnění dopravy ve městě Hradec Králové, která zamezí nekoordinovanosti při postupu zklidňování. Aktuálně se řeší detailně etapa č. I pro k.ú. Malšovice a Malšova Lhota. Na tuto etapu by následně měla navazovat etapa přilehlých katastrálních území (např. k.ú. NHK).

KMS považuje navrhované řešení za příliš dlouhodobé, neřešící aktuální problém možné kolize chodce ve vozovce s rychle jedoucím autem, až se něco stane bude pozdě. Pokud nelze upravit režim na komunikaci, požadujeme vybudování chodníku.

 

16/9/8: Požadujeme úpravu (zřízení sjezdů) na přechodu na Svatováclavském náměstí mezi zastávkou MHD a prodejnou potravin. Jsou zde vysoké obrubníky, propadlá vozovka a pro kočárky, vozíčkáře a jiné hůře se pohybující osoby těžko překonatelná překážka.

7. 11. 2016: Podnět KMS byl projednán na jednání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, které se uskutečnilo 12. 10. 2016.

 

Závěr: Pracovní skupina žádá o provedení místního šetření. TSHK provedou.

 

1. 5. 2017: Úprava provedena pouze na straně u obchodu, na straně u zastávky MHD bez úpravy a proto se zde po dešti tvoří obrovská kaluž a přechod se stává zcela nefunkční.

 

4.9.2017.

Vyjádření technického koordinátora z odboru správy majetku, z 25. 7. 2017:

Je nutná úprava celého prostoru včetně zálivu pro autobus, práce naplánovány na podzim letošního roku

 

17/2/2:KMS se pokusí získat kroniku, kterou o Novém Hradci psal pan Francek.

6. 3. 2017 : Zatím bez úspěchu.

4.9.2017: Pan Beránek bude kontaktovat syna pana Francka.

 

17/2/3: Žádost občana ohledně výjezdu z ul. Za Poštou byla projednána s tímto výsledkem:

Váš podnět byl projednán na jednání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“ dne 12. 1. 2017 s níže uvedeným závěrem.

19. Za Poštou (MMS podnět m.kodrle@sgs-industrial.cz) - žádost o vyřešení výjezdu z ulice Za Poštou do ulice Lesní. Na již tak velmi špatně vyřešené křižovatce brání plynulému výjezdu automobilů parkující vozy u kraje vozovky. Řešení - zákaz parkování u kraje vozovky v potřebné délce.

 

Závěr: Pracovní skupina upozorňuje na platnou obecnou úpravu, kdy ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vyplívá, že při stání musí zůstat pro každý směry jízdy volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry a při zastavení musí zůstat volný jeden pruh pro oba směry jízdy, široký nejméně 3 metry. Z minimálních šířkových poměrů ul. Lesní je zřejmé, že zde nelze vozidla odstavit. Pracovní skupina doporučuje řešit pomocí kontaktování Městské policie HK. Pracovní skupina současně žádá místní KMS o postoupení výše uvedené informace místním obyvatelům ul. Lesní a doporučit parkování vozidel na vlastních pozemcích.

Zástupce MP HK v této věci osloví obyvatele okolních domů.

3. 4. 2017: Pan Seidl z MP HK hovořil s místními obyvateli o nutnosti respektovat průjezdnost komunikace, chataři z oblasti nebyli v této době k zastižení, budou ještě osloveni.

4.9.2017: Během léta informoval zástupce MP s místní obyvatele, bod ukončen.

 

17/3/2 :Sdělení Pavla Musila z 28. 2. 2017 k možnosti odstranění stavební buňky v ulici K Cikánu.

3. 4. 2017: Pan Seidl z MP osloví vlastníka pozemku.

4.9.2017:Dle zjištění MP se buňka nachází na soukromém pozemku a její umístění vedle komunikace neporušuje žádné předpisy, majitel jí zatím nechce přemístit, bod ukončen.

 

17/5/1:KMS obdržela e-mailem fotodokumentaci záplav v ulici K Biřičce od pana Šmída v návaznosti na jeho stížnost přednesenou na veřejném jednání dne 26. 4. 2017. Situaci okolo stavu kanalizace v této lokalitě prověří Zídková. Dle informace pana Duse z Královéhradecké provozní proběhne jednání k této věci v nejbližších dnech a již nyní TS pročistí příkop, kam dešťově vody odtékají.

4.9.2017:

- Odpověď od Královéhradecké provozní, a.s. byla vedoucím střediska kanalizace společností zaslána dne 19. 5. 2017 p. Šmídovi

- Stanovisko OŽP bylo z oddělení vodoprávního úřadu zasláno dne 16. 5. 2017 p. Šmídovi

 

Písemnosti jsou součástí závěrečného VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ SCHŮZE VEDENÍ MĚSTA S OBČANY MÍSTNÍ ČÁSTI NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ, která se konala dne 26.4.2017 a byly organizačním odd. kanceláře primátora současně zaslány v kopii předsedovi KMS Ing. Šaršonovi.

 

 

17/5/2: KMS žádá TS o opravu chodníku na Brněnské ulici před lékárnou. Jedná se o frekventované místo navštěvované často i hůře se pohybujícími občany.

4.9.2017:

Vyjádření technického koordinátora z odboru správy majetku, z 25. 7. 2017:

Technický stav chodníku odpovídá stáří, je z betonové dlažby 30 x 30 a nevykazuje závady ve schůdnosti. V případě, že si KMS tento úsek zařadí do priorit, mohou TSHK zařadit opravu povrchu do výhledu oprav chodníků, nejdříve však na rok 2020.

17/6/1: Na základě projednání rekonstrukce ulice Hlavní s občany a vzhledem k stávající nebezpečné situaci na této ulici v části tzv. „esíčka“ (mezi konečnou MHD a koncem zástavby) požadujeme zde měření rychlosti vozidel MP a dále umístění informačního radaru na začátek zástavby při příjezdu od Roudničky. Po projednání se zástupcem TS HK, který s umístěním informačního radaru souhlasí, žádáme o stanovisko majetkový odbor města jakožto zástupce vlastníka komunikace.

4.9.2017:

Zápis KMS s bodem 17/6/1 byl organizačním odd. kanceláře primátora předán na odbor správy majetku se žádostí o projednání na zasedání Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti, které se uskuteční dne 7. 9. 2017.

Po obdržení zápisu ze zasedání pracovní skupiny bude KMS informována se závěrem.17/6/2: KMS žádá o opravu propadlé komunikace v ul. K Hvězdárně před čp. 1497 a v ulici Prof. Smotlachy před čp. 1641.

4.9.2017:

Odpověď technického koordinátora, odbor správy majetku města, z 18. 7. 2017:

 

Sdělení správce TSHK: opravy jsou zařazeny do plánu prací.

17/6/3: Pan Vejvoda přišel s nabídkou, aby se KMS spolupodílela na financování koncertu skautské kapely dne 21.6.2017 na NHK. KMS souhlasí a budeme se podílet částkou 2 000,- Kč.

17/6/4: Žádáme o přidání 1 ks kontejneru na papír do ulice Husova ke hřišti, tam co už kontejnery jsou – dochází k přeplňování.

4.9.2017:

Dobrý den,

 Byla mi přeposlána Vaše připomínka ke svozu papíru s měsíčním intervalem. Pokud Vám měsíční interval nestačí, moc mě to mrzí. Při stanovení doby svozu se vycházelo z ověřovacího projektu, který v Malšově Lhotě a Svinarech trval několik let. Ten potvrdil, že za interval svozu 1x 2 týdny je nasbíráno zhruba stejné množství jako v intervalu 1x4 týdny. I současné výsledky bohužel potvrzují, že papíru se sbírá méně než bychom si přáli. Plně naložená nádoba o objemu 120 litrů s papírem o (letáky, noviny) může vážit až 60 kg. Dlouhodobý průměr v Hradci Králové je však něco málo okolo 3 kg!!! Vysvětlením je mj. skutečnost, že v nádobách je mnoho papírových obalů, které nejsou žádným způsobem stlačeny či alespoň rozloženy. Samozřejmě nevylučuji skutečnost, že dokážete Vy či kdokoliv jiný vytřídit tolik papíru, že nádoba opravdu kapacitně nestačí. Na druhou stranu systém je staven dle statistiky tak, aby vyhovoval většině. Čistě dle údajů dostupných z produkce odpadů v rámci ČR je průměrná produkce veškerých komunálních odpadů cca 300 kg/osoba a rok. Z toho cca 17% může činit papírový odpad. Na jednu čtyřčlennou rodinu tak připadá cca 200 kg/rok. Na to by měsíční interval měl při kapacitě nádob bohatě dostačovat. Tímto v žádném případě nechci rozporovat Vámi uváděné skutečnosti. Pouze jen uvádím důvody proč byl tak dlouhý interval stanoven.

Osobně nejsem přesvědčen, že bychom měli kontejner na papír na stanoviště u fotbalového hřiště přistavovat. Problém je zde dle mého osobního zjištění spíše s nepořádkem okolo kontejnerů (textil, plast, papír) což, ale má většinou souvislost s leností lidí nebo velikostí kartonů a igelitových tašek s oblečením, které nemají ani snahu hodit do kontejneru a pohodí je vedle něj. Papír je zde odvážen 2x týdně. Jelikož se však jedná o stanoviště okolo, kterého projíždí mnoho vozidel a je tak říkajíc „na ráně“ a kdokoliv sem může odhodit odpad, zkušebně přidáme jeden kontejner. Když se nebude dostatečně plnit, opět jej stáhneme.

 

Stanovisko tedy je:

Kontejner přistavíme na zkušební dobu, pokud se nebude plnit, bude znovu stažen.

 

V úctě

Hradecké služby a.s. / Marius Pedersen a.s. provozovna Pardubice / SOP a.s.

Bc. Radek Sokol

ředitel / oblastní manažer

 

17/6/5: KMS projednala problematiku plochy nad Rozárkou s tímto výsledkem:

a) nesouhlasí s parkováním autobusů na této ploše a žádá ředitele hvězdárny, aby všemi možnými prostředky informoval organizace, které vozí klienty autobusy, že u hvězdárny není vhodné parkoviště, klienti musí vystoupit a autobus odjet např. na záchytné parkoviště v ulici Partyzánská. Rovněž je třeba upozornit na to, že do ulice Zámeček, směrem na Roudničku, je povolen vjezd vozidel pouze do 2 t. Oba přestupky budou pokutovány.

b) požadujeme ochranu zelených ploch nad Rozárkou před vjezdy veškerých vozidel a to i osobních aut. TS HK provedly srovnání terénu zdevastovaného auty, zasely trávu a jediná možnost jak zabránit další devastaci je vybudování zábran. Žádáme TS HK o vybudování dřevěného oplocení s průchody pro chodce a kočárky, dále o umístění stojanu na kola a event. dřevěných laviček a odpadkového koše.

4.9.2017:

Zápis se stanoviskem KMS byl organizačním odd. kanceláře primátora předán řediteli Městské policie HK a současně náměstkyni primátora dr. Liškové NA VĚDOMÍ. (Planetárium patří pod správu Královéhradeckého kraje).

 

Odpověď technického koordinátora, odbor správy majetku města, z 22. 8. 2017:

 

Cca před 14 dny proběhla schůzka se zástupci na místě. TSHK nakupují potřebný materiál a následně provedou instalaci zábradlí.

 

Nové body:

17/9/1: KMS byla vyzvána k účasti na turnaji místních částí HK pořádaném Svazem důchodců dne 18.10. v 17 hod v A-Sport v Malšovicích. Za KMS NHK se účastní Zídková, Šaršon a Falta.

17/9/2: Dne 8.11. 2017 v 15 hod proběhne jednání u nám. Vedlicha s předsedou KMS NHK o připravenosti investičních akcí na NHK.

17/9/3: Vzhledem k tomu, že probíhá stavební řízení na zatrolejování MHD na konečnou Pod Strání, žádáme DP HK o zaslání koncepce dopravy, na základě které se tato investice připravuje.

17/9/4: Pan Falta informoval KMS, že vzhledem k tomu, že v příštím roce bude 100. výročí ukončení 1. světové války, proběhne na doporučení odboru památek města, revize všech pomníků připomínajících padlé a to vč. toho na NHK.

17/9/5: Pan Rohlena přinesl členům KMS brožuru „Význačné osobnosti Nového Hradce Králové minulosti“, které je autorem. KMS mu děkuje za vydání takto zajímavého dokumentu o minulosti Nového HK. Pan Rohlena dále informoval KMS o přípravě další brožury o padlých občanech NHK za 2. světové války, KMS souhlasí s tím, že se bude podílet částkou 3 000,- Kč na jejím vydání v roce 2018.

17/9/6: KMS souhlasí s nákupem petlice, zámku a čistících prostředků na nově využívanou skříň v místnosti KMS – zařídí pan Beránek.

17/9/7: KMS žádá TS HK o pravidelné vyvážení dřevěných odpadkových košů na pláži u rybníka Biřička a to vč. košů o obou ohnišť. V současné době jsou vyváženy pouze koše plastové.

17/9/8: KMS žádá TS HK o pravidelné sečení trávy v oploceném prostoru okolo „domečku“ na Klukách.

17/9/9: Vzhledem k zvýšenému počtu parkujících aut v okolí rybníka Biřička (ulice Na Biřičce a Mužíkova) žádáme o umístění informačních cedulí, které by navedly řidiče na záchytné parkoviště v ulici Partyzánská.Gratulace: Podle seznamu.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu: 16/9/4, 17/9/3, 17/9/7-9.

Příští schůze komise se bude konat dne 2.10. 2017 v 18,30 hod v ulici Hlavní - konečná MHD Kluky.Zapsala: Ing. arch. Lenka Zídková Ing. Jindřich Šaršon

 

předseda KMS NHK v. r.


 

Složky


Vytvoření složky: 19.09.2017 17:54 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 161
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty