Ke stažení: Červen 2017

 

 

Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové

 

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 5.6. 2017

 

Přítomni: Beránek, Syrůčková, Šaršon, Štětková, Zídková, Landa, Falta

Omluven:

Hosté : PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., Ing. Avramov, Ing. Hodek, paní Krumlová

Zástupce městské policie : pan Luboš Seidl

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

16/9/4:KMS projednala žádost p. Pečenkové o zřízení "obytné zóny" za účelem snížení rychlosti v ul. K Biřičce. Vzhledem k tomu, že v části této ulice chybí chodník a skutečně se zde zvláště v letních měsících pohybuje velké množství osob, požádali jsme zástupce MP, aby posoudili závažnost situace. Bude opětovně projednáno.

6. 2. 2017: MP projednala požadavek a doporučuje k projednání v dopravní komisi města. Požadavek trvá.

3.4.2017: Požadavek KMS byl organizačním odd. kanceláře primátora předán k projednání na zasedání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, které se konalo na 2. 3. 2017.

Závěr: Pracovní skupina informuje, že dotčená ulice je zahrnuta do území, v nichž je předběžně posuzována možnost plošného zklidnění dopravy. Projekt plošného zklidňování dopravy má za úkol podpořit vznik zón 30 a přispět k celkovému zklidnění dopravy v hustě obydlených oblastech s cílem koncepčního řešení na celém území města Hradec Králové.

1.5.2017: KMS se seznámila se závěry "Studie proveditelnosti plošného zklidňování dopravy v HK" a konstatuje, že tato pouze teoretická práce s dlouhodobými plány na zklidnění dopravy v Hradci Králové neřeší aktuální problémy na komunikaci K Biřičce, kde chybí chodník a je velký pohyb chodců směřujících do městských lesů a k rybníku Biřička. Žádáme proto o opětovné projednání v dopravní komisi města a o návrh řešení nebezpečné situace na této komunuikaci ještě do letních prázdnin.

 

16/9/8: Požadujeme úpravu (zřízení sjezdů) na přechodu na Svatováclavském náměstí mezi zastávkou MHD a prodejnou potravin. Jsou zde vysoké obrubníky, propadlá vozovka a pro kočárky, vozíčkáře a jiné hůře se pohybující osoby těžko překonatelná překážka.

7. 11. 2016: Podnět KMS byl projednán na jednání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, které se uskutečnilo 12. 10. 2016.

 Závěr: Pracovní skupina žádá o provedení místního šetření. TSHK provedou.

 1. 5. 2017: Úprava provedena pouze na straně u obchodu, na straně u zastávky MHD bez úpravy a proto se zde po dešti tvoří obrovská kaluž a přechod se stává zcela nefunkční.

 16/10/2: Ing. Zídková informovala KMS o plánu Královéhradeckého krajského úřadu vybudovat na pozemku pod Domovem U Biřičky objekt domova se zvláštním režimem pro potřeby klientů s demencemi o kapacitě cca 100 lůžek. KMS požaduje zachování obslužné komunikace podél celé jižní hranice předmětných pozemků pro zachování průchodnosti územím, tj. posunutí hranice převáděného pozemku o cca 3 metry, tak aby nová cesta navazovala na již vybudovanou část podél bytových domů.

6. 2. 2017: Požadavek trvá – žádáme informaci Odboru majetku, zda došlo k dohodě mezi panem Kalátem a městem o realizaci cesty na pozemku města.

6.3.2017 : Požadavek byl 2. 2. 2017 organizačním odd. kanceláře primátora postoupen k vyjádření na odbor správy majetku města.

Po obdržení odpovědi bude KMS informována.

1. 5. 2017: Bod bude přesunut do dlouhodobě sledovaných úkolů.

Odpověď p. Dyntara, technického koordinátora, odbor správy majetku města, z 5. 5. 2017:

Bylo provedeno nové geometrické zaměření pozemku. (posunutí hranice o 3m).

Materiál na převod pozemku na KHK je připraven, ale byl následně stažen z jednání. Více informaci na http://web3/telsez/?name=prou    

17/2/2:KMS se pokusí získat kroniku, kterou o Novém Hradci psal pan Francek.

6. 3. 2017 : Zatím bez úspěchu.

17/2/3: Žádost občana ohledně výjezdu z ul. Za Poštou byla projednána s tímto výsledkem:

Váš podnět byl projednán na jednání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“ dne 12. 1. 2017 s níže uvedeným závěrem.

19. Za Poštou (MMS podnět m.kodrle@sgs-industrial.cz) - žádost o vyřešení výjezdu z ulice Za Poštou do ulice Lesní. Na již tak velmi špatně vyřešené křižovatce brání plynulému výjezdu automobilů parkující vozy u kraje vozovky. Řešení - zákaz parkování u kraje vozovky v potřebné délce.

 

Závěr: Pracovní skupina upozorňuje na platnou obecnou úpravu, kdy ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vyplívá, že při stání musí zůstat pro každý směry jízdy volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry a při zastavení musí zůstat volný jeden pruh pro oba směry jízdy, široký nejméně 3 metry. Z minimálních šířkových poměrů ul. Lesní je zřejmé, že zde nelze vozidla odstavit. Pracovní skupina doporučuje řešit pomocí kontaktování Městské policie HK. Pracovní skupina současně žádá místní KMS o postoupení výše uvedené informace místním obyvatelům ul. Lesní a doporučit parkování vozidel na vlastních pozemcích.

Zástupce MP HK v této věci osloví obyvatele okolních domů.

3. 4. 2017: Pan Seidl z MP HK hovořil s místními obyvateli o nutnosti respektovat průjezdnost komunikace, chataři z oblasti nebyli v této době k zastižení, budou ještě osloveni.

17/3/2 :Sdělení Pavla Musila z 28. 2. 2017 k možnosti odstranění stavební buňky v ulici K Cikánu.

3. 4. 2017: Pan Seidl z MP osloví vlastníka pozemku.

17/5/1:KMS obdržela e-mailem fotodokumentaci záplav v ulici K Biřičce od pana Šmída v návaznosti na jeho stížnost přednesenou na veřejném jednání dne 26. 4. 2017. Situaci okolo stavu kanalizace v této lokalitě prověří Zídková. Dle informace pana Duse z Královéhradecké provozní proběhne jednání k této věci v nejbližších dnech a již nyní TS pročistí příkop, kam dešťově vody odtékají.

17/5/2: KMS žádá TS o opravu chodníku na Brněnské ulici před lékárnou. Jedná se o frekventované místo navštěvované často i hůře se pohybujícími občany.

Nové body:

Prvním bodem jednání bylo projednání rekonstrukce ulice Hlavní s veřejností za účasti zástupců magistrátu a projektanta – viz samostatný zápis, který je přílohou tohoto zápisu.

17/6/1: Na základě projednání rekonstrukce ulice Hlavní s občany a vzhledem k stávající nebezpečné situaci na této ulici v části tzv. „esíčka“ (mezi konečnou MHD a koncem zástavby) požadujeme zde měření rychlosti vozidel MP a dále umístění informačního radaru na začátek zástavby při příjezdu od Roudničky. Po projednání se zástupcem TS HK, který s umístěním informačního radaru souhlasí, žádáme o stanovisko majetkový odbor města jakožto zástupce vlastníka komunikace.

17/6/2: KMS žádá o opravu propadlé komunikace v ul. K Hvězdárně před čp. 1497 a v ulici Prof. Smotlachy před čp. 1641.

17/6/3: Pan Vejvoda přišel s nabídkou, aby se KMS spolupodílela na financování koncertu skautské kapely dne 21.6.2017 na NHK. KMS souhlasí a budeme se podílet částkou 2 000,- Kč.

17/6/4: Žádáme o přidání 1 ks kontejneru na papír do ulice Husova ke hřišti, tam co už kontejnery jsou – dochází k přeplňování.

17/6/5: KMS projednala problematiku plochy nad Rozárkou s tímto výsledkem:

a) nesouhlasí s parkováním autobusů na této ploše a žádá ředitele hvězdárny, aby všemi možnými prostředky informoval organizace, které vozí klienty autobusy, že u hvězdárny není vhodné parkoviště, klienti musí vystoupit a autobus odjet např. na záchytné parkoviště v ulici Partyzánská. Rovněž je třeba upozornit na to, že do ulice Zámeček, směrem na Roudničku, je povolen vjezd vozidel pouze do 2 t. Oba přestupky budou pokutovány.

b) požadujeme ochranu zelených ploch nad Rozárkou před vjezdy veškerých vozidel a to i osobních aut. TS HK provedly srovnání terénu zdevastovaného auty, zasely trávu a jediná možnost jak zabránit další devastaci je vybudování zábran. Žádáme TS HK o vybudování dřevěného oplocení s průchody pro chodce a kočárky, dále o umístění stojanu na kola a event. dřevěných laviček a odpadkového koše.

17/6/6: KMS schvaluje nákup 2 ks baterií do hodin a 5 ks propisovacích tužek pro potřeby KMS.

Gratulace: Podle seznamu.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu: 16/9/4, 16/9/8, 17/5/2, 17/6/1-2, 17/64-5.

Příští schůze komise se bude konat dne 4. 9. 2017 v 18,30 hod v ulici Hlavní - konečná MHD Kluky.Zapsala: Ing. arch. Lenka Zídková Ing. Jindřich Šaršon

 

předseda KMS NHK v. r.


 

Složky


Vytvoření složky: 15.06.2017 17:31 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 15.06.2017 17:33 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 172
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty